Proxectos

16 anos de proxectos

Para coñecer as características da cooperación ao desenvolvemento que impulsa o Fondo Galego debemos ter presente de que tipo de axente estamos a falar dentro do marco xeral da cooperación internacional ao desenvolvemento. Esta categorización axudaranos a entender os seus principios e criterios, así como a súa especificidade neste marco xeral.

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade é unha entidade de cooperación descentralizada, o que quere dicir que é unha entidade de cooperación ao desenvolvemento distinta do goberno central. A cooperación descentralizada xorde do convencemento de que o estado non é o único ente que ten responsabilidades no ámbito da redución da pobreza e desigualdades entre o norte e o sur, se non que outras entidades públicas e privadas, coma as asociacións, os sindicatos, as ONGD, os gobernos rexionais, os municipais, etc. deben responsabilizarse e adoptar un papel activo e decisivo na construción dun mundo máis xusto e solidario.

O Fondo Galego como política mancomunada do municipalismo galego naceu do convencemento de que o desenvolvemento humano brota no local. Na procura dos Dereitos Humanos e os Obxectivos do Milenio os proxectos do Fondo priorizan o proxecto estratéxico do municipio e as relacións que implican á cidadanía, alá e aquí.

Orixes da cooperación descentralizada e os seus límites

A participación dos gobernos locais en cooperación ao desenvolvemento xurdiu en Galicia durante os anos 90, como consecuencia da obriga de recoller as demandas da sociedade civil e reflectilas a través das súas políticas e iniciativas. Ao longo desa década, a presión cidadá esixíu ás administracións públicas que dedicasen unha parte do seu orzamento á redución da pobreza no mundo.

Os municipios e deputacións, como os entes públicos máis próximos á cidadanía, tenderon a abrir canles para a satisfacción destas ansias de solidariedade. Deste xeito, os municipios poden levar a cabo a xestión da súa política local de cooperación de diversos modos: abrindo unha convocatoria pública de proxectos para ONGD (deste xeito financiarían algunha/s proposta/s xestionada por unha ONG local con proxectos no Sur), financiando e xestionando directamente algún proxecto nalgún país empobrecido, ou a través da figura das irmandades intermunicipais. Este modelo supón unha gran dispersión de micro proxectos, xa que o orzamento dedicado á cooperación (por parte daqueles municipios que a practican) adoita ser máis ben escaso, o que converte estes proxectos en pouco sostibles. Por conseguinte, os principais puntos negros da cooperación municipal é que é pequena, fragmentada e dispersa. En Galicia detectáronse estas feblezas xa nos anos 90, por medio de diferentes artigos, e foros de reflexión que impulsou o IGADI.

As deputacións e municipios, a pesares de contar con tódalas vantaxes da cooperación descentralizada, atópase con riscos ou límites que frecuentemente se lle atribúen: a atomización, a falta de eficiencia, a non visibilidade e a carencia de profesionais especializados. O feito de que haxa múltiples e pequenos esforzos en diferentes países do sur, segundo criterios propios de cada goberno local, orixina que a axuda estea dispersa, tanto no espazo coma no tempo. A falta de garantías para poder levar a cabo iniciativas integrais, sustentables económica e politicamente, e, en consecuencia, con certo impacto nas poboacións do sur, provoca que a cooperación levada a cabo non teña en moitos casos a calidade desexada. A avaliación e reorientación da cooperación realizada, que darían mostra da consolidación da cooperación nunha localidade, son inexistentes na meirande parte dos gobernos locais que practican a cooperación. Outro gran risco é a asunción de responsabilidades e tarefas para as que non hai competencias dentro do goberno municipal. A cooperación ao desenvolvemento require o coñecemento dunha metodoloxía específica, duns procesos, e de sistemas diferentes aos nosos. Esta carencia formativa por parte do equipo técnico municipal poderá ter como resultado un traballo mal orientado ou incorrectamente executado, e/ou un sobreesforzo e sobrecarga de traballo por parte do mesmo. Estas dúas trabas principais inciden directamente na falta de eficiencia e de eficacia da cooperación impulsada polos gobernos locais, que son dous dos principios que deben rexer a cooperación ao desenvolvemento segundo a Declaración de París , así como o da concentración da axuda.

O novidoso do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, constituído actualmente por 93 concellos e as 2 deputacións, na cooperación descentralizada europea, é que supera estas feblezas e aposta por unha maior coordinación e eficiencia no xeito de levar a cabo a cooperación, que xera compromisos estables, máis alá dos típicos dos ciclos electorais. Desde Galicia, e no 1997, o municipalismo galego coordina os seus esforzos por mellorar a súa axuda na arquitectura do sistema internacional de cooperación.

En xeral, os fondos de cooperación, e como tal, o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, levan a cabo unha cooperación ao desenvolvemento que gaña en eficacia, eficiencia, sustentabilidade, viabilidade, impacto e visibilidade. En definitiva, nunha cooperación de maior calidade e con impactos máis perceptibles para os pobos do sur. Así, o Fondo Galego coordina os diferentes gobernos locais con vocación solidaria, tratando de evitar solapamentos, duplicidades e contradicións, dándolle un sentido de longo prazo no que todos os Concellos poden participar, achegando o seu grao de area e incorporando as súas cidadanías ao Fondo.

Características principais da cooperación do Fondo Galego

É unha cooperación municipalista, o que significa que se establece prioritariamente coas corporacións locais dos países do sur. Trátase, por ende, de relacións entre homólogos, con reciprocidade e interese mutuo. Isto permite sacar o máximo proveito á experiencia dos nosos concellos e deputacións en base á súa experiencia en áreas que son de interese para tódalas entidades locais. Ademais, a cooperación municipalista está en primeira liña para contribuír á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, xa que moitos deles dependen das competencias atribuídas aos gobernos locais.

• O seu obxectivo céntrase na procura dun desenvolvemento socioeconómico e culturalmente sostible, participativo, endóxeno, e que procure a transformación social das realidades dos países empobrecidos, contribuíndo de xeito efectivo á loita contra a pobreza.

• O seu ámbito de actuación está vinculado directamente co eido local en temáticas como: fortalecemento municipal, desenvolvemento socioeconómico local, apoio aos procesos de descentralización, fortalecemento da participación cidadá e a gobernabilidade democrática, cunha traxectoria que exclúe accións de natureza puntual e desconectadas da dinámica local e contemplando a implicación das autoridades locais, comisións de desenvolvemento local e/ou outros colectivos ou espazos de concertación municipal.

• Os países de execución son considerados prioritarios segundo o Plan Director da Cooperación Galega, pero teñen preferencia os países onde o Fondo Galego ten maior presenza (Cabo Verde, Cuba, Nicaragua e Perú).

• O respecto polos dereitos humanos, a potenciación da identidade cultural e étnica dos pobos ou grupos perceptores dos proxectos.

• A integración da perspectiva de xénero e o enfoque ambiental, reforzando os valores de equidade e tolerancia, atendendo a sectores dobremente oprimidos como son a infancia, as mulleres, os grupos étnicos marxinados, etc.

• Favorece o intercambio de experiencias e a cooperación sur-sur e sur-norte.

• Foméntase a participación dos colectivos beneficiarios en todas e cada unha das fases dos proxectos: concepción, realización, xestión e avaliación, sen ningún tipo de discriminación.

LISTADO DO NÚMERO DE PROXECTOS POR PAÍSES NOS QUE SE TEÑEN APOIADO PROXECTOS

PÁISES Nº PROXECTOS ORZAMENTO TOTAL ACHEGA  DESDE O FONDO GALEGO[1]
1 CABO VERDE 32 1.918.253,90 € 1.333.455,53 €
2 NICARAGUA 23 2.696.134,60 € 771.417,77 €
3 PERÚ 22 1.002.201,05 € 571.018,18 €
4 CUBA 9 1.092.221,28 € 448.618,56 €
5 O SALVADOR 8 530.741,53 € 194.788,18 €
6 BOLIVIA 7 607.395,23 € 103.259,03 €
7 MOZAMBIQUE 7 417.757,72 € 172.586,24 €
8 GUATEMALA 6 154.538,01 € 106.428,24 €
9 TERRITORIO PALESTINO 3 190.118,29 € 132.176,29 €
10 BRASIL 2 18.879,79 € 16.275,76 €
11 ECUADOR 2 273.416,05 € 35.470,95 €
12 ETIOPÍA 2 49.527,00 € 29.667,00 €
13 HAITÍ 2 329.885,66 € 180.276,61 €
14 R.A. SAHARAUÍ DEMOCRÁTICA 2 65.424,25 € 12.434,16 €
15 SIRIA 2 255.000 € 255.000 €
16 AMÉRICA DO SUR (varias cidades)[2] 2 247.067,00 € 156.379,00 €
17 ANGOLA 1 40.579,36 € 12.019,95 €
18 COSTA DE MARFIL 1 14.516,10 € 5.025 €
19 HONDURAS 1 22.000 € 22.000 €
20 INDIA 1 11.144,80 € 10.044,80 €
21 MARROCOS 1 31.003,10 € 24.000,00 €
22 MAURITANIA 1 37.535,00 € 19.635,00 €
23 QUÉNIA 1 25.736,16 € 23.162,55 €
24 SENEGAL 1 77.981,00 € 20.000,00 €
25 SRI LANKA 1 62.961,00 € 62.961,00 €
26 URUGUAI 1 250.000 € 250.000 €
- TOTAL 141 PROXECTOS 10.396.295,96 € 4.881.354,63 €


1.       Considérase aquí que a achega do Fondo Galega é a suma das axudas xestionadas por dito organismo, que poden proceder de convenios asinados coa Xunta de Galicia ou con algunha das súas Consellerías ou mesmo con convenios con Concellos/Deputacións integrantes do Fondo Galego que incrementaron a súa achega á cooperación ademais da cota que anualmente ingresan ao Fondo Galego.

  

Cooperación Directa

A cooperación directa é aquela a través da cal o Fondo Galego entra en relación directa cos parceiros do sur, que adoitan ser gobernos municipais ou ONGD de base local. No primeiro caso, falaríamos dunha cooperación entre homólogos. Esta é a súa característica principal, que a diferenza doutros actores. Ademais, a cooperación directa reforza as relacións cos gobernos municipais do sur ao non haber intermediarios, de xeito que hai un recoñecemento mutuo e unha aprendizaxe constante dun e doutro lado. O Fondo Galego leva impulsando proxectos de cooperación directa dende o ano 2001.

As relacións estratéxicas coa Asociación nacional de Municipios Caboverdiana (ANMCV) e as súas distintas Cámaras municipais, co Instituto de Promoción Humana-Somoto en Nicaragua, ou coa cidade de Santiago de Cuba, teñen brotado da nosa cooperación directa e coordinada como institucións locais galegas.

PROXECTOS COOPERACIÓN DIRECTA FONDO GALEGO
ANO TÍTULO PARCEIRO PAÍS ORZAMENTO TOTAL ACHEGA DO FONDO GALEGO ACHEGA DE ENTIDADES IMPLICADAS
68 2011 Rehabilitación das casas de Eito II. Lugar de Lombo Comprido Cámara Municipal do Paúl Cabo Verde 61.802,72 € 48.000,00 € 20.000 € Concello da Coruña
11.000 € Concello de Pontevedra
15.000,00 € Concello de Vigo
67 2011 Melloradas as condicións de habitabilidade e salubridade de 11 familias chorotegas de Totogalpa, Madriz (Nicaragua) INPRHU-Somoto Nicaragua 82.243,77 € 58.189,64 € 52.000,00 € Concello de Vigo
66 2010 Recalificación Urbana Cámara Municipal de Paúl Cabo Verde 59.992,81 € 55.000,00 € 55.000,00 € Concello de Vigo
65 2010 Extensión da rede de auga e a súa ligazón ós domicilios no municipio de Brava, en Cabo Verde Cámara Municipal da Brava Cabo Verde 16.190,00 € 12.840,00 € - -
64 2010 Apoio á construción de cuartos de baño na illa de Maio Cámara Municipal do Maio Cabo Verde 151.667,76 € 49.200,00 € 48.708,00 € Dirección Xeral de Relación Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia
63 2010 Programa de apoio ó proceso de desenvolvemento económico local para a provincia de Maputo PNUD Mozambique 66.061,71 € 66.061,71 € 15.000 € Concello da Coruña
11.043 € Concello de Pontevedra
15.000 € Concello de Vigo
18.000 € Deputación de Lugo
62 2010 Elaboración do III Plan de Desenvolvemento na Illa de Santo Antón AMSA Cabo Verde 71.359,00 € 41.475,00 € 40.000,00 € Dirección Xeral de Relación Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia
61 2009 Abastecemento de auga e saneamento para as zonas de Cabeça Monte, Inhuco e Lagariça Cámara Municipal de Saõ Filipe Cabo Verde 98.169,87 € 73.568,61 € 70.000,00 € Concello de Vigo
60 2009 Centro Comunitario. Espazo ao servizo das comunidades de Alcatraz e Pilão Cão Cámara Municipal de Maio Cabo Verde 61.175,33 € 29.371,18 € 28.487,36 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
59 2009 Implementación do Plan Municipal de Igualdade e Equidade de Xénero (PMIEG) do Municipio de Paúl Cámara Municipal do Paúl Cabo Verde 60.616,42 € 47.040,82 € 46.661,40 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
58 2009 Xestión do desenvolvemento sostible en municipios rurais andinos CEPRODE Perú 119.905,68 € 55.206,68 € 54.006,68 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
57 2009 Construción de módulo educativo integral: aula para nen@s de 4 anos, servizos hixiénicos incorporados, patio central e muro de contención na I.E.I. Nº6080 – Rosa de América Tierra de Niños Perú 53.028,16 € 46.653,62 € 45.811,28 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
56 2009 Mellora das condicións de habitabilidade das vivendas do centro histórico de Santiago de Cuba Oficina del Conservador Cuba 104.412,00 € 104.412,00 € 90.912,00 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da  Xunta de Galicia
55 2008 Mellora das condicións de habitabilidade das vivendas do centro histórico de Santiago de Cuba. Oficina del Conservador Cuba 104.412,00 € 104.412,00 € 90.912,00 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
54 2008 Mellora das condicións de vida das comunidades rurais do municipio de Totogalpa. INPRHU-Somoto Nicaragua 185.055,31 € 110.386,74 € 110.386,74 € Consellería de Vivenda e Solo da Xunta de Galicia
53 2008 Mellora das condicións de vida das comunidades rurais do municipio de Totogalpa. INPRHU-Somoto Nicaragua 123.714,95 € 69.793,63 € 62.000,00 € Concello de Vigo
52 2008 Autoconstrución de 64 vivendas nos asentamentos de La Vereda e Pasos de las Duranas Intendencia Municipal de Montevideo Uruguai 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € Consellería de Vivenda e Solo da Xunta de Galicia
51 2008 Apoio á implantación de políticas locais con perspectiva de xénero. ICIEG Cabo Verde 76.586,08 € 61.984,00 € 3.000,00 € Concello Vilagarcía
3.000,00 € Concello Pontevedra
6.000,00 € Concello Culleredo
30.000,00 € Deputación Coruña
50 2008 Conexión á rede de abastecemento de auga do Barrio de Ponte D´Auga, Praia. II Fase. CITI-HABITAT Cabo Verde 134.700,00 € 123.000,00 € 117.000,00 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
49 2007 Proxecto de Turismo Solidario Killa Wasi, 2ª Fase. Tierra de Niños Perú 48.096,17 € 24.048,00 € - -
48 2007 Capacitación e empoderamento das mulleres labregas de Río Grande do Sul. Movimento de Mulheres Camponesas-RS Brasil 12.121,79 € 11.250,76 € - -
47 2007 Construción dunha cociña comunitaria. INPRHU-Somoto Nicaragua 11.029,84 € 10.000,00 € 5.000,00 € Concello Allariz
46 2007 Produción de medicina natural para a atención de saúde sexual e reprodutiva das mulleres adolescentes no municipio de Tonacatepeque, 2ª Fase. Asociación de promotores comunitarios de O Salvador O Salvador 71.964,48 € 25.541,92 € - -
45 2007 Plans Directores Ambientais. ANMCV Cabo Verde 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
44 2007 Abastecemento de auga potable. Cámara Municipal de Saõ Filipe Cabo Verde 34.012,00 € 34.012,00 € 29.012,00 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
43 2007 Construción Centro Socio-Comunitario en Corda. Cámara Municipal da Ribeira Grande Cabo Verde 21.140,00 € 18.140,00 € 15.640,00 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
42 2007 Capacitación de mozos e mozas en artesanato, danza, novas tecnoloxías e asociativismo. Cámara Municipal de San Miguel Cabo Verde 26.349,00 € 23.000,00 € 20.000,00 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
41 2007 Conexión á rede municipal de abastecemento de auga do barrio de Ponte D´Auga, Praia. I Fase. CITI-HABITAT Cabo Verde 254.752,00 € 254.752,00 € 168.415,76 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
40 2007 Plaidoyer para aumentar a particpación das mulleres nas listas para as eleccións autárquicas de 2008 ICIEG Cabo Verde 49.016,73 € 34.415,76 € 31.415,76 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
39 2007 Rehabilitación de vivendas no municipio de Totogalpa. INPRHU-Somoto Nicaragua 191.521,98 € 107.029,29 € 99.000,00 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
38 2007 Educación Técnico-Agropecuaria para adolescentes e mozos/as rurais do Municipio de Las Sabanas. INPRHU-Somoto Nicaragua 40.776,56 € 40.776,56 € 25.000,00 € Deputación da Coruña
37 2006 Turismo solidario, un xeito innovador e creativo de promover o emprego xuvenil e a identidade local. Tierra de Niños Perú 41.687,85 € 31.688,00 € - -
36 2006 Formación profesional básica en canalización hidráulica, electricidade básica e lectricidade industrial. Cámara Municipal de San Lourenzo dos Órgaos Cabo Verde 10.500,00 € 10.500,00 € 10.000 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
35 2006 Conexións domiciliarias en Flamingos. Cámara Municipal de San Miguel Cabo Verde 22.312,00 € 22.312,00 € 21.312 €  Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
34 2006 Construción dun Centro Socio-comunitario na Comunidade do Val da Ribeira da Torre, Illa de Santo Antão. Cámara Municipal de Ribeira Grande Cabo Verde 44.406,00 € 36.280,00 € 31.280 €  Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
33 2006 Construción dunha escola infantil en Covao Sanches, Zona Norte, Illa de Santiago. Cámara Municipal de Santa Cruz Cabo Verde 22.675,00 € 22.675,00 € 21.675 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
32 2006 Capacitación de xóvenes Cámara Municipal de San Miguel Cabo Verde 40.015,00 € 33.666,00 € 28.666 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
31 2006 Formación profesional básica en canalización hidráulica, electricidade básica e lectricidade industrial. Cámara Municipal de San Lourenzo dos Órgaos Cabo Verde 36.280,00 € 36.280,00 € 35.280 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
30 2006 Construción dunha escola en Santa Catarina  do Fogo. Cámara Municipal de Santa Catarina do Fogo Cabo Verde 36.280,00 € 36.280,00 € 35.280 € Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
29 2005 Proxecto de Educación Alternativa Rural Técnica Integral para Adolescentes e Mozos Rurais no Municipio de Las Sabanas. INPRHU-Somoto Nicaragua 119.027,20 € 42.742,00 € 30.000 € Concello de Oleiros
28 2005 Instalación dun muíño comunal INPRHU-Somoto Nicaragua 2.936,25 € 1.200,00 € - -
27 2005 Produción de Medicina Natural para a Atención de Saúde Sexual e Reprodutiva das mulleres adolescentes no Municipio de Tonacatepeque. APROCSAL (Asociación de Promotores Comunais Salvadoreños). O Salvador 71.964,48 € 24.541,92 € - -
26 2005 Mellora da Atención no Departamento de Pediatría e Emerxencias Pediátricas, Hospital Nacional 2 de maio. Oficina Executiva de Planificación Estratéxica do Hospital Nacional 2 de Maio Perú 40.448,50 € 40.448,50 € 20.224,25 € Concello de Lugo
25 2005 Bicicletas para promotoras/es comunitarias/es de Cajamarca. Bicis pola Paz Perú 4.600,00 € 2.300,00 € - -
24 2005 Apoio aos Xardíns de Infancia Gassan Kanafani. UPWC (Union of Palestinian Women Committees) Palestina 9.558,00 € 8.147,00 € 4.073,05 € Concellos de As Pontes, Narón e Fene
23 2005 Adquisición de 22 licencias de Arcview ANMCV Cabo Verde 40.000 €. 40.000,00 € 37.945 €  Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
22 2005 Rehabilitación do Bairro Social Cha de Tiliza, Pontinha de Janel-Paul Cámara Municipal de Paúl Cabo Verde 21.112, 62 € 21.112,62 € 20.000,00 € Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
21 2005 Apoio ao Fondo Comunitario Cámara Municipal do Maio Cabo Verde 15.000,00 € 15.000,00 € 14.000 € Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
20 2005 Reforzo do abastecemento de auga na Illa de Maio. Cámara Municipal do Maio Cabo Verde 85.000,00 € 63.000,00 € 60.000 € Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
19 2005 Xestión municipal e participación cidadá no desenvolvemento rural. 2 ª Fase. CEPRODE (Centro de Promoción do Desenvolvemento e o Ensino) Perú 244.202,00 € 107.554,00 € 101.603,18 € Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
18 2004 Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica de Santiago de Cuba Municipalidade de Santiago de Cuba Cuba 120.070,00 € 112.000,00 € 60.000,00 € Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
40.000,00 € Concello de Santiago de Compostela.
17 2004 Formación e capacitación para o fortalecemento institucional dos gobernos locais e as súas formas asociativas. Fundación DEMUCA Costa Rica, O Salvador, Honduras, Panamá 100.000,00 € 79.612,00 € 50.000 € Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
16 2004 Adquisición de equipamento para saneamento básico. Cámara Municipal de São Vicente Cabo Verde 73.000,00 € 73.000,00 € 50.000,00 € Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
15 2004 Construción do centro de apoio de Mahanhane Casa do Gaiato Mozambique 83.401,00 € 24.015,00 € 24.015 € Concello de Oleiros
14 2004 Xestión Municipal e participación cidadá no desenvolvemento rural. I Fase. CEPRODE Perú 125.787,00 € 99.893,00 € 99.893,00 € Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia.
13 2003 Autoconstrución de anexo de sistema de auga no sector das Palmitas e sector 4 do Municipaio de Las Sabanas- Departamento de Madriz INPRHU-Somoto Nicaragua 3.109,50 € 2.404,50 € - -
12 2003 Captación de auga para o Municipio de Las Sabanas INPRHU-Somoto Nicaragua 43.665,00 € 43.665,00 € 32.984,82 € Deputación de Pontevedra
11 2003 As mulleres deseñando o futuro INPRHU-Somoto Nicaragua 10.529,84 € 6.224,00 € - -
10 2003 Integración das mozas e mozos de Zacamil 1 e San Rafael na vida laboral e produtiva da zona. Municipio de Suchitoto. CRC (Cominté de Reconstrución y Desarrollo Económico y Social de Comunidades de Suchitoto, Cuscatlán) O Salvador 18.249,27 € 14.279,27 € - -
9 2003 Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica de Santiago de Cuba Municipalidade de Santiago de Cuba Cuba 60.035,00 € 60.035,00 € 36.035,00 € Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
12.000,00 € Concello de Santiago de Compostela.
  2003 Formación e capacitación para o fortalecemento institucional dos gobernos locais no Mercosur MERCOSUR   104.000,00 € 83.000,00 € 80.000 € Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia.
8 2003 Formación e capacitación para o fortalecemento institucional dos gobernos locais de Centroamérica e Caribe Fundación DEMUCA Costa Rica, O Salvador, Honduras, Panamá 249.424,00 € 147.067,00 € 120.300 € Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia.
7 2002 Construción de infraestruturas comunitarias básicas en Bela Vista- Pedreira Cámara Municipal de Saõ Vicente Cabo Verde 40.909,09 € 10.227,27 € 10.227,27 € Consellería de Emigración e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
6 2002 Cosntrución de infraestruturas comunitarias básicas en Monte Sossego-Alto Pomba Cámara Municipal de Saõ Vicente Cabo Verde 40.909,09 € 10.227,27 € 10.227,27 € Consellería de Emigración e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
5 2002 Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica de Santiago de Cuba Municipalidade de Santiago de Cuba Cuba 81.050,00 € 81.050,00 € 36.060,00 € Consellería de Emigración e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia
11.090,00 € Concello de Santiago de Compostela
4 2002 Programa de actuación integral en Porto Rincão Cámara Municipal de Santa Catarina Cabo Verde 22.152,92 € 22.152,92 € - -
3 2001 Apoio ao desenvolvemento agropecuario e microempresarial a mulleres da área rural e semiurbana do norte dos departamentos de San Salvador e La Libertad UCRES O Salvador 98.725,89 € 46.302,74 € - -
2 2001 Compra de silos de almacenaxe de grans básicos Mama Maquín Guatemala 8.077,60 € 8.077,60 € - -
1 2001 Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica de Santiago de Cuba Municipalidade de Santiago de Cuba Cuba 60.101,21 € 60.101,21 € 36.073,00 € Secretaría Xeral de Relacións coa Unión Europea e Acción Exterior da Xunta de Galicia
 

Cooperación Indirecta

A cooperación indirecta consiste en financiar proxectos presentados polas ONGD á convocatoria aberta anualmente (a excepción dalgúns anos nos que non chegou a realizarse por insuficiencias orzamentarias para esta finalidade) polo Fondo Galego. A cooperación indirecta é importante dentro da cooperación galega porque axuda a reforzar ás ONGD, galegas ou con delegación en Galicia, e a continuar co seu traballo no sur. O Fondo Galego leva financiando proxectos de cooperación indirecta dende o ano 1998. En total, nestes 15 anos, 63 proxectos presentados por ONGD galegas ou con delegación en Galicia foron financiados polo Fondo.

Esta liña é básica na actuación do Fondo Galego, fortalecer ao tecido solidario galego, á cidadanía organizada na implicación contra a pobreza, apoiando aos diferentes axentes de cooperación galegos.

PROXECTOS COOPERACIÓN INDIRECTA FONDO GALEGO
ANO TÍTULO PARCEIRO PAÍS ORZAMENTO TOTAL ACHEGA DO FONDO GALEGO
60 2010 Desenvolvemento de capacidades locais con equidade de xénero e mellora das condicións de vida en 9 comunidades rurais da provincia fronteiriza de Ayabaca, Piura. Perú Amigos ESCAES-Perú Perú 53.458,00 € 35.000,00 €
59 2010 Latrinas para Tepalón Axunica Nicaragua 8.439,60 € 6.751,62 €
58 2009 Mellora das condicións sanitarias na provincia Inhambane Arquitectos sen Fronteiras Mozambique 175.712,91 € 49.954,87 €
57 2009 Desenvolvemento Urbano Comunitario en Addis Abeba Implicadas no Desenvolvemento Etiopía 45.372,00 € 26.372,00 €
56 2009 Fomento da participación no marco dos gabinetes do poder cidadán no municipio de Totogalpa, Madriz, Nicaragua Paz e Solidariedade Nicaragua 87.693,45 € 50.000,00 €
55 2009 A Formación Sanitaria como vía de desenvolvemento Solidariedade Galega Nicaragua 30.000,00 € 24.000,00 €
54 2007 Incorporación ao mercado laboral e empoderamento de mulleres palestinas do triángulo norte-israelí. Confederación Intersindical Galega (CIG) Territorios palestinos 73.531,00 € 17.000,00 €
53 2007 Erradicación do infanticidio en Salem. Implicadas no Desenvolvemento India 11.144,80 € 10.044,80 €
52 2007 Cría de animais menores. Fogar de Santa María de Huancarama. INTI Perú 3.092,73 € 3.000,00 €
51 2007 Bicicletas para fortalecer o desenvolvemento rural das provincias de San Marcos e Cajabampa. Asociación para el Desarrollo Integral (ADIAR) Perú 4.750,00 € 2.300,00 €
50 2006 Construción de servizos hixiénicos para nenos e nenas con necesidades educativas especiais. INTI Perú 3.000,00 € 2.380€ (1.190€ achega do  Concello de Gondomar)
49 2006 Proxecto de Saúde Comunitaria. Construción e equipamento dun posto de saúde. Posta en marcha dunha mutua de saúde. Posta en marcha dunha farmacia comunitaria. Equus Zebra Senegal 77.981,00 € 20.000,00 €
48 2006 Fortalecemento da Soberanía Alimentaria na Conca do Río Polochic. 2º ano. Veterinarios sen Fronteiras Guatemala 17.754,00 € 17.754,00 €
47 2006 Fortalecemento da participación de mulleres e xoves na organización comunitaria e municipal. Intered Guatemala 39.748,71 € 30.935,00 €
46 2006 Escola de Auxiliares de Enfermería de Sucre (Isfocata, Instituto Superior de Formación e Capacitación Hernández Vera). Seminario Galego de Educación pola Paz Bolivia 164.770,67 € 19.050,00 €
45 2005 Cooperativa gráfica en Santo Antão. Cara novos espazos de Inserción socio-laboral. Asociación sociocultural Atamán Cabo Verde 51.600,00 € 30.000,00 €
44 2005 Mellora do nivel de vida e formación dos mariñeiros artesanais de Nouadhibou. Asociación Natura Hispánica Mauritania 37.535,00 € 19.635,00 €
43 2005 Creación da Unidade Clínico Docente en Ciudad Sandino. Fundación SEMG-Solidaria Nicaragua 446.260,49 € 30.000€ (O Concello de Allariz achegou 12.000€)
42 2005 Mellora integral das condicións de vida das comunidades da liña costeira oriental do Municipio de Balfate Solidariedade Internacional Honduras 22.000,00 € 22.000,00 €
41 2004 Mellora das condicións de vida dos habitantes das campamentos de Oughlan, Tasseft, Tizgnane, Quedan e El Koub ADEMEN Marrocos 31.003,10 € 24.000,00 €
40 2004 Bicicletas para promotores comunitarios do departamento de Cochabamba Bicis pola Paz Bolivia 5.000,00 € 1.800,00 €
39 2004 Proxecto de alfabetización, formación, promoción e elevación da poboación feminina rural na comunidade de Yamparáez (Bolivia) a través da ampliación da residencia educativa Seminario Galego de Educación pola Paz Bolivia 44.230,00 € 33.030,00 €
38 2004 Axuda á formación laboral e educación medioambiental en Cabo Verde Asociación sociocultural Atamán Cabo Verde 39.964,00 € 36.964,00 €
37 2004 Dotación de medios de transporte ás organizacións campesiñas do MST de Piauí Amarante Brasil 6.758,00 € 5.025,00 €
36 2004 Cooperativa rural de depósito e distribución de alimentos e outros artigos de uso habitual. Asociación para la Solidaridad Costa de Marfil 14.516,10 € 14.516,10 €
35 2004 Instalación de latrinas na comunidade campesiña de José Olaya INTI Perú 4.574,70 € 3.574,70 €
34 2004 Empoderamento de mulleres cabeza de familia Implicadas no Desenvolvemento Etiopía 4.155,00 € 3.295,00 €
33 2004 Proxecto produtivo de pesca artesanal para a desmobilización dos cortadores de Mangle no Estero Real e Golfo Fonseca Amigos da Terra Nicaragua 54.004,32 € 24.444,21 €
32 2003 Fomento da xestión e mellora da saúde comunitaria en 15 comunidades rurais Manos Unidas Nicaragua 368.689,95 € 18.555,64 €
31 2003 Saúde e desenvolvemento Labañou-Vilcabamba Asociación Labañou Solidaria Perú 18.960,00 € 6.000,00 €
30 2003 Construción dunha unidade clínico-docente SEMG-Solidaria Nicaragua 360.607,26 € 30.000,00 €
29 2003 Desenvolvemento económico e social para o aumento da produción de leite e carne na UBPC "Victoria de Girón". 2ª fase. Veterinarios sen Fronteiras Cuba 211.629,87 € 28.465,36 €
28 2003 Apoio produtivo á muller rural e ao desenvolvemento local no distrito de Junín Asociación Entrepobos Perú 102.209,02 € 24.071,74 €
27 2003 Promoción da saúde do pobo saharauí FUNDEN R.A. Saharaui Democrática 60.224,25 € 7.234,16 €
26 2002 Desenvolvemento económico e social para o aumento da produción de leite e carne na UBPC "Victoria de Girón" Veterinarios sen Fronteiras Cuba 276.748,61 € 29.384,44 €
25 2002 Adquisición de bicicletas para mestres populares e promotores de organización Bicis pola Paz O Salvador 3.621,00 € 2.000,00 €
24 2002 Banco de materiais para melloras nas vivendas de El Viejo Arquitectos sen Fronteiras Nicaragua 117.493,34 € 35.979,92 €
23 2002 Apoio ao desenvolvemento sostible das comunidades indíxenas andinas de Chuma Intermón Bolivia 274.697,52 € 30.325,00 €
22 2002 Identificación e solución da situación social e legal dos nenos, nenas e adolescentes institucionalizados Meniños Ecuador 164.758,00 € 30.325,00 €
21 2002 Accesibilidade a auga potable para os habitantes da zona noroeste do distrito de Turkana Fundación Pro-Mundo Quénia 25.736.16€ 23.162,55 €
20 2002 Asistencia médica e ciruxía gratuita Solidariedade Galega Perú 38.128,21 € 6.010,12 €
19 2002 Construción de sumidoiros na aldea de San Juan de Dios INCIDE Guatemala 82.373,21 €. 20.593,30 €
18 2001 Construción e equipamento dun centro de atención infantil Ecos do Sur Mozambique 89.526,76 € 30.050,61 €
17 2001 Adquisición de bicicletas para promotoras da saúde Bicis pola Paz Mozambique 2.935,34 € 2.404,05 €
16 2001 Introdución de enerxía eléctrica e alumeado público COSAL O Salvador 62.489,40 € 45.228,04 €
15 2001 Abastecemento de auga potable no "Caserío La Loma" Solidariedade Internacional O Salvador 146.019,73 € 18.030,36 €
14 2001 Instalación dun módulo ovino da raza Corriedale Amigos ESCAES-Perú Perú 39.695,87 € 28.567,83 €
13 2000 Condución de auga potable para o casería "La Coyotera" COSAL O Salvador 57.716,05 € 18.867,01 €
12 2000 Instalación dun módulo de ovinos de raza corriedale en Ambulco Grande Amigos ESCAES-Perú Perú 10.637,64 € 10.637,64 €
11 2000 Promoción económica dos produtores de fabas nas mesetas de Mirebalais e Cayes Intermón Haití 95.513,73 € 9.015,18 €
10 2000 Manexo sustentable do bosque húmido tropical, apoio á produción agropecuaria e fortalecemento organizativo de comunidade do norte de Esmeraldas Entrepobos Ecuador 108.660,66 € 12.621,25 €
9 2000 Construción dunha ponte INCIDE Guatemala 30.050,61 € 15.025,30 €
8 2000 Reconstrución de vivendas e cociñas no departamento de Estelí Fundación Augusto César Sandino Nicaragua 360.573,61 € 10.512,64 €
7 1999 Trillo e panadería AXUNICA Nicaragua 13.731,32 € 13.731,32 €
6 1999 Accións para o desenvolvemento sostible no Beni (Bolivia) Asociación Natura Hispánica Bolivia 39.065,79 € 6.010,12 €
5 1999 Ampliación dunha escola e construción de latrinas para 400 escolares Intermón Angola 40.579,36 € 12.019,95 €
4 1999 Instalación de emisoras de radiocomunicación entre poboacións indíxenas Paz e Solidariedade Perú 8.835,94 € 8.835,94 €
3 1998 Casa de acollida para menores con risco social Arquitectos sen Fronteiras Guatemala 58.907,09 € 14.043,04 €
2 1998 Instalación de auga potable Amigos ESCAES-Perú Perú 7.392,45 € 4.507,59 €
1 1998 Módulos básicos para servizos hixiénicos e lavandería INTI Perú 6.394,77 € 5.024,46 €
 

Axuda de emerxencia e Post

A Axuda Humanitaria é unha expresión de solidariedade que se produce dende os países e institucións do norte cara as poboacións desfavorecidas do sur que se atopan nunha situación de emerxencia tras unha catástrofe natural, unha guerra ou unha crise estrutural.
 
O Fondo Galego desenvolveu algunha intervención neste sentido, debido, sobre todo, á súa función de canalización da solidariedade municipalista galega ante este tipo de sucesos. O Fondo Galego non é unha entidade especializada en Axuda humanitaria. De feito, hai moi poucas entidades a nivel estatal que teñan capacidade para mobilizarse ante unha situación de crise. Por isto, o Fondo Galego sempre opta nestas situacións por aliarse cun parceiro local ou internacional con contrastada fiabilidade e con amplo coñecemento da situación e do país ao que se vai prestar a axuda.
 
En total, o Fondo Galego conta con nove proxectos de axuda humanitaria, dentro dos que tamén podemos atopar proxectos de post-emerxencia, que non teñen por misión paliar unha serie de consecuencias nun momento concreto, senón que se desenvolven con posterioridade á situación de crise máis aguda para  tratar de sentar as bases dun desenvolvemento humano sustentable. A achega do Fondo Galego a proxectos de Axuda Humanitaria ou de post-emerxencia ascende a 698.562,15€.
 
LISTADO DE PROXECTOS DE AXUDA HUMANITARIA
 

ANO TÍTULO PARCEIRO MONTO TOTAL ACHEGA DO FONDO GALEGO
2005 Construción de 9 centros de desenvolvemento comunitario en Sri Lanka, tralo tsunami de decembro de 2004. PNUD 62.961€ 62.961€
2006 Escola 12 de outubro (R.A. Saharauí Democrática). Campaña Arroz para o Sáhara. Solidariedade Galega co pobo saharauí 5.200€ 5.200€,
2007 Axuda de emerxencia con motivo do ciclón en Changalane (Mozambique) Casa do Gaiato 120€ 100€
Rehabilitación de vivendas nos campos de refuxiados palestinos de Jalazone e Amaria. UNRWA 107.029,29€ 107.029,29€
2008 Axuda á reconstrución nas áreas devastadas polo terremoto de agosto de 2007. (Perú) Tierra de Niños 23.316,36€ 23.316,36€
Reconstrución do campo de refuxiados Neirab (Siria). I Fase. UNRWA 260.000,00€ 55.000,00€
Apoio á recuperación  de casas familiares devastadas polos furacáns Gustav e Ike na provincia de Pinar del Río, Cuba Asociacion Cubana de Producción Animal 73.762,59 € 73.762,59 €
2009 Reconstrución do campo de refuxiados Neirab (Siria). II Fase. UNRWA 260.000€ 200.000€
2010 Fortalecemento do desenvolvemento local para dar una resposta sostible e solidaria tras o terremoto do 12 de xaneiro en Haití Fons Catalá de Cooperació- SKDK 234.371,93€ 171.192,91€
 

 
 

Países/Socios prioritarios

O Fondo Galego marcouse como obxectivo, desde o seu nacemento, establecer relacións de cooperación de calidade, con capacidade real de transformación na vida das persoas. Darlle sustentabilidade no tempo e profesionalismo en prol de eficacias e eficiencias.

Para este obxectivo, e de maneira paulatina segundo o ritmo dos tempos, o Fondo foi concentrando as súas intervencións principalmente en catro países: Cabo Verde, Nicaragua, Cuba e Perú.

Cabo Verde (ANMCV)

 

Total proxectos apoiados 32
Ano de inicio da cooperación 2002
Orzamento total dos proxectos executados 1.918.253,90 €
Achega desde o Fondo Galego 1.333.455,53 €
 

Cabo Verde é un país prioritario para o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade:

- É un arquipélago situado no continente africano, duramente castigado pola pobreza e a pésima distribución dos recursos. En África podemos atopar 34 dos 48 países máis pobres do mundo e as esperanzas de vida máis baixas. A pesares de que Cabo Verde está incrementando a súa riqueza (é considerado un país de Desenvolvemento Humano Medio), a pobreza vai gañando terreo debido á crecente desigualdade social, cunha concentración das ganancias nun reducido grupo social. Case o 40% da poboación de Cabo Verde vive na pobreza, 173.000 das/os 450.000 habitantes viven baixo a liña da pobreza e 93.000 caboverdianas/os viven nunha situación de pobreza extrema.

