Guía de boas prácticas

As actividades de sensibilización do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade deben servir para promover un maior coñecemento sobre os problemas específicos dos países do Sur e as súas causas pasadas e presentes. Trátase de fomentar unha conciencia social crítica en relación ao desigual reparto da riqueza entre países, que se traduza no apoio a aquelas políticas encamiñadas a atinxir un mundo máis equitativo.

Para que a súa implementación resulte efectiva e sexa coherente co espírito que as inspira, recoméndase observar as recomendacións que a seguir se expoñen:

  1. Atender e seguir os requisitos específicos da actividade concreta. Cada actividade conta cuns requisitos específicos, que desde a Secretaría Técnica son trasladados á entidade local que a acolle. Poden ter que ver co tipo o ou o tamaño do espazo necesario, a idade do público ao que se dirixe a actividade, etc.
  2. Presentar a actividade e o Fondo Galego ao público. Un/nha representante da entidade local debería presentar a actividade ao público ao seu inicio, aproveitando para dar a coñecer que é o Fondo Galego e que actividades desenvolve.
  3. Difusión antes, durante e despois. As entidades locais deben esforzarse por difundir as actividades a través de todas as vías posibles, coordinándose coa Secretaría Técnica do Fondo Galego: medios de comunicación, redes sociais, boletíns electrónicos...
  4. Evitar contextos que banalicen a mensaxe. Os temas tratados nas actividades de sensibilización, mesmo que sexan abordados con accións de formato tradicionalmente lúdico (contadores de historias, teatro, música...), lidan con temas como: a fame, a imposibilidade de acceder a unha vivenda ou vestimenta dignas, ou de combater enfermidades con cura, a imposición de relacións comerciais desiguais e inxustas, etc., que son graves. Neste sentido, suxírese evitar inserir as actividades de sensibilización como meros complementos en eventos de contido principalmente festivo: xornadas gastronómicas, eventos de tipo folclórico, etc.
  5. Organizar eventos que vaian máis alá da actividade específica (xornadas ou semanas solidarias, por exemplo). Trátase de ampliar o impacto da actividade específica, organizando outras na mesma data ou datas próximas, de modo que a solidariedade internacional estea na axenda de debate local durante máis tempo e/ou dun modo máis completo. Neste sentido, suxírese contar coa participación de ONG, asociacións de inmigrantes, etc.