- É un país lusófono, co que as galegas e galegos nos atopamos nunha situación de vantaxe en canto ás capacidades comunicativas e de comprensión da lingua portuguesa, por proximidade e cultura coa nosa propia. O Fondo aposta por reforzar a nosa accción exterior como galegas, lembrando que na actualidade os países de lingua portuguesa, colonias ata o último cuarto do S. XX do Estado portugués, atópanse en situacións de inmensa desigualdade de oportunidades, e pobreza crónica.
 
No ano 2002 iníciase a cooperación con este país, e dende entón establécese unha estreita relación de traballo, cooperación e confianza coa ANMCV (Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos), o noso principal parceiro. Así mesmo, a ANMCV tamén nos fai de canle facilitador da relación con tódalas Cámaras Municipais para o envío de novas propostas e solicitamos e enviamos información de importancia para o noso labor.

Dende ese ano ata a actualidade foron realizados un total de 32 proxectos de cooperación ao desenvolvemento en Cabo Verde, converténdose no principal país receptor da axuda do Fondo Galego, cun monto total subvencionado de 1.199.561,34€. Destes 32 proxectos, só un deles tivo como beneficiaria a unha ONGD galega ou con delegación en Galicia, o resto correspóndense con proxectos de cooperación directa.
 
LISTADO DE PROXECTOS APOIADOS EN CABO VERDE
 

ANO TÍTULO Parceiro/ONG ORZAMENTO TOTAL ACHEGA DO FONDO GALEGO
2002 Construción de infraestruturas comunitarias básicas en Bela Vista- Pedreira Cámara Municipal de São Vicente 40.909,09€ 10.227,27€
Construción de infraestruturas comunitarias básicas en Monte Sossego- Alto Pomba Cámara Municipal de São Vicente 40.909,09€ 10.227,27€
Mellora das condicións de seguridade dos pescadores artesáns Instituto Nacional de Desenvolvemento das Pescas e Cámara Municipal de São Vicente 74.999,92€ 17.980,69€
Programa de actuación integral en Porto Rincão Cámara Municipal de Santa Catarina 250.000€ 50.000€
2004 Adquisición de equipamento para saneamento básico Cámara Municipal de São Vicente 73.000€ 23.000 €.
2005 Cooperativa gráfica en Santo Antão. Cara novos espazos de inserción sociolaboral Asociación Sociocultural Atamán 51.600€ 30.000€
Adquisición de 22 licencias de Arcview Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos 40.000€ 40.000€
Financiamento da rehabilitación do barrio social de Cha de Tilizia, Pontinha de Janel- Paúl Cámara Municipal do Paúl 21.112, 62€ 21.112, 62€
Apoio ao fondo comunitario Cámara Municipal do Maio 15.000€ 15.000€
Reforo do abastecemento de auga na Illa do Maio Cámara Municipal do Maio 85.000€ 63.000€
2006 Formación profesional básica en canalización hidráulica, electricidade básica e electricidade industrial Cámara Municipal de San Lourenzo dos Órgaos 10.500€ 10.500€
Capacitación de mozas e mozos Cámara Municipal de San Miguel 40.015€ 33.666€
Construción dun centro socio-comunitario na comunidade do val de Ribeira da Torre Cámara Municipal de Ribeira Grande 44.406€ 35.280€
Construción dunha Escola Infantil en Covão Sanches, zona norte, Illa de Santiago Cámara Municipal de Santa Cruz 22.675€ 22.675€
Conexións domiciliarias en Flamingos Cámara Municipal de San Miguel 22.312€ 22.312€
Construción dunha escola en Santa Catarina Cámara Municipal de Santa Catarina do Fogo 36.280€ 36.280€
2007 1ª Fase: Conexión á rede de abastecemento de auga do barrio de Ponte D`Agua. Praia ONG CITI-HABITAT 154.626€ 123.000€
Playdoyer para aumentar a participación das mulleres nas listas para as eleccións autárquicas de 2008 Instituto caboverdiano para a Igualdade e Equidade de Xénero 49.016,73€ 34.415,8€
Plans Directores Ambientais Asociación nacional de Municipios Caboverdianos 2.000€ 2.000€
Abastecemento de auga potable Cámara Municipal de São Filipe 34.012€ 34.012€
Construción dun centro socio-comunitario en Corda Cámara Municipal da Ribeira Grande 21.140€ 18.140€
Capacitación de mozas e mozos en artesanato, danzas, novas tecnoloxías e asociativismo Cámara Municipal de San Miguel 26.349€ 23.000€
2008 2ª Fase: Conexión á rede de abastecemento de auga do barrio de Ponte D`Agua. Praia. ONG CITI-HABITAT 134.700€ 123.000,00€
Apoio á implantación de políticas locais con perspectiva de xénero Instituto caboverdiano para a Igualdade e Equidade de Xénero 76.586,08€ 61.984€
2009 Abastecemento de auga e saneamento para as zonas de Cabeça Monte, Inhuco e Lagariça Cámara Municipal de São Filipe 98.169,87€ 73.568,61 €
Centro comunitario. Espazo ao servizo das comunidades de Alcatraz e Pilao Cão. Cámara Municipal de Maio 61.175,33€ 29.371,2€
Implementación do Plan Municipal de Igualdade e Equidade de xénero (PMIEG) no municipio do Paúl Cámara Municipal do Paúl 60.616,42€ 47.040,90€
2010 Recalificación urbana Cámara Municipal do Paúl 59.992,81€ 55.000€
Extensión da rede de auga e a súa ligazón aos domicilios Cámara Municipal da Brava 16.190€ 12.000€
Apoio á construción de cuartos de baño na Illa do Maio Cámara Municipal de Maio 151.667,76€ 49.200€
Elaboración do III Plano de Desenvolvemento da Illa de Santo Antão Asociación de Municipios da Illa de Santo Antón 71.359€ 41.475€
2011 Reahabilitación das casas de Eito II. Lugar de Lombo Comprido. Cámara Municipal do Paúl 61.802,72€ 48.000€

 
 
Entre os primeiros anos e o 2006 os proxectos tenderon a concentrarse nas Illas de Santiago e São Vicente, se ben nos últimos anos foi adoptado un xiro en canto á cooperación con Cabo Verde, priorizando aqueles municipios e illas que presentan peores resultados en canto á pobreza. Isto quedou materializado no documento das Liñas Estratéxicas para Cabo Verde 2011-2013, no que non só se sinalan os 14 municipios que superan a media nacional de porcentaxe de pobres por municipio, que se concentran en 4 das 9 illas do arquipélago, senón que tamén se especifican as áreas de traballo e as metas nas que deben centrarse os proxectos impulsados polo Fondo Galego no arquipélago. Este documento, realizado entre o Fondo Galego e a ANMCV, asegúranos que as áreas de traballo son as prioritarias para os municipios caboverdianos e que a concentración da axuda naqueles concellos con maiores taxas de pobreza incidirá nun maior impacto entre a poboación.

Cuba (Oficina do Conservador de Santiago de Cuba)

Total proxectos apoiados 9
Ano de inicio da cooperación 2001
Orzamento total dos proxectos executados 1.018.458,69€
Achega desde o Fondo Galego 374.855,97€

 

Os proxectos executados en Cuba son só oito, dous de cooperación indirecta e cinco de cooperación directa, mais polo forte impacto acadado por estes últimos, os proxectos desenvolvidos en Cuba ocupan un lugar especial na traxectoria do Fondo Galego.
 
A pesares de que as familias cubanas non viven folgadamente, hai que empregar parámetros para medir a pobreza diferentes aos que se usan no resto dos países latinoamericanos, xa que a súa poboación ten acceso á educación, á saúde, á luz eléctrica e á auga potable, así coma a prestacións sociais para as familias máis empobrecidas. Sen embargo, rehabilitación de vivendas e do patrimonio histórico é unha das principais necesidades que sofre o país, co que nos une un vinculo especial na nosa historia como pobo emigrante.

A cooperación con Cuba iníciase no ano 2001 cun programa de catro anos de duración da man da Municipalidade de Santiago de Cuba. O proxecto titulado “Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica de Santiago de Cuba” deu como resultado o diagnóstico urbanístico da cidade, a elaboración de material gráfico e o intercambio formativo. Este proxecto, de fondo calado para a cidade, é na actualidade o marco de referencia arquitectónico para a conservación do casco histórico de Santiago de Cuba, un conxunto de elevado valor paixasístico, arquitectónico e ambiental que se converteu no expoñente máis salientable da cultura material da cidade. Santiago de Cuba foi declarada Monumento Nacional no ano 1987. O Plan Maestro foi realizado en colaboración co mesmo equipo que redactou o Plan Especial de Protección do Centro Histórico de Santiago de Compostela. O proxecto empregou instrumentos da planificación urbanística para desenvolver estratexias de intervención que excederon os aspectos directamente patrimoniais para ocuparse tamén da solución de problemas sociais, económicos e funcionais deste conxunto urbano, altamente degradado física e socialmente ao inicio do proxecto.
 
Xa no ano 2008, e da man da Oficina del Conservador, organismo público que ten como premisa a recuperación e a conservación do patrimonio monumental, daría inicio un proxecto bianual titulado “Mellora das condicións de habitabilidade das vivendas do centro histórico de Santiago de Cuba”, que supón a aplicación práctica do Plan Maestro coa intervencións en 78 vivendas.

A pesares de que Cuba non está contemplado como un país prioritario no II Plan Director  da Cooperación Galega, para o Fondo Galego é moi importante dar continuidade a este traballo de gran impacto e trascendencia para a poboación da cidade de Santiago de Cuba, xa que supón un fito para a historia da cooperación municipalista galega, que ademais directamente atañe un dos irmandamentos máis antigos de Galicia entre os dous Santiago.
 
LISTADO PROXECTOS APOIADOS EN CUBA
 

ANO TÍTULO Parceiro/ONG ORZAMENTO TOTAL ACHEGA DO FONDO GALEGO
2001 Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica Santiago de Cuba. 1º ano. Municipalidade de Santiago de Cuba 60.101,21€ 60.101,21€
2002 Desenvolvemento económico e social para o aumento da produción de leite e carne na UBPC Victoria de Girón Veterinarios sen Fronteiras 276.748,61€ 29.384,44€
Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica Santiago de Cuba. 2º ano. Municipalidade de Santiago de Cuba 81.050,00€
 
12.020,24€
 
2003 Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica Santiago de Cuba. 3º ano. Municipalidade de Santiago de Cuba 60.035€ 12.020,24€
Desenvolvemento económico e social para o aumento da produción de leite e carne na UBPC Victoria de Girón. 2ª fase. Veterinarios sen Fronteiras 211.629,87€
 
28.465,36€
 
2004 Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica Santiago de Cuba. 4º ano. Municipalidade de Santiago de Cuba 120.070€ 24.040,48€
2008 Mellora das condicións de habitabilidade das vivendas do centro histórico de Santiago de Cuba Oficina del Conservador 104.412€ 104.412€
2009 Mellora das condicións de habitabilidade das vivendas do centro histórico de Santiago de Cuba Oficina del Conservador 104.412€ 104.412€
 

Nicaragua (INPRHU-Somoto)

 

Total proxectos apoiados 23
Ano de inicio da cooperación 1998
Orzamento total dos proxectos executados 2.696.134,60€
Achega desde o Fondo Galego 771.417,77€
 

A cooperación en Nicaragua iníciase por parte do Fondo Galego no ano 1998, a través da convocatoria aberta para as ONGD galegas ou con delegación en Galicia. Porén, a cooperación con este país xorde, nun primeiro momento, do interese das galegas e galegos canalizadas en varias ONGD con traballo en Nicaragua. Deste xeito, foron financiados un total de 12 iniciativas a través de ONGD que concorreron ás diferentes convocatorias de proxectos dos distintos exercicios, e un total de 11 proxectos de cooperación directa, tendo como parceiro a ONGD nicaraguana INPRHU-Somoto (Instituto de Promoción Humana- Somoto).

Nicaragua é o país latinoamericano que máis fondos recibiu do Fondo Galego a través da cooperación directa. A necesidade de traballar con este país radica nos pésimos datos que amosan os indicadores de pobreza: case a metade da poboación nicaraguana vive na extrema pobreza e o 28% vive con menos de dous dólares ao día. Nicaragua ocupa un dos tres últimos postos no ranking do Índice de Desenvolvemento Humano en América. A conexión histórica que nos une co pobo latinoamericano obriga ao Fondo Galego a corresponsabilizarse e a tomar partido na loita contra a pobreza en Nicaragua.
 
O INPRHU é o parceiro co que o Fondo Galego traballa dende o ano 2003. Esta organización promove dende a súa creación (1990) a igualdade de oportunidades, a participación cidadá e a promoción dos dereitos fundamentais das familias máis vulnerables, tanto no rural coma no urbano. Os proxectos financiados polo Fondo Galego a través do INPRHU van destinados a mellorar a calidade de vida das persoas afectadas no ano 1998 polo furacán Mitch, que azotou severamente o norte e occidente de Nicaragua, ocasionando perdas humanas, grave deterioro ambiental e importantes danos en agricultura e en infraestructura social básica. O impacto do fenómeno tivo repercusións en 4 municipios do Departamento de Madriz, afectando con maior gravidade ao municipio de Totogalpa.
 
O Fondo Galego centra, dende o ano 2007,o traballo co INPRHU na construción de vivendas para as familias máis empobrecidas. A experiencia do INPRHU-Somoto nesta materia é ampla. Nos últimos anos, INPRHU executou este tipo de proxectos no Departamento de Madriz, consolidando experiencias e fortalecendo alianzas internacionais. Así, no ano 2007 executouse un proxecto de 30 vivendas no Municipio de Totogalpa, financiado polo Fondo Galego (con financiamento da Xunta de Galicia). No 2008 executouse un proxecto de 30 vivendas no Municipio de Totogalpa, financiado polo Fondo Galego (con financiamento da Xunta de Galicia), e outro proxecto máis de 15 vivendas no Municipio de Totogalpa, financiado polo Fondo Galego (Concello de Vigo). Xa no ano 2011, outras 15 vivendas foron rehabilitadas no Municipio de Totogalpa co financiamento do Fondo Galego (Concello de Vigo). 
 
LISTADO DE PROXECTOS APOIADOS EN NICARAGUA
 

ANO TÍTULO Parceiro/ONG ORZAMENTO TOTAL ACHEGA DO FONDO GALEGO
1998 Construción de sumidoiros de vao e empedramento. COSAL 21.300€ 21.300€
Trillo e panadería AXUNICA 13.731€ 13.731€
1999 Muíño para comunidade AXUNICA 13.731€ 13.731€
2000 Reconstrución de vivendas e cociñas no departamento de Estelí Fundación Augusto César Sandino 95.513,73€ 10.513,73€
2002 Banco de materiais para melloras nas vivendas de El Viejo Arquitectos sen Fronteiras 117.493,34€ 35.979,82€
2003 Autoconstrución de anexo de sistema de auga no sector das Palmitas e sector 4 do Municipio de Las Sabanas- Departamento de Madriz INPRHU SOMOTO 3.109,50€ 2.404,50€
Captación de auga para o Municipio de Las Sabanas INPRHU SOMOTO 43.665€ 43.665€
As mulleres deseñando o futuro INPRHU SOMOTO 10.529,84€ 6.224€
Fomento da xestión e mellora da saúde comunitaria en 15 comunidades rurais Manos Unidas 368.689,95€ 18.555,64€
Construción dunha unidade clínico-docente SEMG-Solidaria 360.607,26€ 36.000€
2004 Proxecto produtivo de pesca artesanal para a desmobilización dos cortadores de Mangle no Estero Real e Golfo Fonseca Amigos da Terra. Centro Iris de Medioambiente 54.004,32€ 24.444,21€
2005 Creación da Unidade Clínico Docente en Ciudad Sandino Fundación SEMG-Solidaria 446.260,49€ 30.000€
Proxecto de Educación Alternativa Rural Técnica Integral para Adolescentes e Mozos Rurais no Municipio de Las Sabanas INPRHU-Somoto 119.027,20€ 30.000€
Instalación dun muíño comunal INPRHU-Somoto 2.936,25€ 1.200€
2007 Construción dunha cociña comunitaria INPRHU-Somoto 11.029,84€ 10.000€
Rehabilitación de vivendas no Concello de Totogalpa INPRHU-Somoto 191.521,98€ 99.000€
Educación Técnico-Agropecuaria para adolescentes e mozos/as rurais do Municipio de Las Sabanas INPRHU-Somoto 40.776,56 40.776,56
2008 Mellora das condicións de vida das comunidades rurais do municipio de Totogalpa INPRHU-Somoto 185.055,31€ 110.386,74€
Mellora das condicións de vida das comunidades rurais do municipio de Totogalpa INPRHU-Somoto 123.714,95€ 69.734€
2009 Fomento da participación no marco dos gabinetes do poder cidadán no municipio de Totogalpa, Madriz, Nicaragua Paz e Desenvolvemento 87.693,45€ 50.000€
A Formación Sanitaria como vía de desenvolvemento Solidariedade Galega 30.000€ 24.000€
2010 Latrinas para Tepalón AXUNICA 8.439,6€ 6.751,62€
2011 Melloradas as condicións de habitabilidade e salubridade de 11 familias chorotegas en Totogalpa. INPRHU-Somoto 82.243,77€ 58.189,64€
 

 

Perú

Total proxectos apoiados 22
Ano de inicio da cooperación 1998
Orzamento total dos proxectos executados 1.002.201,05€
Achega desde o Fondo Galego 571.018,18€

En Perú desenvolvéronse un total de 24 proxectos financiados polo Fondo Galego, dos cales 17 se corresponden con cooperación indirecta e 7 con cooperación directa. A cooperación con este país iniciouse no ano 1998, dende o momento mesmo de fundación do Fondo Galego. A introdución do Perú como un país prioritario para a cooperación do Fondo baséase sobre todo nas inquedanzas das ONGD galegas, e por ende da poboación galega, de cooperar con este país latinoamericano co que tamén se teñen estreitos lazos históricos e culturais. A pobreza no Perú afecta a máis da metade da poboación, sendo as rexións andinas as que lideran o ranking das persoas máis pobres a nivel estatal.

Son dous os parceiros cos que traballou o Fondo Galego no país de maneira directa: CEPRODE  e Tierra de Niños. Con CEPRODE iniciouse o traballo no ano 2004, co proxecto “Xestión municipal e participación cidadá no desenvolvemento rural. 1ª fase”. No exercicio seguinte sería financiado tamén o segundo ano do proxecto tras os éxitos acadados.  Posteriormente retómase o traballo con esta ONGD peruana co proxecto “Xestión do desenvolvemento sostible en municipios rurais andinos”. Estes tres proxectos baseáronse na atención aos municipios andinos da provincia de Huaral, co fin de que desenvolvesen as súas capacidades de xestión do desenvolvemento sostible nas áreas económica, social e ambiental, a favor das comunidades campesiñas andinas.

Con Tierra de Niños apoiáronse un total de catro proxectos vinculados á área da protección da infancia. Cabe destacar o proxecto de post-emerxencia, “Axuda á reconstrución nas áreas devastadas polo terremoto de agosto 2007”, que permitiu rehabilitar un centro educativo. Así mesmo, os proxectos desenvolvidos nos anos  2006 e 2007 de turismo solidario, serviron para artellar os procesos educativos locais para o fortalecemento da identidade cultural das nenas e nenos e da mocidade, para valorar a historia e orixe das comunidades integrantes do circuíto turístico, e para afortalar as organizacións locais, agrupacións xuvenís e artesáns nos mecanismos de emprego e xestión turística.

LISTADO DE PROXECTOS APOIADOS NO PERÚ
 

ANO TÍTULO Parceiro/ONG ORZAMENTO TOTAL ACHEGA DO FONDO GALEGO
1998 Instalación de auga potable Amigos Escaes-Perú 7.392,44€ 4.508€
Módulos básicos para servizos hixiénicos e lavandería INTI 6.394,76€ 5.024,46€
1999 Instalación de emisoras de radiocomunicación entre poboacións indíxenas Paz e Solidariedade 8.835,93€ 8.835,93€
2000 Instalación dun módulo de ovinos raza Corriedale, en Ambulco Grande. Amigos Escaes-Perú 10.637,64€ 10.637,64€
2001 Instalación dun módulo ovino da raza Corriedale Amigos Escaes-Perú 39.695,86€ 28.567,83€
2002 Asistencia médica e cirúrxica gratuíta. Solidariedade Galega. 38.128,21€ 6.010,12€
2003 Saúde e desenvolvemento Labañou-Vilcabamba Asociación Labañou Solidaria 18.960€ 6.000€
Apoio produtivo á muller rural e ó desenvolvemento local no distrito de Junín. Asociación Entrepobos 102.209,00€ 24.071,74€
2004 Instalación de latrinas na comunidade campesiña de José Olaya. INTI 4.574,70€ 3.574,70€
Xestión municipal e participación cidadá no desenvolvemento rural. 1ª Fase. CEPRODE 125.787€ 99.893€
2005 Mellora da Atención no Departamento de Pediatría e Emerxencias Pediátricas, Hospital Nacional 2 de Maio. Oficina Executiva de Planificación Estratéxica do Hospital Nacional 2 de Maio 40.448,50€ 40.448,50€
Bicicletas para promotoras/es comunitarias/es de Cajamarca. Bicis pola Paz 4.600€ 2.300€
Xestión municipal e participación cidadá no desenvolvemento rural. 2 ª Fase. CEPRODE 244.202€ 107.554€
2006 Turismo solidario, un xeito innovador e creativo de promover o emprego xuvenil e a identidade local. Tierra de Niños 41.687,85€ 31.688€
Construción de servizos hixiénicos para nenos e nenas con necesidades educativas especiais. INTI 3.000€ 2.380€
2007 Cría de animais menores. Fogar de Santa María de Huancarama. INTI 3.092,73€ 3.000€
Bicicletas para fortalecer o desenvolvemento rural das provincias de San Marcos e Cajabampa. Bicis pola Paz 4.750€ 2.300€
Proxecto de Turismo Solidario Killa Wasi, 2ª Fase. Tierra de Niños 48.096,17€ 24.048€
2008 Axuda á reconstrución nas áreas devastadas polo terremoto de agosto 2007. Tierra de Niños 23.316,36€ 23.316,36€
2009 Xestión do desenvolvemento sostible en municipios rurais andinos. CEPRODE 119.905,68€ 54.006,68€
Construción de módulo educativo integral: aula para nen@s de 4 anos, servizos hixiénicos incorporados, patio central e muro de contención na I.E.I. Nº6080 – Rosa de América Tierra de Niños 53.028,16€ 45.811,28€
2010 Desenvolvemento de capacidades locais con equidade de xénero e mellora das condicións de vida en 9 comunidades rurais da provincia fronteiriza de Ayabaca. Piura. Amigos ESCAES- Perú 53.458,00€ 35.000€
 

Convocatorias e resolucións (histórico)

Ano 2017 - Resolución

RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO PARA ONGD GALEGAS OU CON DELEGACIÓN EN GALICIA 2017, APROBADA POLA ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS DO FONDO GALEGO DO 12/12/2017

A Asemblea Xeral de Socios do Fondo Galego aprobou o 15 de marzo do 2017 a apertura do proceso de convocatoria de proxectos de cooperación ao desenvolvemento para ONGD galegas ou con delegación en Galicia.

Escoitado o Consello Municipalista de Cooperación, reunido o día 24 de maio de 2017, a Comisión Executiva aprobou as Bases que rexen a convocatoria de proxectos 2017. De conformidade con elas, entre o 23 de xuño ao 22 de xullo mantívose aberto o prazo para a presentación das propostas.

O 15 de novembro, coa participación de representantes dos Concellos de Rianxo, Redondela, Santiago de Compostela e a Deputación de Lugo, ademais da Secretaría Técnica do Fondo Galego, a Comisión Avaliadora formulou unha proposta de resolución que foi trasladada á Comisión Executiva, previa análise e avaliación das propostas.

Desta maneira, a 17 de novembro de 2017 a Comisión Executiva formulou a presente Proposta de Resolución en conformidade coas Bases da convocatoria de proxectos 2017.

De conformidade co disposto no artigo 10.e. dos Estatutos da asociación, esta Proposta foi  sometida á Asemblea xeral de socios, que acordou a súa aprobación, e segundo a cal

ACÓRDASE O FINANCIAMENTO DOS SEGUINTES PROXECTOS:

Polo dereito a unha educación afectiva e sexual saudable para crianzas, adolescentes e mocidade do municipio de Chinautla
País: Guatemala
Entidade solicitante: ONGD InteRed
Orzamento total: 52.487,78€
Orzamento solicitado: 49.861,14€

Mellora do acceso ao dereito humano á auga e das prácticas de hixiene adecuadas de 1.824 habitantes (932 mulleres e 892 homes) da localidade de Carantaba (Sector de Contoubel, región de Bafatá)
País: Guinea Bissau
Entidade solicitante: ONGD Asemblea de Cooperación pola Paz
Orzamento total: 62.973,18€
Orzamento solicitado: 50.000€

Fortalecemento de capacidades técnicas para a xestión pública de calidade en proxectos de abastecemento de auga a comunidades rurais nos 7 municipios da mancomunidade Nasmar
País: Honduras
Entidade solicitante: ONGD Asociación Enxeñería sen Fronteiras Galicia
Orzamento total: 41.065,19€
Orzamento solicitado: 36.742,12€

OBSERVACIÓNS: A suma das cantidades solicitadas e concedidas ascende a 136.603,26€. Polo tanto, quedarían por executar un total de 13.396,74€ comprometidos na convocatoria. A Asemblea Xeral aproba que dito importe sexa destinado á área de proxectos de cooperación ao desenvolvemento para o ano 2018, concretamente á partida de axudas de emerxencia.

AnexoTamaño
Avaliación das propostas285.67 KB

Ano 2017 - Convocatoria

BASES PARA A PRESENTACIÓN DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO
ANO 2017

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, axencia municipal da cooperación galega, ouvido o Consello Municipalista da Cooperación e de acordo ao establecido no III Plan Director da Cooperación Galega e nas Liñas Estratéxicas do Fondo Galego 2016-2019, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria dirixida ás ONGD con sede ou delegación na Comunidade Autónoma de Galicia, que se rexerá polas seguintes bases:

CAPÍTULO PRIMEIRO: OBXECTO DA CONVOCATORIA
1.1 Estas bases teñen como obxectivo a regulación da concesión de subvencións por parte do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade (en adiante Fondo Galego), a través do procedemento de concorrencia competitiva, ás ONGD con sede ou delegación na Comunidade Autónoma de Galicia, para a execución de proxectos de desenvolvemento nos países do Sur.
1.2 Quedan excluídos desta convocatoria as accións de axuda humanitaria e os de carácter asistencial.
1.3 As entidades que resulten beneficiarias deberán comprometerse a planificar e executar unha actividade de sensibilización en torno ao proxecto para ser desenvolvida en administracións locais socias do Fondo Galego ao longo do 2018 e 2019. Dita actividade será financiada integramente polo Fondo Galego. As condicións e características que deben posuír estas actividades será comunicado polo Fondo Galego  unha vez se acepte a axuda por parte das entidades receptoras da subvención.
1.4 O orzamento destinado á convocatoria será de 150.000€.

CAPÍTULO SEGUNDO: CONDICIÓNS XERAIS DA CONVOCATORIA
2.1 2.1 A convocatoria abrirase o 23 de xuño de 2017 e pecharase o 22 de xullo de 2017, ambos inclusive. As propostas enviadas despois dese prazo serán desestimadas.
2.2 O prazo de execución dos proxectos debe ser como mínimo de 12 meses e como máximo de 24 meses, tendo como data de inicio o 1 de xaneiro de 2018.
2.3 Os proxectos deberán enviarse por correo certificado ou por mensaxería  á sede da Secretaría Técnica do Fondo Galego, no seguinte enderezo: Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, nº 40, C.P. 36003 Pontevedra (Pontevedra). Para calquera dúbida ou consulta poderán dirixirse ao enderezo electrónico acorzo@igadi.org ou ao teléfono 986 843 436.
2.4 O formato de presentación dos proxectos deberá ser o establecido polo Fondo Galego (CAPÍTULO QUINTO).
2.5 Poderán presentarse proxectos de ONGD en agrupación con outras entidades de cooperación de carácter non lucrativo con sede ou delegación na Comunidade Autónoma de Galicia.
2.6 Cada entidade solicitante poderá presentar un máximo de dous proxectos para financiamento, ben sexan individuais ou en agrupación. Só se financiará un proxecto por entidade.
2.7 Os proxectos presentados por unha agrupación de entidades contan coma un proxecto presentado por cada unha das entidades agrupadas.
2.8 O importe máximo da achega por proxecto é de 50.000€.

CAPÍTULO TERCEIRO: REQUISITOS DAS ENTIDADES SOLICITANTES
3.1 Estar legalmente constituídas e inscritas no rexistro correspondente cunha antigüidade mínima de dous anos a contar desde a data de publicación da convocatoria .
3.2 Ter como finalidade institucional, recollida nos seus estatutos, a realización de actividades de cooperación para o desenvolvemento e o fomento da solidariedade entre os pobos.
3.3 Contar cunha sede social ou delegación permanente en Galicia cunha antigüidade mínima de dous anos a contar desde a data de publicación da convocatoria.
3.4 Acreditar experiencia mínima de un ano no país e no sector de actuación do proxecto que se presenta.
3.5 Non incorrer en ningún dos supostos previstos no artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3.6 Acreditar estrutura suficiente que garanta a xestión técnica e financeira do proxecto e a consecución dos obxectivos esperados.
3.7 Contar con parceiros locais solventes e con capacidade operativa, demostrable e suficiente para afrontar a execución do proxecto e que actúe responsablemente na xestión dos recursos financeiros. Non terán a consideración de parceiros ou socios locais as delegacións de entidades españolas distintas da entidade solicitante, aínda que estean legalizadas no país de execución do proxecto.
3.8 No caso dun proxecto presentado en agrupación, cada unha das entidades deberá cumprir os requisitos sinalados, a excepción do punto 3.4, que será suficiente con que o cumpra unha das entidades, e deberá presentar a documentación que se sinala no CAPÍTULO QUINTO, así como o contrato ou acordo de colaboración asinado entre as persoas que teñen a súa representación legal polo que se obrigan solidariamente ante o Fondo Galego polas posibles responsabilidades derivadas da execución do proxecto e, se é o caso, ao reintegro total ou parcial das subvencións nos supostos de falsidade ou ocultación de datos ou incumprimento pleno ou parcial dos fins para os que se lle concedeu a subvención. No contrato ou acordo de colaboración entre as entidades agrupadas deberán facerse constar os compromisos de execución asumidos por cada entidade da agrupación, así coma o importe da subvención a executar por cada unha delas. Non se considerará agrupación de entidades a aquelas que estean formadas por unha asociación ou federación á que pertenza a devandita entidade, ou aquelas nas que os órganos de goberno sexan coincidentes, total ou parcialmente, en todas as entidades agrupadas.

CAPÍTULO CUARTO: REQUISITOS DOS PROXECTOS
4.1 O inicio da execución debe ser o 1 de xaneiro de 2018.
4.2 Os países de execución dos proxectos serán:
- aqueles definidos como prioritarios nas Liñas estratéxicas 2016-2019 do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade: países lusófonos, Cuba e Nicaragua.
- os países prioritarios segundo o III Plan Director da Cooperación Galega (Cabo Verde, Mozambique, Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana, O Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua).
- aqueles que teñen o IDH medio (naquelas zonas con bolsas de pobreza que xustifiquen a intervención) ou baixo, procurando priorizar os proxectos desenvolvidos nos Países Menos Adiantados (PMA), segundo a clasificación das Nacións Unidas.
4.3 Os parceiros locais deberán ser responsables da execución do proxecto e da xestión dos recursos.
4.4 Deberase fomentar a participación dos colectivos beneficiarios en todas as fases do proxecto, sen ningún tipo de discriminación, converténdoos en axentes do seu propio desenvolvemento.
4.5 Os seus obxectivos deberán estar centrados na procura dun desenvolvemento socioeconómico e culturalmente sostible, participativo, endóxeno, e que procure a transformación social das realidades dos países empobrecidos, fomentando a equidade de xénero, o respecto medioambiental  e contribuíndo de xeito efectivo á loita contra a pobreza e as desigualdades.
4.6 A Inclusión, de xeito transversal, da loita contra a pobreza, o enfoque dos dereitos humanos, o enfoque de xénero e o medioambiental, así como a potenciación da identidade cultural e étnica dos pobos ou grupos perceptores do proxecto, reforzando os valores de equidade e tolerancia e atendendo a sectores dobremente oprimidos como son as mulleres , as nenas e nenos, os grupos étnicos marxinados, etc.
4.7 Son sectores prioritarios: desenvolvemento socioeconómico local, participación social, bo goberno, fortalecemento institucional, apoio aos procesos de descentralización, empoderamento das mulleres, agricultura, desenvolvemento rural, abastecemento de auga e saneamento e servizos e infraestruturas sociais.
4.8 A implicación e apoio das autoridades locais, comisións de desenvolvemento local e/ou outros colectivos ou espazos de concertación municipal.
4.9 Estar aliñados coas políticas públicas e os obxectivos de desenvolvemento do país, así coma da localidade ou localidades nas que se leve a cabo. 
4.10 Que as accións non teñan como obxectivo a substitución do Estado na prestación de servizos públicos de saúde, a educación regulada ou a investigación oficial. Si serán aceptados os proxectos destas características que acheguen documentación relativa ao compromiso das autoridades locais sobre a súa necesidade, compromiso de ser empregado para os fins previstos e inclusión na rede pública.

CAPÍTULO QUINTO: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NA CONVOCATORIA
5.1 Modo de presentación:
A documentación relativa á entidade solicitante e ao socio local deberá ser entregada exclusivamente en soporte dixital, separándoa convenientemente en carpetas. Os documentos de formulación técnica e económica deberán entregarse en soporte físico e dixital.
No caso de que a proposta sexa presentada por unha agrupación de entidades, deberase achegar a documentación anteriormente descrita para cada unha delas.
5.2 Solicitude de financiamento para a proposta ou propostas presentadas.
5.3 Documentación da entidade solicitante:
• Certificacións relativas a:
- A composición do órgano de dirección da entidade, indicando os cargos e os nomes das persoas que os ocupan.
- Que dispón de sede ou delegación permanente en Galicia.
- Número de persoas socias, voluntarias e contratadas en Galicia no momento de presentar a/s proposta/s.
- Pertenza a redes galegas e espazos de coordinación a nivel estatal e internacional.
- Actividades ou proxectos de educación ou cooperación ao desenvolvemento levados a cabo da man de municipios ou deputacións galegas, ben a través de convenios directos, ben a través de concorrencia competitiva, nos anos 2015 e 2016.
- Compromiso de empregar o galego en todas aquelas accións de difusión do proxecto en Galicia.
• Declaracións da/o representante legal da entidade solicitante relativas a:
- Outras axudas solicitadas para o mesmo proxecto, indicando o nome da entidade, a cantidade solicitada e a concesión ou non de dita axuda.
- Non incorrer en ningún dos supostos previstos no artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
- Compromiso de achegar a diferenza entre o custo total do proxecto e a axuda solicitada, ben directamente ou a través do financiamento de terceiros
- Contar coa capacidade financeira, os recursos humanos e a capacidade operacional suficientes para o correcto desenvolvemento do proxecto.
• Copia dos estatutos da entidade.
• Número e ano de inscrición no rexistro galego de axentes de cooperación.
• Copia da tarxeta de identificación fiscal.
• Documentación acreditativa de que a entidade se atopa ao corrente das obrigas tributarias ou de calquera outra natureza, segundo o que dispoña a normativa vixente (certificación da Axencia Estatal da Administración Tributaria,  da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e da Consellería de Facenda).
• Balance de contas e resultados da última liquidación orzamentaria rendida e aprobada polo órgano competente da entidade, con mención ás fontes de financiamento.
• Memoria de actividades de educación para o desenvolvemento e cooperación para o desenvolvemento correspondente ao ano 2016. Prégase cinguirse ás actividades de educación para o desenvolvemento realizadas en Galicia e facer fincapé nos proxectos de cooperación ao desenvolvemento apoiados con financiamento de entidades públicas ou privadas, ou cos fondos recadados da base asociativa de Galicia.
• Estratexia de cooperación da entidade na que se enmarca o proxecto presentado.
5.4 Documentación da/s coparte/s:
• Certificacións relativas a:
- a composición do órgano de dirección da entidade, indicando os cargos e os nomes das persoas que os ocupan
- a personalidade xurídica da entidade e o seu domicilio social
• Declaración da persoa que desempeñe a representación legal da entidade relativa á vontade de participar no proxecto.
• Copia dos estatutos.
• Copia do número de identificación fiscal ou acreditación da súa constitución legal segundo a normativa propia do país.
• Declaración de apoio do municipio e das asociacións do grupo beneficiario, se as houbese, na que reflictan o seu apoio ao proxecto para o que se solicita financiamento.
• Balance de contas e resultados da última liquidación orzamentaria rendida e aprobada polo órgano competente da entidade, con mención ás fontes de financiamento.
• Memoria dos proxectos de cooperación ao desenvolvemento nos que ten participado nos anos 2015 e 2016.
5.4.1   Se o parceiro local é unha administración ou entidade pública:
• Documento oficial no que se manifeste de forma expresa a vontade de participar no proxecto.
• Copia do documento no que se recolla o nomeamento da persoa que exerce a representación legal da entidade ou certificado expedido polo órgano competente.
• Declaracións das asociacións civís que haxa dentro do grupo beneficiario, se as houbese, na que reflictan o seu apoio ao proxecto para o que se solicita financiamento.
5.5 Documento de formulación técnico e económico segundo os formularios establecidos: Ditos formularios poderán ser descargados da páxina web do Fondo Galego www.fondogalego.org .
5.6 O documento de formulación técnica e económica, así como a documentación solicitada da entidade solicitante deberá presentarse en lingua galega ou castelá. A documentación relativa ao parceiro local e os anexos ao documento de formulación poderán presentarse en lingua galega, castelá, portuguesa ou inglesa. Para aqueles proxectos a executar nun país de fala distinta deberase achegar a tradución a calquera destas linguas.
5.7 Sobre o orzamento e condicións de financiamento:
• O Fondo Galego asumirá, como máximo, o 95% do custo total do proxecto, que deberá ser completado coa achega do 5% restante, como mínimo, da entidade solicitante, o parceiro local e/ou a poboación beneficiaria, entidades privadas ou  outras administracións públicas. Dita achega poderá ser total ou parcialmente valorizada. A achega do Fondo Galego non superará en ningún caso os 50.000€ por proxecto.
• No caso de que o Fondo Galego non aprobe a totalidade do importe solicitado, a entidade poderá, no seu caso, reformular o orzamento de conformidade coa cantidade outorgada.
• Son custos financiables:
a) Aqueles derivados da identificación, sempre que se realice no prazo dos seis meses anteriores á data de inicio do proxecto. Así mesmo, aqueles gastos derivados da elaboración de liñas de base, sempre que se realicen no prazo dos seis primeiros meses de execución do proxecto. O importe máximo aplicable por este concepto non poderá superar os 5.000 euros.
b) Aqueles custos derivados da execución do proxecto en terreo (custes directos):
- Terreos e inmobles (inclúe compra ou aluguer de inmobles e só aluguer de terreos). Non se imputarán nesta partida gastos de aluguer ou compra de vivenda do persoal expatriado nin dos locais ou sedes da entidade do norte ou do parceiro local.
- Construción e/ou reforma de inmobles e infraestruturas (inclúe elaboración do proxecto, planos e estudos técnicos, man de obra, dirección de obra, licenza de obras e taxas, materiais de construción e o transporte dos citados materiais). No caso de ser achegada man de obra ligada a estas tarefas polo parceiro local ou a poboación beneficiaria, só se aceptará a súa valoración de estar acreditada de xeito suficiente a prezos de mercado local.
Non poderán ser financiados os gastos por reformas ou reparacións na vivenda do persoal expatriado nin en locais ou sedes da entidade beneficiaria ou parceiro local.
De contemplarse a construción ou compra de infraestruturas comunitarias (educativas, sanitarias, sociais, etc.) a propiedade quedará preferentemente en mans de institucións públicas ou da comunidade, debéndose facer responsables da súa utilización segundo os fins para os que foi construída/adquirida. Haberá que acreditar esta cesión a través de escritura pública. Nos contextos nos que se acredite que non é viable ter unha escritura pública nos prazos establecidos, poderase acreditar a cesión mediante un certificado, asinado polas autoridades correspondentes e a ONGD, que acredite dita cesión e as condicións da mesma.
- Equipos, materiais e subministracións. Considérase equipamento a adquisición de elementos de inmobilizado, distintos a terreos e edificacións, afectos á actividade subvencionada: maquinaria, mobiliario, equipamentos informáticos e outro tipo de equipamento, gastos derivados do envío dos equipamentos, taxas aduaneiras ou portuarias, animais, sementes, transporte dos equipamentos, almacenamento, etc.
Entrarían tamén dentro desta partida os custos dos materias funxibles e subministracións precisas para desenvolver actividades  planificadas polo proxecto: material de escritorio, materiais de formación, utensilios, etc.
- Persoal. Serán financiados os gastos relativos ao persoal en sede, sendo este o persoal da entidade galega que presta os seus servizos dende Galicia e que as súas funcións e tarefas están vinculadas ao proxecto para o que se solicita a subvención. A imputación poderá ser total ou parcial en función da dedicación. 
Serán financiados os gastos de persoal local, sendo este aquel persoal do parceiro local ou contratado ao servizo do proxecto sometido á lexislación laboral do país no que se executa o proxecto. Deberá acreditarse documentalmente o salario medio para este tipo de contrato do país ou zona onde se execute o proxecto. O Fondo Galego insta a que a entidade solicitante recorra na medida do posible aos recursos humanos locais.
Serán financiados os gastos do persoal expatriado, sendo aquel persoal da entidade galega sometido a lexislación española que presta os seus servizos no país onde se executa o proxecto e que ten funcións directamente ligadas co mesmo. Para a subvención dos gastos de persoal expatriado aportarase unha memoria xustificativa desa necesidade e marcaranse os criterios de aptitude e cualificación requiridos para a correcta realización da acción, a duración e a descrición das tarefas a realizar.
O importe máximo aplicado a este concepto non poderá superar o 70% do importe total do proxecto.
- Servizos técnicos e profesionais requiridos para a realización de capacitacións, seminarios, diagnósticos, informes, publicacións, control de xestión, etc. (excepto para a  elaboración da identificación e liña de base, que xa conta coa súa partida específica).
Pertencen a esta partida os gastos derivados de pólizas de seguros de accidentes, enfermidade, responsabilidade civil e dietas relativos ao voluntariado da organización.
- Funcionamento no terreo. Fan referencia aos gastos correntes de funcionamento acaecidos no país de execución e ligados á execución do proxecto. Pertencen a esta partida gastos relativos a electricidade, auga, aluguer de oficinas, comunicacións, papelería, mantemento, limpeza e seguridade. O máximo que se pode imputar a esta partida é do 5% sobre o orzamento total.
- Viaxes, aloxamento e dietas. Inclúense os gastos vinculados á mobilidade do persoal local, expatriado e en sede, así como das persoas beneficiarias e do voluntariado cando sexa necesario para a correcta execución do proxecto. Inclúese nesta partida gastos de combustible, seguros e mantemento de vehículos, gastos de aloxamento e alimentación vinculados directamente coas actividades do proxecto e identificados na formulación do mesmo.
- Fondo rotatorio. É obxecto de financiamento a cantidade económica que se emprega como empréstitos directos ou en especie ás persoas beneficiarias e que deben ser devoltos nas condicións contractuais que se establezan. Axuntarase o regulamento do funcionamento do fondo. Inclúense gastos de funcionamento, administración e xestión do fondo. Os custos desta partida non poderán ser superiores ao 10% do custe total do proxecto.
- Gastos bancarios producidos pola conta do proxecto e os gastos bancarios derivados das transferencias de fondos de Galicia ao país de execución, así como os  gastos derivados da tradución e compulsa de documentos directamente vinculados ao proxecto.
c) Os custos indirectos do proxecto, entendendo por custos indirectos os gastos propios da entidade solicitante ou do seu socio local, para o sostemento da execución e do seguimento do proxecto en Galicia. A porcentaxe máxima aplicable a este concepto non debe superar o 10% sobre o custe total do proxecto. Os custos indirectos deberán xustificarse con copias compulsadas das facturas orixinais previamente dilixenciadas.
• Non serán financiables avaliación e auditoría contable, a adquisición de terreos, xuros, recargas e sancións administrativas e penais, gastos de procedementos xudiciais, gastos en atencións protocolarias (xantares, festas, agasallos, etc) e as amortizacións de bens inventariables .
• Serán aceptadas as achegas locais coma valorizacións, sempre que sexan suficientemente acreditadas e estean vinculadas de maneira exclusiva e proporcional ao proxecto. Poden considerarse achegas ao proxecto as valorizacións realizadas sobre:
- Locais, terreos, equipamentos, materiais e servizos prestados desde a comunidade beneficiaria , o socio local ou outra entidade local distinta destas.
- Man de obra de parte da poboación beneficiaria cando ao rematar o proxecto estes equipamentos, terreos ou locais sexan transferidos á mesma.
- Bens ou locais postos temporalmente a disposición da execución directa do proxecto por un importe equivalente ao aluguer destes durante o tempo que sexan utilizados dentro do prazo de execución.
• Aceptaranse, por parte da entidade solicitante, as achegas en especie ou as valorizacións nos seguintes conceptos:
- Aqueles derivados da identificación no terreo así coma aqueles gastos derivados da elaboración de liñas de base,  segundo os prazos establecidos
- Persoal voluntario: deberase presentar unha estimación xustificada das horas de traballo voluntario que se achegan en cada actividade e o custo suposto (que non deberá exceder 20 euros por hora). Todo traballo voluntario realizarase baixo a forma de contrato privado, no cal se especifiquen as responsabilidades (deberes e dereitos) de cada unha das partes, destacando o papel do/a voluntario/a no proxecto. No contrato debe constar o nome, apelidos e DNI da persoa voluntaria.

CAPÍTULO SEXTO: EXECUCIÓN, SEGUIMENTO E XUSTIFICACIÓN
6.1 Referente á execución e seguimento do proxecto:
• A entidade solicitante deberá responsabilizarse do correcto uso do financiamento que se conceda, de xeito que, en ningún caso, poderá desviarse a outra finalidade.
• A entidade será a responsable da execución do proxecto subvencionado e de garantir o seu seguimento e control, debendo xustificar ao Fondo Galego o traballo realizado.
• O Fondo Galego reservase o dereito de levar a cabo unha misión de seguimento e avaliación sobre o terreo en calquera fase da execución do proxecto.
• A actividade de educación para o desenvolvemento deberá ser realizada na Comunidade Autónoma de Galicia e en lingua galega. Así mesmo, deberase empregar o galego para facer difusión da mesma, calquera que sexa o soporte, facendo mención ao financiamento do Fondo Galego.
• Calquera cambio substancial que se produza no proxecto comunicarase por escrito ao Fondo Galego, quen responderá de igual maneira para comunicar a súa aprobación ou denegación. Enténdese por modificación substancial aquela que afecta aos obxectivos formulados ao inicio do proxecto, a variación total nas partidas orzamentarias de máis dun 20% do orzamento aprobado e modificacións no tempo de execución. O Fondo Galego deberá pronunciarse no prazo máximo dun mes sobre a aceptación ou denegación das modificacións.
• As prórrogas de execución por un período igual ou inferior a tres meses serán concedidas automaticamente, sen necesidade de autorización previa por parte do Fondo Galego. A entidade beneficiaria ten a obriga de comunicalo previamente antes de que expire o prazo de execución inicial. As prórrogas superiores a tres meses precisan a autorización previa do Fondo Galego.
Excepcionalmente poderá solicitarse e outorgarse unha segunda ampliación de prazo de execución antes de expirar a primeira, fundamentada en situacións ou fenómenos excepcionais e imprevisibles, como desastres naturais, enfrontamentos armados, crises humanitarias, actuacións retardatarias das autoridades locais ou outras continxencias análogas, que afecten de maneira directa a execución da actividade financiada ou subvencionada, que deberán acreditarse de forma fidedigna e sempre que non concorran circunstancias imputables ao beneficiario. Nesta segunda ampliación excepcional, o novo prazo outorgarase polo tempo indispensable para facilitar que o beneficiario supere as devanditas circunstancias ou continxencias. No caso de que a situación excepcional impida continuar coa execución da actividade financiada ou subvencionada, poderase solicitar unha modificación da finalidade para a que fose outorgada dita subvención
6.2 Referente á xustificación do proxecto:
6.2.1 A entidade que reciba financiamento deberá presentar a seguinte documentación para xustificar a súa execución:
• Un informe de seguimento que incluirá unha memoria técnica e económica da marcha do proxecto segundo os formularios establecidos. Será entregado no prazo dun mes tras cumprirse a metade do prazo de execución do proxecto. Este informe deberá achegarse en soporte dixital e físico. Así mesmo, achegaranse só en soporte dixital fotografías da execución das actividades planificadas para este período así coma outras fontes de verificación. A documentación anexa ao informe técnico que dá conta da realización das actividades deberá presentarse en lingua galega, castelá, portuguesa ou inglesa. No caso de que o proxecto aprobado sexa executado nun país ou zona con lingua distinta a estas, deberase proceder á tradución a algunha destas linguas para poder ser valorados.
• Un informe final, que incluirá unha memoria técnica e económica da execución do proxecto, seguindo o formulario facilitado polo Fondo Galego. O prazo para a presentación do informe é de tres meses despois da finalización do proxecto. O informe final deberá achegarse en soporte dixital (excepto as facturas) e físico. Así mesmo, achegaranse só en soporte dixital fotografías do proxecto así coma outras fontes de verificación. As facturas e as fontes de verificación deberán presentarse en lingua galega, castelá, portuguesa ou inglesa. No caso de que o proxecto aprobado sexa executado nun país ou zona con lingua distinta a estas, deberase proceder á tradución destes documentos a algunha destas linguas.
• Documentación a entregar:
- Declaración da persoa que desempeñe o papel de representante legal da entidade beneficiaria acreditativa da total realización do proxecto e da aplicación dos fondos aos fins previstos.
- Informe técnico final do proxecto (segundo formulario).
- Informe económico final do proxecto (segundo formulario).
- Certificado de gastos polo importe total do proxecto, distribuído por partidas orzamentarias e no que se indiquen as distintas fontes de financiamento, asinado pola persoa que ostente a representación da entidade beneficiaria.
- Relación de todos os gastos efectuados, con indicación da data, número da factura, identificación do emisor das mesmas, data e forma de pagamento, descrición do gasto, o seu importe en moeda local e o seu contravalor en euros (segundo modelo facilitado).
- Copias compulsadas das facturas orixinais previamente dilixenciadas polo total dos gastos do proxecto. Tamén poderán ser utilizados, en casos nos que sexa imposible obter factura, os recibos de caixa nos que conste o nome da entidade beneficiaria, o importe, o nome e apelidos da persoa que presta o servizo e o concepto de gasto, ao que deberá sumarse a sinatura da persoa que presta o servizo.
- Certificados, cando sexa o caso, das achegas valorizadas ao proxecto de parte da entidade solicitante, do parceiro local, da comunidade beneficiaria ou outras entidades locais que participen no mesmo coa cesión de bens, materiais ou servizos.
- Cando existan xustificantes de gastos redactados nun idioma distinto do galego, castelá, portugués ou inglés deberán ser traducidos a algunha destas linguas.
• A entidade beneficiaria que incorrese en falsidade ou ocultación de datos ou non acreditase, total ou parcialmente, o bo fin das cantidades percibidas, deberá proceder ao reintegro da súa totalidade en caso de incumprimento pleno ou a parte proporcional en caso dunha parcial falta de xustificación, sen prexuízo da exixencia das responsabilidades penais que procedan.
• No caso de que a entidade beneficiaria non realice unha xustificación económica ou técnica clara, suficiente e seguindo as directrices marcadas por esta convocatoria, dispoñerá de 45 días hábiles para presentar as subsanacións, previamente requiridas polo Fondo Galego.  poderá reducir o importe subvencionado.
En caso de producirse situacións ou fenómenos excepcionais e imprevisibles, como desastres naturais, enfrontamentos armados, crises humanitarias, actuacións retardatarias das autoridades locais ou outras continxencias análogas, que afecten de maneira directa a execución da actividade financiada e que dificulten ou mesmo imposibiliten dispoñer da adecuada documentación xustificativa do investimento ou do gasto, o Fondo Galego poderá aceptar outras formas alternativas de xustificación, como informes de taxadores independentes e debidamente acreditados e inscritos no correspondente rexistro oficial, declaracións de testemuñas, avaliación por resultados realizada por un verificador acreditado e independente, declaración responsable de provedores ou declaración responsable da entidade beneficiaria en que se detalle o destino dos fondos públicos percibidos e a realización da acción concreta, así como a súa afectación ao bo fin perseguido, ou outras probas de igual valor e credibilidade, sen que sexa preciso achegar máis xustificantes.
• Cando se produza un incumprimento parcial dos obxectivos específicos do proxecto, ou en caso de producirse situacións ou fenómenos excepcionais e imprevisibles, como desastres naturais, enfrontamentos armados, crises humanitarias, actuacións retardatarias das autoridades locais ou outras continxencias análogas, que afecten de maneira directa a execución da actividade financiada ou que dificulten ou imposibiliten a execución total do previsto, o reintegro ou a perda do dereito ao cobramento da axuda ou subvención non afectará as cantidades efectivamente investidas ou aboadas se se cumpriron parcialmente os obxectivos.

CAPÍTULO SÉPTIMO: CRITERIOS DE VALORACIÓN
7.1 A valoración das propostas contempla unha análise exhaustiva da capacidade da entidade solicitante e do parceiro local e da calidade técnica do proxecto presentado. Só serán avaliadas aquelas solicitudes que cumpran cos requisitos expostos nas presentes Bases.
7.2 Para que as propostas poidan ser valoradas deberá achegarse toda a documentación requirida. A secretaría técnica do Fondo Galego fará o requirimento da documentación que falta, de ser o caso, tras o que a entidade deberá entregala no prazo indicado. Serán excluídos para a súa valoración aquelas propostas que non acheguen toda a documentación no prazo indicado e en modelo distinto do establecido para esta convocatoria, así como aquelas que presenten variacións nos formularios dispostos.
7.3 A valoración dos proxectos realizarase en relación a:
a) Sobre a entidade solicitante ou entidades agrupadas: ata 20 puntos
No caso de tratarse dun proxecto presentado por entidades agrupadas, farase a valoración de cada un dos puntos por cada entidade.
• Presenza real en Galicia (cantidade de actividades de educación para o desenvolvemento realizadas no 2016, número de persoas socias e voluntarias no momento de presentación da solicitude, realización de actividades ou proxectos con municipios e deputacións galegas,  presenza en redes galegas e espazos de coordinación a nivel estatal e internacional): Máximo 5 puntos.
• Análise da entidade (antigüidade na cooperación, nivel de autofinanciamento, presenza de mulleres nos postos directivos da organización, existencia e dimensión dunha estrutura permanente en Galicia). Máximo 5 puntos.
• Experiencia en accións de cooperación ao desenvolvemento no mesmo sector e zona xeográfica de actuación. Máximo 5 puntos.
• Experiencia de traballo co socio local: Máximo 2 puntos.
• Achega financeira da entidade solicitante ou entidades agrupadas ao proxecto. Esta deberá ser dun mínimo dun 5% para ser puntuada. Máximo 2 puntos.
• Proxecto presentado en agrupación de entidades: 1 punto.
b) Sobre o socio local: ata 20 puntos.
• Análise da entidade (antigüidade na cooperación, nivel de autofinanciamento, presenza de mulleres nos postos directivos da organización, existencia e dimensión dunha estrutura permanente): Máximo 5 puntos.
• Experiencia en xestión de proxectos de desenvolvemento na área xeográfica e sector de actuación do proxecto. Máximo 5 puntos.
• Reforzo da cooperación municipalista: Máximo 5 puntos.
- O parceiro local é un municipio, asociación de municipios, ou a administración local existente (no caso de non haber descentralización a nivel municipal): Máximo 5 puntos.
- O proxecto vén reforzar as capacidades dun ou varios concellos, contacto coa súa participación directa: Máximo 3 puntos.
- Cóntase coa participación puntual do municipio ou municipios nos que se desenvolverá a acción: Máximo 1 punto.
• Participación no proxecto doutras organizacións ou institucións locais: Máximo 3 puntos.
• Achega financeira do socio local, autoridades locais e persoas beneficiarias ao proxecto. Esta deberá ser dun mínimo dun 5% para ser puntuada. Máximo: Máximo 2 puntos.
c) Sobre o proxecto: ata 60 puntos.
• Entrega da proposta en lingua galega e compromiso de emprego da lingua galega na difusión do proxecto en Galicia: Máximo 1 punto.
• Área xeográfica: Máximo 6 puntos.
- Que se desenvolva nalgún dos países prioritarios segundo o III Plan Director da Cooperación Galega. Máximo 1 punto.
- Que se desenvolva nalgún dos Países menos adiantados (PMA) segundo a clasificación da ONU. Máximo 2 puntos.
- Que se desenvolva nalgún dos países definidos como prioritarios nas Liñas estratéxicas 2016-2019 do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade: países lusófonos, Cuba e Nicaragua. Máximo 3 puntos.
• Pertinencia do proxecto con atención ao país e zona concreta no que se vai desenvolver, ao contexto, ás características que lle son propias ao colectivo beneficiario, aos antecedentes e á xustificación da proposta: Máximo 5 puntos.
• Coherencia dos obxectivos e resultados coas accións propostas e coa problemática presentada: Máximo 8 puntos.
• Poboación beneficiaria: suficientemente contextualizada e desagregada por sexos, con indicación dos criterios de selección. Fomento da súa participación en todas as fases do proxecto, sen ningún tipo de discriminación, facendo especial fincapé na participación das mulleres, impulsándoas/os a ser axentes do seu propio desenvolvemento: Máximo 5 puntos.
• Descrición das accións que se van a desenvolver e prazos de execución: Máximo ata 3 puntos.
• Inclusión no proxecto das estratexias e obxectivos de desenvolvemento públicos da zona,  existencia de sinerxías coa/s administración/s pública local e nivel de participación da/s mesma/s no proxecto: Máximo 5 puntos.
• Coherencia das partidas orzamentarias coas actividades propostas: Máximo 5 puntos.
• Viabilidade e sustentabilidade do proxecto:  Máximo 5 puntos
• Aplicación do enfoque de xénero: Máximo 5 puntos.
• Aplicación do enfoque medioambiental: Máximo 4 puntos.
• Formas de seguimento, control e avaliación previstos para o proxecto: Máximo 3 puntos.
• Integración do proxecto en estratexias integrais de desenvolvemento de carácter público ou con outros axentes no terreo e garantía de transferencia a unha Administración pública do país beneficiario ou a un parceiro local dos inmobles financiados con cargo ao proxecto, no caso de habelos. Máximo: 3 puntos.
• Difusión do proxecto en Galicia. Máximo: 2 puntos.
A puntuación que poderá acadar un proxecto é, como máximo, de 100 puntos. Para que un proxecto sexa financiado deberá acadar un mínimo do 50% en cada un dos apartados. Prégase, en todo caso, dar conta de todas as cuestións que se presentan no formulario para facilitar a valoración das propostas.

CAPÍTULO OITAVO: AVALIACIÓN, PUBLICACIÓN E OBRIGAS DAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
8.1 Os proxectos serán avaliados por unha Comisión Técnica, constituída por representantes de diferentes deputacións e/ou concellos socios do Fondo Galego seleccionadas/os pola Comisión Executiva do Fondo Galego. A proposta de resolución que a Comisión Executiva traslade á Asemblea de Socios deberá observar, en todo caso, o cumprimento das presentes Bases. Unha vez aprobada a resolución pola Asemblea Xeral do Fondo Galego, a entidade deberá aceptar expresamente a axuda e as condicións establecidas nestas bases no prazo de 15 días transcorridos dende que a entidade solicitante reciba a comunicación de concesión da axuda.
8.2 A resolución publicarase de inmediato nas páxinas web do Fondo Galego, www.fondogalego.org e da Federación Galega de Municipios e Provincias, www.fegamp.org.
8.3 As entidades que presentaran proxectos non aprobados disporán dun prazo dun mes para retirar a documentación presentada, transcorrido o cal o Fondo Galego poderá proceder á súa destrución. Así mesmo, teñen dereito a recibir información sobre os motivos polos que a súa proposta non foi seleccionada. O prazo para solicitar esta información é de un mes dende o momento no que se faga pública a resolución na páxina web do Fondo Galego. 
8.4 Asinarase un convenio entre a entidade beneficiaria e o Fondo Galego, onde quedarán recollidos os dereitos e deberes das dúas partes. A distribución da achega farase do seguinte xeito:
-  O 50% da achega ao inicio do proxecto
- O 50% unha vez aprobado o informe intermedio

AnexoTamaño
Bases da convocatoria 2017 en pdf (definitivas)175.86 KB
Formulario narrativo 2017 (definitivo)288 KB
Formulario economico 2017 (definitivo)106 KB
Modelo de solicitude 2017204 KB

Ano 2014-Resolución

RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE PROXECTOS 2014
APROBADA POLA ASEMBLEA XERAL DO FONDO GALEGO EN SESIÓN CELEBRADA O 22 DE OUTUBRO DE 2014

A Comisión Executiva do Fondo Galego aprobou o 28 de marzo deste 2014 a apertura do proceso de convocatoria aberta aos axentes de cooperación para o financiamento de proxectos de cooperación internacional convocando ao Consello Municipalista da Cooperación (CMC).

Escoitado o Consello Municipalista de Cooperación, reunido o día 23 de abril, a Comisión Executiva aprobou as Bases que rexen a convocatoria de proxectos 2014. De conformidade con elas, entre o luns 5 de maio e o luns 7 de xullo mantívose aberto ao público o prazo para a presentación das diferentes propostas.

O 3 de setembro a Secretaría (Igadi) facilitou aos Concellos participantes na Comisión Avaliadora de proxectos toda a documentación recibida en formato dixital xunto as Valoracións técnicas dos proxectos realizadas en base á Convocatoria 2014 (en anexo ao final desta resolución). Desta maneira, o martes 23 de setembro, coa participación de representantes dos Concellos de Xove, Bergondo, Poio, Nigrán e O Barco de Valdeorras, ademais da Secretaría Técnica, a Comisión Avaliadora analizou os proxectos presentados, formulando unha proposta que foi trasladada á Comisión Executiva.

A 24 de setembro de outubro de 2014 a Comisión Executiva formulou a presente Proposta de Resolución á Asemblea Xeral de socios que finalmente aprobou por unanimidade a mesma na mañá do 22 de outubro.

ACORDO de FINANCIAR os seguintes proxectos:

1. INCREMENTANDO A ADECUADA XESTIÓN DA AUGA E O SANEAMENTO AMBIENTAL CON ENFOQUE DE RESILIENCIA AO CAMBIO CLIMÁTICO EN CINCO COMUNIDADES DOS MUNICIPIOS DE SOMOTO E SAN LUCAS.

Entidade solicitante: AMIGOS DA TERRA
Socio local: INPRHU-SOMOTO
País: NICARAGUA

Orzamento total: 42.356,77 €
Cantidade solicitada/concedida: 29.918,31€

Resumo do proxecto: O proxecto parte da consideración de que Nicaragua é un dos países con maior risco ante os efectos do cambio climático pola súa situación xeográfica. Ademais, no ano 2014 o fenómeno do Neno terá forte presenza na zona, reducíndose considerablemente as cantidades de auga dispoñible para as familias. Esta iniciativa ten como obxectivo fortalecer e complementar o traballo realizado con iniciativas anteriores e toma como referencia as comunidades que na actualidade están enfrontando serios problemas respecto á dispoñibilidade da auga e que presentan un feble saneamento ambiental.

O obxectivo do proxecto é o de mellorar o acceso á auga con calidade a 1.068 persoas que habitan en cinco comunidades dos municipios de Somoto e San Lucas, a través da mellora da infraestrutura existente e do manexo adecuado das fontes de auga comunitarias. Para conseguilo realizaranse as seguintes actividades: capacitación sobre a xestión da auga e o saneamento, a rehabilitación de infraestruturas, a reforestación e o tratamento adecuado das augas grises. Así mesmo, aportaranse solucións tecnolóxicas de baixo custe  adaptadas ás condicións rurais locais para lograr un adecuado tratamento das augas residuais. O sistema consiste na construción dunha infraestrutura innovadora coñecida como bioxardineiras, que ten como finalidade o tratamento das augas grises para a súa depuración biolóxica e posterior reutilización no rego de xardíns, viveiros familiares e outras actividades.

A actividade de sensibilización consistirá nunhas xornadas formativas sobre fitodepuración (depuración biolóxica da auga) dirixidas ao persoal técnico dos Concellos, xestor@s de comunidades de montes e organizacións públicas e privadas (5 horas, previsiblemente en Vigo) e ao público en xeral (unha fin de semana no Centro de Educación Ambiental de As Corcerizas-Ourense).

2. PARTICIPACIÓN DAS MULLERES QUECHUAS E AYMARAS ORGANIZADAS COMO ESTRATEXIA PARA O MELLORAMENTO DA RUTA DE ATENCIÓN DA VIOLENCIA FAMILIAR E SEXUAL NA REXIÓN DE PUNO.

Entidade solicitante: InteRed
Socio local: Movimiento Manuela Ramos
País: PERÚ

Orzamento total: 36.742,83 €
Cantidade solicitada/concedida: 29.343,29€

Resumo do proxecto: O proxecto pretende promover a participación e implicación das mulleres quéchuas e aymaras organizadas na rexión de Puno (Perú), como estratexia para a mellora da efectividade da ruta de atención da violencia familiar e sexual nos distritos de Acora, Lampa e Puno, para combater o débil empoderamento individual e colectivo das mulleres da zona de intervención.

A intervención ten o seu antecedente inmediato nos dous proxectos desenvoltos polo Movimiento Manuela Ramos e InteRed en varios distritos de Puno (entre eles os tres da actual proposta). A pesar dos avances obtidos, considerase necesario seguir apoiando as organizacións de mulleres para fortalecer a participación na mellora dos servizos de atención ás vítimas, polo que se presenta a actual proposta que contempla tres compoñentes principais:

- Desenvolvemento de capacidades
- Programa de sensibilización e promoción articulado cos operadores policiais, xudiciais e fiscais.
-  Actividades de sensibilización en Galicia para poñer en contacto a realidade das mulleres de Puno coas de aquí.

A sensibilización en Galicia sobre o proxecto inclúe 5 encontros ‘Entretecendo’, para tecer e facer reflexións vinculadas á economía feminista cun acto final de yarn bombing en torno a un monumento dunha muller destacada recoñecendo a súa achega á historia.

3. FORTALECEMENTO DAS CAPACIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS E DA AUTOSUFICIENCIA FINANCIEIRA DO CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA RURAL TELPOLCHALLI (TOTOGALPA).

Entidade solicitante: TALLER DE SOLIDARIDAD
Socio local: INPRHU-SOMOTO
País: NICARAGUA

Orzamento total: 38.988,97 €
Cantidade solicitada/concedida: 29.461,42€

Resumo do proxecto: O proxecto busca o aproveitamento dos atractivos turísticos naturais, culturais e relixiosos existentes na zona.  Baséase no fortalecemento do Centro de Educación Alternativa Rural (CEAR)-Telpolchcalli para lograr a través do mesmo promocionar e posicionar Totogalpa (Madriz-Nicaragua) como destino turístico.  Polo tanto, trátase de mellorar os ingresos e capacidade financeira do CEAR-Telpolchcalli mediante o fortalecemento da produción e a venta de servizos agro turísticos.

Este proxecto representa unha oportunidade para fortalecer intervencións realizadas polo proxecto Desenvolvemento do turismo cultural para a mellora de 17 comunidades rurais (creación de produtos turísticos e posterior oferta de servizos turísticos para atracción de visitantes nacionais e estranxeiros).

A través do proxecto trátase de resolver o problema da deficiente estrutura para a prestación de servizos de información turística, aloxamento e  animación turística mediante a implicación do CEAR-Telpolchcalli.  Co proxecto financiaríase a mellora da oficina de información turística, habitacións para aloxamento de turistas, equipos agropecuarios, sementes e insumos agrícolas necesarios para a produción e dinamización das instalacións agropecuarias do centro.

A visibilización do proxecto en Galicia será a través dun proxecto fotográfico de 25-30 pezas. A súa exposición pública será nas catro cidades galegas de Lugo, Ourense, Vigo e Santiago, e a disposición de calquera dos concellos do Fondo Galego para a súa posterior utilización.

4. A SÚA VOZ II.

Entidade solicitante: IMPLICADAS NO DESENVOLVEMENTO
Socio local: PDI
País: INDIA

Orzamento total: 8.570,13 €
Cantidade solicitada/concedida: 6.736,8€

Resumo do proxecto: O obxectivo deste proxecto é contribuír ao aumento da participación social e política das mulleres no distrito de Tiruchipalli (Estado de Támil Nadu, India). O proxecto inclúese no marco do Programa de Empoderamento de Mulleres do distrito de Tiruchirapalli, posto en marcha no ano 2008 tanto na zona rural como urbana do distrito.

No ano 2012 foi financiado polo Fondo Galego o ‘Módulo para a participación social e emancipación política das mulleres’, dentro deste mesmo programa. Ante os positivos resultados do programa na zona urbana e para evitar crear unha fenda entre as beneficiarias rurais e urbanas do Programa solicítase novamente financiamento ao Fondo Galego para replicar a intervención na zona rural, en 5 aldeas xa inseridas no  programa e en outras 5 novas aldeas nas que se comezará a traballar en 2014.
Trátase de traballar con 1.500 mulleres integrantes dos Grupos de Axuda Mutua co obxectivo de aumentar a súa autoestima, así como para acadar o seu empoderamento económico e social. Ademais realizaranse actividades destinadas a reducir as barreiras de participación social e política das mulleres, promovendo un entorno de maior equidade de xénero, e de incrementar a información e formación das mulleres sobre o marco político.

A actividade de sensibilización co proxecto en Galicia consistirá nunha visita dunha responsable do proxecto en Támil Nadu a Galicia, co obxectivo de trasladar á cidadanía galega as principais liñas do proxecto e a experiencia. Tamén se realizará un ciclo de formación sobre a metodoloxía dos Grupos de Axuda Mutua aos concellos socios do Fondo Galego.

5. FORTALECEMENTO DOS PROCESOS DE DESENVOLVEMENTO AUTÓNOMO CON ESPECIAL INCIDENCIA NA EQUIDADE DE XÉNERO DE 16 COMUNIDADES DO DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.

Entidade solicitante: ARQUITECTURA SEN FRONTEIRAS
Socio local: Asociación indígena agropecuaria pro- desarrollo integral (ASIAPRODI)
País: GUATEMALA

Orzamento total: 37.860,32 €
Cantidade solicitada/concedida: 28.442,50€ financiado, sobre un solicitado de 29.992,50€                                

Resumo do proxecto: O presente proxecto trata de fortalecer os procesos autónomos de desenvolvemento en 16 comunidades (campesiñas e maioritariamente indíxenas) do Municipio de Champerico (Retlhuleu, Guatemala) a través do impulso dunha iniciativa produtiva local, cooperativa, sostible e autosuficiente, para así contribuír á participación da sociedade civil do Departamento no desenvolvemento socioeconómico autónomo da poboación.
Esta iniciativa pretende dar seguimento á liña de “Fortalecemento Comunitario” do Programa “Oxlajuj Txíkin” financiado pola Xunta de Galicia (2008-2012) nestas 16 comunidades.
Establécense dúas liñas de traballo:
- Fortalecemento da cooperativa B´eljuj Q´anil.
- Fortalecemento dos procesos participativos de tomas de decisión.
O fortalecemento da cooperativa ‘Béljuj Qánil’, creada no marco do programa anterior, ten dúas finalidades principais: elaboración de material de construción económico e de calidade e servir de ferramenta para o desenvolvemento endóxeno das comunidades, xa que a xeración de beneficios redunda na inversión en proxectos de mellora comunitaria. Preténdese así mellorar a xestión e produtividade da cooperativa a través de capacitacións, ampliar o abano de materiais á venda, desenvolver unha campaña de comercialización para ampliar o mercado, visitas de intercambio, mellora das instalacións da cooperativa, etc.
Así mesmo, co proxecto búscase reactivar a organización e participación das comunidades aproveitando a capacidade mobilizadora da cooperativa como xeradora de fondos para o desenvolvemento autónomo das comunidades. Establécese como obxectivo transversal do proxecto o fortalecemento das capacidades de participación e toma de decisión das mulleres tanto nos órganos políticos da Cooperativa como no Consello de Autoridades Comunitarias do Sur.
A actividade de sensibilización en Galicia estará encamiñada a tanxibilizar o traballo cooperativo como ferramenta de autodesenvolvemento na costa sur de Guatemala e con paralelos en Galicia. Para isto realizaranse 5 xornadas en diferentes concellos e un foro de conclusións (todas na provincia da Coruña).

6. FORTALECEMENTO DAS CAPACIDADES LOCAIS PARA MELLORAR O ACCESO AO DEREITO Á AUGA POTABLE E SANEAMENTO A TRAVÉS DA XESTIÓN INTEGRADA DO RECURSO HÍDRICO NOS 7 MUNICIPIOS DA MANCOMUNIDADE NASMAR.

Entidade solicitante: ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS
Socio local: Mancomunidade dos municipios costeiros do Golfo de Fonseca
País: HONDURAS

Orzamento total: 37.461,86 €
Cantidade solicitada/concedida: 28.416,47€ financiado, sobre un solicitado de 29.947,24€.

Resumo do proxecto: Enxeñería sen Fronteiras comezou o seu traballo en Honduras a partir dun programa trinacional (2008-2012) para mellorar o acceso á auga potable, o saneamento e a xestión sostible de recursos hídricos en El Salvador, Honduras e Nicaragua, grazas ao financiamento da AECID, Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña e Concello de Lugo. A partir dese programa continuouse traballando en Honduras na municipalidade de Marcovia, no mesmo sector de actuación, co apoio da Xunta de Galicia e do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

O presente proxecto, inserido nun programa máis amplo, ten por obxectivo ampliar o acceso a auga potable e saneamento da poboación rural na rexión do Golfo de Fonseca a través do fortalecemento das capacidades locais, para mellorar o acceso ao dereito a auga potable e saneamento a través da xestión integrada do recurso hídrico.
Para lograr o obxectivo proposto levaranse a cabo as seguintes actividades:

- Formacións na metodoloxía para a elaboración de Plans de Xestión Integral de Recurso hídrico municipais
- Formación de capacitadoras/es municipais sobre hixiene e saúde
- Estudo hidroxeolóxico piloto para a prevención e mitigación da contaminación de fontes de auga
- Capacitación en software libre
- Capacitación para o persoal técnico da alcaldía de El Triunfo no levantamento de información e elaboración do Plan de xestión integral do recurso hídrico
- Elaboración e presentación do Plan de xestión integral do recurso hídrico na alcaldía de El Triunfo

As actividades de sensibilización en Galicia consistirán na realización dun vídeo sobre o programa en Honduras, 4 xornadas de 2 horas de duración, elaboración dun cartaz con fotografías resumo do proxecto e charlas promocionando o voluntariado. Así mesmo, ofrecen unha praza para Vacacións con Traballo.

Fegamp, a 22 de outubro de 2014.

AnexoTamaño
valoracions_convocatoria_2014.pdf108.21 KB

Ano 2014- Convocatoria

Entre o 5 de maio e o 7 de xullo estará aberta a Convocatoria de proxectos para ONGD con presenza real en Galicia. O formulario narrativo e o económico podédelo atopar ao final destá páxina, ao igual que o modelo de solicitude.

A cantidade destinada á convocatoria de proxectos é de 100.000€, sendo esta a cantidade mínima dispoñible, podendo ser incrementada en función da economía do Fondo, o ditame da Comisión avaliadora de proxectos e a decisión da Comisión Executiva do Fondo Galego e a súa Asemblea Xeral.

BASES PARA A PRESENTACIÓN DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO.
ANO 2014

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, axencia municipalista da cooperación galega, ouvido o Consello Municipalista da Cooperación, de acordo co establecido nos seus Estatutos, no III Plan Director da Cooperación Galega, na Declaración de París e nas Liñas Estratéxicas do Fondo Galego 2011-2015,  e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria dirixida aos axentes de cooperación ao desenvolvemento con presenza real en Galicia, que se rexerá polas seguintes
BASES

CAPÍTULO PRIMEIRO: OBXECTO DA CONVOCATORIA
1.1 Estas bases teñen como obxectivo a regulación da concesión de subvencións por parte do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade (en adiante Fondo Galego), a través do procedemento de concorrencia competitiva, aos axentes de cooperación de carácter non lucrativo con sede ou delegación na Comunidade Autónoma de Galicia, para a execución de proxectos de desenvolvemento nos países do sur e unha actividade de sensibilización en Galicia en torno ao proxecto, coa meta de contribuír ao fortalecemento do sistema galego de cooperación e sensibilizar á poboación galega sobre as desigualdades Norte-Sur.
1.2 Quedan excluídos desta convocatoria os proxectos de axuda humanitaria e os de carácter asistencial que non poidan asegurar a súa sustentabilidade cando remate o financiamento externo.

CAPÍTULO SEGUNDO: CONDICIÓNS XERAIS DA CONVOCATORIA
2.1 A convocatoria abrirase o 2 de maio e pecharase o 30 de xuño, ambos inclusive. As propostas recibidas despois dese prazo serán desestimadas.
2.2 O prazo de execución dos proxectos debe ser como máximo de 12 meses, non podendo ter iniciado antes da publicación desta convocatoria. O período de execución poderá abranguer meses do ano 2014 e 2015.
2.3 Os proxectos deberán enviarse por correo certificado ou por mensaxería  á sede da Secretaría Técnica do Fondo Galego, que conta co seguinte enderezo: Avda. Joselín, nº7, Portal 3, 4ºB. C.P. 36300. Baiona (Pontevedra). Para calquera dúbida ou consulta poderán dirixirse ao seguinte enderezo electrónico: acorzo@igadi.org .
2.4 O formato de presentación dos proxectos deberá ser o establecido polo Fondo Galego (CAPÍTULO QUINTO).
2.5 Cada entidade solicitante poderá presentar un máximo de dous proxectos para financiamento, se ben só se financiará un proxecto por entidade. No caso de que dous proxectos presentados por unha mesma entidade reciban a valoración necesaria para ser financiados, o Fondo Galego escollerá entre un dos dous. No caso das universidades, a limitación é de dous proxectos por departamento.
2.6 Non serán obxecto de avaliación os proxectos presentados por entidades que teñan pendente algún informe da convocatoria do 2012 ou anteriores e que non xustificaran ese retraso de forma clara e suficientemente explícita.
2.7 Quedan excluídas de obter financiamento as entidades que recibiron financiamento na convocatoria de proxectos do ano 2013.
2.8 O importe máximo da achega por proxecto é de 30.000€.

CAPÍTULO TERCEIRO: REQUISITOS DAS ENTIDADES SOLICITANTES
3.1 Estar legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento cunha antigüidade mínima de tres anos. As universidades quedan exentas de cumprir este requisito.
3.2 Ter como finalidade institucional, recollida nos seus estatutos, a realización de actividades de cooperación para o desenvolvemento e o fomento da solidariedade entre os pobos.
3.3 Contar cunha sede social ou delegación permanente en Galicia cunha antigüidade mínima de dous anos.
3.4 Contar cunha rede de voluntariado activa e base social en Galicia.
3.5 Acreditar experiencia mínima de 2 anos no país e no sector de actuación do proxecto que se presenta.
3.6 Non incorrer en ningún dos supostos previstos no artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3.7 Acreditar estrutura suficiente que garanta a xestión técnica e financeira do proxecto e a consecución dos obxectivos esperados.
3.8 Contar con parceiros locais solventes e con capacidade operativa, demostrable e suficiente para afrontar a execución do proxecto e que actúe responsablemente na xestión dos recursos financeiros.
3.9 No caso das universidades, deberán acreditar a súa integración no Sistema Universitario de Galicia, segundo a Lei 11/1989, do 20 de xullo, de ordenación do sistema universitario de Galicia. Poderán optar a financiamentos os proxectos presentados polos seus departamentos e institutos que realicen actividades en torno á cooperación ao desenvolvemento.

CAPÍTULO CUARTO: REQUISITOS DOS PROXECTOS
4.1 Que non se iniciase a execución do proxecto antes da publicación desta convocatoria.
4.2 Os países de execución dos proxectos serán:
- aqueles que teñen o IDH medio (naquelas zonas con bolsas de pobreza que xustifiquen a intervención) ou baixo, procurando priorizar os proxectos desenvolvidos nos Países Menos Adiantados (PMA), segundo a clasificación das Nacións Unidas
- aqueles cos que tradicionalmente estivo vinculada a cooperación realizada polo Fondo Galego (Cabo Verde, Cuba, Nicaragua e Perú) e os países lusófonos
- os países prioritarios segundo o III Plan Director da Cooperación Galega (incluído Haití e os territorios saharauís), co fin de garantir a coordinación e concentración xeográfica.
4.3 Que os parceiros locais sexan responsables da execución do proxecto e da xestión dos recursos.
4.4 Que fomente a participación dos colectivos beneficiarios en todas as fases do proxecto, sen ningún tipo de discriminación, converténdoos en axentes do seu propio desenvolvemento.
4.5 Que os seus obxectivos se centren na procura dun desenvolvemento socioeconómico e culturalmente sostible, participativo, endóxeno, e que procure a transformación social das realidades dos países empobrecidos, fomentando a equidade de xénero, o respecto medioambiental  e contribuíndo de xeito efectivo á loita contra a pobreza e as desigualdades.
4.6 Que incorpore de xeito transversal a loita contra a pobreza, o enfoque dos dereitos humanos, o enfoque de xénero e o medioambiental, así como a potenciación da identidade cultural e étnica dos pobos ou grupos perceptores do proxecto, reforzando os valores de equidade e tolerancia e atendendo a sectores dobremente oprimidos como son as mulleres , as nenas e nenos, os grupos étnicos marxinados, etc.
4.7 Que non teña como meta a substitución das obrigas do Estado na prestación de servizos públicos.
4.8 Que o seu sector de actuación estea vinculado directamente co eido local, como: desenvolvemento institucional, desenvolvemento socioeconómico local, apoio aos procesos de descentralización, fortalecemento da participación cidadá e a gobernabilidade democrática, abastecemento de auga e saneamento, servizos e infraestruturas sociais, xestión medioambiental, seguridade alimentaria,  etc., desde a xestión pública e o exercicio dos dereitos humanos, cunha traxectoria que exclúa accións de natureza puntual e desconectadas da dinámica local e contemplando a implicación das autoridades locais, comisións de desenvolvemento local e/ou outros colectivos ou espazos de concertación municipal.
4.9 Que as institucións públicas da zona e as diferentes asociacións do grupo beneficiario, se as houbese, apoien o proxecto.

CAPÍTULO QUINTO: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NA CONVOCATORIA
5.1 Modo de presentación:
A documentación relativa á entidade solicitante e ao socio local deberá ser entregada exclusivamente en soporte dixital, separándoa convenientemente en carpetas. Os documentos de formulación técnico e económico deberán entregarse en soporte físico e dixital.
5.2 Solicitude de financiamento para o/s proxecto/s presentado/s.
5.3 Documentación da entidade solicitante:
• Certificacións relativas a:
- persoa que exerce a representación legal da entidade
- que dispón de sede ou delegación permanente en Galicia
- número de actividades de educación para o desenvolvemento realizadas en Galicia no ano 2013
- personalidade xurídica do socio local, o domicilio social do mesmo, e os anos de traballo e número de programas ou proxectos en parcería
- os nomes das persoas que ocupan os cargos que conforman a xunta directiva da organización, co visto e prace da presidencia
• Declaracións da/o representante legal da entidade relativas a:
- outras axudas solicitadas para o mesmo proxecto, indicando o nome da entidade, a cantidade solicitada e a concesión ou non de dita axuda
- non incorrer en ningún dos supostos previstos no artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
- compromiso de achegar a diferenza entre o custo total do proxecto e a axuda solicitada, ben directamente ou a través do financiamento de terceiros
• Copia dos estatutos da entidade.
• Copia do Certificado de inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento  e, de ser o caso, do recoñecemento de Entidade de Utilidade Pública por parte do Ministerio de Interior. No caso das universidades, deberán acreditar a súa integración no Sistema Universitario de Galicia, segundo a Lei 11/1989, do 20 de xullo, de ordenación do sistema universitario de Galicia.
• Copia da tarxeta de identificación fiscal.
• Documentación acreditativa de que a entidade se atopa ao corrente das obrigas tributarias ou de calquera outra natureza, segundo o que dispoña a normativa vixente (certificación da Axencia Estatal da Administración Tributaria,  da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e da Concellería de Facenda).
• Memoria de actividades de educación para o desenvolvemento e cooperación para o desenvolvemento correspondente ao ano anterior. Prégase cinguirse ás actividades de educación para o desenvolvemento realizadas en Galicia e facer fincapé nos proxectos de cooperación ao desenvolvemento apoiados con financiamento de entidades públicas ou privadas, ou cos fondos recadados da base asociativa de Galicia, e tamén aos desenvolvidos na mesma zona do proxecto ou noutras zonas pero do mesmo sector de actuación.
• Balance de contas e resultados da última liquidación orzamentaria rendida e aprobada polo órgano competente da entidade, con mención ás fontes de financiamento. As universidades quedan exentas desta obriga.
• Documentación acreditativa de pertenza a redes galegas e espazos de coordinación a nivel estatal e internacional.
• As ONGD deberán presentar unha certificación do número de persoas voluntarias e socias en Galicia no momento de presentar a/s proposta/s.
• As universidades deberán presentar unha certificación, expedida pola persoa que desempeñe a representación legal, autorizando a presentación do proxecto á convocatoria, e autorizando o compromiso de gasto que asume a universidade dentro do proxecto.
5.4 Documentación da/s coparte/s:
• Copia do documento no que se recolla o nomeamento da persoa que exerce a representación legal da entidade.
• Certificación relativa a:
- a composición do órgano de dirección da entidade, indicando os cargos e os nomes das persoas que os ocupan
- a personalidade xurídica da entidade e o seu domicilio social
• Declaracións da persoa que desempeñe a representación legal da entidade relativas a:
- a vontade de participar no proxecto
- a vinculación existente entre a entidade e o persoal ao seu servizo
• Copia dos estatutos.
• Copia do número de identificación fiscal ou acreditación da súa constitución legal segundo a normativa propia do país.
• Copia do documento de inscrición no rexistro correspondente.
• Declaración das institucións públicas ou asociacións do grupo beneficiario, se as houbese, na que reflictan o seu apoio ao proxecto para o que se solicita financiamento.
• Memoria dos proxectos de cooperación ao desenvolvemento nos que ten participado nos dous últimos anos, facendo especial fincapé na zona xeográfica e no sector actuación do proxecto presentado.
• Balance de contas e resultados da última liquidación orzamentaria rendida e aprobada polo órgano competente da entidade, con mención ás fontes de financiamento. As universidades quedan exentas desta obriga.
5.4.1   Se o parceiro local é unha administración ou entidade pública:
• Documento oficial no que se manifeste de forma expresa a vontade de participar no proxecto.
• Copia do documento no que se recolla o nomeamento da persoa que exerce a representación legal da entidade ou certificado expedido polo órgano competente.
• Declaracións das asociacións civís que haxa dentro do grupo beneficiario, se as houbese, na que reflictan o seu apoio ao proxecto para o que se solicita financiamento.
5.5 Documento de formulación técnico e económico segundo os formularios establecidos: Ditos formularios poderán ser descargados da páxina web do Fondo Galego www.fondogalego.org .
5.6 Os documentos de formulación técnica e económica, así como a documentación requirida á entidade solicitante deberá presentarse en lingua galega ou castelá. A documentación relativa ao parceiro local e os anexos ao documento de formulación poderán presentarse en lingua galega, castelá, portuguesa ou inglesa. Para aqueles proxectos a executar nun país de fala distinta deberase achegar a tradución a calquera destas linguas.
5.7 Sobre o orzamento e condicións de financiamento:
• O Fondo Galego asumirá, como máximo, o 80% do custo total do proxecto, que deberá ser completado coa achega do 20% restante, como mínimo, da entidade solicitante, o parceiro local e/ou a poboación beneficiaria, entidades privadas ou  outras administracións públicas. A achega do Fondo Galego non superará en ningún caso os 30.000€.
• No caso de que o Fondo Galego non aprobe a totalidade do importe solicitado, a entidade poderá, no seu caso, reformular o orzamento de conformidade coa cantidade outorgada.
• Son custos financiables:
a) Aqueles custos derivados da execución do proxecto en terreo (custes directos):
- Terreos e inmobles (inclúe compra ou aluguer de inmobles e só aluguer de terreos). Non se imputarán nesta partida gastos de aluguer ou compra de vivenda do persoal expatriado nin dos locais ou sedes da entidade do norte ou do parceiro local.
- Construción e/ou reforma de inmobles e infraestruturas (inclúe elaboración do proxecto, planos e estudos técnicos, man de obra, dirección de obra, licenza de obras e taxas, materiais de construción e o transporte dos citados materiais). No caso de ser achegada man de obra ligada a estas tarefas polo parceiro local ou a poboación beneficiaria, só se aceptará a súa valoración de estar acreditada de xeito suficiente a prezos de mercado local.
Non poderán ser financiados os gastos por reformas ou reparacións na vivenda do persoal expatriado nin en locais ou sedes da entidade beneficiaria ou parceiro local.
Se se contempla a construción ou compra de infraestruturas comunitarias (educativas, sanitarias, sociais, etc.) a propiedade quedará preferentemente en mans de institucións públicas ou da comunidade, debéndose facer responsables da súa utilización segundo os fins para os que foi construída/adquirida. Haberá que acreditar esta cesión a través de escritura pública.
- Equipos, materiais e subministracións. Considérase equipamento a adquisición de elementos de inmobilizado, distintos a terreos e edificacións, afectos á actividade subvencionada: maquinaria, mobiliario, equipamentos informáticos e outro tipo de equipamento, gastos derivados do envío dos equipamentos, taxas aduaneiras ou portuarias, animais, sementes, transporte dos equipamentos, almacenamento, etc.
Entrarían tamén dentro desta partida os custos dos materias funxibles e subministracións precisas para desenvolver actividades  planificadas polo proxecto: material de escritorio, materiais de formación, utensilios, etc.
Valorarase positivamente a adquisición de produtos con certificado de sustentabilidade ou de elaboración artesanal e/ou local, de ser o caso.
- Persoal. Inclúense neste concepto non só os salarios, senón tamén os seguros sociais ou calquera outro seguro que se subscriba a nome do persoal. Serán financiados os gastos relativos ao persoal en sede, sendo este o persoal da entidade galega que presta os seus servizos dende Galicia e que as súas funcións e tarefas están vinculadas ao proxecto para o que se solicita a subvención. A imputación poderá ser total ou parcial en función da dedicación. 
Serán financiados os gastos de persoal local, sendo este aquel persoal do parceiro local ou contratado ao servizo do proxecto sometido á lexislación laboral do país no que se executa o proxecto. Deberá acreditarse documentalmente o salario medio para este tipo de contrato do país ou zona onde se execute o proxecto. O Fondo Galego insta a que a entidade solicitante recorra na medida do posible aos recursos humanos locais.
Serán financiados os gastos do persoal expatriado, sendo aquel persoal da entidade galega sometido a lexislación española que presta os seus servizos no país onde se executa o proxecto e que ten funcións directamente ligadas co mesmo. Para a subvención dos gastos de persoal expatriado aportarase unha memoria xustificativa desa necesidade e marcaranse os criterios de aptitude e cualificación requiridos para a correcta realización da acción, a duración e a descrición das tarefas a realizar.
O importe máximo aplicado a este concepto non poderá superar o 60% do importe total do proxecto.
- Servizos técnicos e profesionais requiridos para a realización de capacitacións, seminarios, diagnósticos, informes, publicacións, control de xestión, identificación, avaliación, auditoría, etc.
Pertencen a esta partida os gastos derivados de pólizas de seguros de accidentes, enfermidade, responsabilidade civil e dietas relativos ao voluntariado da organización vinculado á realización das actividades.
- Funcionamento no terreo. Fan referencia aos gastos correntes de funcionamento acaecidos no país de execución e ligados á execución do proxecto. Pertencen a esta partida gastos relativos a electricidade, auga, aluguer de oficinas, comunicacións, papelería, mantemento, limpeza e seguridade. O máximo que se pode imputar a esta partida é do 2% sobre o orzamento total.
- Viaxes, aloxamento e dietas. Inclúense os gastos vinculados á mobilidade do persoal local e expatriado así como das persoas beneficiarias e do voluntariado local cando sexa necesario para a correcta execución do proxecto. Inclúese nesta partida gastos de combustible, seguros e mantemento de vehículos, gastos de aloxamento e alimentación vinculados directamente coas actividades do proxecto e identificados na formulación do mesmo.
- Fondo rotatorio. É obxecto de financiamento a cantidade económica que se emprega como empréstitos directos ou en especie ás persoas beneficiarias e que deben ser devoltos nas condicións contractuais que se establezan. Axuntarase o regulamento do funcionamento do fondo. Inclúense gastos de funcionamento, administración e xestión do fondo. Os custos desta partida non poderán ser superiores ao 10% do custe total do proxecto.
- Gastos bancarios producidos pola conta do proxecto e os gastos bancarios derivados das transferencias de fondos de Galicia ao país de execución, así como os  gastos derivados da tradución e compulsa de documentos directamente vinculados ao proxecto.
b) Aqueles custos derivados da realización dunha actividade de sensibilización en torno ao proxecto en Galicia. Inclúense exclusivamente gastos de:
- aluguer de locais para a realización da actividade (non se inclúe o da propia sede ou delegación da entidade)
- materiais e subministracións
- gastos de persoal ao servizo do proxecto (cando estea debidamente motivado)
- servizos técnicos e profesionais
- desprazamentos e axudas de custo. Quedan excluídas as viaxes a terreo por parte do persoal remunerado ou voluntario da entidade beneficiaria.
A porcentaxe máxima aplicable é do 15% sobre o total do proxecto.
c) Os custos indirectos do proxecto, entendendo por custos indirectos os gastos propios da entidade solicitante ou do seu socio local, para o sostemento da execución e do seguimento do proxecto en Galicia. A porcentaxe máxima aplicable a este concepto non debe superar o 10% sobre o custe total do proxecto. Os custos indirectos deberán xustificarse con copias compulsadas das facturas orixinais previamente dilixenciadas, ao igual que o resto dos gastos do proxecto.
• Non serán financiables os custos de identificación, avaliación e auditoría contable, a adquisición de terreos, os gastos derivados das misións de seguimento e avaliación no terreo por parte do persoal remunerado ou voluntario da entidade do norte, xuros, recargas e sancións administrativas e penais, gastos de procedementos xudiciais, gastos en atencións protocolarias (xantares, festas, agasallos, etc) e as amortizacións de bens inventariables .
• Serán aceptadas as achegas locais sempre que sexan suficientemente acreditadas e estean vinculadas de maneira exclusiva e proporcional ao proxecto. Poden considerarse achegas ao proxecto as valorizacións realizadas sobre:
- Locais, terreos, equipamentos, materiais e servizos prestados desde a comunidade beneficiaria, o socio local ou outra entidade local distinta destas.
- Man de obra de parte da poboación beneficiaria cando ao rematar o proxecto estes equipamentos, terreos ou locais sexan transferidos á mesma.
- Bens ou locais postos temporalmente a disposición da execución directa do proxecto por un importe equivalente ao aluguer destes durante o tempo que sexan utilizados dentro do prazo de execución.
As valorizacións serán acreditadas mediante certificados, ben do parceiro, da poboación beneficiaria ou da entidade que prestara os bens, servizos ou man de obra. En dito certificado debe constar a cuantificación da achega, facendo referencia ao número de unidades, prezos unitarios e valoración total. As valorizacións teñen que axustarse aos prezos de mercado local, e no caso dos equipamentos e bens terase en conta a antigüidade.
• Serán aceptadas valorizacións da entidade solicitante ao proxecto na partida de persoal, sempre que sexan suficientemente acreditadas e estean vinculadas de maneira exclusiva e proporcional ao seguimento e/ou visibilización do proxecto en Galicia.
- Persoal voluntario: deberase presentar unha estimación xustificada das horas de traballo voluntario que se achega ao proxecto e o custo suposto, que non deberá exceder os 20€ por hora. Todo traballo voluntario realizarase baixo a forma de contrato privado, no cal se especifiquen as responsabilidades (deberes e dereitos) de cada unha das partes, destacando o papel da/o voluntaria/o no proxecto. No contrato debe constar o nome, apelidos e DNI da persoa voluntaria e a descrición das funcións que asume.
• Serán aceptadas valorizacións da entidade solicitante para a realización da actividade de sensibilización suficientemente acreditadas e intrinsecamente vinculadas de maneira exclusiva e proporcional á actividade. Poden considerarse achegas á actividade de sensibilización as valorizacións realizadas sobre:
- Locais para a realización da actividade (non se inclúe a sede ou delegación da entidade)
- Equipamentos, materiais e subministracións directamente adscritos á realización da actividade. Deberase presentar a valorización do achegado, acreditada de forma suficiente a través de facturas, xustificantes de compra ou valorización externa á da entidade solicitante.
Os elementos valorizados poderán ter sido adquiridos por motivos diferentes ao proxecto, polo que as facturas e xustificantes de compra poderán ser anteriores a el. Nestes casos, deberase establecer un sistema de depreciación.
- Persoal voluntario: deberase presentar unha estimación xustificada das horas de traballo
voluntario que se achega na actividade e o custo suposto, que non deberá exceder os 20€ por hora. Todo traballo voluntario realizarase baixo a forma de contrato privado, no cal se
especifiquen as responsabilidades (deberes e dereitos) de cada unha das partes, destacando o papel da/o voluntaria/o no proxecto. No contrato debe constar o nome, apelidos e DNI da
persoa voluntaria e a descrición das funcións que asume.

CAPÍTULO SEXTO: EXECUCIÓN, SEGUIMENTO E XUSTIFICACIÓN
6.1 Referente á execución e seguimento do proxecto:
• A entidade solicitante deberá responsabilizarse do correcto uso do financiamento que se conceda, de xeito que, en ningún caso, poderá desviarse a outra finalidade.
• A entidade será a responsable da execución do proxecto subvencionado e de garantir o seu seguimento e control, debendo xustificar ao Fondo Galego o traballo realizado.
• O Fondo Galego reservase o dereito de levar a cabo unha misión de seguimento e avaliación sobre o terreo en calquera fase da execución do proxecto.
• A actividade de cooperación ao desenvolvemento deberá ser realizada na Comunidade Autónoma de Galicia e en lingua galega. Así mesmo, deberase empregar o galego para facer difusión da mesma, calquera que sexa o soporte, facendo mención ao financiamento do Fondo Galego.
• Calquera cambio substancial que se produza no proxecto comunicarase por escrito ao Fondo Galego, quen responderá de igual maneira para comunicar a súa aprobación ou denegación. Enténdese por modificación substancial aquela que afecta aos obxectivos formulados ao inicio do proxecto, a variación total nas partidas orzamentarias de máis dun 20% do orzamento aprobado e modificacións no tempo de execución superior a 3 meses. O Fondo Galego deberá pronunciarse no prazo máximo dun mes sobre a aceptación ou denegación das modificacións.

6.2 Referente á xustificación do proxecto:
6.2.1 A entidade que reciba financiamento deberá presentar a seguinte documentación para xustificar a súa execución:
• Un informe de seguimento para os proxectos de máis de 6 meses de duración, que incluirá unha memoria técnica e económica da marcha do proxecto segundo os formularios establecidos. Será entregado no prazo dun mes tras cumprirse a metade do prazo de execución do proxecto. Este informe deberá achegarse en soporte dixital e físico. Así mesmo, achegaranse só en soporte dixital fotografías da execución das actividades planificadas para este período así coma outras fontes de verificación. A documentación anexa ao informe técnico que dá conta da realización das actividades deberá presentarse en lingua galega, castelá, portuguesa ou inglesa. No caso de que o proxecto aprobado sexa executado nun país ou zona con lingua distinta a estas, deberase proceder á tradución a algunha destas linguas para poder ser valorados. Non será necesario neste informe achegar o listado de facturas e as facturas correspondentes a este período.
• Un informe final, que incluirá unha memoria técnica e económica da execución do proxecto, así como das actividades de sensibilización e difusión que se levaran a cabo en relación co mesmo, seguindo o formulario facilitado polo Fondo Galego. O prazo para a presentación do informe é de dous meses despois da finalización do proxecto. O informe final deberá achegarse en soporte dixital (excepto as facturas) e físico. Así mesmo, achegaranse só en soporte dixital fotografías do proxecto así coma outras fontes de verificación. As facturas e as fontes de verificación deberán presentarse en lingua galega, castelá, portuguesa ou inglesa. No caso de que o proxecto aprobado sexa executado nun país ou zona con lingua distinta a estas, deberase proceder á tradución destes documentos a algunha destas linguas. Documentación a entregar:
- Declaración da persoa que desempeñe o papel de representante legal da entidade beneficiaria acreditativa da total realización do proxecto e da aplicación dos fondos aos fins previstos.
- Informe técnico final do proxecto (segundo formulario).
- Informe económico final do proxecto (segundo formulario).
- Certificado de gastos polo importe total do proxecto, distribuído por partidas orzamentarias e no que se indiquen as distintas fontes de financiamento, asinado pola persoa que ostente a representación da entidade beneficiaria.
- Relación de todos os gastos efectuados, con indicación da data, número da factura, identificación do emisor das mesmas, data e forma de pagamento, descrición do gasto, o seu importe en moeda local e o seu contravalor en euros (segundo modelo facilitado).
- Copias compulsadas das facturas orixinais previamente dilixenciadas polo total dos gastos do proxecto. Tamén poderán ser utilizados, en casos nos que sexa imposible obter factura, os recibos de caixa nos que conste o nome da entidade beneficiaria, o importe, o nome e apelidos da persoa que presta o servizo e o concepto de gasto, ao que deberá sumarse a sinatura da persoa que presta o servizo.
- Certificados, cando sexa o caso, das achegas valorizadas ao proxecto de parte do parceiro, comunidade beneficiaria ou outras entidades locais que participen no mesmo coa cesión de bens, materiais ou servizos.
- Cando existan xustificantes de gastos redactados nun idioma distinto do galego, castelá, portugués ou inglés deberán ser traducidos a algunha destas linguas.

CAPÍTULO SÉPTIMO: CRITERIOS DE VALORACIÓN
7.1 A valoración das propostas contempla unha análise exhaustiva da capacidade da entidade solicitante e do parceiro local, da calidade técnica do proxecto presentado, así coma da experiencia, traxectoria e capacidade de difusión e impacto en accións de sensibilización. Só serán avaliadas aquelas solicitudes que cumpran cos requisitos expostos nas presentes Bases.
7.2 A non entrega da documentación requirida sobre a entidade solicitante ou a entidade local implica unha repercusión na valoración da solicitude nos apartados correspondentes, que será máis ou menos significativa dependendo do número de documentos que falten por entregar. Serán excluídos para a súa valoración aquelas propostas recibidas en modelo distinto do establecido para esta convocatoria, así como aquelas que presenten manipulacións nos formularios dispostos.
7.3 A valoración dos proxectos realizarase en relación a:
a) Aspectos xerais: ata 2 puntos
• Entrega da proposta en lingua galega e emprego da lingua galega na actividade de sensibilización, así como na difusión do proxecto e da actividade de sensibilización: Máximo 1 punto.
• Entrega da documentación completa e correcta no prazo establecido: Máximo 1 punto.
b) Sobre a entidade solicitante: ata 15 puntos
• Presenza real en Galicia (baseándonos en número de actividades de educación para o desenvolvemento realizadas no ano anterior, no número de persoas socias e voluntarias, se procede, no momento de presentación da solicitude e na presenza en redes galegas e espazos de coordinación a nivel estatal e internacional): Máximo 5 puntos.
• Presenza de mulleres nos postos directivos da organización. Esta deberá ser dun mínimo dun 30% para ser valorada: Máximo 3 puntos.
• Experiencia en accións de cooperación ao desenvolvemento no mesmo sector e zona xeográfica de actuación. Máximo 3 puntos.
• Experiencia de traballo co socio local: Máximo 1 punto.
• Achega financeira da entidade solicitante ao proxecto. Esta deberá ser dun mínimo dun 5% para ser puntuada. Máximo 3 puntos.
c) Sobre o socio local: ata 15 puntos.
• Experiencia en xestión de proxectos de desenvolvemento na área xeográfica e sector de actuación do proxecto. Máximo 4 puntos.
• Presenza de mulleres nos postos directivos da organización. Esta deberá ser dun mínimo dun 30% para ser valorada: Máximo 3 puntos. 
• O parceiro local é tamén socio estratéxico do Fondo Galego (INPRHU-Somoto en Nicaragua, Oficina del Conservador ou Municipalidade de Santiago de Cuba en Cuba, Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos (ANMCV) ou algunha das Cámaras Municipais de Cabo Verde): Máximo 2 puntos.
• Participación no proxecto doutras organizacións ou institucións locais: Máximo 3 puntos.
• Achega financeira do socio local ao proxecto. Esta deberá ser dun mínimo dun 5% para ser puntuada. Máximo: Máximo 3 puntos.
d) Sobre o proxecto: ata 52 puntos.
• Área xeográfica: Máximo 5 puntos.
- Que se desenvolva nalgún dos países prioritarios segundo o III Plan Director da Cooperación Galega: Máximo 1 punto.
- Que se desenvolva nalgún dos Países menos adiantados (PMA) segundo a clasificación da ONU: Máximo 1 punto.
- Que se desenvolva nalgún dos países prioritarios para o Fondo Galego (Cabo Verde, Nicaragua, Cuba e Perú) ou nun país de fala lusófona: Máximo 3 puntos.
• Pertinencia do proxecto con atención ao país e zona concreta no que se vai desenvolver, ao contexto, ás características que lle son propias ao colectivo beneficiario, aos antecedentes e á xustificación da proposta: Máximo 5 puntos.
• Coherencia dos obxectivos e resultados coas accións propostas e coa problemática presentada: Máximo 5 puntos.
• Que o colectivo beneficiario sexa suficientemente contextualizado e desagregado por sexos, que se indiquen os criterios de selección do mesmo e que fomente a súa participación en todas as fases do proxecto, sen ningún tipo de discriminación, facendo especial fincapé na participación das mulleres, impulsándoas/os a ser axentes do seu propio desenvolvemento: Máximo 5 puntos.
• Accións que se van a desenvolver e prazos de execución: Máximo ata 1 puntos.
• Inclusión no proxecto das estratexias e obxectivos de desenvolvemento públicos da zona,  existencia de sinerxías coa/s administración/s pública local e nivel de participación da/s mesma/s no proxecto: Máximo 5 puntos.
• Coherencia das partidas orzamentarias cos obxectivos do proxecto: Máximo 5 puntos.
• Recursos humanos e técnicos adecuados para o correcto desenvolvemento do proxecto: Máximo 3 puntos.
• Viabilidade e sustentabilidade do proxecto:  Máximo 5 puntos
• Aplicación do enfoque de xénero: Máximo 5 puntos.
• Aplicación do enfoque medioambiental: Máximo 4 puntos.
• Formas de seguimento, control e avaliación previstos para o proxecto: Máximo 2 puntos.
• Visibilización do proxecto en Galicia e do financiamento do Fondo Galego: Máximo 2 puntos.
e) Actividade de sensibilización e difusión do proxecto en Galicia: ata 16 puntos.
• Capacidade da entidade solicitante para desenvolver a actividade de sensibilización con éxito. Grao de experiencia: Máximo 3 puntos.
• Ámbito de execución: Máximo 5 puntos.
- Concellos ou Deputacións socias do Fondo Galego: Máximo 3 puntos.
- Concellos ou Deputacións socias do Fondo Galego con menos de 50.000 habitantes ou situados no medio rural: Máximo 2 puntos.
• Descrición do colectivo destinatario: Máximo 2 puntos.
• Descrición da actividade proposta, das datas de realización e a metodoloxía que se vai empregar: Máximo 3 puntos.
• Adecuación dos recursos materiais, humanos e técnicos que se van empregar: Máximo 2 puntos.
• Visibilización da actividade en Galicia e do financiamento do Fondo Galego: Máximo 1 punto.
A puntuación que poderá acadar un proxecto é, como máximo, de 100 puntos. Para que un proxecto sexa financiado deberá acadar un mínimo do 50% nos apartados b, c, d e e.

CAPÍTULO OITAVO: AVALIACIÓN, SELECCIÓN E PUBLICACIÓN
8.1 O proceso de avaliación e selección das propostas a financiar consta das seguintes fases:
- A secretaría técnica do Fondo Galego realiza a avaliación técnica das propostas recibidas en base aos requirimentos da propia convocatoria. Esta avaliación é puramente obxectiva e o obxectivo da mesma é ORIENTAR no proceso de selección das propostas.
- Á  par, os proxectos recibidos serán revisados pola Comisión técnica avaliadora, constituída por representantes de diferentes deputacións e/ou concellos socios do Fondo Galego. A Comisión técnica avaliadora revisa a documentación primeiro de forma individual para posteriormente reunirse de xeito presencial, co obxectivo de resolver dúbidas, comentar impresións e controlar e supervisar as valoracións técnicas acadadas polas propostas presentadas. A Comisión técnica avaliadora PROPÓN os proxectos a financiar en base ás liñas estratéxicas do Fondo Galego e ás peculiaridades desta rede municipalista, podendo ter en conta en maior ou menor medida as puntuacións acadadas na avaliación dos proxectos. A proposta acordada é remitida á Comisión executiva do Fondo Galego.
- A Comisión executiva do Fondo Galego DECIDE cales son os proxectos que serán finalmente propostos para financiamento perante a Asemblea Xeral de socios, órgano soberano da asociación, en base á avaliación técnica, ás observacións da Comisión avaliadora, ás peculiaridades da cooperación municipalista en Galicia e ás liñas estratéxicas do Fondo Galego.
- Por último, a Asemblea Xeral, RESOLVE os proxectos que serán financiados.
- Unha vez aprobada a resolución pola Asemblea Xeral do Fondo Galego, a entidade beneficiaria deberá aceptar expresamente a axuda e as condicións establecidas nestas bases no prazo de 15 días transcorridos dende que a entidade solicitante reciba a comunicación de concesión da axuda.
8.2 A resolución publicarase xunto co listado de puntuacións dos proxectos presentados nas páxinas web do Fondo Galego, www.fondogalego.org e da Federación Galega de Municipios e Provincias, www.fegamp.org.
8.3 As entidades que presentaran proxectos non aprobados disporán dun prazo de un mes para retirar a documentación presentada, transcorrido o cal o Fondo Galego poderá proceder á súa destrución. Así mesmo, teñen dereito a recibir información sobre os motivos polos que a súa proposta non foi seleccionada. O prazo para solicitar esta información é de un mes dende o momento no que se faga pública a resolución na páxina web do Fondo Galego. 
8.4 Asinarase un convenio entre a entidade beneficiaria e o Fondo Galego, onde quedarán recollidos os dereitos e deberes das dúas partes. A distribución da achega dependerá da duración do proxecto e da cantidade solicitada, de xeito que:
-  Os proxectos iguais ou inferiores aos 6 meses de execución recibirán o 70% ao inicio do proxecto, e o restante 30% unha vez aprobado o informe final.
- Os proxectos de máis de 6 meses de execución recibirán o 50% da achega ao inicio do proxecto, o 25% unha vez aprobado o informe intermedio e o restante 25% unha vez aprobado o informe final.
- Os proxectos aprobados para os que se solicite un máximo de 10.000€ recibirán a achega  ao inicio do proxecto nun único pagamento.
A partir da sinatura do convenio o Fondo Galego disporá dun mes para facer efectivo o primeiro pago do proxecto. En todo caso, a entidade deberá presentar as memorias xustificativas nos prazos previstos nas presentes Bases.

AnexoTamaño
formulario_fondo_galego_2014.doc240.5 KB
formulario_economico_fondo_galego_2014.xls111.5 KB
modelo_solicitude.doc204 KB

Ano 2013-Resolución

RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE PROXECTOS 2013
APROBADA POLA ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS A 14 DE NOVEMBRO DE 2013

A Comisión Executiva do Fondo Galego aprobou o 5 de xuño deste 2013 a apertura do proceso de convocatoria aberta aos axentes de cooperación para o financiamento de proxectos de cooperación internacional convocando ao Consello Municipalista da Cooperación (CMC).

Escoitado o Consello Municipalista de Cooperación, reunido o día 4 de xullo, a Comisión Executiva aprobou as Bases que rexen a convocatoria de proxectos 2013. De conformidade con elas, entre o martes 9 de xullo e o sábado 31 de agosto mantívose aberto ao público o prazo para a presentación das diferentes propostas.

O 28 de outubro, coa participación de representantes dos Concellos de Vigo, Ourense, Cambre, Xove e a Deputación da Coruña, ademais da Secretaría Técnica, a Comisión Avaliadora analizou os proxectos presentados, formulando unha proposta que foi trasladada á Comisión Executiva.

Desta maneira, a 29 de outubro de 2013 a Comisión Executiva formulou a presente Proposta de Resolución en conformidade coas Bases da convocatoria de proxectos 2013 e a decisión de non financiar nesta convocatoria ás ONGD beneficiarias da Convocatoria de proxectos 2012, no desexo de diversificar as axudas dentro do sistema galego de cooperación.

Polo que de conformidade co disposto no artigo 10.e. dos estatutos, esta proposta de resolución é sometida á Asemblea xeral de socios. 

FINANCIAR os seguintes proxectos:

1. MELLORA NAS CONDICIÓNS EDUCATIVAS DA ESCOLA E CENTRO INFANTIL HITAKULA DAS MAHOTAS (MOZAMBIQUE). 

Entidade solicitante: ECOS DO SUR
Socio local: Adane Mozambique
País: Mozambique
Orzamento total: 25.276,48€
Cantidade solicitada/concedida: 17.999,38 €
Resumo do proxecto: O presente proxecto pretende mellorar os servizos de educación e sanidade na escola de Hitakula das Mahotas (Maputo) a través de diversas accións orientadas á mellora do sistema de auga e saneamento da escola: limpeza, ampliacións e instalación do sistema de saneamento no centro escolar. O proxecto está integrado nun programa titulado "Mellora das condicións educativas da Escola e Centro Infantil Hitakula", que ten por obxectivo mellorar as condicións da educación e sanidade do centro. Este proxecto enmarcaríase na segunda fase deste programa.    A escola, construída no ano 2002 por ADANE Mozambique coa cooperación española, foi deseñada para albergar a 1.200 alumnas/os, pero o rápido crecemento demográfico ocasionou que na actualidade esteamos a falar de 2.450, o que provoca un deterioro nas instalacións.

2. PREVENCIÓN E REDUCIÓN DA VULNERABILIDADE DE RISCO DE INUNDACIÓNS NAS COMUNIDADES E CENTROS ESCOLARES DOS MUNICIPIOS DE TECOLUCA E ZACATECOLUCA (EL SALVADOR) A TRAVÉS DA MITIGACIÓN E EDUCACIÓN AMBIENTAL

Entidade solicitante: Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso)
Socio local: CORDES
País: El Salvador
Orzamento total: 38.306,04 €
Cantidade solicitada/concedida: 29.345,76 €
Resumo do proxecto: O presente proxecto diríxese a previr e reducir a vulnerabilidade do risco de inundacións en comunidades e centros escolares dos concellos de Tecoluca e Zacatecoluca (El Salvador) a través da mitigación, sensibilización e educación ambiental, e a amplificar resultados desta formación e a capacidade de reacción das comunidades ante unha emerxencia a través da radio comunitaria. Para lograr este obxectivo foron planificadas actividades encamiñadas a 11 centros de ensino de 12 comunidades de dous municipios do Bajo Lempa, unha rexión salvadoreña fortemente afectada polas inundacións e con unha poboación sumida no empobrecemento extremo.

3. MELLORA DAS CAPACIDADES PARA A PREVENCIÓN DE DESASTRES DA POBOACIÓN DE HABANA VIEJA, RECUPERANDO O PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO. CIDADE DA HABANA

Entidade solicitante: Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP)
Socio local: Oficina do Conservador de La Habana
País: Cuba
Orzamento total: 36.879,84 €
Cantidade solicitada/concedida: 29.463,15 €
Resumo do proxecto: O presente proxecto ten por obxecto fomentar as capacidades de prevención de desastres das/dos habitantes do centro histórico de la Habana Vieja e contribuír á recuperación dun Ben de Interese Cultural mediante o apoio e a creación do Centro de Interpretación da Metereoloxía do antigo convento de Belén, na Habana Vella. O centro realizará unha labor pedagóxica que reforzará o coñecemento e a sensibilización da poboación fronte aos procesos climatolóxicos que afectan a Cuba en forma de tormentas tropicais e furacáns. O proxecto insírese nun programa máis amplo de rehabilitación e recuperación para o seu emprego en servizos sociais básicos, culturais e de emerxencias ante desastres naturais no antigo convento de Belén, coordinado e que conta entre os seus financiadores coa AECID e co goberno vasco.

                  ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS, FEGAMP, 14 DE NOVEMBRO
 

________________________________________________________________________________________________________________

Durante a anualidade 2013 leváronse tamén adiante entre os meses de xuño e outubro, proxectos de cooperación directa en Cabo Verde, da man do Fondo Galego, liderados polo Concello de Vigo nas Cámaras municipais de Santa Cruz e Porto Novo:

MELLORA NA XESTIÓN DE RESIDUOS NO CENTRO DA CÁMARA DE PORTO NOVO
Entidade solicitante Cámara: Municipal de Porto Novo
País/Área Xeográfica: Illa de Santo Antão, Cabo Verde
Orzamento total (euros): 29.672,64€
DESGLOSE FINANCIAMENTO
Concello de Vigo: 25.000€
Cámara Municipal do Porto Novo: 3.075€
Fondo Galego: 1.598,23€
Resumo do proxecto: Este proxecto terá como obxectivo unha mellor xestión dos residuos do centro da localidade de Porto Novo. A día de hoxe, o municipio dispón de un sistema de recollida  de lixo, constituído só por 200 contenedores distribuídos na periferia do centro urbano. Conta tamén con dous camións propios e equipados con compactadores e un tractor. Isto permítelle recoller os residuos depositados nos escasos contenedores para ser depositados no vertedoiro municipal, situado a 0,4 km da localidade, que conta coas condicións mínimas de calidade e funcionalidade. 
Co proxecto, non só se gañará nunha mellora da calidade de vida da poboación, se non que tamén mellorará a imaxe da localidade, xa que no centro da vila o lixo permanece espallado ras rúas da cidade e nos descampados, provocando malos cheiros e cúmulo de insectos. Así mesmo, serán reducidas determinadas epidemias que se orixinan por unha deficiente xestión dos residuos por parte da poboación, que tiran na costa o unas beiras dos ríos o lixo, ocasionando graves problemas ambientais. A campaña de sensibilización resultará determinante para acadar o obxectivo marcado.

DINAMIZACIÓN DA AGRICULTURA PARA PROMOVER UN DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE NA CÁMARA DE SANTA CRUZ
Entidade solicitante: Cámara Municipal de Santa Cruz
Outras entidades participantes: Delegación do Ministério do Desenvolvemento Rural de Santa Cruz, Universidade de Cabo Verde
País/Área Xeográfica: Illa de Santiago, Cabo Verde
Orzamento total (euros): 37.855€
Concello de Vigo: 29.600€
Comunidade beneficiaria: 1.058€
Cámara de Santa Cruz: 3.527€
Ministerio de desenvolvemento rural: 1.763€
Fondo Galego: 1.937€ 
Resumo do proxecto: O propósito deste proxecto é o da revitalización da práctica agrícola e contribuír á xestión eficiente e eficaz da escasa auga potable da que dispón o municipio, eminentemente rural.
Coa dinamización da agricultura estarase tamén loitando contra a pobreza e pola seguridade alimentaria, xa que se garantirá que as familias con menores recursos poidan xerar os seus propios alimentos e incluso obter algún beneficio da venda dos mesmos nos mercados locais.
A través deste proxecto serán formados 30 agricultoras e agricultores na instalación,  manutención e práctica do rego ‘gota a gota’, mellorarase a xestión da auga na práctica agrícola e mellorarase a situación socioeconómica das persoas beneficiarias.
Esta iniciativa entronca con outras xa postas en marcha no municipio, e que fan fincapé na sustentabilidade das cuncas hidrográficas, a construción de diques de captación de auga, a protección do solo e a instalación do sistema de rego por goteo.

http://www.fondogalego.org/web/comunicados/o_fondo_galego_e_o_concello_d...

Ano 2013- Convocatoria

Entre o 9 de xuño e o 30 de agosto estará aberta a Convocatoria de proxectos para ONGD con presenza real en Galicia. O formulario narrativo e o económico podédelo atopar ao final destá páxina, ao igual que o modelo de solicitude.

A cantidade destinada á convocatoria de proxectos é de 70.000€, sendo esta a cantidade mínima dispoñible, podendo ser incrementada en función da economía do Fondo, o ditame da Comisión avaliadora de proxectos e a decisión da Comisión Executiva do Fondo Galego e a súa Asemblea Xeral.


BASES PARA A PRESENTACIÓN DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO.
ANO 2013

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, axencia municipalista da cooperación galega, ouvido o Consello Municipalista da Cooperación, de acordo co establecido nos seus Estatutos, no II Plan Director da Cooperación Galega, na Declaración de París e nas Liñas Estratéxicas do Fondo Galego 2011-2015,  e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria dirixida aos axentes de cooperación ao desenvolvemento con presenza real en Galicia, que se rexerá polas seguintes BASES

CAPÍTULO PRIMEIRO: OBXECTO DA CONVOCATORIA
1.1 Estas bases teñen como obxectivo a regulación da concesión de subvencións por parte do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade (en adiante Fondo Galego), a través do procedemento de concorrencia competitiva, aos axentes de cooperación para a execución de proxectos de desenvolvemento nos países do sur e unha actividade de sensibilización en Galicia en torno ao proxecto, coa meta de contribuír ao fortalecemento do sistema galego de cooperación e sensibilizar á poboación galega sobre as desigualdades Norte-Sur.
1.2 Quedan excluídos desta convocatoria os proxectos de axuda humanitaria e os de carácter asistencial que non poidan asegurar a súa viabilidade futura cando remate o financiamento externo.

CAPÍTULO SEGUNDO: CONDICIÓNS XERAIS DA CONVOCATORIA
2.1 A convocatoria abrirase o 9 de xullo e pecharase o 31 de agosto, ambos inclusive. As propostas recibidas despois dese prazo serán desestimadas.
2.2 O prazo de execución dos proxectos presentados non debe superar os 12 meses, non podendo ter iniciado antes da publicación desta convocatoria, polo que a execución poderá abranguer meses do ano 2013 e 2014.
2.3 Os proxectos deberán enviarse por correo certificado ou por mensaxería  á sede da Secretaría Técnica do Fondo Galego, que conta co seguinte enderezo: Avda. Joselín, nº7, Portal 3, 4ºB. C.P. 36300. Baiona (Pontevedra). Para calquera dúbida ou consulta poderán dirixirse ao seguinte enderezo electrónico: acorzo@igadi.org .
2.4 O formato de presentación dos proxectos deberá ser o establecido polo Fondo Galego (CAPÍTULO QUINTO). Serán excluídos para a súa valoración aquelas propostas recibidas en modelo distinto do establecido para esta convocatoria, así como aquelas que presenten manipulacións nos formularios dispostos.
2.5 Cada entidade solicitante poderá presentar un máximo de dous proxectos.
2.6 Non serán obxecto de avaliación os proxectos presentados por entidades que teñan pendente algún informe da convocatoria do 2010 ou anteriores e que non xustificaran ese retraso de forma clara e suficientemente explícita.
2.7 O importe máximo da achega por proxecto é de 30.000€. Cada entidade poderá obter como máximo esta cantidade por cada proxecto presentado.
2.8 Para convocatorias posteriores terase en conta o nivel de cumprimento destas bases podendo influír positiva ou negativamente na avaliación dos proxectos presentados.

CAPÍTULO TERCEIRO: REQUISITOS DAS ENTIDADES SOLICITANTES
3.1 Estar legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento cunha antigüidade mínima de tres anos.
3.2 Ter como finalidade institucional, recollida nos seus estatutos, a realización de actividades de cooperación para o desenvolvemento e o fomento da solidariedade entre os pobos.
3.3 Contar cunha sede social ou delegación permanente en Galicia cunha antigüidade mínima de dous anos e unha rede de voluntariado activa.
3.4 Acreditar experiencia mínima de 2 anos no país e no ámbito de actuación do proxecto que se presenta.
3.5 Non incorrer en ningún dos supostos previstos no artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3.6 Acreditar estrutura suficiente que garanta a xestión técnica e financeira do proxecto e a consecución dos obxectivos esperados.
3.7 Contar con parceiros locais solventes e con capacidade operativa, demostrable e suficiente para afrontar a execución do proxecto e que actúe responsablemente na xestión dos recursos financeiros.

CAPÍTULO CUARTO: REQUISITOS DOS PROXECTOS
4.1 Que non se iniciase a execución do proxecto antes da publicación desta convocatoria.
4.2 Os países de execución dos proxectos serán aqueles que teñen o IDH medio (naquelas zonas con bolsas de pobreza que xustifiquen a intervención) ou baixo, procurando priorizar os proxectos desenvolvidos nos Países Menos Adiantados (PMA), segundo a clasificación das Nacións Unidas, así como aqueles países cos que tradicionalmente estivo vinculada a cooperación realizada polo Fondo Galego (Cabo Verde, Cuba, Nicaragua e Perú) e os países lusófonos, así como aqueles sinalados como países prioritarios no II Plan Director da Cooperación Galega, co fin de garantir a coordinación e concentración xeográfica.
4.3 Que os parceiros locais sexan responsables da execución do proxecto e da xestión dos recursos.
4.4 Que fomente a participación dos colectivos beneficiarios en todas as fases do proxecto, sen ningún tipo de discriminación, converténdoos en axentes do seu propio desenvolvemento.
4.5 Que os seus obxectivos se centren na procura dun desenvolvemento socioeconómico e culturalmente sostible, participativo, endóxeno, e que procure a transformación social das realidades dos países empobrecidos, fomentando a equidade de xénero, o respecto medioambiental  e contribuíndo de xeito efectivo á loita contra a pobreza e as desigualdades.
4.6 Que incorpore de xeito transversal a loita contra a pobreza, o enfoque dos dereitos humanos, o enfoque de xénero e o medioambiental, así como a potenciación da identidade cultural e étnica dos pobos ou grupos perceptores do proxecto, reforzando os valores de equidade e tolerancia e atendendo a sectores dobremente oprimidos como son as mulleres , as crianzas, os grupos étnicos marxinados, etc.
4.7 Que o seu sector de actuación estea vinculado directamente co eido local en temáticas como: servizos sociais básicos (seguridade alimentaria, subministro de auga e saneamento, habitabilidade, xestión madioambiental, etc.) dende a xestión pública e o exercicio dos dereitos humanos, desenvolvemento institucional, desenvolvemento socioeconómico local, apoio aos procesos de descentralización, fortalecemento da participación cidadá e a gobernabilidade democrática, cunha traxectoria que exclúa accións de natureza puntual e desconectadas da dinámica local e contemplando a implicación das autoridades locais, comisións de desenvolvemento local e/ou outros colectivos ou espazos de concertación municipal.
4.8 Que as institucións públicas da zona e as diferentes asociacións do grupo beneficiario, se as houbese, apoien o proxecto.

CAPÍTULO QUINTO: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NA CONVOCATORIA
5.1 Solicitude de financiamento para o/s proxecto/s presentado/s.
5.2 Documentación da entidade solicitante:
• Copia dos estatutos da entidade.
• Copia do Certificado de inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento  e, de ser o caso, do recoñecemento de Entidade de Utilidade Pública por parte do Ministerio de Interior.
• Certificado da Secretaría da entidade de non incorrer en ningún dos supostos previstos no artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
• Copia da tarxeta de identificación fiscal.
• Documentación acreditativa de que a entidade se atopa ao corrente das obrigas tributarias ou de calquera outra natureza, segundo o que dispoña a normativa vixente.
• Memoria de actividades correspondente ao ano anterior.
• Organigrama da entidade.
• Balance de contas e resultados da última liquidación orzamentaria rendida e aprobada polo órgano competente da entidade, con mención ás fontes de financiamento.
• Declaración da/o representante legal da entidade na que consten outras axudas solicitadas para o mesmo proxecto, indicando o nome da entidade, a cantidade solicitada e a concesión ou non de dita axuda. 
• Certificado no que se especifique a personalidade xurídica do socio local, o domicilio social do mesmo, e os anos de traballo e número de proxectos en parcería.
• Certificado no que quede constancia do compromiso de achegar a diferenza entre o custo total do proxecto e a axuda solicitada, ben directamente ou a través do financiamento de terceiros.
• As ONGD deberán presentar unha certificación do número de persoas voluntarias e socias en Galicia no momento de presentar a/s proposta/s.
5.3 Documentación da/s coparte/s:
• Copia do documento no que se recolla o nomeamento da persoa que exerce a representación legal da entidade.
• Credencial da/o representante legal.
• Declaración da persoa que desempeñe a representación legal da entidade en que se especifique a personalidade xurídica da entidade.
• Copia dos estatutos.
• Copia do número de identificación fiscal ou acreditación da súa constitución legal segundo a normativa propia do país.
• Certificado no que se manifeste de forma expresa a vontade de participar no proxecto.
• Declaración das institucións públicas ou asociacións do grupo beneficiario, se as houbese, na que reflictan o seu apoio ao proxecto para o que se solicita financiamento.
• Memoria dos proxectos de cooperación ao desenvolvemento nos que ten participado, facendo especial fincapé na zona xeográfica e no sector actuación do proxecto presentado.
5.3.1   Se é unha administración ou entidade pública:
• Documento oficial no que se manifeste de forma expresa a vontade de participar no proxecto.
• Copia do documento no que se recolla o nomeamento da persoa que exerce a representación legal da entidade ou certificado expedido polo órgano competente.
• Credencial da/o representante legal.
• Declaración das asociacións civís que haxa dentro do grupo beneficiario, se as houbese, na que reflictan o seu apoio ao proxecto para o que se solicita financiamento.
5.4 Memoria do proxecto e orzamento detallado segundo os formularios establecidos: Ditos formularios poderán ser descargados da páxina web do Fondo Galego www.fondogalego.org .
5.4.1 Sobre o orzamento e condicións de financiamento:
• O Fondo Galego asumirá, como máximo, o 80% do custo total do proxecto, que deberá ser completado coa achega do 20% restante, como mínimo, da entidade solicitante, o parceiro local e/ou a poboación beneficiaria, entidades privadas ou  outras administracións públicas. A achega do Fondo Galego non superará en ningún caso os 30.000€.
• No caso de que o Fondo Galego non aprobe a totalidade do importe solicitado, a entidade poderá, no seu caso, reformular o orzamento de conformidade coa cantidade outorgada.
• Son custos financiables:
a) Aqueles custos derivados da execución do proxecto en terreo (custes directos):
- Terreos e inmobles (inclúe compra ou aluguer de inmobles e só aluguer de terreos). Non se imputarán nesta partida gastos de aluguer ou compra de vivenda do persoal expatriado nin dos locais ou sedes da entidade do norte ou do parceiro local.
- Construción e/ou reforma de inmobles e infraestruturas (inclúe man de obra, dirección de obra, licenza de obras e taxas, materiais de construción e o transporte dos citados materiais). No caso de ser achegada man de obra ligada a estas tarefas polo parceiro local ou a poboación beneficiaria, só se aceptará a súa valoración de estar acreditada de xeito suficiente a prezos de mercado local. Nos gastos imputados a construción de inmobles deberá especificarse o réxime de propiedade e a titularidade.
- Equipos, materiais e subministracións. Considérase equipamento a adquisición de elementos de inmobilizado, distintos a terreos e edificacións, afectos á actividade subvencionada: maquinaria, mobiliario, equipamentos informáticos e outro tipo de equipamento. Neste concepto inclúese os gastos derivados do envío dos equipamentos. Entrarían tamén dentro desta partida os custos dos materias funxibles e subministracións precisas para desenvolver actividades  planificadas polo proxecto.
- Persoal. Serán financiados os gastos relativos ao persoal en sede, sendo este o persoal da entidade galega que presta os seus servizos dende Galicia e que as súas funcións e tarefas están vinculadas ao proxecto para o que se solicita a subvención. A imputación poderá ser total ou parcial en función da dedicación. 
Serán financiados os gastos de persoal local, sendo este aquel persoal do parceiro local ou contratado ao servizo do proxecto sometido á lexislación laboral do país no que se executa o proxecto. Deberá acreditarse documentalmente o salario medio para este tipo de contrato do país ou zona onde se execute o proxecto. O Fondo Galego insta a que a entidade solicitante recorra na medida do posible aos recursos humanos locais.
Serán financiados os gastos do persoal expatriado, sendo aquel persoal da entidade galega sometido a lexislación española que presta os seus servizos no país onde se executa o proxecto e que ten funcións directamente ligadas co mesmo. Para a subvención dos gastos de persoal expatriado aportarase unha memoria xustificativa desa necesidade e marcaranse os criterios de aptitude e cualificación requiridos para a correcta realización da acción, a duración e a descrición das tarefas a realizar.
O importe máximo aplicado a este concepto non poderá superar o 60% do importe total do proxecto.
- Servizos técnicos e profesionais requiridos para a realización de capacitacións, seminarios, diagnósticos, informes, publicacións, control de xestión, identificación, avaliación, auditoría, etc.
- Funcionamento no terreo. Fan referencia aos gastos correntes de funcionamento acaecidos no país de execución e ligados á execución do proxecto. Pertencen a esta partida gastos relativos a electricidade, auga, aluguer de oficinas, comunicacións, papelería, mantemento, limpeza e seguridade. O máximo que se pode imputar a esta partida é do 1% sobre o orzamento total.
- Viaxes, aloxamento e dietas. Inclúense os gastos vinculados á mobilidade do persoal local e expatriado así como das persoas beneficiarias cando sexa necesario para a correcta execución do proxecto. Inclúese nesta partida gastos de combustible, seguros e mantemento de vehículos, gastos de aloxamento e alimentación vinculados directamente coas actividades do proxecto e identificados na formulación do mesmo.
- Fondo rotatorio. Enténdese como tal a cantidade económica que se emprega como empréstitos directos ou en especie ás persoas beneficiarias que deben ser devoltos nas condicións contractuais que se establezan, destinadas a garantir a súa devolución. Axuntarase o regulamento do funcionamento do fondo. Inclúense gastos de funcionamento, administración e xestión do fondo. Os custos desta partida non poderán ser superiores ao 10% dos custes totais do proxecto.
- Imprevistos (non poderán ser superiores ao 1% do orzamento total).
- Gastos bancarios producidos pola conta do proxecto e os gastos bancarios das transferencias de fondos de Galicia ao país de execución e gastos derivados da compulsa de documentos directamente vinculados ao proxecto.
b) Aqueles custos derivados da realización dunha actividade de sensibilización en torno ao proxecto en Galicia: inclúense exclusivamente gastos de aluguer de locais para a realización da actividade (non se inclúe o da propia sede ou delegación da entidade), axudas de custo, desprazamentos, remuneracións, publicidade e distribución e gastos de persoal ao servizo do proxecto (cando estea debidamente motivado). A porcentaxe máxima aplicable é do 10% sobre o total do proxecto.
c) Os custos indirectos do proxecto, entendendo por custos indirectos os gastos propios da entidade solicitante ou do seu socio local, para o sostemento da execución e do seguimento do proxecto en Galicia. A porcentaxe máxima aplicable a este concepto non debe superar o 10% sobre o custe total do proxecto. Os custos indirectos deberán xustificarse con copias compulsadas das facturas orixinais previamente dilixenciadas.
• Non serán financiables os custos de identificación, avaliación e auditoría contable, a adquisición de terreos, os gastos derivados das misións de seguimento e avaliación no terreo por parte do persoal remunerado ou voluntario da entidade do norte, xuros, recargas e sancións administrativas e penais, gastos de procedementos xudiciais, gastos en atencións protocolarias (xantares, festas, agasallos, etc) e as amortizacións de bens inventariables .
• Se se contempla a construción ou compra de infraestruturas comunitarias (educativas, sanitarias, sociais, etc.) a propiedade quedará preferentemente en mans de institucións públicas ou da comunidade, debéndose facer responsables da súa utilización segundo os fins para os que foi creada/adquirida. Haberá que acreditar esta cesión a través de escritura pública.
• Serán aceptadas as achegas locais coma valorizacións suficientemente acreditadas e intrinsecamente vinculadas de maneira exclusiva e proporcional ao proxecto. Poden considerarse achegas ao proxecto as valorizacións realizadas sobre:
- Locais, terreos, equipamentos, materiais e servizos prestados dende a comunidade beneficiaria, o socio local ou outra entidade local distinta destas.
- Man de obra de parte da poboación beneficiaria cando ao rematar o proxecto estes equipamentos, terreos ou locais sexan transferidos á mesma.
- Bens ou locais postos temporalmente a disposición da execución directa do proxecto por un importe equivalente ao aluguer destes durante o tempo que sexan utilizados dentro do prazo de execución.
As valorizacións serán acreditadas mediante certificados, ben do parceiro, da poboación beneficiaria ou da entidade que prestara os bens, servizos ou man de obra. En dito certificado debe constar a cuantificación da achega, facendo referencia ao número de unidades, prezos unitarios e valoración total.
• Serán aceptadas valorizacións da entidade solicitante para a realización da actividade de sensibilización suficientemente acreditadas e intrinsecamente vinculadas de maneira exclusiva e proporcional á actividade. Poden considerarse achegas á actividade de sensibilización as valorizacións realizadas sobre:
- Locais para a realización da actividade (non se inclúen os gastos de aluguer da sede ou delegación da entidade)
- Materiais: directamente adscritos á realización da actividade (material funxible). Deberase
presentar a valorización do achegado, acreditada de forma suficiente a través de facturas,
xustificantes de compra ou valorización externa á da entidade solicitante.
Os elementos valorizados poderán ter sido adquiridos por motivos diferentes ao proxecto, polo que as facturas e xustificantes de compra poderán ser anteriores a el. Nestes casos, deberase establecer un sistema de depreciación (exclúense materiais inventariables, non subvencionables nesta convocatoria).
- Persoal voluntario: deberase presentar unha estimación xustificada das horas de traballo
voluntario que se achega na actividade e o custo suposto, que non deberá exceder os 20
€ por hora. Todo traballo voluntario se realizará baixo a forma de contrato privado, no cal se
especifiquen as responsabilidades (deberes e dereitos) de cada unha das partes, destacando o papel do/a voluntario/a no proxecto. No contrato debe constar o nome, apelidos e DNI da
persoa voluntaria.
5.5 Modo de presentación:
A documentación relativa á entidade solicitante e ao socio local deberá ser entregada exclusivamente en soporte dixital, separándoa convenientemente en carpetas. A memoria do proxecto e o orzamento detallado deberán entregarse en físico e en soporte dixital.

CAPÍTULO SEXTO: EXECUCIÓN, SEGUIMENTO E XUSTIFICACIÓN
6.1 Referente á execución e seguimento do proxecto:
6.1.1 A entidade solicitante deberá responsabilizarse do correcto uso do financiamento que se conceda, de xeito que, en ningún caso, poderá desviarse a outra finalidade sen a aprobación previa do Fondo Galego.
6.1.2  Así mesmo, a entidade farase responsable da execución do proxecto subvencionado e de garantir o seu seguimento e control, debendo xustificar ao Fondo Galego o traballo realizado.
6.1.3 O Fondo Galego reservase o dereito de levar a cabo unha misión de seguimento e avaliación sobre o terreo en calquera fase da execución do proxecto.
6.1.4 A actividade de cooperación ao desenvolvemento deberá ser levada na Comunidade Autónoma de Galicia e en lingua galega. Así mesmo, deberase empregar o galego para facer difusión da mesma, calquera que sexa o soporte, facendo mención ao financiamento do Fondo Galego.
6.1.4 Calquera cambio substancial que se produza no proxecto comunicarase por escrito ao Fondo Galego, quen responderá de igual maneira para comunicar a súa aprobación ou denegación. Enténdese por modificación substancial aquela que afecta aos obxectivos planificados ao inicio do proxecto, a variación total das partidas orzamentarias de máis dun 20% do orzamento aprobado e modificacións no tempo de execución superior a 3 meses. O Fondo Galego deberá pronunciarse no prazo máximo dun mes sobre a aceptación ou denegación das modificacións.

6.2 Referente á xustificación do proxecto:
6.2.1 A entidade que reciba financiamento deberá presentar a seguinte documentación para xustificar a súa execución:
• Un informe de seguimento para os proxectos de máis de 6 meses de duración, que incluirá unha memoria narrativa e económica da marcha do proxecto segundo os formularios establecidos. Será entregado no prazo dun mes tras cumprirse a metade do prazo de execución do proxecto, seguindo o formulario facilitado polo Fondo Galego. Este informe deberá achegarse en soporte dixital e físico. Así mesmo, achegaranse só en soporte dixital fotografías da execución das actividades planificadas para este período así coma outras fontes de verificación. Non será necesario neste informe achegar o listado de facturas e as facturas correspondentes a este período.
• Un informe final, que incluirá unha memoria narrativa e económica da execución do proxecto, así como das actividades de sensibilización e difusión que se levaran a cabo en relación co mesmo, seguindo o formulario facilitado polo Fondo Galego. O prazo para a presentación do informe é de dous meses despois da finalización do proxecto. O informe final deberá achegarse en soporte dixital (excepto as facturas) e físico. Así mesmo, achegaranse só en soporte dixital fotografías do proxecto así coma outras fontes de verificación. Documentación a entregar:

- Certificación da persoa que desempeñe o papel de representante legal da entidade beneficiaria acreditativa da total realización do proxecto e da aplicación dos fondos aos fins previstos.
- Informe técnico final do proxecto (segundo formulario).
- Informe económico final do proxecto (segundo formulario).
- Certificado de gastos polo importe total do proxecto, distribuído por partidas orzamentarias e no que se indiquen as distintas fontes de financiamento, asinado pola persoa que ostente a representación da entidade beneficiaria.
- Relación de todos os gastos efectuados, con indicación da data, número da factura, identificación do emisor das mesmas, data e forma de pagamento, descrición do gasto, o seu importe en moeda local e o seu contravalor en euros (segundo modelo facilitado).
- Copias compulsadas das facturas orixinais previamente dilixenciadas polo total dos gastos do proxecto. Tamén poderán ser utilizados, en casos nos que sexa imposible obter factura, os recibos de caixa nos que conste o nome da entidade beneficiaria, o importe, o nome e apelidos da persoa que presta o servizo e o concepto de gasto, ao que deberá sumarse a sinatura da persoa que presta o servizo.
- Certificados, cando sexa o caso, das achegas valorizadas ao proxecto de parte do parceiro, comunidade beneficiaria ou outras entidades locais que participen no mesmo coa cesión de bens, materiais ou servizos.
- Cando existan xustificantes de gastos redactados nun idioma estranxeiro distinto do portugués, inglés ou francés deberán ser traducidos ao galego ou castelán.

CAPÍTULO SÉPTIMO: CRITERIOS DE VALORACIÓN
7.1 A valoración das propostas contempla unha análise exhaustiva da capacidade da entidade solicitante, da calidade técnica do proxecto presentado e do parceiro local, así coma da experiencia, traxectoria e capacidade de difusión e impacto en accións de sensibilización. Só serán avaliadas aquelas solicitudes que cumpran cos requisitos expostos nas presentes Bases.
7.2 A valoración dos proxectos realizarase en relación a:
a) Aspectos xerais: ata 5 puntos
• Entrega da proposta en lingua galega e emprego da lingua galega na actividade de sensibilización, así como na súa difusión e soportes: Máximo 2 puntos.
• Emprego de linguaxe inclusiva na redacción da proposta, no proxecto e na actividade de sensibilización, así como na súa difusión e soportes: Máximo 2 puntos.
• Entrega da documentación completa e correcta no prazo establecido: Máximo 1 punto.
b) Sobre a entidade solicitante: ata 20 puntos
• Presenza real en Galicia (baseándonos en número de actividades de educación para o desenvolvemento realizadas no ano anterior, no número de persoas socias e voluntarias, se procede, no momento de presentación da solicitude e na presenza en redes galegas e espazos de coordinación): Máximo 5 puntos.
• Presenza dun mínimo de 40% de mulleres nos postos directivos da organización: Máximo 3 puntos.
• Experiencia en accións de cooperación ao desenvolvemento no sector e zona xeográfica descritas no proxecto: Máximo 5 puntos.
• Experiencia de traballo co socio local: Máximo 4 puntos.
• Achega financeira da entidade solicitante ao proxecto. Esta deberá ser dun mínimo dun 5% para ser puntuada. Máximo: Máximo 3 puntos.
c) Sobre o socio local: ata 20 puntos.
• Experiencia en xestión de proxectos de desenvolvemento na área xeográfica e sector de actuación do proxecto: Máximo 5 puntos.
• Presenza dun mínimo de 40% de mulleres nos postos directivos da organización: Máximo 3 puntos.
• A entidade socia é tamén unha socia estratéxica do Fondo Galego no Sur (INPRHU en Nicaragua, Oficina del Conservador ou Municipalidade de Santiago de Cuba en Cuba, Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos (ANMCV) ou algunha das Cámaras Municipais de Cabo Verde): Máximo 4 puntos.
• Participación no proxecto doutras organizacións ou institucións locais: Máximo 4 puntos.
• Achega financeira do socio local ao proxecto. Esta deberá ser dun mínimo dun 5% para ser puntuada. Máximo: Máximo 4 puntos.
d) Sobre o proxecto: ata 45 puntos.
• Que se desenvolva nalgún dos países prioritarios segundo o II Plan Director da Cooperación Galega: Máximo 1 punto.
• Que se desenvolva nalgún dos Países menos adiantados (PMA) segundo a clasificación da ONU: Máximo 2 puntos.
• Que se desenvolva nalgún dos países prioritarios para o Fondo Galego (Cabo Verde, Nicaragua, Cuba e Perú) ou nun país de fala lusófona: Máximo 3 puntos.
• Que o colectivo beneficiario sexa suficientemente contextualizado, que se indiquen os criterios de selección do mesmo e que fomente a súa participación en todas as fases do proxecto, sen ningún tipo de discriminación, impulsándoas/os a ser axentes do seu propio desenvolvemento: Máximo 4 puntos.
• Inclusión no proxecto das estratexias e obxectivos de desenvolvemento públicos da zona: Máximo 4 puntos.
• Pertinencia do proxecto con atención ao país e zona concreta no que se vai desenvolver, ao contexto, ás características que lle son propias ao colectivo beneficiario, aos antecedentes e á xustificación da proposta: Máximo 4 puntos.
• Coherencia dos obxectivos e resultados coas accións propostas e coa problemática presentada: Máximo 4 puntos.
• Accións que se van a desenvolver e prazos de execución: Máximo ata 4 puntos.
• Coherencia das partidas orzamentarias cos obxectivos do proxecto: Máximo 4 puntos.
• Viabilidade e sustentabilidade do proxecto: Máximo 4 puntos.
• Emprego de medidas de discriminación positivas para fomentar a participación e o empoderamento das mulleres, emprego de indicadores de xénero: Máximo 4 puntos.
• Medidas positivas de impacto ambiental: Máximo 4 puntos.
• O labor de seguimento, control e avaliación que poida realizar a entidade que presenta o proxecto: Máximo 3 puntos.

e) Actividades de sensibilización e difusión do proxecto en Galicia: ata 10 puntos.
• Deseño da actividade que se vai desenvolver e prazo de execución, tendo relevancia o feito de que favoreza o intercambio de experiencias Sur-Norte: Máximo 2 puntos.
• Accións que promovan o coñecemento da situación dos países empobrecidos e os logros que se están a conseguir a través da cooperación ao desenvolvemento: Máximo 2 puntos.
• Incidencia prevista das actividades: descrición precisa das persoas destinatarias e número de persoas ás que vai dirixida: Máximo 2 puntos.
• Ámbito de execución en Concellos socios do Fondo Galego, con priorización daqueles  de menos de 50.000 habitantes ou situados no medio rural: Máximo 2 puntos.
• Actividades que promovan a visibilidade e empoderamento das mulleres do Sur e os valores ambientais: Máximo 2 puntos.

A puntuación que poderá acadar un proxecto é, como máximo, de 100 puntos. Para que un proxecto sexa financiado deberá acadar un mínimo do 50% en cada un dos enunciados.

CAPÍTULO OITAVO: AVALIACIÓN E PUBLICACIÓN
8.1 Os proxectos serán avaliados por unha Comisión Técnica, constituída por representantes de diferentes deputacións e/ou concellos socios do Fondo Galego seleccionadas/os pola Comisión Executiva do Fondo Galego. O ditame técnico favorable non supón necesariamente o financiamento do proxecto. A proposta de resolución que a Comisión Executiva traslade á Asemblea de Socios deberá observar, en todo caso, o cumprimento das presentes Bases. Unha vez aprobada a resolución pola Asemblea Xeral do Fondo Galego, a entidade deberá aceptar expresamente a axuda e as condicións establecidas nestas bases no prazo de 15 días transcorridos dende que a entidade solicitante reciba a comunicación de concesión da axuda.
8.2 A resolución publicarase de inmediato nas páxinas web do Fondo Galego, www.fondogalego.org e da Federación Galega de Municipios e Provincias, www.fegamp.org.
8.3 As entidades que presentaran proxectos non aprobados disporán dun prazo de un mes para retirar a documentación presentada, transcorrido o cal o Fondo Galego poderá proceder á súa destrución. Así mesmo, teñen dereito a recibir información sobre os motivos polos que a súa proposta non foi seleccionada. O prazo para solicitar esta información é de un mes dende o momento no que se fagan públicas as bases na páxina web do Fondo Galego. 
8.4 Asinarase un convenio entre a entidade beneficiaria e o Fondo Galego, onde quedarán recollidos os dereitos e deberes das dúas partes. A distribución da achega dependerá da duración do proxecto e da cantidade solicitada, de xeito que:
-  Os proxectos iguais ou inferiores aos 6 meses de execución recibirán o 70% ao inicio do proxecto, e o restante 30% unha vez aprobado o informe final.
- Os proxectos de máis de 6 meses de execución recibirán o 50% da achega ao inicio do proxecto, o 25% unha vez aprobado o informe intermedio e o restante 25% unha vez aprobado o informe final.
- Os proxectos aprobados para os que se solicite un máximo de 10.000€ recibirán a achega  ao inicio do proxecto nun único pagamento.

A partir da sinatura do convenio o Fondo Galego disporá dun mes para facer efectivo o primeiro pago do proxecto. En todo caso, a entidade deberá presentar as memorias xustificativas nos prazos previstos nas presentes Bases.

AnexoTamaño
formulario_fondo_galego_2013.doc223.5 KB
modelo_solicitude.doc204 KB
formulario_economico_fondo_galego_2013.xls103.5 KB

Ano 2012- Resolución

 
A Asemblea xeral de socios celebrada en Santiago de Compostela o 12 de setembro de 2012 aprobou por unanimidade a Proposta de Resolución da Convocatoria 2012 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade, que se transcribe a continuación.
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE PROXECTOS 2012
APROBADA POLA COMISIÓN EXECUTIVA EN SESIÓN CELEBRADA O 20 DE XULLO
 
A Comisión Executiva do Fondo Galego aprobou o 19 de abril de 2012 a apertura do proceso de convocatoria aberta aos axentes de cooperación para o financiamento de proxectos de cooperación internacional ao desenvolvemento no presente exercicio.
 
Previo ditame do Consello Municipalista de Cooperación, reunido o 9 de maio, a Comisión Executiva aprobou as Bases que rexen a convocatoria o 16 de maio. De conformidade con elas, entre o 22 de maio e o 22 de xuño mantívose aberto ao público o prazo para a presentación das diferentes propostas.
 
O 18 de xullo, coa participación de representantes dos concellos de Cambre, Monforte de Lemos, Ourense, Pontevedra e O Porriño, ademais da Secretaría Técnica, a Comisión Técnica Avaliadora analizou os proxectos presentados, formulando unha proposta que foi trasladada á Comisión Executiva. Esta, a 20 de xullo de 2012, formulou a presente Proposta de Resolución que de conformidade co disposto no artigo 10.e. dos estatutos é sometida á Asemblea xeral de socios.  
 
PROPOSTA DE ACORDO

1. FINANCIAR os seguintes proxectos:

1.1. MELLORADAS AS CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E SALUBRIDADE DE 6 FAMILIAS CHOROTEGAS DE LA MUTA, CON PLAN CHAN-TEITO. 5ª FASE (NICARAGUA)
Código: CI/2012/NI/01
Entidade solicitante: Taller de Solidaridad
Socio local: INPRHU- Somoto
País: Nicaragua
Orzamento total: 37.858,60€
Cantidade solicitada/concedida: 16.983,58€
Resumo do proxecto: A presenza da enfermidade de chagas no departamento de Madriz data de 1992. Dita enfermidade está directamente relacionada coas condicións de pobreza que afectan ao departamento,  tanto en relación ás vivendas como ás familias. O proxecto ten como obxectivo mellorar as condicións de vida da poboación Chorotega a través da mellora das condicións de habitabilidade das vivendas e das capacitacións orientadas á mellora do coñecemento sobre autoconstrución de vivendas, saúde, hixiene e agricultura biolóxica.
 
 
1.2. MÓDULO PARA A EMANCIPACIÓN SOCIAL E PARTICIPACIÓN POLÍTICA DAS MULLERES, DENTRO DO PROGRAMA PARA O EMPODERAMENTO DAS MULLERES (INDIA).
 
Código: CI/2012/IN/02
Entidade solicitante: Implicadas no Desenvolvemento
Socio local: People´s Development Initiatives (PDI)
País: India
Orzamento total: 8.495,02€
Cantidade solicitada/concedida: 6.730,96€
Resumo do proxecto: O proxecto que se presenta ten por obxectivo contribuír ao aumento da participación social e política das mulleres en 15 suburbios da cidade de Tiruchy, no estado de Tamil Nadu (India). A entrada das mulleres na vida social e política é un requisito fundamental para activar sociedades igualitarias. A través da metodoloxía  dos grupos de aforro e doutras actividades complementarias traballarase a autoestima das 1.500 mulleres integrantes dos mesmos, promovendo un entorno de maior equidade de xénero, incrementando a información e formación das mulleres sobre o marco político.
 
 
1.3. PROXECTO DE FORTALECEMENTO DAS CAPACIDADES DE XESTIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS DO PERSOAL TÉCNICO DA MUNICIPALIDADE DE MARCOVIA (HONDURAS)
Código: CI/2012/HO/05
Entidade solicitante: Enxeñería sen Fronteiras
Socio local: Alcaldía Municipal de Marcovia
País: Honduras
Orzamento total: 23.841,50€
Cantidade solicitada/concedida: 18.202,32€
Resumo do proxecto: O proxecto proposto ten como obxectivo o fortalecemento institucional da alcaldía de Marcovia, en Honduras. Farase en base a dous piares: o levantamento da información técnica e socioeconómica necesaria para a elaboración do Plan de Xestión Integral do Recurso Hídrico (tamén coñecido como Plan Director) da comunidade de Monjarás, e transversalmente, a realización dunha serie de capacitacións e asistencias técnicas relativas ás ferramentas empregadas para a elaboración do plan, que servirán para mellorar o aproveitamento dos recursos informáticos por parte da alcaldía e aumentar a calidade do seu traballo diario.
 
1.4. FORTALECEMENTO DAS CAPACIDADES LOCAIS NA XESTIÓN AMBIENTAL DE DÚAS ÁREAS PROTEXIDAS DO GOLFO DE FONSECA, SECTOR NICARAGUA.
 
Código: CI/2012/NI/03
Entidade solicitante: Amigos da Terra
Socio local: Fundación Líder
País: Nicaragua
Orzamento total: 50.574,25€
 
Cantidade solicitada/concedida: 20.000,00€
Resumo do proxecto: O presente proxecto ten como obxectivo xeral contribuír ao fortalecemento do desenvolvemento sostible de dúas Áreas Protexidas do Golfo de Fonseca (Nicaragua). Os grupos destinatarios do proxecto serán os dous Comités de Manexo Colaborativo das dúas Áreas Protexidas, que estarán conformados polos actores locais, os dous gobernos locais e os lideres e lideresas das comunidades situadas nas dúas Áreas Protexidas. Contarase coa implicación das municipalidades e centraranse os esforzos nas actividades formativas e de sensibilización, para garantir o respecto polo medio natural e unha adecuada xestión do mesmo.
 
2. A Comisión Executiva aprobou igualmente o financiamento dos seguintes proxectos de cooperación directa:
 
2.1. MELLORADAS AS CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E SALUBRIDADE DE 10 FAMILIAS CHOROTEGAS DE TOTOGALPA, MADRIZ (NICARAGUA) 4ª FASE.
 
Código: CD/2012/NI/01
Socio local: INPRHU- Somoto
País: Nicaragua
Orzamento total: 77.916,19€
Cantidade achegada polas/os beneficiarias/os: 18.401,54€
Cantidade achegada polo Inprhu-Somoto: 4.853,20€
Cantidade achegada polo Concello de Vigo: 53.661,15€
Cantidade achegada polo Fondo Galego: 1.000€
Resumo do proxecto: A través deste proxecto serán construídas 10 vivendas en San José de Palmira, onde INPRHU mercou a terra e a distribuíu a mulleres sen terra. A intervención comprende dous aspectos básicos: a autoconstrución de 10 vivendas e a capacitación da poboación beneficiaria en materia de autoconstrución de vivendas, agricultura orgánica e sanidade ambiental. A mellora das condicións de habitabilidade contribuirá a evitar a proliferación do ‘mal de Chagas’ e doutras enfermidades contaxiosas. Así mesmo, en cada unha das vivendas será instalada unha cociña mellorada, unha latrina, un sistema de captación de auga do teito, un filtro para depurala e un panel solar.
                     
2.2. REHABILITACIÓN DA ESCOLA PRIMARIA JUAN GUALBERTO GÓMEZ, EN CAYO GRANMA (CUBA) : 1º FASE
Código: CD/2012/CU/02
Socio local: Oficina do Conservador da cidade de Santiago de Cuba
País: Cuba
Orzamento total: 36.000€
Cantidade achegada pola Oficina do Conservador de Santiago de Cuba e as/os beneficiarias/os: 18.000€
Cantidade achegada polo Concello de Vigo: 16.000€
Cantidade achegada polo Fondo Galego: 2.000€
Resumo do proxecto: Este proxecto ten como obxectivo rehabilitar construtivamente a Escola Primaria Juan Gualberto Gómez, así como mellorar a calidade de vida de estudantes e traballadoras/es da escola. Cayo Granma e o seu entorno forman parte da área declarada Patrimonio da Humanidade Castillo San Pedro de la Roca, cunha ubicación que lle proporciona un entorno particular, xa que está na entrada da baía santiaguera. A escola conta con dous inmobles, se ben só se vai rehabilitar un deles, que ten un valor arquitectónico con grao de protección 2, edificación exemplar de tipoloxía construtiva ballom frame, apoiada sobre pilotes que asentan no mar. Debido ao alto grao de deterioro do inmoble, o estudantado non pode asistir ás súas clases neste colexio, polo que tivo que ser trasladado a outro local, aspecto que non permite o bo funcionamento das clases debido ao amoreamento e aos problemas de acústica.
O uso do inmoble será potenciado co desenvolvemento de actividades perdidas tras o seu deterioro, como a sala de computadoras, a minibiblioteca, ensino de artes e deportes mariños.  A rehabilitación de dita escola comprende un período de 3 anos, sendo esta a proposta para o primeiro deles.
 
2.3. MELLORA DAS CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E HIXIÉNICO-SANITARIAS DA POBOACIÓN DE CAYO GRANMA, MUNICIPAIS DE SANTIAGO DE CUBA (CUBA)
Código: CI/2012/CU/07
Entidade solicitante: Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP)
Socio local: Oficina del Conservador de Santiago de Cuba
País: Cuba
Orzamento total: 50.185,96€
Cantidade solicitada: 19.962,25€
Resumo do proxecto: O proxecto pretende mellorar as condicións de habitabilidade e hixiénico sanitarias de 3 edificios situados en Cayo Granma, pertencente ao ámbito de protección do cerco Castelo do Morro, declarado Patrimonio Cultural da Humanidade pola UNESCO en 1997. Por tanto, o proxecto pretende incidir nestas condicións de habitabilidade, rehabilitando tanto as cubertas, como os sistemas de saneamento e electricidade das vivendas.
OBSERVACIÓN:   A CE suxire vincular o futuro financiamento do proxecto presentado por ACPP, ao bo desenvolvemento da intervención de cooperación directa promovida polo Fondo Galego e o Concello de Vigo en Cayo Granma para a rehabilitación da escola da illa. Ao tempo, suxerirase un axuste orzamentario que contemple a posibilidade de vincular as dúas intervencións ou ofrecer alternativas enriquecedoras no proxecto como o uso turístico ou comunitario dalgunha das infraestruturas a rehabilitar. Tamén, procurarase a achega extraordinaria dalgún socio interesado en promover a intervención de ACPP e a Oficina do Conservador no Cayo Granma.

Ano 2012- Convocatoria

Entre o 22 de maio e o 22 de xuño estará aberta a Convocatoria de proxectos para ONGD con presenza real en Galicia. O formulario narrativo e o económico podédelo atopar ao final destá páxina, ao igual que o modelo de solicitude.

A cantidade destinada á convocatoria de proxectos é de 50.000€, sendo esta a cantidade mínima dispoñible, podendo ser incrementada en función da economía do Fondo, o ditame da Comisión avaliadora de proxectos, e a decisión da Comisión Executiva do Fondo Galego e a súa Asemblea Xeral.

Para calquera dúbida, poden contactar coa técnica de proxectos, Andrea M. García Corzo, acorzo@igadi.org
 

BASES PARA A PRESENTACIÓN DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO.
ANO 2012

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, axencia municipalista da cooperación galega, ouvido o Consello Municipalista da Cooperación, de acordo co establecido nos seus Estatutos, no II Plan Director da Cooperación Galega, na Declaración de París, nas Liñas Estratéxicas do Fondo Galego 2011-2015,  e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria dirixida aos axentes de cooperación ao desenvolvemento con presenza real en Galicia, que se rexerá polas seguintes Bases:

CAPÍTULO PRIMEIRO: OBXECTO DA CONVOCATORIA

1.1 Estas bases teñen como obxectivo a regulación da concesión de subvencións por parte do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade (en adiante Fondo Galego), a través do procedemento de concorrencia competitiva, aos axentes de cooperación para a execución de proxectos de desenvolvemento nos países do sur, coa meta de contribuír ao fortalecemento do sistema galego de cooperación.
1.2 Quedan excluídos desta convocatoria os proxectos de axuda humanitaria e os de carácter asistencial que non poidan asegurar a súa viabilidade futura cando remate o financiamento externo.

CAPÍTULO SEGUNDO: CONDICIÓNS XERAIS DA CONVOCATORIA

2.1 A convocatoria abrirase o 22 de maio e pecharase o 22 de xuño, ambos inclusive. As propostas recibidas despois dese prazo serán desestimadas.
2.2 O prazo de execución dos proxectos presentados non debe superar os 12 meses.
2.3 Os proxectos deberán enviarse por correo certificado ou por mensaxería  á sede da Secretaría Técnica do Fondo Galego, que conta co seguinte enderezo: Illa de San Simón. CP.36693. Cesantes. Concello de Redondela. (Pontevedra). Para calquera dúbida ou consulta poderán dirixirse ao seguinte enderezo electrónico: acorzo@igadi.org.
2.4 O formato de presentación dos proxectos deberá ser o establecido polo Fondo Galego (CAPÍTULO QUINTO). Serán excluídos para a súa valoración aquelas propostas recibidas en modelo distinto do establecido para esta convocatoria, así como aquelas que presenten manipulacións nos formularios dispostos.
2.5 Cada entidade solicitante poderá presentar un máximo de dous proxectos.
2.6 Non serán obxecto de avaliación os proxectos presentados por entidades que teñan pendente algún informe de convocatorias anteriores e que non xustificaran ese retraso de forma clara e suficientemente explícita.
2.7 O importe máximo da achega por proxecto é de 20.000€, tendo en conta que cada entidade poderá obter como máximo esta cantidade por cada proxecto presentado.
2.8 Para convocatorias posteriores terase en conta o nivel de cumprimento destas bases podendo influír positiva ou negativamente na avaliación dos proxectos presentados.

CAPÍTULO TERCEIRO: REQUISITOS DAS ENTIDADES SOLICITANTES

3.1 Estar legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento cunha antigüidade mínima de tres anos.
3.2 Ter como finalidade institucional, recollida nos seus estatutos, a realización de actividades de cooperación para o desenvolvemento e o fomento da solidariedade entre os pobos.
3.3 Contar cunha sede social ou delegación permanente en Galicia cunha antigüidade mínima de dous anos e unha rede de voluntariado activa.
3.4 Acreditar experiencia mínima de 2 anos no país e no ámbito de actuación do proxecto que se presenta.
3.5 Non incorrer en ningún dos supostos previstos no artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3.6 Ter xustificado, no momento de presentar a solicitude, tódalas axudas recibidas do Fondo Galego en convocatorias anteriores.
3.7 Acreditar estrutura suficiente que garanta a xestión técnica e financeira do proxecto e a consecución dos obxectivos esperados.
3.8 Contar con parceiros locais solventes e con capacidade operativa, demostrable e suficiente para afrontar a execución do proxecto e que actúe responsablemente na xestión dos recursos financeiros.

CAPÍTULO CUARTO: REQUISITOS DOS PROXECTOS

4.1 Que non se iniciase a execución do proxecto antes da publicación desta convocatoria.
4.2 Os países de execución dos proxectos serán aqueles que teñen o IDH medio (naquelas zonas con bolsas de pobreza que xustifiquen a intervención), baixo ou moi baixo, segundo a clasificación das Nacións Unidas, así como aqueles países cos que tradicionalmente estivo vinculada a cooperación galega por motivos culturais e/ou lingüísticos. Terán preferencia aqueles proxectos a executar nos países prioritarios para o Fondo Galego (Cabo Verde, Cuba, Nicaragua e Perú) e os países lusófonos, así como aqueles sinalados como países prioritarios no II Plan Director da Cooperación Galega, co fin de garantir a coordinación e concentración xeográfica.
4.3 Que os parceiros locais sexan responsables da execución do proxecto e da xestión dos recursos.
4.4 Que fomente a participación dos colectivos beneficiarios en todas as fases do proxecto, sen ningún tipo de discriminación, converténdoos en axentes do seu propio desenvolvemento.
4.5 Que os seus obxectivos se centren na procura dun desenvolvemento socioeconómico e culturalmente sostible, participativo, endóxeno, e que procure a transformación social das realidades dos países empobrecidos, fomentando a equidade de xénero, o respecto medioambiental  e contribuíndo de xeito efectivo á loita contra a pobreza e as desigualdades.
4.6 Que incorpore de xeito transversal a loita contra a pobreza, o enfoque dos dereitos humanos, o enfoque de xénero e o medioambiental, así como a potenciación da identidade cultural e étnica dos pobos ou grupos perceptores do proxecto, reforzando os valores de equidade e tolerancia e atendendo a sectores dobremente oprimidos como son as mulleres , as crianzas, os grupos étnicos marxinados, etc.
4.7 Que o seu sector de actuación estea vinculado directamente co eido local en temáticas como: servizos sociais básicos (seguridade alimentaria, subministro de auga e saneamento, habitabilidade, xestión madioambiental, etc.) dende a xestión pública e o exercicio dos dereitos humanos, desenvolvemento institucional, desenvolvemento socioeconómico local, apoio aos procesos de descentralización, fortalecemento da participación cidadá e a gobernabilidade democrática, cunha traxectoria que exclúa accións de natureza puntual e desconectadas da dinámica local e contemplando a implicación das autoridades locais, comisións de desenvolvemento local e/ou outros colectivos ou espazos de concertación municipal.
4.8 Que as institucións públicas da zona e as diferentes asociacións do grupo beneficiario, se as houbese, apoien o proxecto.

CAPÍTULO QUINTO: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NA CONVOCATORIA

5.1 Solicitude de financiamento para o/s proxecto/s presentado/s.
5.2 Documentación da entidade solicitante:
• Copia dos estatutos da entidade.
• Copia do Certificado de inscrición no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento  e, de ser o caso, do recoñecemento de Entidade de Utilidade Pública por parte do Ministerio de Interior.
• Certificado da Secretaría da entidade de non incorrer en ningún dos supostos previstos no artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
• Copia da tarxeta de identificación fiscal.
• Documentación acreditativa de que a entidade se atopa ao corrente das obrigas tributarias ou de calquera outra natureza, segundo o que dispoña a normativa vixente.
• Memoria de actividades correspondente ao ano anterior, así como do estado contable e fontes de financiamento.
• Organigrama da entidade
• Certificación do número de persoas voluntarias e socias en Galicia a finais do 2011.
• Balance de contas e resultados da última liquidación orzamentaria rendida e aprobada polo órgano competente da entidade, con mención ás fontes de financiamento.
• Declaración da/o representante legal da entidade na que consten outras axudas solicitadas para o mesmo proxecto, indicando o nome da entidade, a cantidade solicitada e a concesión ou non de dita axuda. 
• Certificado no que se especifique a personalidade xurídica do socio local, o domicilio social do mesmo, e os anos de traballo e número de proxectos en parcería.
• Certificado no que quede constancia do compromiso de achegar a diferenza entre o custo total do proxecto e a axuda solicitada, ben directamente ou a través do financiamento de terceiros.
5.3 Documentación da/s coparte/s:
5.3.1   Se é unha administración ou entidade pública:
• Documento oficial no que se manifeste de forma expresa a vontade de participar no proxecto.
• Copia do documento no que se recolla o nomeamento da persoa que exerce a representación legal da entidade ou certificado expedido polo órgano competente.
• Credencial da/o representante legal.
• Declaración das asociacións civís que haxa dentro do grupo beneficiario, se as houbese, na que reflictan o seu apoio ao proxecto para o que se solicita financiamento.
5.3.2   Se é unha ONGD:
• Copia dos estatutos.
• Copia do número de identificación fiscal ou acreditación da súa constitución legal segundo a normativa propia do país.
• Copia do documento no que se recolla o nomeamento da persoa que exerce a representación legal da entidade.
• Credencial da/o representante legal.
• Certificado no que se manifeste de forma expresa a vontade de participar no proxecto.
• Declaración das institucións públicas ou asociacións do grupo beneficiario, se as houbese, na que reflictan o seu apoio ao proxecto para o que se solicita financiamento.
• Memoria dos proxectos de cooperación ao desenvolvemento nos que ten participado, facendo especial fincapé na zona xeográfica e no sector actuación do proxecto presentado.
5.4 Memoria do proxecto segundo o formulario establecido: Dito formulario poderá ser descargado da páxina do Fondo Galego.
5.5 Orzamento detallado segundo o formulario establecido: Dito formulario poderá ser descargado da páxina do Fondo Galego.
5.5.1 Sobre o orzamento:
• O Fondo Galego asumirá, como máximo, o 80% do custo total do proxecto, que deberá ser completado coa achega do 20% restante, como mínimo, da entidade solicitante, o parceiro local e/ou as/os beneficiarias/os, entidades privadas ou  outras administracións públicas.
• Serán aceptadas as achegas locais coma valorizacións suficientemente acreditadas e intrinsecamente vinculadas de maneira exclusiva e proporcional ao proxecto. Poden considerarse achegas ao proxecto as valorizacións realizadas sobre:
- Locais, terreos, equipamentos, materiais e servizos prestados dende a comunidade beneficiaria, o socio local ou outra entidade local distinta destas.
- Man de obra de parte da poboación beneficiaria cando ao rematar o proxecto estes equipamentos, terreos ou locais sexan transferidos á mesma.
- Bens ou locais postos temporalmente a disposición da execución directa do proxecto por un importe equivalente ao aluguer destes durante o tempo que sexan utilizados dentro do prazo de execución.
As valorizacións serán acreditadas mediante certificados, ben do parceiro, da poboación beneficiaria ou da entidade que prestara os bens, servizos ou man de obra. En dito certificado debe constar a cuantificación da achega, facendo referencia ao número de unidades, prezos unitarios e valoración total.
• No caso de que o Fondo Galego non aprobe a totalidade do importe solicitado, a entidade poderá, no seu caso, reformular o orzamento de conformidade coa cantidade outorgada.
• Son custos financiables:
a) Aqueles custos derivados da execución do proxecto (custes directos):
- Terreos e inmobles (inclúe compra ou aluguer de inmobles e só aluguer de terreos). Non se imputarán nesta partida gastos de aluguer ou compra de vivenda do persoal expatriado nin dos locais ou sedes da entidade do norte ou do parceiro local.
- Construción e/ou reforma de inmobles e infraestruturas (inclúe man de obra, dirección de obra, licenza de obras e taxas, materiais de construción e o transporte dos citados materiais). No caso de ser achegada man de obra ligada a estas tarefas polo parceiro local ou a poboación beneficiaria, só se aceptará a súa valoración de estar acreditada de xeito suficiente a prezos de mercado local. Nos gastos imputados a construción de inmobles deberá especificarse o réxime de propiedade e a titularidade.
- Equipos, materiais e suministros. Considérase equipamento a adquisición de elementos de inmobilizado, distintos a terreos e edificacións, afectos á actividade subvencionada: maquinaria, mobiliario, equipamentos informáticos e outro tipo de equipamento. Neste concepto inclúese os gastos derivados do envío dos equipamentos. Entrarían tamén dentro desta partida os custos dos materias funxibles e suministros precisos para desenvolver actividades  planificadas polo proxecto.
- Persoal. Serán financiados os gastos relativos ao persoal en sede, sendo este o persoal da entidade galega que presta os seus servizos dende Galicia e que as súas funcións e tarefas están vinculadas ao proxecto para o que se solicita a subvención. A imputación poderá ser total ou parcial en función da dedicación. 
Serán financiados os gastos de persoal local, sendo este aquel persoal do parceiro local ou contratado ao servizo do proxecto sometido á lexislación laboral do país no que se executa o proxecto. Deberá acreditarse documentalmente o salario medio para este tipo de contrato do país ou zona onde se execute o proxecto. O Fondo Galego insta a que a entidade solicitante recorra na medida do posible aos recursos humanos locais. Serán financiados os gastos do persoal expatriado, sendo aquel persoal da entidade galega sometido a lexislación española que presta os seus servizos no país onde se executa o proxecto e que ten funcións directamente ligadas co mesmo. Para a subvención dos gastos de persoal expatriado aportarase unha memoria xustificativa desa necesidade e marcaranse os criterios de aptitude e cualificación requiridos para a correcta realización da acción, a duración e a descrición das tarefas a realizar.
O importe máximo aplicado a este concepto non poderá superar o 60% do importe total do proxecto.
- Servizos técnicos e profesionais requiridos para a realización de capacitacións, seminarios, diagnósticos, informes, publicacións, control de xestión, identificación, avaliación, auditoría, etc.
- Funcionamento no terreo. Fan referencia aos gastos correntes de funcionamento acaecidos no país de execución e ligados á execución do proxecto, así como gastos de oficina e alugueres. Pertencen a esta partida gastos relativos a electricidade, auga, aluguer de oficinas, comunicacións, mantemento e seguridade. O máximo que se pode imputar a esta partida é do 1% sobre o orzamento total.
- Viaxes, aloxamento e dietas.  Inclúense os gastos vinculados á mobilidade do persoal local e expatriado así como das persoas beneficiarias cando sexa necesario para a correcta execución do proxecto. Inclúese nesta partida gastos de combustible, seguros e mantemento de vehículos, gastos de aloxamento e alimentación vinculados directamente coas actividades do proxecto e identificados na formulación do mesmo.
- Fondo rotatorio. Enténdese como tal a cantidade económica que se emprega como empréstitos directos ou en especie ás persoas beneficiarias que deben ser devoltos nas condicións contractuais que se establezan, destinadas a garantir a súa devolución. Axuntarase o regulamento do funcionamento do fondo. Inclúense gastos de funcionamento, administración e xestión do fondo. Os custos desta partida non poderán ser superiores ao 9% dos custes totais do proxecto.
- Imprevistos (non poderán ser superiores ao 5% do orzamento total).
b) Os custos indirectos do proxecto, entendendo por custos indirectos os gastos propios da entidade solicitante ou do seu socio local, para o sostemento da execución e do seguimento do proxecto en Galicia. A porcentaxe máxima aplicable a este concepto non debe superar o 10% sobre o custe total do proxecto.
• Non serán financiables os custos de identificación nin de avaliación dos proxectos, a adquisición de terreos, os gastos derivados das misións de seguimento e avaliación no terreo por parte do persoal remunerado ou voluntario da entidade do norte, os gastos bancarios producidos pola conta do proxecto e os gastos bancarios das transferencias de fondos de Galicia ao país de execución, os gastos derivados da compulsa dos documentos, xuros, recargas e sancións administrativas e penais, gastos de procedementos xudiciais e as amortizacións de bens inventariables .
• Se se contempla a construción ou compra de infraestruturas comunitarias (educativas, sanitarias, sociais, etc.) a propiedade quedará preferentemente en mans de institucións públicas ou da comunidade, debéndose facer responsables da súa utilización segundo os fins para os que foi creada/adquirida. Haberá que acreditar esta cesión a través de escritura pública.
5.6 Modo de presentación:
A documentación relativa á entidade solicitante e ao socio local deberá ser entregada exclusivamente en soporte dixital, separándoa convenientemente en carpetas. A memoria do proxecto e o orzamento detallado deberán entregarse en físico e en soporte dixital.

CAPÍTULO SEXTO: EXECUCIÓN, SEGUIMENTO E XUSTIFICACIÓN

6.1 Referente á execución e seguimento do proxecto:
6.1.1 A entidade deberá iniciar o proxecto no prazo máximo de dous meses, a partires da percepción efectiva da subvención.
6.1.2 Calquera cambio substancial que se produza no proxecto comunicarase por escrito ao Fondo Galego, quen responderá de igual maneira para comunicar a súa aprobación ou denegación. Enténdese por modificación substancial aquela que afecta aos obxectivos planificados ao inicio do proxecto, a variación total das partidas orzamentarias de máis dun 20% do orzamento aprobado e modificacións no tempo de execución superior a 3 meses. O Fondo Galgo deberá pronunciarse no prazo máximo de un mes sobre a aceptación ou denegación das modificacións.
6.1.3 A entidade solicitante deberá responsabilizarse do correcto uso do financiamento que se conceda, de xeito que, en ningún caso, poderá desviarse a outra finalidade sen a aprobación previa do Fondo Galego.
6.1.4 Así mesmo, a entidade farase responsable da execución do proxecto subvencionado e de garantir o seu seguimento e control, debendo xustificar ao Fondo Galego o traballo realizado.
6.1.5 O Fondo Galego reservase o dereito de facer un seguimento e avaliación sobre o terreo en calquera fase da execución do proxecto e poderase reunir co parceiro e cos beneficiarios do proxecto.
6.2 Referente á xustificación do proxecto:
6.2.1 A entidade á que o Fondo Galego lle financie un proxecto deberá presentar a seguinte documentación para xustificar a súa execución:
• Un informe de seguimento, que incluirá unha memoria narrativa e económica da marcha do proxecto. Será entregado no prazo de un mes tras cumprirse a metade do prazo de execución do proxecto, seguindo o formulario facilitado polo Fondo Galego. Este informe deberá achegarse en soporte dixital e físico. Así mesmo, achegaranse só en soporte dixital fotografías da execución das actividades planificadas para este período así coma outras fontes de verificación. Este informe intermedio non será necesario para aqueles proxectos de seis meses, ou menos, de duración. Non será necesario neste informe achegar o listado de facturas e as facturas correspondentes a este período. Documentación a entregar:
- Informe técnico sobre o estado de execución do proxecto, que deberá estar asinado pola/o representante legar da entidade beneficiaria (segundo formulario).
- Certificación dos gastos do proxecto na primeira metade de execución do proxecto, por partidas orzamentarias e no que se indiquen as distintas fontes de financiamento.

• Un informe final, que incluirá unha memoria narrativa e económica da execución do proxecto, así como das actividades de sensibilización e difusión que se levaran a cabo en relación co mesmo, seguindo o formulario facilitado polo Fondo Galego. O prazo para a presentación do informe é de dous meses despois da finalización do proxecto. O informe final deberá achegarse en soporte dixital (excepto as facturas) e físico. Así mesmo, achegaranse só en soporte dixital fotografías do proxecto así coma outras fontes de verificación. Documentación a entregar:

- Certificación da persoa que desempeñe o papel de representante legal da entidade beneficiaria acreditativa da total realización do proxecto e da aplicación dos fondos aos fins previstos.
- Informe técnico final do proxecto (segundo formulario).
- Informe económico final do proxecto (segundo formulario).
- Certificado de gastos polo importe total do proxecto, distribuído por partidas orzamentarias e no que se indiquen as distintas fontes de financiamento, asinado pola persoa que ostente a representación da entidade beneficiaria.
- Relación de todos os gastos efectuados, con indicación da data, número da factura, identificación do emisor das mesmas, data e forma de pagamento, descrición do gasto, o seu importe en moeda local e o seu contravalor en euros (segundo modelo facilitado).
- Facturas compulsadas polo total dos gastos do proxecto. Tamén poderán ser utilizados, en casos nos que sexa imposible obter factura, os recibos de caixa nos que conste o nome da entidade beneficiaria, o importe, o nome e apelidos da persoa que presta o servizo e o concepto de gasto, ao que deberá sumarse a sinatura da persoa que presta o servizo.
- Certificados, cando sexa o caso, das achegas valorizadas ao proxecto de parte do parceiro, comunidade beneficiaria ou outras entidades locais que participen no mesmo coa cesión de bens, materiais ou servizos.
- Cando existan xustificantes de gastos redactados nun idioma estranxeiro distinto do portugués, inglés ou francés deberán ser traducidos ao galego ou castelán.

CAPÍTULO SÉPTIMO: CRITERIOS DE VALORACIÓN

7.1 A valoración das propostas contempla unha análise exhaustiva da capacidade da entidade solicitante, da calidade técnica do proxecto presentado e do parceiro local. Só serán avaliadas aquelas solicitudes que cumpran cos requisitos expostos nestas Bases.
7.2 A valoración dos proxectos realizarase en relación a:
a) Aspectos xerais: ata 6 puntos
• Entrega da proposta en lingua galega: Máximo 2 puntos.
• Emprego de linguaxe inclusiva: Máximo 2 puntos.
• Entrega da documentación completa e correcta no prazo establecido: Máximo 2 puntos.
b) Sobre a entidade solicitante: ata 20 puntos
• Presenza real en Galicia (baseándonos en número de actividades de sensibilización realizadas no 2011 no número de persoas socias e voluntarias a finais de 2011 e na presenza en redes galegas e espazos de coordinación): Máximo 5 puntos.
• Presenza dun mínimo de 40% de mulleres nos postos directivos da organización: Máximo 5 puntos.
• Experiencia en accións de cooperación ao desenvolvemento no sector e zona xeográfica descritas no proxecto: Máximo 5 puntos.
• Experiencia de traballo co socio local: Máximo 5 puntos.
c) Sobre o socio local: ata 20 puntos.
• Experiencia en xestión de proxectos de desenvolvemento na área xeográfica e sector de actuación do proxecto: Máximo 4 puntos.
• Capacidade de execución do proxecto: Máximo 4 puntos.
• O socio local é unha municipalidade ou entidade pública: Máximo 5 puntos.
• Presenza dun mínimo de 40% de mulleres nos postos directivos da organización: Máximo 2 puntos.
• A entidade socia é tamén unha socia estratéxica do Fondo Galego no sur (INPRHU en Nicaragua, Oficina del Conservador ou Municipalidade de Santiago de Cuba en Cuba, Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos (ANMCV) ou algunha das Cámaras Municipais de Cabo Verde): Máximo 5 puntos.
d) Sobre o proxecto: ata 54 puntos.
• Que se desenvolva nalgún dos países prioritarios segundo o II Plan Director da Cooperación Galega, con énfase nos países menos adiantados: Máximo 2 puntos.
• Que se desenvolva nalgún dos países prioritarios para o Fondo Galego (Cabo Verde, Nicaragua, Cuba e Perú) ou nun país de fala lusófona: Máximo 4 puntos.
• Que o colectivo beneficiario sexa suficientemente contextualizado, que se indiquen os criterios de selección do mesmo e que fomente a súa participación en todas as fases do proxecto, sen ningún tipo de discriminación, impulsándoas/os a ser axentes do seu propio desenvolvemento: Máximo 4 puntos.
• Fomento da participación cidadá e de organizacións de base: Máximo 4 puntos.
• Implicación da administración local no proxecto: Máximo 3 puntos.
• Inclusión no proxecto das estratexias e obxectivos de desenvolvemento públicos da zona: Máximo 3 puntos.
•  Pertinencia do proxecto con atención ao país e zona concreta no que se vai desenvolver, ao contexto, ás características que lle son propias ao colectivo beneficiario, aos antecedentes e á xustificación da proposta: Máximo 4 puntos.
• Coherencia dos obxectivos e resultados coas accións propostas e coa problemática presentada: Máximo 4 puntos.
• Coherencia das partidas orzamentarias cos obxectivos do proxecto: Máximo 4 puntos.
• Adecuación do orzamento ás actividades planificadas: Máximo 4 puntos.
• Viabilidade e sustentabilidade do proxecto: Máximo 4 puntos.
• Emprego de medidas de discriminación positivas para fomentar a participación e o empoderamento das mulleres, emprego de indicadores de xénero: Máximo 3 puntos.
• Medidas positivas de impacto ambiental: Máximo 3 puntos.
• Que favoreza o intercambio de experiencias e a cooperación sur-sur e sur-norte: Máximo 3 puntos.
• O labor de seguimento, control e avaliación que poida realizar a entidade que presenta o proxecto: Máximo 3 puntos.
• Actividades de sensibilización e difusión do proxecto en Galicia: Máximo 2 puntos.

A puntuación que poderá acadar un proxecto é, como máximo, de 100 puntos. Para que un proxecto sexa financiado deberá acadar un mínimo do 50% en cada un dos enunciados.

CAPÍTULO OITAVO: AVALIACIÓN E PUBLICACIÓN

8.1 Os proxectos serán avaliados por unha Comisión Técnica, constituída por representantes de diferentes deputacións e/ou concellos socios do Fondo Galego seleccionadas/os pola Comisión Executiva do Fondo Galego. O ditame técnico favorable non supón necesariamente o financiamento do proxecto. A proposta de resolución que a Comisión Executiva traslade á Asemblea de Socios deberá observar, en todo caso, o cumprimento das presentes Bases. Unha vez aprobada a resolución pola Asemblea Xeral do Fondo Galego, a entidade deberá aceptar expresamente a axuda e as condicións establecidas nestas bases no prazo de 15 días transcorridos dende que a entidade solicitante reciba a comunicación de concesión da axuda.
8.2 A resolución publicarase de inmediato nas páxinas web do Fondo Galego, www.fondogalego.org e da Federación Galega de Municipios e Provincias, www.fegamp.org.
8.3 As entidades que presentaran proxectos non aprobados disporán dun prazo de un mes para retirar a documentación presentada, transcorrido o cal o Fondo Galego poderá proceder á súa destrución. Así mesmo, teñen dereito a recibir información sobre os motivos polos que a súa proposta non foi seleccionada. O prazo para solicitar esta información é de un mes dende o momento no que se faga pública a Resolución na páxina web do Fondo Galego. 
8.4 Asinarase un convenio entre a entidade beneficiaria e o Fondo Galego, onde quedarán recollidos os dereitos e deberes das dúas partes.
8.5 A partir da sinatura do convenio o Fondo Galego disporá de un mes para facer efectivo o primeiro pago do proxecto, que será dos 50% da subvención. Realizaranse outros dous pagamentos ata transferir o 100% dos recursos subvencionados, un á metade do proxecto, unha vez aprobado o informe de seguemento, e outro ao final, unha vez aprobado o informe final do proxecto.
Os proxectos que resulten aprobados e non superen os 6.000€ serán aboados nun único pagamento. En todo caso, a entidade deberá presentar as memorias xustificativas nos prazos previstos nas presentes bases.

ANEXO: MODELO DE SOLICITUDE

Dª/D _______________________________________________________, con DNI número __________, en representación da entidade _________________________________, e na que ostenta o cargo de _________________________________.

EXPÓN:

Que esta entidade cumpre as condicións esixidas para ser beneficiaria das axudas a proxectos de cooperación internacional ao desenvolvemento que outorga o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

En consecuencia,

SOLICITA:

Que lle sexa concedida a axuda solicitada por valor de ________________ euros para o proxecto ____________________________________________ a executar en __________________, cun orzamento total previsto que ascende a ___________________ euros, achegando os documentos requiridos, certificando a súa total e plena veracidade.

En ________________,a _____ de ____________ de 2012.

(sinatura da persoa solicitante)      (selo da entidade)

 

 

AnexoTamaño
formulario_fondo_galego_2012.doc222.5 KB
bases_convocatoria_proxectos_2012.pdf232.63 KB
formulario_economico_fondo_galego_2012.xls83 KB

Ano 2011 - Resolución

Resolución do Fondo Galego en relación á convocatoria de 2011 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento

A Comisión Executiva do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, en sesión celebrada o 8 de abril do 2011 na sede da Secretaría Técnica, na Illa de San Simón (Redondela).

1. Levando en conta os axustes nos orzamentos públicos, que están a supor unha merma económica notable nas Administracións locais.

2. Tendo en consideración que durante o presente ano terán lugar eleccións locais e que, atendendo á experiencia do Fondo Galego, isto conleva dificultades e atrasos na xestión da convocatoria e na consecución de financiamentos complementarios.


Adóptase a seguinte


RESOLUCIÓN

1. Non realizar a convocatoria aberta de 2011 para o financiamento de proxectos de cooperación internacional ao desenvolvemento.

2. Integrar os recursos económicos de 2011 derivados das achegas das entidades asociadas na convocatoria aberta de 2012.

 

Proxectos en execución en 2011

1. Proxecto: Fortalecemento do desenvolvemento local para dar una resposta sostible e solidaria tras o terremoto do 12 de xaneiro en Haití.

Código de rexistro: CD/2010/HT/01

Parceiro: SKDK

Consorcio: Fondo Galego- Fons Catalá de Cooperació

País de actuación: Haití

Orzamento total: 234.371,93€

Cantidade achegada polo Fondo Galego: 171.261,43€

Cantidade achegada polo Fons Catalá: 100.000€

Resumo: O proxecto plurianual de apoio ao desenvolvemento local, iniciado en novembro de 2010, actúa en varias frontes co fin de crear capacidades rexionais para mellorar as condicións de vida da poboación e así disipar os riscos e mitigar os desastres provocados polos fenómenos naturais na illa. Trátase de apoiar ás institucións e ás organizacións sociais para fortalecer a súa capacidade de desenvolver plans de acción que disipen esa vulnerabilidade, aplicando políticas para o uso e ocupación do solo e sensibilizando á cidadanía para unha axeitada xestión da terra. Para conseguilo levaranse a cabo as seguintes accións ao longo dos anos 2011 e 2012:

-  Impulsarase un programa intermunicipal de concertación de políticas públicas arredor de cuestións como a ordenación do territorio, a sostibilidade ambiental, o crecemento económico e a prevención de riscos.

-  Serán adaptados os plans de estudos que afectan aos 60 alumnas/os do Centro de Formación Profesional de Carice de acordo aos novos retos nas disciplinas de agroecoloxía, construción local adaptada, socio-administración e economía social.

-  Construirase un centro intermunicipal con estruturas e materiais resistentes aos terremotos e os furacáns que terán en conta a recuperación do medio ambiente.

Impartirase un taller sobre economía social e fortaleceranse as capacidades dos produtores coa plantación de bambú, a transformación da arxila ou a reciclaxe de materiais para a construción.

2. Proxecto: Desenvolvemento de capacidades locais con equidade de xénero e mellora das condicións de vida en 9 comunidades rurais da provincia fronteiriza de Ayabaca, Piura. Perú.

Código de rexistro: CI/2010/PE/02

Entidade solicitante: Amigos ESCAES-Perú

País: Perú

Orzamento total: 53.458€

Cantidade solicitada ao Fondo: 35.000€

Cantidade achegada polo Fondo: 35.000€

Cantidade achegada pola entidade solicitante: 12.236,84€

Cantidade achegada polo parceiro e/ou beneficiarias/os: 6.221,05€

Resumo: O proxecto busca promover o desenvolvemento humano sustentable das familias que viven en comunidades rurais en situación de extrema pobreza da provincia de Ayabaca, baseándose na alfabetización, a promoción da participación social e a equidade de xénero. Á súa vez proponse a instalación de 180 cociñas melloradas, mellorar a dieta alimentaria coa instalación de 9 hortas e a creación de 9 módulos de cuyes a fin de que as familias dispoñan dunha alimentación máis adecuada e rica en vitaminas e nutrintes.

 

Así mesmo, a principios do 2011 pechamos o seguinte proxecto de cooperación indirecta:

3. Proxecto: Latrinas para Tepalón.

Código de rexistro: CI/2010/NI/06

Entidade solicitante: AXUNICA

País: Nicaragua

Orzamento total: 8.439,6€

Cantidade solicitada ao Fondo: 6.751,62€

Cantidade achegada polo Fondo: 6.751,62€

Cantidade achegada pola entidade solicitante: 1.687,89€

Resumo: O obxectivo deste proxecto é o de mellorar as condicións sanitarias da Comunidade de Tepalón (Granada, Nicaragua) coa construción de 30 latrinas. Este proxecto educativo-sanitario forma parte dun máis amplo que incluíu na primeira fase a condución da auga potable ás vivendas, comedores escolares e aulas de preescolar.

 

PROXECTOS PENDENTES DE CERRAR EN 2011

1. Proxecto: Apoio á construción de cuartos de baño na illa de Maio

Código de rexistro: CD/2010/CV/27

Parceiro: Cámara Municipal do Maio

País: Cabo Verde

Illa: Maio

Orzamento total: 151.667,76€

Cantidade solicitada: 49.200€

Cantidade achegada polo Fondo: 942€

Cantidade achegada pola Xunta de Galicia: 48.708€

Cantidade achegada pola Cámara de Maio: 80.225,64€

Cantidade achegada pola Cámara e/ou beneficiarias/os: 22.241,88€

Resumo: Con vista a combater os actuais índices de salubridade, o presente proxecto prevé a construción de 60 cuartos de baño en casas particulares nas localidades de Figueira e Ribeira Don João, así como a realización de campañas de sensibilización e educación para saúde con vista a contribuír para a adopción de novos hábitos de hixiene. As familias beneficiarias recibirán o material para construír o seu cuarto de baño e apoio técnico para garantir a calidade da obra. Así mesmo, as campañas serán organizadas a través de procesos participativos e asegurarán o envolvemento directo das asociacións comunitarias das respectivas localidades.

2. Proxecto: Programa de apoio ó proceso de desenvolvemento económico local para a provincia de Maputo

Código de rexistro: CD/2010/MZ/39

Parceiro: PNUD

País: Mozambique

Orzamento total: 66.071,61€

Cantidade solicitada: 62.643,04€

Cantidade achegada polo Fondo (Concellos de Vigo, a Coruña e Pontevedra e Deputación de Lugo): 62.643,04€

Resumo: O proxecto pretende contribuír á erradicación da pobreza promovendo o desenvolvemento económico local (DEL) xunto coa Dirección Nacional de Promoción de Desenvolvemento Rural (DNPDR), a través do apoio e fortalecemento do Departamento de Promoción de Desenvolvemento Rural, á Axencia de Desenvolvemento Económica Local (ADEL) da provincia de Maputo e á Rede Nacional das ADEL (REDEL) para dinamizar a economía local, crear empregos e xerar ingresos entre a poboación. Preténdese fortalecer a xestión municipal e a asociatividade, a través dunha incubadora de negocios e talleres de capacitación e información de novas esixencias do mercado da competencia e comercio xusto, intercambio con outras iniciativas e transferencia tecnolóxica.

3. Proxecto: Elaboración do III Plan de Desenvolvemento na Illa de Santo Antón

Código de rexistro: CD/2011/CV/33

Parceiro: Asociación de Municipios da Illa de Santo Antón (AMSA)

País: Cabo Verde

Illa: Santo Antón

Orzamento total: 71.359€

Cantidade achegada polo Fondo: 1.475€

Cantidade achegada pola Xunta de Galicia: 40.000€

Cantidade achegada pola AMSA:  29.884€

Resumo: O proxecto trata de relanzar o exercicio de planificación no territorio da Illa de Santo Antón, interrompido desde 2001 pola falta de recursos financeiros. Ese exercicio, pioneiro en Cabo Verde, deu excelentes resultados na década de 90 e contribuíu en gran medida para a elaboración, procura de financiamento e execución de proxectos estruturais para Illa en varios sectores do desenvolvemento socioeconómico. O proxecto pretende elaborar un documento que define as estratexias de desenvolvemento da Illa, así como integrar políticas sectoriais que caracterizan ese espazo socioeconómico.

 

 

Ano 2010 - Resolución

Convocatoria de 2010 para o financiamento de proxectos de cooperación para desenvolvemento

A Asemblea Xeral de socios, reunida en Santiago de Compostela o 28 de maio de 2010, aprobou por unanimidade a Proposta de Resolución da Convocatoria 2010 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade. Para a elaboración da tal proposta tívose en conta o ditame emitido pola Comisión Técnica Avaliadora de Proxectos de Cooperación Indirecta, reunida o día 30 de abril do presente ano en Baiona, e constituída polas/os técnicas/os correspondentes dos Concellos de Baiona, Arteixo, Ferrol, Cambre, A Coruña, Deputación de Pontevedra e representantes da Secretaría Técnica, e tívose en conta tamén o ditame da Comisión Executiva, reunida en Santiago de Compostela o 7 de maio de 2010.

 
Acordouse

O financiamento dos seguintes proxectos de COOPERACIÓN INDIRECTA:

 

1. Proxecto: Desenvolvemento de capacidades locais con equidade de xénero e mellora das condicións de vida en 9 comunidades rurais da provincia fronteiriza de Ayabaca, Piura. Perú

Código de rexistro: CI/2010/PE/02
Entidade solicitante: Amigos ESCAES-Perú
País: Perú
Orzamento total: 53.458€
Cantidade solicitada ó Fondo: 35.000€
Cantidade achegada polo Fondo: 35.000€
Cantidade achegada pola entidade solicitante: 12.236,84€
Cantidade achegada polo parceiro e/ou beneficiarias/os: 6.221,05€
Resumo: O proxecto busca promover o desenvolvemento humano sustentable das familias que viven en comunidades rurais en situación de extrema pobreza da provincia de Ayabaca, baseándose na alfabetización, a promoción da participación social e a equidade de xénero. Á súa vez proponse a instalación de 180 cociñas melloradas, mellorar a dieta alimentaria coa instalación de 9 hortas e a creación de 9 módulos de cuyes a fin de que as familias dispoñan dunha alimentación máis adecuada e rica en vitaminas e nutrintes.

2. Proxecto: Latrinas para Tepalón

Código de rexistro: CI/2010/NI/06
Entidade solicitante: AXUNICA
País: Nicaragua
Orzamento total: 8.439,6€
Cantidade solicitada ó Fondo: 6.751,62€
Cantidade achegada polo Fondo: 6.751,62€
Cantidade achegada pola entidade solicitante: 1.687,89€
Resumo: O obxectivo deste proxecto é o de mellorar as condicións sanitarias da Comunidade de Tepalón (Granada, Nicaragua) coa construción de 30 latrinas. Este proxecto educativo-sanitario forma parte dun máis amplo que incluíu na primeira fase a condución da auga potable ás vivendas, comedores escolares e aulas de preescolar.

 

O financiamento dos seguintes proxectos de COOPERACIÓN DIRECTA:

3. Proxecto: Recalificación Urbana

Código de rexistro: CD/2010/CV/02
Parceiro: Cámara Municipal de Paúl
País: Cabo Verde
Illa: Santo Antón
Orzamento total: 59.992,81€
Cantidade solicitada: 55.000€
Cantidade achegada polo Concello de Vigo: 55.000€
Cantidade achegada pola Cámara e/ou beneficiarias/os: 4.992,81€
Resumo: O obxectivo deste proxecto é o de mellorar as condicións de vida das persoas máis empobrecidas da localidade de Eito, así como a estética do lugar, a través da creación das condicións mínimas de habitabilidade. Para isto executaranse obras de mellora de acabado das casas, a construción de baños e cociñas e levaranse a cabo obras de drenaxe de auga e saneamento. Así mesmo, realizaranse actividades de sensibilización dirixidas á poboación sobre a conservación do medio ambiente.

4. Proxecto: Extensión da rede de auga e a súa ligazón ós domicilios no municipio de Brava, en Cabo Verde

Código de rexistro: CD/2010/CV/32
Parceiro: Cámara Municipal da Brava
País: Cabo Verde
Illa: Brava
Orzamento total: 16.190€
Cantidade achegada polo Fondo: 12.840€
Cantidade achegada por persoas beneficiarias: 3.350€
Resumo: O proxecto consiste na melloría do abastecemento de auga na poboación da localidade de Baleia, na Cámara da Brava, a través da extensión da rede e ligazón domiciliaria da auga, co que se espera un incremento na súa calidade de vida e unha saída á súa precaria situación a través das actividades de horticultura, agricultura e fruticultura, actividades tradicionais nesta localidade pero que se ven afectadas pola carestía da auga.

 

OUTROS PROXECTOS:

1. Proxecto: Apoio á construción de cuartos de baño na illa de Maio

Código de rexistro: CD/2010/CV/27
Parceiro: Cámara Municipal do Maio
País: Cabo Verde
Illa: Maio
Orzamento total: 151.667,76€
Cantidade solicitada: 49.200€
Cantidade achegada polo Fondo: 492€
Cantidade achegada pola Xunta de Galicia: 48.708€
Cantidade achegada pola Cámara de Maio: 80.225,64€
Cantidade achegada pola Cámara e/ou beneficiarias/os: 22.241,88€
Resumo: Con vista a combater os actuais índices de salubridade, o presente proxecto prevé a construción de 60 cuartos de baño en casas particulares nas localidades de Figueira e Ribeira Don João, así como a realización de campañas de sensibilización e educación para saúde con vista a contribuír para a adopción de novos hábitos de hixiene. As familias beneficiarias recibirán o material para construír o seu cuarto de baño e apoio técnico para garantir a calidade da obra. Así mesmo, as campañas serán organizadas a través de procesos participativos e asegurarán o envolvemento directo das asociacións comunitarias das respectivas localidades.

2. Proxecto: Programa de apoio ó proceso de desenvolvemento económico local para a provincia de Maputo

Código de rexistro: CD/2010/MZ/39
Parceiro: PNUD
País: Mozambique
Orzamento total: 66.061,71€
Cantidade solicitada: 62.643,04€
Cantidade achegada polo Fondo (Concellos de Vigo, a Coruña e Pontevedra e Deputación de Lugo): 62.643,04€
Resumo: O proxecto pretende contribuír á erradicación da pobreza promovendo o desenvolvemento económico local (DEL) xunto coa Dirección Nacional de Promoción de Desenvolvemento Rural (DNPDR), a través do apoio e fortalecemento do Departamento de Promoción de Desenvolvemento Rural, á Axencia de Desenvolvemento Económica Local (ADEL) da provincia de Maputo e á Rede Nacional das ADEL (REDEL) para dinamizar a economía local, crear empregos e xerar ingresos entre a poboación. Preténdese fortalecer a xestión municipal e a asociatividade, a través dunha incubadora de negocios e talleres de capacitación e información de novas esixencias do mercado da competencia e comercio xusto, intercambio con outras iniciativas e transferencia tecnolóxica.

3. Proxecto: Elaboración do III Plan de Desenvolvemento na Illa de Santo Antón

Código de rexistro: CD/2011/CV/33

Parceiro: Asociación de Municipios da Illa de Santo Antón (AMSA)

Illa: Santo Antón
País: Cabo Verde
Orzamento total: 71.359€
Cantidade achegada polo Fondo: 1.475€
Cantidade achegada pola Xunta de Galicia: 40.000€
Cantidade achegada pola AMSA:  29.884€
Resumo: O proxecto trata de relanzar o exercicio de planificación no territorio da Illa de Santo Antón, interrompido desde 2001 pola falta de recursos financeiros. Ese exercicio, pioneiro en Cabo Verde, deu excelentes resultados na década de 90 e contribuíu en gran medida para a elaboración, procura de financiamento e execución de proxectos estruturais para Illa en varios sectores do desenvolvemento socioeconómico. O proxecto pretende elaborar un documento que define as estratexias de desenvolvemento da Illa, así como integrar políticas sectoriais que caracterizan ese espazo socioeconómico.

 

Ano 2010 - Convocatoria

Bases 2010 para a presentación de proxectos de cooperación internacional ao desenvolvemento

 

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, axencia municipalista da cooperación galega, ouvido o Consello Municipalista da Cooperación, de acordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria dirixida a Organizacións non gobernamentais de cooperación ao desenvolvemento (ONGDs) con presenza real en Galicia, que se rexerá polas seguintes

CAPITULO PRIMEIRO: CONDICIÓNS XERAIS DA CONVOCATORIA

1.1. A convocatoria abrirase o 1 de marzo e pecharase o 31 do mesmo mes.

1.2. Os proxectos poderanse presentar persoalmente ou por correo certificado na sede da Secretaría Técnica do Fondo Galego (Avda. Joselín 7 P3 4B, 36300 Baiona-Pontevedra). Tamén poderán enviarse por correo electrónico ao seguinte buzón: info@igadi.org.

1.3. Cada entidade poderá presentar un máximo de dous proxectos.

1.4. O importe máximo da achega para un proxecto é de 35.000 euros, tendo en conta que cada entidade poderá obter como máximo esta cantidade en cada convocatoria.

1.5. Os proxectos serán avaliados por unha Comisión Técnica cuns integrantes que serán definidos pola Comisión Executiva do Fondo Galego. O ditame técnico favorable non supón, necesariamente, o financiamento do proxecto. A proposta de resolución que a Comisión Executiva traslade á Asemblea de socios deberá observar, en todo caso, o cumprimento das presentes Bases. As entidades que non reciban financiamento para os proxectos presentados teñen dereito a recibir información sobre os motivos polos que a súa proposta non foi seleccionada.

1.6. Non serán obxecto de avaliación os proxectos presentados por entidades que teñan pendente algún informe de convocatorias anteriores e que non xustificaran ese retraso de forma clara e suficientemente explícita.

1.7. Para convocatorias posteriores terase en conta o nivel de cumprimento destas bases podendo influír positiva ou negativamente na avaliación dos proxectos presentados.

1.8. A resolución publicarase de inmediato nas páxinas web do Fondo Galego, www.fondogalego.org e da Federación Galega de Municipios e Provincias, www.fegamp.org.

CAPITULO SEGUNDO: CRITERIOS PRIORITARIOS PARA A VALORACIÓN DOS PROXECTOS

2.1. Sobre os proxectos.

2.1.1. Que o país de execución sexa considerado prioritario segundo o Plan Director da Cooperación Galega. Terán preferencia aqueles proxectos a executar nos países onde o Fondo Galego ten maior presenza (Cabo Verde, Cuba, Nicaragua, Perú e a provincia de Cabo Delgado en Mozambique). Que os seus obxectivos se centren na procura dun desenvolvemento socioeconómico e culturalmente sostible, participativo, endóxeno, e que procure a transformación social das realidades dos países empobrecidos, contribuíndo de xeito efectivo á loita contra a pobreza.

2.1.2. Que incorpore o respecto aos dereitos humanos, a potenciación da identidade cultural e étnica dos pobos ou grupos perceptores do proxecto, e a integración da perspectiva de xénero ou o enfoque ambiental, reforzando os valores de equidade e tolerancia, atendendo a sectores dobremente oprimidos como son os/as nenos/as, as mulleres, os grupos étnicos marxinados, etc.

2.1.3. Que o seu ámbito de actuación estea vinculado directamente co eido local en temáticas como: fortalecemento municipal, desenvolvemento socioeconómico local, apoio aos procesos de descentralización, fortalecemento da participación cidadá e a gobernabilidade democrática, cunha traxectoria que exclúa accións de natureza puntual e desconectadas da dinámica local e contemplando a implicación das autoridades locais, comisións de desenvolvemento local e/ou outros colectivos ou espazos de concertación municipal.

2.1.4. Que favoreza o intercambio de experiencias e a cooperación Sur-Sur e Sur-Norte.

2.1.5. Que fomente a participación dos colectivos beneficiarios en todas e cada unha das súas fases: concepción, realización, xestión e avaliación, sen ningún tipo de discriminación.

2.1.6. Que o prazo de execución non sexa superior a 12 meses. O inicio do proxecto non pode ser anterior ao 2 de xaneiro de 2010.

2.2. Sobre aspectos técnicos e de seguimento, valorarase:

2.2.1. A coherencia interna do proxecto (relación entre xustificación, obxectivos, resultados e actividades) e a adecuación dos recursos á problemática exposta, facendo un desglose orzamentario o máis detallado posible.

2.2.2. A sustentabilidade e/ou a viabilidade do proxecto.

2.2.3. O labor de seguimento, control e avaliación que poida realizar a ONGD que presenta o proxecto, así como as actividades de sensibilización e difusión do mesmo en Galicia.

CAPITULO TERCEIRO: REQUISITOS DAS ONGDs SOLICITANTES.

3. Poderán concorrer á presente convocatoria aquelas ONGDs que cumpran os seguintes requisitos:

 1. As legalmente constituídas e inscritas nos rexistros correspondentes cunha antigüidade mínima de tres anos, que teñan como finalidade institucional, recollida nos seus estatutos, a realización de actividades de cooperación para o desenvolvemento e o fomento da solidariedade entre os pobos.
 2. No caso de entidades de ámbito local, autonómico ou estatal, contar cunha sede social ou delegación permanente en Galicia cunha antigüidade mínima de dous anos.
 3. Acreditar experiencia mínima de 3 anos no país e no ámbito de actuación do proxecto.
 4. Que estean ao corrente das súas obrigas fiscais e coa seguridade social.
 5. Que teñan xustificado, no momento de presentar a solicitude, tódalas axudas recibidas do Fondo Galego en convocatorias anteriores.
 6. Que podan acreditar estrutura suficiente que garanta a xestión técnica e financeira do proxecto e a consecución dos obxectivos esperados.
 7. Que conten con parceiros locais solventes e con capacidade operativa, demostrable e suficiente para afrontar a execución do proxecto e que actúe responsablemente na xestión dos recursos financeiros.

CAPITULO CUARTO: Documentación a presentar na convocatoria.

4.1. Instancia-solicitude do financiamento para o proxecto.

4.2. Documentación da entidade solicitante (presentándoa separada do proxecto).

4.2.1. Copia dos estatutos da entidade.

4.2.2. Certificado de inscrición no rexistro correspondente e, de ser o caso, do recoñecemento de Entidade de Utilidade Pública por parte do Ministerio de Interior ou a súa solicitude.
4.2.3. Tarxeta de identificación fiscal.
4.2.4. Documentación acreditativa de que a entidade se atopa ao corrente das obrigas tributarias ou de calquera outra natureza, segundo o que dispoña a normativa vixente.
4.2.5. Memoria de actividades correspondente ao ano anterior, así como do estado contable e fontes de financiamento.
4.2.6. Certificado bancario dos datos da conta corrente na que se debe efectuar o ingreso.
4.2.7. Información sobre a experiencia da entidade solicitante no país e no sector de actuación do proxecto.
4.2.8. Organigrama da entidade e certificación do número de socios.
4.2.9. Certificación, se é o caso, da pertenza á Coordinadora galega de ONGDs.
4.2.10. Certificación, se é o caso, na que conste o compromiso de aportar a diferenza entre o custo do proxecto e a axuda solicitada, ben directamente ou a través de financiamento de terceiros.

Aquela documentación que xa obre no Fondo Galego de convocatorias anteriores non será necesario presentala, exceptuando a que deba actualizarse periodicamente.

4.3. Documentación do parceiro local (presentada separadamente do proxecto).

4.3.1. Copia dos estatutos da entidade e acreditación da súa constitución legal segundo a normativa propia do país.
4.3.2. Credencial do seu representante legal.
4.3.3. Memoria de actividades correspondente ao ano anterior.
4.3.4. Información sobre a experiencia do parceiro local no país e sector de actuación do proxecto.
4.3.5. Balance de contas e resultados do ano 2009 con mención das fontes de financiamento.

4.4. Memoria do proxecto segundo o formulario establecido. Dito formulario poderá ser descargado da páxina do Fondo Galego de Cooperación www.fondogalego.org

4.4.1. Sobre o orzamento

 • Orzamento desglosado por partidas, seguindo o esquema seguinte:

CONCEPTOS

CONTRIBUCIÓNS EXTERNAS

CONTRIBUCIÓNS LOCAIS

CUSTO
TOTAL

CUSTOS DIRECTOS

Fondo Galego

ONGD do Norte

Outros

ONG do Sur

Beneficiarios

TOTAL

Terreos

 

 

 

 

 

 

Construcións

 

 

 

 

 

 

Equipos e subministros

 

 

 

 

 

 

Persoal local

 

 

 

 

 

 

Persoal expatriado

 

 

 

 

 

 

Funcionamento

 

 

 

 

 

 

Fondos rotatorios

 

 

 

 

 

 

Imprevistos

 

 

 

 

 

 

Outros

 

 

 

 

 

 

Subtotal custos directos

 

 

 

 

 

 

% Custos directos

 

 

 

 

 

 

CUSTOS INDIRECTOS

 

 

 

 

 

 

Entidade Norte

 

 

 

 

 

 

Entidade Sur

 

 

 

 

 

 

Subtotal custos indirectos

 

 

 

 

 

 

% Custos indirectos

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 
 • Presentarase na moeda local en que se farán os gastos e tamén en euros (indicando o cambio aplicado).
 • O Fondo Galego asumirá como máximo o 80% do custo total do proxecto, que deberá ser completado coa achega do 20% restante, como mínimo, da entidade solicitante, o parceiro local e/ou os beneficiarios, entidades privadas ou  administracións públicas.
   
 • Os custos indirectos do proxecto non poderán superar o 8% da subvención concedida, entendendo por custos indirectos os gastos administrativos da entidade de aquí e/ou do seu parceiro, derivados da formulación, seguimento, avaliación e difusión do proxecto.
   
 • En caso de incluír gastos imprevistos, estes no poderán ser superiores ao 5% do orzamento total, detallaranse os gastos que se prevén e como foron estimados.
   
 • As achegas feitas por outros organismos diferentes do Fondo Galego estarán avaladas por un compromiso escrito. Este documento deberase achegar no momento da presentación do proxecto ou no primeiro informe de seguimento que se presente.

4.4.1.1 Outros
No caso de que o proxecto contemple a construción de infraestruturas comunitarias (educativas, sanitarias, sociais, …) a propiedade quedará preferentemente en mans de institucións públicas ou da comunidade. De non ser así, deberase xustificar a causa. Ademais, o Fondo Galego non financiará en ningún caso a adquisición de terreos.

4.4.1.2 Condicións de financiamento e custos financiables

 • Serán custos financiables:

  • Aqueles custos derivados da execución do proxecto

   • Inmobles (inclúe compra ou aluguer).
   • Construción e/ou reforma de inmobles e infraestruturas (inclúe man de obra, dirección de obra, licenza de obras e taxas, materiais de construción e o transporte dos citados materiais).
   • Equipos, materiais e subministros.
   • Persoal  local.
   • Persoal expatriado. Para o envío de expatriados aportarase unha memoria xustificativa desa necesidade e marcaranse os criterios de aptitude e cualificación requiridos para a correcta realización da acción, a duración e a descrición das tarefas a realizar.
   • Servizos técnicos e profesionais.
   • Funcionamento no terreo (electricidade, auga, comunicacións, mantemento e seguridade).
   • Viaxes, aloxamento e dietas. 
   • Fondo rotatorio.
  • Os custos indirectos do proxecto sempre que non superen o 8% do orzamento total.
  • Non serán gastos imputables os derivados das misións de seguimento e avaliación no terreo por parte do persoal técnico ou directivo da ONGD.
    
 • Estrutura de financiamento: unha vez aprobada a resolución pola Asemblea Xeral do Fondo Galego, a ONGD deberá aceptar expresamente a axuda e as condicións establecidas nestas bases no prazo de 15 días transcorridos dende que a ONG solicitante reciba a comunicación de concesión da axuda. Os desembolsos realizaranse do seguinte xeito:

  • 50% no prazo dun mes trala aceptación da axuda e das bases da convocatoria.
  • 25 % no prazo dun mes trala aprobación do informe de seguimento segundo os termos establecidos nas bases.
  • 25% no prazo dun mes trala aprobación do informe final segundo os termos establecidos nas bases.

No caso de que o Fondo Galego non aprobe a totalidade do importe solicitado, a entidade poderá, no seu caso, reformular o orzamento de conformidade coa cantidade outorgada.

Os proxectos que resulten aprobados e non superen os 9.000 euros serán aboados nun único pagamento. En todo o caso, a ONGD deberá presentar as memorias xustificativas nos prazos previstos nas presentes bases.

Asinarase un documento entre a entidade a quen se lle outorga o financiamento do proxecto e o Fondo Galego, onde quedarán recollidos os dereitos e deberes das dúas partes.
O Fondo Galego non asumirá os custos engadidos derivados das flutuacións monetarias.

CAPITULO QUINTO: EXECUCIÓN, SEGUIMENTO E XUSTIFICACIÓN

5.1. Referente á execución e seguimento do proxecto

5.1.1. A entidade deberá iniciar o proxecto no prazo máximo de dous meses, a partires da percepción efectiva da subvención.

5.1.2 Calquera cambio substancial que se produza no proxecto e/ou poida afectar aos obxectivos, actividades ou orzamento do mesmo, comunicarase por escrito ao Fondo Galego, quen responderá de igual maneira para comunicar a súa aprobación ou denegación. Enténdese por modificación substancial aquela que afecta aos obxectivos e resultados do proxecto, modificacións do orzamento e modificacións no tempo de execución superior a 3 meses. O Fondo deberá pronunciarse no prazo máximo dun mes sobre a aceptación ou denegación das modificacións.

5.1.3. A entidade solicitante deberá responsabilizarse do correcto uso do financiamento que se conceda, de xeito que, en ningún caso, poderá desviarse a outra finalidade, sen a aprobación previa do Fondo Galego.

5.1.4. Así mesmo, a entidade farase responsable da execución do proxecto subvencionado e de garantir o seu seguimento e control, debendo xustificar ao Fondo Galego o traballo realizado.

5.1.5. O Fondo Galego reservase o dereito de facer un seguimento e avaliación sobre o terreo en calquera fase da execución do proxecto e poderase reunir co parceiro e cos beneficiarios do proxecto.

5.2. Referente á xustificación do proxecto.

5.2.1. A entidade á que o Fondo Galego lle financie un proxecto deberá presentar a seguinte documentación para xustificar a súa execución:

- Un informe de seguimento, que incluirá unha memoria narrativa e económica da marcha do proxecto no prazo de seis meses a contar dende a data de entrega do primeiro pago, seguindo o formato facilitado polo Fondo Galego. Este informe intermedio non será necesario para aqueles proxectos cunha duración inferior a seis meses. No económico, incluirá xustificantes de gasto orixinais, copias compulsadas, certificacións de gastos e calquera documentación xustificativa dos gastos realizados. Ademais, aportará un CD con fotografías e outras fontes de verificación. O prazo de presentación do informe é de 1 mes despois de cumprirse a metade do prazo de execución do proxecto.

- Un informe final, que incluirá unha memoria narrativa e económica da execución do proxecto, así como das actividades de sensibilización e difusión que se levaran a cabo en relación co mesmo. No económico, incluirá xustificantes de gasto orixinais, copias compulsadas, certificacións de gastos e calquera documentación xustificativa dos gastos realizados. Ademais, aportará un CD con fotografías e outras fontes de verificación. O prazo para a presentación do informe é de dous meses despois da finalización do proxecto.

CAPITULO SEXTO: Valoración dos proxectos

6.1. A valoración das propostas contempla unha análise exhaustiva da capacidade da ONG solicitante, da calidade técnica do proxecto presentado e do parceiro local. Só serán avaliadas aquelas solicitudes que cumpran cos requisitos expostos nestas Bases.

6.2. A valoración dos proxectos realizarase en relación a:

6.2.1. Calidade técnica do proxecto (23 puntos)

 1. Información sobre o proxecto a desenvolver (xustificación). Máximo 5 puntos.
 2. Coherencia entre a xustificación, os obxectivos e as actividades. Máximo 5 puntos.
 3. Especificación de indicadores. Máximo 3 puntos.
 4. Viabilidade técnica da acción a executar. Máximo 5 puntos.
 5. Sustentabilidade futura do proxecto. Máximo 5 punto

No caso de proxectos de carácter produtivo é imprescindible presentar un plan de viabilidade con explicación dos ingresos e dos gastos esperados, incluíndo unha breve análise dos mesmos.

6.2.2. Capacidade técnica das partes implicadas (20 puntos):

 1. Experiencia e capacidade da ONGD local. Máximo 5 puntos.
 2. Participación dos grupos albo na elaboración do proxecto. Máximo 5 puntos.
 3. Participación ou aval de institucións representativas. Máximo 5 puntos.
 4. Experiencia da ONGD solicitante e capacidade de seguimento. Máximo 5 puntos

6.2.3. Co obxectivo de desenvolvemento (22 puntos):

 1. Prioridades xeográficas da convocatoria. Máximo 2 puntos.
 2. Incorporación do enfoque de xénero. Máximo 3 puntos
 3. Vinculación co eido local. Máximo 3 puntos.
 4. Incorporación do enfoque medioambiental. Máximo 3 puntos.
 5. Fomento da participación cidadá e a organización de base. Máximo 3 puntos.
 6. Fomento da identidade cultural e étnica. Máximo 3 puntos.
 7. Fomento dos Dereitos Humanos. Máximo 3 puntos.
 8. Fomento do intercambio de experiencias e a cooperación Sur-Sur e Sur-Norte. Máximo 2 puntos.

6.2.4. Co orzamento (14 puntos):

 1. Adecuación aos requisitos das bases. Máximo 4 puntos.
 2. Adecuación ás actividades planeadas. Máximo 4 puntos.
 3. Viabilidade financeira do proxecto. Máximo 4 puntos.
 4. Relación entre o monto solicitado os resultados e o número de persoas albo que atinxe o proxecto. Máximo 2 puntos.

6.2.5. Implicación local no proxecto (10 puntos)

6.2.6. Que se potencie o papel de organizacións comunitarias. Máximo 10 puntos.

A puntuación que poderá acadar un proxecto é, como máximo, 99 puntos. Para que un proxecto sexa financiado deberá acadar un mínimo do 50% en cada un dos enunciados.

CAPITULO SÉTIMO:  EMERXENCIA / AXUDA HUMANITARIA

7.1. A efectividade das accións para facer fronte a unha emerxencia mídese pola rapidez da resposta a dar, a coordinación de todos os axentes e organismos que se impliquen, pero sobre todo polo coñecemento que se teña do país e do territorio onde se produza esta emerxencia. O Fondo Galego non dispón de capacidade nin de suficientes recursos económicos para dar resposta a calquera emerxencia alí onde se produza.

Por esta razón, o Fondo Galego soamente participará en emerxencias que se produzan en países onde xa desenvolve un traballo previo e, polo tanto, contando cunha información puntual das necesidades e un coñecemento previo do territorio. A acción debe estar dirixida a articularse cos actores da zona e a suplir unicamente aquilo que as/os beneficiarias/os non poidan atender. Soamente no caso de que se poida dar unha axuda de emerxencia efectiva e que observe as características descritas se participará na primeira fase da emerxencia. De non ser así, a través das organizacións parceiras, poderase participar na fase de rehabilitación (reconstrución) ofrecendo perspectivas de futuro implicándose no continuum emerxencia-rehabilitación-desenvolvemento.

7.2. A tal efecto:

7.2.1. Os proxectos de emerxencia ou axuda humanitaria poderán presentarse en calquera momento do ano, acompañando unha memoria.

7.2.2 As entidades solicitantes deberán cumprir os requisitos esixidos nestas bases.

7.2.3. En caso dunha emerxencia, pódese aprobar a concesión do 100% do orzamento do proxecto e, nese suposto, a axuda aboarase nun único pago.

7.2.4. A entidade receptora deberá presentar unha memoria descritiva e económica sobre a utilización da axuda recibida. No caso das emerxencias, a memoria deberá presentarse no prazo dun ano a partir da data do pago.     

 

ANEXO: MODELO DE SOLICITUDE


D/Dª _______________________________________________________, con DNI número __________, en representación da entidade _________________________________, e na que ostenta o cargo de _________________________________.

EXPÓN:

Que esta entidade cumpre as condicións esixidas para ser beneficiaria das axudas a proxectos de cooperación internacional ao desenvolvemento que outorga o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

En consecuencia, SOLICITA:

Que lle sexa concedida a axuda solicitada por valor de ________________ euros para o proxecto ____________________________________________ a executar en __________________ (país), cun orzamento total previsto que ascende a ___________________ euros, achegando os documentos requeridos, certificando a súa total e plena veracidade.

En ________________,a _____ de ____________ de 2010.

(sinatura d@ solicitante)                                                                   (selo da entidade)

Ano 2009 - Resolución

Convocatoria de 2009 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

A Asemblea xeral de socios celebrada en Santiago de Compostela o 26 de xuño de 2009 aprobou por unanimidade a Proposta de Resolución da Convocatoria 2009 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade, que se transcribe a continuación.

Resolución

Presentáronse a esta convocatoria un total de 45 proxectos co seguinte perfil xeográfico:

    * Centroamérica (10)
    * Caribe (2)
    * Sudamérica (21)
    * África (12)

A proposta da Comisión Avaliadora Técnica, na que participaron  representantes dos Concellos de Vigo, Baiona, Arteixo, das Deputacións de Lugo e Pontevedra e da Secretaría do Fondo, con ausencia xustificada da Deputación da Coruña e concello de Ferrol, tivo en conta non soamente o interese das accións propostas senón igualmente as capacidades orzamentarias.
 

 

Proxectos

 

Cooperación Indirecta

África

Mozambique

1. Proxecto: “Mellora das condicións sanitarias na provincia Inhambane”

ONGD: Arquitectos sen Fronteiras
Orzamento Total: 175.712,91 €
Cantidade solicitada ao Fondo: 49.954,87 €
Cantidade aportada polo Fondo: 49.954,87 €
Cantidade aportada pola ACCD: 100.000 €
Cantidade aportada por outros financiadores: 25.758,04 €
Resumo: A acción proxectada responde a unha terceira fase para o apoio en mellora do acceso da poboación á rede sanitaria e da xestión de recursos sanitarios.
Observacións: Esta proxecto preséntase como continuidade do traballo xa realizado dende o ano 2006 por ASF na elaboración dos Planos Directores do Hospital Provincial de Inhambane e do Hospital Rural de Vilankulo, así como a rehabilitación do Centro de Saúde Rural de Panda e o apoio técnico ao persoal da Dirección Provincial de Saúde de Inhambane (DPS-I).

 

Etiopía

2.Proxecto: “Desenvolvemento Urbano Comunitario en Addis Abeba”

ONGD: Implicadas/os no Desenvolvemento
Orzamento Total: 45.372 €
Cantidade solicitada ao Fondo: 26.372 €
Cantidade aportada polo Fondo: 26.372 €
Cantidade aportada pola ONGD: 5.000 €
Cantidade aportada por Outros: 14.000 €
Resumo: Este proxecto pretende evitar que as nenas que viven nos suburbios da cidade de Addis Abeba teñan que traballar na rúa, procurando o seu acceso a recursos suficientes que lles permitan estudar e exercer os seus dereitos.
Observacións: Trátase dun programa de Desenvolvemento Urbano Comunitario dunha duración total de catro anos, referíndose esta proposta ao terceiro ano do mesmo.

 

América Central

Nicaragua

3.Proxecto: “Fomento da participación no marco dos gabinetes do poder cidadán no municipio de Totogalpa, Madriz, Nicaragua”

ONGD: Paz e Desenvolvemento
Orzamento Total: 87.693,45 €
Cantidade solicitada ao Fondo: 50.000 €
Cantidade aportada polo Fondo: 50.000 €
Cantidade aportada polo Parceiro: 21.696,85 €
Cantidade aportada pola Poboación Beneficiaria: 15.996,60 €
Resumo: Promove accións de fortalecemento de capacidades no goberno municipal de Totogalpa e entre os actores locais en estreita relación coas estruturas comunitarias para buscar, dunha forma consensuada, solucións á problemática real das comunidades con alta vulnerabilidade de pobreza.
Observacións: Non hai.

4. Proxecto: “A Formación Sanitaria como vía de desenvolvemento”

ONGD: Solidariedade Galega
Orzamento Total: 30.000 €
Cantidade solicitada ao Fondo: 24.000 €
Cantidade aportada polo Fondo: 24.000 €
Cantidade aportada por Outros: 6.000 €
Resumo: O obxectivo principal deste proxecto é mellorar a cualidade da atención sanitaria a través da realización de cursos teórico-prácticos a profesionais sanitarios (médicos, enfermeiras, matronas, voluntarios de saúde) e non sanitarios (mergulladores, policía, bombeiros, exército), así como, a través da realización de charlas de educación sexual e planificación familiar a adolescentes.
Observacións: Non hai.

 

 

Cooperación Directa

África

Cabo Verde

1. Proxecto: “Abastecemento de auga e saneamento para as zonas de Cabeça Monte, Inhuco e Lagariça”

Parceiro: Cámara Municipal de S. Filipe
Illa: Fogo
Orzamento Total: 98.169,87 €
Cantidade solicitada ao Fondo: 73.568,61 €
Cantidade aportada polo Fondo: 3.568,61 €
Cantidade aportada polo Concello de Vigo: 70.000 €
Cantidade aportada polo parceiro: 24.601,26 €
Resumo: Preténdese estender a ligazón de auga domiciliaria a 30 localidades da zona de Cabeça Monte, Inhuco e Lagariça e apoiar a 54 personas na construción de baños.

2. Proxecto: “Centro Comunitario. Espazo ao servizo das comunidades de Alcatraz e Pilão Cão”

Parceiro: Cámara Municipal de Maio
Orzamento Total: 61.175,33 €
Cantidade solicitada ao Fondo: 29.371,18 €
Cantidade aportada polo Fondo: 883,82 €
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 28.487,36 €
Cantidade aportada polo parceiro: 31.804,21 €
Resumo: Promover espazos de encontro e de concertación social nas localidades de Alcatraz e Pilão Cão, con vista a combater o illamento, así como, promover a capacitación das respectivas poboacións, a través da creación dun Centro Comunitario.

3. Proxecto: “Implementación do Plan Municipal de Igualdade e Equidade de Xénero (PMIEG) do Municipio de Paul”

Parceiro: Cámara Municipal de Paul
Illa: Santo Antón
Orzamento Total: 60.616,42 €
Cantidade solicitada ao Fondo: 47.040,82 €
Cantidade aportada polo Fondo: 379,42 €
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 46.661,40 €
Cantidade aportada polo parceiro: 13.575,60 €
Resumo: Esta proposta representa unha nova fase do proxecto “Apoio á implementación de políticas locais cunha perspectiva de xénero”, o cal tivo como produto final a elaboración do Plan Municipal para a Igualdade e Equidade de Xénero(PMIEG 2009-2011). Para garantir a implementación das accións do PMIEG, foi prevista a creación e a entrada en funcionamento do Gabinete de Apoio á Muller. Este Gabinete recentemente creado (Xullo de 2009), atópase aínda na fase de instalación e de divulgación dos servizos que prestará. Con esta nova fase do proxecto, preténdese garantir as condicións necesarias ao pleno funcionamento do Gabinete de Apoio á Muller, no sentido de dar respostas ás prioridades de acción definidas polo PMIEG.

4. Proxecto: “Apoio á implantación de políticas locais con perspectiva de xénero”

Parceiro: ICIEG
Orzamento Total: 72.314,09 €
Orzamento anualidade 2009: 30.000 €
Cantidade aportada pola Deputación da Coruña: 30.000 €
Resumo: Integración da perspectiva de xénero nos mecanismos de planificación, execución, seguimento e avaliación das políticas públicas locais. Elaboración de 2 Plans Locais de Igualdade e Equidade de Xénero.
Observacións: Este proxecto iniciouse na anualidade 2008 coas achegas do Concello de Culleredo, Concello de Vilagarcía de Arousa, Deputación de Lugo e a Deputación da Coruña e a acción continúa durante este ano coa achega da Deputación da Coruña para culminar coa presentación dos Plans Municipais de Igualdade e Equidade de Xénero.
Observacións: Plano Municipal para a Igualdade e Equidade de Xénero da Cámara da Praia.

 

América do Sur

Perú

5. Proxecto: “Xestión do desenvolvemento sostible en municipios rurais andinos”

Parceiro: Centro de Promoción do Desenvolvemento e a Educación.
Orzamento Total: 119.905,68 €
Cantidade solicitada ao Fondo: 55.206,68 €
Cantidade aportada polo Fondo: 1.200 €.
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 54.006,68 €
Cantidade aportada polo parceiro: 64.699 €.
Resumo: O proxecto oriéntase a prestar atención prioritaria aos municipios rurais andinos da provincia de Huaral, a fin de que desenvolvan as súas capacidades de xestión do desenvolvemento sostible nas áreas económica, social e ambiental, a favor das comunidades campesiñas andinas.
Observacións: Conta cunha aportación adicional do Concello da Coruña.

6. Proxecto: “Construción de módulo educativo integral: aula para nen@s de 4 anos, servizos hixiénicos incorporados, patio central e muro de contención na I.E.I. Nº6080 – Rosa de América”

Parceiro: Tierra de niñ@s
Orzamento Total: 53.028,16 €
Cantidade solicitada ao Fondo: 46.911,29 €
Cantidade aportada polo Fondo: 842,34 €
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 45.811,28 €  
Resumo: Esta proposta ten por obxectivo fortalecer e construir capacidades e habilidades en 60 nenos e nenas de 4 anos, ofrecéndolles oportunidades de acceder exitosamente ao sistema educativo e desenvolver as súas capacidades oportunamente.
Observacións: Non hai.

 

Caribe

Cuba

7. Proxecto: “Mellora das condicións de habitabilidade das vivendas do centro histórico de Santiago de Cuba”

ONGD: Oficina del Conservador de la Ciudad.
Orzamento Total: 313.236 €
Orzamento anualidade 2009: 104.412 €
Cantidade aportada polo Fondo: 13.500 €
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 90.912 €
Resumo: Mellorar a calidade de vida dos residentes do centro histórico de Santiago de Cuba a través da mellora nas condicións de habitabilidade en 78 vivendas (2007-2009).
Observacións: Proxecto que tivo o seu inicio no ano 2007 e que remata en 2009.

 

Oriente Medio

Campo de refuxiados Neirab (Siria)

8. Proxecto: “Reconstrución do campo de refuxiados Neirab”

ONGD: UNRWA
Orzamento Total: 260.000 €
Orzamento anualidade 2009: 200.000 €
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 200.000 €
Resumo: Reconstrución de vivendas e conexión de auga domiciliaria no campo de refuxiados Neirab en Siria. O proxecto será executado pola UNRWA.
Observacións: Proxecto que comezou a implementarse durante 2008 e pecharase ao final do ano 2009.

 

 

Orzamento

Total Convocatoria ONGDs:

Orzamento Total:     338.778,36
Total Achega Fondo:     150.326,87
Cantidade aportada por Outros:     186.451,49

Cooperación Directa:

Orzamento Total:     1.038.445,55
Total Achega Xunta:     465.878,72
Total Achega Fondo:     120.374,19
Total Achega Parceiros:     134.680,07
 

 

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2009.

 

 

AnexoTamaño
Plano Municipal para a Igualdade e Equidade de Xénero da Cámara da Praia684.94 KB

Ano 2009 - Convocatoria

Bases 2009 para a presentación de proxectos de cooperación internacional ao desenvolvemento

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, axencia municipalista da cooperación galega, oído o Consello Municipalista da Cooperación, de acordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria dirixida a Organizacións non gobernamentais de cooperación ao desenvolvemento (ONGDs) con presenza real en Galicia, que se rexerá polas seguintes.

 

CAPITULO PRIMEIRO: CONDICIÓNS XERAIS DA CONVOCATORIA

 • A convocatoria abrirase o 1 de marzo e pecharase o 31 do mesmo mes.
 • Os proxectos poderanse presentar persoalmente ou por correo certificado na sede da Secretaría Técnica do Fondo Galego (Avda. Joselín 7 P3 4B, 36300 Baiona-Pontevedra). Tamén poderán enviarse por correo electrónico ao seguinte buzón: info@igadi.org.
 • Cada entidade poderá presentar un máximo de dous proxectos.
 • O importe máximo da achega para un proxecto é de 50.000 euros, tendo en conta que cada entidade poderá obter como máximo esta cantidade en cada convocatoria.
 • Os proxectos serán avaliados por unha Comisión Técnica cuns integrantes que serán definidos pola Comisión Executiva do Fondo Galego. O ditame técnico favorable non supón, necesariamente, o financiamento do proxecto. A proposta de resolución que a Comisión Executiva traslade á Asemblea de socios deberá observar, en todo caso, o cumprimento das presentes Bases. As entidades que non reciban financiamento para os proxectos presentados teñen dereito a recibir información sobre os motivos polos que a súa proposta non foi seleccionada.
 • Non serán obxecto de avaliación os proxectos presentados por entidades que teñan pendiente algún informe de convocatorias anteriores e que non xustificaran ese retraso de forma clara e suficientemente explícita.
 • Para convocatorias posteriores terase en conta o nivel de cumprimento destas bases podendo influir positiva ou negativamente na avaliación dos proxectos presentados.
 •  A resolución publicarase de inmediato nas páxinas web do Fondo Galego, www.fondogalego.org e da Federación Galega de Municipios e Provincias, www.fegamp.org. As solicitudes denegadas xunto coa información relativa ao proceso de baremación estarán a disposición dos interesados.

CAPITULO SEGUNDO: CRITERIOS PRIORITARIOS PARA A VALORACIÓN DOS PROXECTOS

2.1. Sobre os proxectos.

 • Que o país de execución sexa considerado de desenvolvemento medio ou baixo segundo o IDH e definido como país prioritario de actuación segundo o Plan Director da Cooperación Galega. Terán preferencia aqueles proxectos a executar nos países onde o Fondo Galego ten maior presenza (Cabo Verde, Cuba, Nicaragua, Mozambique, e Perú).
 • Que os seus obxectivos se centren na procura dun desenvolvemento socioeconómico e culturalmente sostible, participativo, endóxeno, e que procure a transformación social das realidades do Sur contribuíndo de xeito efectivo á loita contra a pobreza.
 • Que incorpore o respecto aos dereitos humanos, a potenciación da identidade cultural e étnica dos pobos ou grupos perceptores do proxecto, e a integración da perspectiva de xénero ou o enfoque ambiental, reforzando os valores de equidade e tolerancia, atendendo a sectores dobremente oprimidos como son os nenos, as mulleres, os grupos étnicos, etc.
 • Que o seu ámbito de actuación estea vinculado directamente co eido local en temáticas como: fortalecemento municipal, desenvolvemento socioeconómico local, apoio aos procesos de descentralización, fortalecemento da participación cidadá e a gobernabilidade democrática, cunha traxectoria que exclúa accións de naturaleza puntual e desconectadas da dinámica local e contemplando a implicación das autoridades locais, comisións de desenvolvemento local e/ou outros colectivos ou espazos de concertación municipal.
 • Que favoreza o intercambio de experiencias e a cooperación Sur-Sur e Sur-Norte.
 • Que fomente a participación dos colectivos beneficiarios en todas e cada unha das súas fases: concepción, realización, xestión e avaliación, sen ningún tipo de discriminación por razón de sexo, relixión ou raza.
 • Que o prazo de execución non sexa superior a 12 meses. O inicio do proxecto non pode ser anterior ao 2 de xaneiro do 2009.

Sobre aspectos técnicos e de seguemento, valorarase:

 • A coherencia interna do proxecto (relación entre xustificación, obxectivos, resultados e actividades) e a adecuación dos recursos á problemática exposta, facendo un desglose orzamentario o máis detallado posible.
 • A sostibilidade e/ou a viabilidade do proxecto.
 • O labor de seguemento, control e avaliación que poida realizar a ONGD que presenta o proxecto, así como as actividades de sensibilización e difusión do mesmo en Galicia.

CAPITULO TERCEIRO: REQUISITOS DAS ONGDs SOLICITANTES.

3. Poderán concorrer á presente convocatoria aquelas ONGDs que cumpran os seguintes requisitos:

 1. As legalmente constituidas e inscritas nos rexistros correspondentes cunha antigüidade mínima de tres anos, que teñan como finalidade institucional, recollida nos seus estatutos, a realización de actividades de cooperación ao desenvolvemento e o fomento da solidariedade entre os pobos.
 2. No caso de entidades de ámbito local, autonómico ou estatal, contar cunha sede social ou delegación permanente en Galicia cunha antigüidade mínima de dous anos.
 3. Acreditar experiencia mínima de 3 anos no país e no ámbito de actuación do proxecto.
 4. Que estean ao corrente das súas obrigas fiscais e coa seguridade social.
 5. Que teñan xustificado, no momento de presentar a solicitude, tódalas axudas recibidas do Fondo Galego en convocatorias anteriores.
 6. Que podan acreditar estrutura suficiente que garanta a xestión técnica e financeira do proxecto e a consecución dos obxectivos esperados.
 7. Que conten con parceiros locais solventes e con capacidade operativa, demostrable e suficiente para afrontar a execución do proxecto e que actúe responsablemente na xestión dos recursos financeiros.

CAPITULO CUARTO: Documentación a presentar na convocatoria.

4.1. Instancia-solicitude do financiamento para o proxecto.
4.2. Documentación da entidade solicitante (preséntandoa separada do proxecto).
4.2.1. Copia dos estatutos da entidade.
4.2.2. Certificado de inscrición no rexistro correspondente e, de selo caso, do recoñecemento de Entidade de Utilidade Pública por parte da autoridade competente.
4.2.3. Tarxeta de identificación fiscal.
4.2.4. Documentación acreditativa de que a entidade se atopa ao corrente das obrigas tributarias ou de calquera outra naturaleza segundo o que dispoña a normativa vixente.
4.2.5. Memoria de actividades correspondente ao ano anterior, así como do estado contable e fontes de financiamento.
4.2.6. Certificado bancario dos datos da conta corrente na que se debe efectuar o ingreso.
4.2.7. Información sobre a experiencia da entidade solicitante no país e no sector de actuación do proxecto.
4.2.8. Organigrama da entidade e certificación do número de socios.
4.2.9. Certificación, se é o caso, da pertenza á Coordinadora galega de ONGDs.
4.2.10. Certificación, se é o caso, na que conste o compromiso de aportar a diferenza entre o custe do proxecto e a axuda solicitada, ben directamente ou a través de financiamento de terceiros.

Aquela documentación que xa obre no Fondo Galego de convocatorias anteriores non será necesario presentala, exceptuando aquela que deba actualizarse periodicamente.

4.3. Documentación do parceiro local (presentada separadamente do proxecto).
4.3.1. Copia dos estatutos da entidade e acreditación da súa constitución legal segundo a normativa propia do país.
4.3.2. Credencial do seu representante legal.
4.3.3. Memoria de actividades correspondente ao ano anterior.
4.3.4. Información sobre a experiencia do parceiro local no país e sector de actuación do proxecto.
4.3.5. Balance de contas e resultados do ano 2008 con mención das fontes de financiamento.
4.4. Memoria do Proxecto, que deberá incluír, como mínimo, os seguintes aspectos:
4.4.1 Da entidade que presenta o proxecto

 • Datos básicos completos (nome, dirección, teléfono,...)
 • Persoa/s responsable/s do proxecto

4.4.2 Do parceiro local

 • Datos básicos completos (nome, dirección, teléfono,...)
 • Persoa/s responsable/s do proxecto

4.4.3 Do proxecto

 • Título
 • Resumo do proxecto (descrición do proxecto nunha folla)
 • Localización detallada (achegar mapa e explicar cómo se chega á zona, tipo de estrada, veículo e tempo que se precisa).
 • Orixe e xustificación do proxecto.
 • Contexto socioeconómico e político.
 • Número e tipos de beneficiarios (directos e indirectos) e criterios de selección.
 • Obxectivos que se persiguen.
 • Resultados esperados, indicadores e fontes de financiamento.
 • Descrición da metodoloxía de traballo.
 • Descrición detallada das actividades a realizar de conformidade cos obxectivos propostos.
 • Cronograma operativo: duración do proxecto e temporalización das actividades.
 • Recursos humanos, técnicos e materiais necesarios.
 • Análise de viabilidade e sostibilidade do proxecto (factores técnicos, económicos, políticos, sociais e ambientais que afectan a unha ou outra).
 • Formas de seguimento, control e avaliación que aplicará a entidade que presenta o proxecto.
 • Orzamento desglosado por partidas seguindo o esquema seguinte:
CONCEPTOS CONTRIBUCIÓNS EXTERNAS CONTRIBUCIÓNS LOCAIS CUSTE
TOTAL

CUSTES DIRECTOS

Fondo Galego ONGD do Norte Outros ONG do Sur

Beneficiarios

  TOTAL
Terreos            
Construcións            
Equipos e subministros            
Persoal local            
Persoal expatriado            
Funcionamento            
Fondos rotatorios            
Imprevistos            
Outros            
Subtotal custes directos            
% Custes directos            
CUSTES INDIRECTOS            
Entidade Norte            
Entidade Sur            
Sub total custes indirectos            
% Custes indirectos            
TOTAL            

4.4.4 Sobre o orzamento

 • Presentarase na moeda local en que se farán os gastos e tamén en euros (indicando o cambio aplicado).
 • O Fondo Galego asumirá como máximo o 80% do custe total do proxecto, que deberá ser completado coa achega do 20% restante, como mínimo, da entidade solicitante, o parceiro local e/ou os beneficiarios, entidades privadas ou  administraciones públicas.
 • Os custes indirectos do proxecto non poderán superar o 8% da subvención concedida, entendendo por custes indirectos os gastos administrativos da entidade de aquí e/ou do seu parceiro, derivados da formulación, seguimento, execución, avaliación e difusión do proxecto.
 • En caso de incluír gastos imprevistos, éstos no poderán ser superiores ao 5% do orzamento total, detallaranse os gastos que se preveen e cómo foron estimados.
 • As achegas feitas por outros organismos diferentes do Fondo Galego estarán avaladas por un compromiso escrito. Este documento deberase achegar no momento da presentación do proxecto ou no primeiro informe de seguimento que se presente.

4.4.5 Outros
No caso de que o proxecto contemple a construción de infraestruturas comunitarias (educativas, sanitarias,sociais, …) a propiedade quedará preferentemente en mans de institucións públicas ou da comunidade. De non ser así, deberase xustificar a causa. Ademáis, o Fondo Galego non financiará en ningún caso a adquisición de terreos.

4.4.6. Condicións de financiamento e custes financiables

 • Serán custes financiables:

  • Aqueles custes derivados da execución do proxecto

   • Inmobles (inclúe compra ou aluguer).
   • Construción e/ou reforma de inmobles e infraestruturas (inclúe man de obra, dirección de obra, licenza de obras e taxas, materiais de construción e o transporte dos citados materiais).
   • Equipos, materiais e subministros.
   • Persoal  local.
   • Persoal expatriado. Para o envío de expatriados aportarase unha memoria xustificativa desa necesidade e marcaranse os criterios de aptitude e cualificación requiridos para a correcta realización da acción, a duración e a descrición das tarefas a realizar.
   • Servizos técnicos e profesionais.
   • Funcionamento no terreo (electricidade, auga, comunicacións, mantemento e seguridade).
   • Viaxes, aloxamento e dietas. 
   • Fondo rotatorio.
  • Os custes indirectos do proxecto sempre que non superen o 8% do orzamento total.
  • Non serán gastos imputables os derivados das misións de seguimento e avaliación no terreo por parte do persoal técnico ou directivo da ONGD.
 • Estrutura de financiamento: unha vez aprobada a resolución pola Asemblea Xeral do Fondo Galego, a ONGD deberá aceptar expresamente a axuda e as condicións establecidas nestas bases no prazo de 15 días transcorridos dende que a ONG solicitante reciba a comunicación de concesión da axuda. Os desembolsos realizaranse do seguinte xeito:

  • 50% no prazo dun mes trala aceptación da axuda e das bases da convocatoria.
  • 25 % no prazo dun mes trala aprobación do informe de seguimento segundo os termos establecidos nas bases.
  • 25% no prazo dun mes trala aprobación do informe final segundo os termos establecidos nas bases.

No caso de que o Fondo Galego non aprobe a totalidade do importe solicitado, a entidade poderá, no seu caso, reformular o orzamento de conformidade coa cantidade outorgada.

Os proxectos que resulten aprobados e non superen os 9.000 euros serán aboados nun único pago. En todo caso, a ONGD deberá presentar as memorias xustificativas nos prazos previstos nas presentes bases.

Asinarase un documento entre a entidade a quen se lle outorga o financiamento do proxecto e o Fondo Galego, onde quedarán recollidos os dereitos e deberes das dúas partes.

O Fondo Galego non asumirá os custes engadidos derivados das flutuacións monetarias.

CAPITULO SEXTO: EXECUCIÓN, SEGUIMENTO E XUSTIFICACIÓN

6.1. Referente á execución e seguimento do proxecto

6.1.1. A entidade deberá iniciar o proxecto no prazo máximo de dous meses, a partires da percepción efectiva da subvención.

6.1.2 Calquera cambio substancial que se produza no proxecto e/ou poida afectar aos obxectivos, actividades ou orzamento do mesmo, comunicarase por escrito ao Fondo Galego, quen responderá de igual maneira para comunicar a súa aprobación ou denegación. Enténdese por modificación substancial aquela que afecta aos obxectivos e resultados do proxecto, modificacións do orzamento superior ao 20% nunha partida e modificacións no tempo de execución superior a 3 meses. O Fondo deberá pronunciarse no prazo máximo de un mes sobre a aceptación ou denegación das modificacións.

6.1.3. A entidade solicitante deberá responsabilizarse do correcto uso do financiamento que se conceda, de xeito que, en ningún caso, poderase desviar a outra finalidade, sen a aprobación previa do Fondo Galego.

6.1.4. Asi mesmo, a entidade farase responsable da execución do proxecto subvencionado e de garantir o seu seguimento e control, debendo xustificar ao Fondo Galego o traballo realizado.

6.1.5. O Fondo Galego reservase o dereito de facer un seguimento e avaliación sobre o terreo en calquera fase da execución do proxecto e poderase reunir co parceiro e cos beneficiarios do proxecto.

6.2. Referente á xustificación do proxecto.

6.2.1. A entidade á que o Fondo Galego lle financie un proxecto deberá presentar a seguinte documentación para xustificar a súa execución:

- Un informe de seguimento que incluirá unha memoria narrativa e económica da marcha do proxecto no prazo de seis meses a contar dende a data de entrega do primeiro pago, seguindo o formato facilitado polo Fondo Galego. Este informe intermedio non será necesario para aqueles proxectos cunha duración inferior a seis meses. No económico, incluirá xustificantes de gasto orixinais, copias compulsadas, certificacións de gastos e calquera documentación xustificativa dos gastos realizados. Ademais, aportará un CD con fotografías e outras fontes de verificación. O prazo de presentación do informe é de 1 mes despois de cumprirse a metade do prazo de execución do proxecto.

- Un informe final que incluirá unha memoria narrativa e económica da execución do proxecto, así como das actividades de sensibilización e difusión que se levaran a cabo en relación co mesmo. No económico, incluirá xustificantes de gasto orixinais, copias compulsadas, certificacións de gastos e calquera documentación xustificativa dos gastos realizados. Ademais, aportará un CD con fotografías e outras fontes de verificación. O prazo para a presentación do informe é de dous meses despois da finalización do proxecto.

CAPITULO SETIMO: Valoración dos proxectos

7.1. A valoración das propostas contempla unha análise exhaustiva da capacidade da ONG solicitante, da calidade técnica do proxecto presentado e do parceiro local. Só serán avaliadas aquelas solicitudes que cumpran cos requisitos expostos nestas Bases.

7.2. A valoración dos proxectos realizarase en relación a:

 • Calidade técnica do proxecto (23 puntos)

  • Información sobre o proxecto a desenvolver (xustificación). Máximo 5 puntos.
  • Coherencia entre a xustificación, os obxectivos e as actividades. Máximo 5 puntos.
  • Especificación de indicadores. Máximo 3 puntos.
  • Viabilidade técnica da acción a executar. Máximo 5 puntos.
  • Sostibilidade futura do proxecto. Máximo 5 puntos.

No caso de proxectos de carácter produtivo é imprescindible presentar un plan de viabilidade con explicación dos ingresos e dos gastos esperados, incluíndo unha breve análise dos mesmos.

 • Capacidade técnica das partes implicadas (20 puntos):

  • Experiencia e capacidade da ONGD local. Máximo 5 puntos.
  • Participación dos grupos albo na elaboración do proxecto. Máximo 5 puntos.
  • Participación ou aval de institucións representativas. Máximo 5 puntos.
  • Experiencia da ONGD solicitante e capacidade de seguimento. Máximo 5 puntos.
 • Co obxectivo de desenvolvemento (22 puntos):

  • Prioridades xeográficas da convocatoria. Máximo 2 puntos.
  • Incorporación do enfoque de xénero. Máximo 3 puntos.
  • Vinculación co eido local. Máximo 3 puntos.
  • Incorporación do enfoque medioambiental. Máximo 3 puntos.
  • Fomento da participación cidadá e a organización de base. Máximo 3 puntos.
  • Fomento da identidade cultural e étnica. Máximo 3 puntos.
  • Fomento dos Dereitos Humanos. Máximo 3 puntos.
  • Fomento do intercambio de experiencias e a cooperación Sur-Sur e Sur-Norte. Máximo 2 puntos.
 • Co orzamento (14 puntos):

  • Adecuación aos requisitos das bases. Máximo 4 puntos.
  • Adecuación ás actividades planeadas. Máximo 4 puntos.
  • Viabilidade financeira do proxecto. Máximo 4 puntos.
  • Relación entre o monto solicitado os resultados e o número de persoas albo que atinxe o proxecto. Máximo 2 puntos.

Implicación local no proxecto (10 puntos)

Que se potencie o papel de organizacións comunitarias. Máximo 10 puntos.

A puntuación que poderá acadar un proxecto é, como máximo, 99 puntos. Para que un proxecto sexa financiado deberá acadar un mínimo do 50% en cada un dos enunciados.

CAPITULO OITAVO:  EMERXENCIA / AXUDA HUMANITARIA

8.1. A efectividade das accións para facer fronte a unha emerxencia mídese pola rapidez da resposta a dar, a coordinación de todos os axentes e organismos que se impliquen, pero sobre todo polo coñecemento que se teña do país e do territorio onde se produza esta emerxencia. O Fondo Galego non dispón de capacidade nin de suficientes recursos económicos para dar resposta a calquera emerxencia alí onde se produza.

Por esta razón, o Fondo Galego soamente participará en emerxencias que se produzan en países onde xa desenvolve un traballo previo e, polo tanto, contando cunha información puntual das necesidades e un coñecemento previo do territorio. A acción debe estar dirixida a articularse cos actores da zona e a suplir unicamente aquelo que os beneficiarios non poidan atender. Soamente no caso de que se poida dar unha axuda de emerxencia efectiva e que observe as características descritas se participará na primeira fase da emerxencia. De non ser así, a través das organizacións parceiras, poderase participar na fase de rehabilitación (reconstrución) ofrecendo perspectivas de futuro implicándose no continuum emerxencia-rehabilitación-desenvolvemento.

8.2. A tal efecto:

8.2.1. Os proxectos de emerxencia ou axuda humanitaria poderán presentarse en calquera momento do ano, acompañando unha memoria.

8.2.2 As entidades solicitantes deberán cumprir os requisitos esixidos nestas bases.

8.2.3. En caso dunha emerxencia, pódese aprobar a concesión do 100% do orzamento do proxecto e, nese suposto, a axuda abonarase nun único pago.

8.2.4. A entidade receptora deberá presentar unha memoria descritiva e económica sobre a utilización da axuda recibida. No caso das emerxencias, a memoria deberá presentarse no prazo dun ano a partir da data do pago.     

 

ANEXO: MODELO DE SOLICITUDE


D/Dª _______________________________________________________, con DNI número __________, en representación da entidade _________________________________, e na que ostenta o cargo de _________________________________.

EXPÓN:

Que esta entidade cumpre as condicións esixidas para ser beneficiaria das axudas a proxectos de cooperación internacional ao desenvolvemento que outorga o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

En consecuencia, SOLICITA:

Que lle sexa concedida a axuda solicitada por valor de ________________ euros para o proxecto ____________________________________________ a executar en __________________ (país), cun orzamento total previsto que ascende a ___________________ euros, achegando os documentos requeridos, certificando a súa total e plena veracidade.

En ________________,a _____ de ____________ de 2009.

(sinatura d@ solicitante)                                                                   (selo da entidade)

Ano 2008 - Resolución

Convocatoria de 2008 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

A Comisión Executiva do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, en sesión celebrada o 6 de xuño do 2008 na sede da Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAMP, en Santiago de Compostela.

1. Habida conta que nos dez anos transcorridos dende que o Fondo Galego iniciou as súas actividades de financiamento e execución de proxectos de cooperación e sensibilización para o desenvolvemento, produciuse un forte incremento no número de entidades asociadas, chegando a representar arredor do 70% de poboación local galega, o que propiciou un aumento significativo no volume de actividades e compromisos adquiridos cos distintos niveis da Administración (local, autonómica, estatal e internacional), implicando unha maior complexidade na súa xestión e na consecución de resultados.

2. Considerando este o momento idóneo para acometer unha avaliación do traballo realizado polo Fondo nestes anos, reflexionando e planificando o traballo futuro de xeito que conclúa na redefinición de estratexias e liñas de actuación a prol da mellora na xestión, na calidade e no impacto dos proxectos que o Fondo xestiona tanto na modalidade de cooperación directa como aqueles financiados a través da Convocatoria aberta a Organizacións non gobernamentais.

3. Tendo en conta o retraso operado na xestión da convocatoria de 2007, por mor das eleccións municipais e a formación de novos órganos locais e provinciais, que propiciou unha acumulación relativamente importante de proxectos pendentes de execución.

4. Vista a necesidade de clarexar a situación económica interna, tanto no que atinxe á xestión dos recursos e compromisos contraídos como ás achegas pendentes dos socios, co propósito de mellorar a transparencia e regularizar a base asociativa de xeito que esta se corresponda cunha asunción efectiva dos asociados coa cooperación internacional ao desenvolvemento.

5. Á vista dos seguintes compromisos adquiridos no presente exercicio de 2008:


 

América Latina e Caribe

Cuba

1. Mellora das condicións de habitabilidade das vivendas do centro histórico de Santiago de Cuba.

Parceiro: Oficina del Conservador.
Orzamento anualidade 2008: 104.412,00 €.
Achega do Fondo Galego: 13.500,00 €.
Achega da DXCE: 90.912,00 €.
Resumo: Mellorar a calidade de vida dos residentes do centro histórico de Santiago de Cuba a través da mellora nas condicións de habitabilidade en 78 vivendas (2007-2009).

 

Nicaragua

2. Mellora das condicións de vida das comunidades rurais do municipio de Totogalpa.

Parceiro: INPRHU-Somoto.
Orzamento: 185.055,31 €.
Achega da Consellería de Vivenda e Solo: 110.386,74 €.
Outras achegas: 74.668,57 €.
Resumo: Reducir a incidencia de chagas e das condicións de amoreamento familiar da poboación indíxena Chorotegas a través de autoconstrución de vivendas.

3. Mellora das condicións de vida das comunidades rurais do municipio de Totogalpa.

Parceiro: INPRHU-Somoto.
Orzamento: 123.714,95 €.
Achega do Fondo Galego: 7.793,63 €.
Achega do Concello Vigo: 62.000,00 €.
Outras achegas: 53.921,32 €.
Resumo: Reducir a incidencia de Chagas das condicións de amoreamento familiar da poboación indíxena Chorotegas a través de autoconstrución de vivendas.

 

Uruguai

4. Autoconstrución de 64 vivendas nos asentamentos de La vereda e Pasos de las Duranas

Parceiro: Intendencia Municipal de Montevideo.
Orzamento: 250.000,00 €.
Achega da Consellería de Vivenda e Solo: 250.000,00 €.
Resumo: O proxecto ten como obxectivo mellorar as condicións de vida da poboación cartoneira de Montevideo a través da autoconstrución de vivendas nos citados barrios.

 

Perú

5. Axuda á reconstrución nas áreas devastadas polo terremoto de agosto 2007.

Parceiro: Tierra de Niños.
Orzamento: 23.316,36 €.
Achega do Fondo Galego: 11.316,36 €.
Achega do Concello de A Coruña: 12.000,00 €.
Resumo: Intervención Educativa en Cañete, Zona Sur, da Rexión Lima. Fase de reconstrución tralo terremoto do 15 de agosto de 2007.

 

África

Cabo Verde

6. Apoio á implantación de políticas locais con perspectiva de xénero.

Parceiro: ICIEG.
Illa: Santo Antón e Santiago
Orzamento: 76.586,08 €.
Cantidade achegada polo Fondo Galego: 19.984,00 €.
Cantidade achegada polo Concello Vilagarcía: 3.000,00 €.
Cantidade achegada polo Concello de Pontevedra: 3.000,00€
Cantidade achegada polo Concello de Culleredo: 6.000,00€
Cantidade achegada pola Deputación de A Coruña: 30.000,00€
Outras achegas: 14.602,08 €.
Resumo: Integración da perspectiva de xénero nos mecanismos de planificación, execución, seguimento e avaliación das políticas públicas locais. Elaboración de 4 Plans Locais de Igualdade e Equidade de Xénero.
Observacións: Plano Municipal para a Igualdade e Equidade de Xénero

7. 2ª Fase: Conexión á rede de abastecemento de auga do Barrio de Ponte D´Auga, Praia.

Parceiro: CITI-HABITAT.
Illa: Santiago
Orzamento total: 134.700€.
Cantidade achegada polo Fondo: 123.000,00 €.
Outras achegas: 11.700,00 €.
Resumo: Mellora do estado sanitario das familias residentes no Barrio de Ponte D´Auga a través da conexión domiciliaria das casas a partir da rede de abastecemento existente.

 

Oriente Medio

Campo de refuxiados Nahr al Bared (Siria)

8. Proxecto: Reconstrución do campo de refuxiados Nahr al Bared.

Parceiro: UNRWA.
Orzamento total: 260.000,00 €.
Orzamento 2008: 55.000,00 €.
Achega do Fondo Galego: 5.000,00 €.
Achega da Consellería de Vivenda e Solo: 50.000,00 €.
Resumo: Reconstrución de vivendas e conexión de auga domiciliaria no campo de refuxiados Nahr al Bared en Siria. O proxecto será executado pola UNRWA.
Observacións: En trámite (convenio bianual 2008-2009).

 

Resume orzamentario

Previsión 2008: 972.808,70 €.
Achegas da Xunta de Galicia: 618.298,74 €.
Achegas do Fondo Galego: 63.593,99 €.
Achegas extraordinarias de asociados: 116.000,00 €.
Achegas de parceiros: 174.915,97 €.

 

6. Considerando igualmente a necesidade de proceder a unha reformulación das Bases anuais da convocatoria pública de proxectos co propósito de mellorar contidos e a súa calidade xeral, proceso que se considera conveniente desenvolver fomentando a participación dos principais actores da cooperación galega.

Á vista dos antecedentes descritos, adóptase a seguinte

RESOLUCIÓN

1. De modo excepcional, non realizar a convocatoria aberta de 2008 para o financiamento de proxectos de cooperación internacional ao desenvolvemento.
2. Integrar os recursos económicos de 2008 derivados das achegas das entidades asociadas na convocatoria aberta de 2009.

E para que así conste aos efectos oportunos, asinamos a presente resolución en Santiago de Compostela, a 6 de xuño de 2008.

AnexoTamaño
Plano Municipal para a Igualdade e Equidade de Xénero1.29 MB

Ano 2007 - Resolución

Convocatoria de 2007 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

A Asemblea xeral de socios celebrada en Santiago de Compostela o 28 de setembro de 2007 aprobou por unanimidade a Proposta de Resolución da Convocatoria 2007 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade, que se transcribe a continuación.

 

Resolución

Presentáronse a esta convocatoria un total de 82 proxectos co seguinte perfil xeográfico:

    * África: 28,
    * América Central: 16,
    * América do Sur: 32,
    * Caribe: 3,
    * Asia: 3.

A proposta da Comisión Avaliadora Técnica, na que participaron representantes do Concello de Arteixo, Baiona, Culleredo, Neda, Oleiros, Deputación de A Coruña, e da Secretaría Técnica do Fondo Galego, con ausencia xustificada do Concello de Vigo e da Deputación de Pontevedra, tivo en conta non soamente o interese das accións propostas senón igualmente as capacidades orzamentarias.

 

 

Proxectos

 

Resolución por áreas xeográficas

 

América do Sur

Perú

1. Proxecto: Cría de animais menores. Fogar de Santa María de Huancarama.

ONGD: INTI.
Parceiro: Fogar de Santa María de Huancarama.
Orzamento total: 3.092,73 €.
Achega do Fondo Galego: 3.000 €.
Resumo: O presente proxecto pretende mellorar a calidade de vida das nenas do Fogar de Santa María Goretti; para tal fin construirase unha granxa de cría de animais menores: polos e cuies. Beneficiarias: 50 nenas.
Sector: Seguridade alimentaria. Necesidades básicas.

2. Proxecto: Bicicletas para fortalecer o desenvolvemento rural das provincias de San Marcos e Cajabampa.

ONGD: Bicis pola Paz.
Parceiros: Asociación para el Desarrollo Integral (ADIAR).
Orzamento: 4.750 €.
Achega do Fondo Galego: 2.300 €.
Achega da ONGD: 2.450 €.
Resumo: O proxecto consiste na compra de 60 bicicletas co obxectivo de apoiar ás actividades de asistencia técnica dos/as promotores/as comunitarios/as nas áreas de educación sanitaria, nutricional, e nos sectores pecuarios e agrícolas. O obxectivo xeral é promover o desenvolvemento das condicións de vida das familias labregas.
Sector: Transporte. Necesidades estratéxicas.

3. Proxecto: Proxecto de Turismo Solidario Killa Wasi, 2ª Fase.

Entidade: Tierra de Niños.
Orzamento total: 48.096,17 €.
Achega do Fondo Galego: 24.048 €.
Resumo: O proxecto consiste na realización de actividades de promoción do programa e recadación de fondos; capacitación aos guías; obradoiros de capacitación aos membros da rede; escola de formación en micro-negocios; equipamentos co obxectivo de promover a identidade local xerando experiencias emprendedoras no eido do turismo solidario.
Sector: Capacitación. Economía social. Eco-turismo. Necesidades estratéxicas.
Comentarios: Achega do Concello de Oleiros por confirmar.

 

Brasil

4. Proxecto: Capacitación e empoderamento das mulleres labregas de Río Grande do Sul.

Entidade: Movimento de Mulheres Camponesas-RS.
Orzamento total: 12.121,79 €.
Achega do Fondo Galego: 11.250,76 €.
Achega da entidade: 871,03 €.
Resumo: O proxecto consiste na realización de seminarios dirixidos ás mulleres labregas co obxectivo de promover e mellorar as condicións de vida das mulleres traballadoras rurais a través da súa capacitación e empoderamento. Beneficiarias directas: 510.
Sector: Empoderamento de xénero. Necesidades estratéxicas.

 

América Central

Nicaragua

5. Proxecto: Construción dunha cociña comunitaria.

Parceiro: INPRHU-Somoto.
Orzamento total: 11.029,84 €.
Achega do Fondo Galego: 5.000 €.
Achega do Concello de Allariz: 5.000 €.
Resumo: O proxecto pretende construír un local como comedor, cociña e adega para ser usado na atención dos/as asistententes aos cursos de capacitación e de formación que teñen lugar no Centro de Capacitación POPOL-VUH.
Sector: Seguridade alimentaria. Necesidades básicas.
Comentarios: Achega do Concello de Allariz por confirmar.

 

O Salvador

6. Proxecto: Produción de medicina natural para a atención de saúde sexual e reprodutiva das mulleres adolescentes no municipio de Tonacatepeque, 2ª Fase.

Parceiro: Asociación de promotores comunitarios de O Salvador.
Orzamento total: 71.964,48 €.
Achega do Fondo Galego: 2º ano: 25.541,92 €.
Resumo: O proxecto pretende mellorar a calidade de vida da poboación moza, especialmente de mulleres adolescentes, mediante o impulso dunha produción alternativa de medicamentos naturais para a saúde sexual e reprodutiva.
Sector: Empoderamento de xénero. Economía social. Necesidades estratéxicas.

 

Asia

Territorios Palestinos

7. Proxecto: Incorporación ao mercado laboral e empoderamento de mulleres palestinas do triángulo norte-israelí.

Entidade: Confederación Intersindical Galega (CIG).
Parceiro: Workers Advice Center (WAC).
Orzamento total: 73.531 €.
Achega do Fondo Galego: 17.000 €.
Resumo: O presente proxecto pretende contribuír á eliminación da pobreza e da marxinación da comunidade árabe–palestina en Israel, centrándose no colectivo das mulleres palestinas, dotándoas e capacitándoas en técnicas e habilidades de cestería co obxectivo de pór en funcionamento unha cooperativa.
Sector: Empoderamento. Economía social. Necesidades estratéxicas.

 

India

8. Proxecto: Erradicación do infanticidio en Salem.

ONGD: Implicadas ao Desenvolvemento.
Parceiro: People’s Development Initiatives (PDI).
Orzamento total: 11.144,80 €.
Achega do Fondo Galego: 10.044,80 €.
Achega da ONGD: 1.100 €.
Resumo: O presente proxecto pretende sensibilizar e cambiar as actitudes e prácticas da comunidade sobre a discriminación de xénero con especial énfase nunha das súas prácticas máis extremas, o infanticidio.
Sector: Xénero. Necesidades estratéxicas.

 

Convenios de colaboración por áreas xeográficas

 

África

Cabo Verde

Convenio 2006/2007 coa Xunta de Galicia

9. Proxecto: Plans Directores Ambientais.

Parceiros: Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos (ANMCV).
Orzamento total: 2.000 €.
Achega da DXCE: 2.000 €.
Resumo: O proxecto consiste no apoio á elaboración dos Plans Directores Ambientais.
Sector: Necesidades estratéxicas.

10. Proxecto: Abastecemento de auga potable.

Parceiros: Cámara Municipal de S. Filipe.
Illa: Fogo
Orzamento total: 34.012 €.
Achega do Fondo Galego: 5.000 €.
Achega da DXCE: 29.012 €.
Resumo: O proxecto consiste na construción dun depósito e un chafariz, accións que serán completadas coa extensión da rede de auga. O proxecto persigue mellorar o abastecemento de auga á poboación.
Sector: Abastecemento e saneamento de auga.

11. Proxecto: Construción Centro Socio-Comunitario en Corda.

Parceiros: Cámara Municipal de Ribeira Grande, Organizacións de Base Comunitarias.
Illa: Santo Antón.
Orzamento total: 21.140 €.
Achega do Fondo Galego: 2.500 €.
Achega da DXCE: 15.640 €.
Achega dos parceiros: 3.000 €.
Resumo: O proxecto consiste na construción dun centro socio-comunitario. O novo edificio reforzará a prestación de servizos sociais e as capacidades de intervención nas respectivas comunidades no marco das competencias asumidas no marco do proceso de descentralización.
Sector: Infraestrutura social.

12. Proxecto: Capacitación de mozos e mozas en artesanato, danza, novas tecnoloxías e asociativismo.

Parceiros: Cámara Municipal de San Miguel, Centro de Formación Profesional, OASIS.
Illa: Santiago
Orzamento total: 26.349 €.
Achega do Fondo Galego: 3.000 €.
Achega da DXCE: 20.000 €.
Achega dos parceiros: 3.349 €.
Resumo: O proxecto pretende contribuír a autosostenibilidade dos xóvenes na procura do seu primeiro emprego, reforzando a súa formación en sectores diversos como: danza, asociativismo, manutención de ordenadores e artesanía.
Sector: Capacitación–formación. Necesidades estratéxicas.

13. Proxecto: 1ª fase: Conexión á rede municipal de abastecemento de auga do barrio de Ponte D´Auga, Praia

Parceiro: CITI-HABITAT.
Illa: Santiago
Orzamento total:154.626,00€.
Cantidade achegada polo Fondo: 6.000€.
Cantidade achegada pola xunta de Galicia: 117.000€
Resumo: Mellora do estado sanitario das familias residentes no Barrio de Ponte D´Auga a través da conexión domiciliaria das casas a partir da rede de abastecemento existente.

14. Proxecto: Plaidoyer para aumentar a particpación das mulleres nas listas para as eleccións autárquicas de 2008

Parceiro: ICIEG.
Illa: Santo Antón e Santiago
Orzamento total: 49.016,73€.
Cantidade achegada polo Fondo: 3.000,00€.
Cantidade achegada pola Xunta de Galicia: 31.415,76€
Resumo: o proxecto pretende ser unha achega para o reforzo da participación políticas das mulleres nas dinámicas locais en tódolos concellos do país, elevando o número de candidatas nas listas nas eleccións do 2008. Para iso, estableceuse un plan de traballo que inclúe aos partidos políticos e organización de base.

 

Asia

Territorios Paletinos

Convenio coa Consellería de Vivenda

15. Proxecto: Rehabilitación de vivendas nos campos de refuxiados palestinos de Jalazone e Amaria.

Parceiro: UNRWA.
Orzamento total: 107.029,29 €.
Achega do Fondo Galego: 8.029, 29 €.
Achega da Consellería de Vivenda: 99.000 €.
Resumo: O proxecto pretende contribuír á mellorar a calidade de vida da poboación refuxiada e para tal fin rehabilitaranse as vivendas diminuíndo os problemas de saúde e crearanse oportunidades de emprego.
Sector: Vivenda. Necesidades básicas.

 

América Central

Nicaragua

Convenio coa Consellería de Vivenda

16. Proxecto: Rehabilitación de vivendas no Concello de Totogalpa.

Parceiro: INPRHU-Somoto.
Orzamento total: 191.521,98 €.
Achega do Fondo Galego: 8.029,29 €.
Achega da Consellería de Vivenda: 99.000 €.
Resumo: O proxecto pretende mellorar a calidade de vida de 8 comunidades rurais construíndo latrinas, fogóns, elementos para captación de auga e impartindo seminarios sobre prácticas hixiénico-sanitarias, tratamento de residuos, etc.
Sector: Vivenda. Necesidades básicas.

Convenio coa Deputación de A Coruña

17. Proxecto: Educación Técnico-Agropecuaria para adolescentes e mozos/as rurais do Municipio de Las Sabanas.

Parceiro: INPRHU-Somoto.
Orzamento total: 40.776,56 €.
Achega do Fondo Galego: 15.776,56 €.
Achega da Deputación de A Coruña: 25.000 €.
Resumo: O proxecto pretende formar a mozos e mozas en xestión técnica agropecuaria co fin de impulsar un desenvolvemento integral, autoxestionado e sostibe.
Sector: Formación-agricultura. Necesidades estratéxicas.

 

Total aportacións para o financiamento de proxectos de cooperación Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade-Socios-Colaboradores: 545.688,24 euros.

 

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2007.

 

 

 

 

Ano 2007 - Convocatoria

Bases de financiamento de programas de cooperación ao desenvolvemento e de solidariedade para o ano 2007

Aprobadas pola Comisión Executiva do Fondo Galego na xuntanza celebrada o día 8 de febreiro de 2007

 

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, axencia municipalista da cooperación galega, oído o Consello Municipalista da Cooperación, de acordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a Organizacións non gobernamentais de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade (ONGDs) con presenza real en Galicia; Asociacións, Entidades e Organizacións con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro (veciñais, ecoloxistas, xuvenís, sindicais, de inmigrantes, etc.) vencellados a entidades de cooperación ó desenvolvemento; ONGDs do sur e países non desenvolvidos que conten cun interlocutor válido e recoñecido ante o Fondo co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano. A tal efecto, financiaranse proxectos de cooperación de acordo coas seguintes bases:

Título Primeiro Características dos proxectos (art 1)
Título Segundo Beneficiarios das convocatorias (art 2-3)
Título Terceiro Prioridades na concesión (art 4-6)
Título Cuarto Os prazos e a documentación a presentar (art 7-8)
Título Quinto A concesión das axudas (art 9-14)
Título Sexto A xustificación dos proxectos (art 15-18)
Anexo I Proxecto de Actuación
Anexo II Datos da Entidade solicitante

 

Título Primeiro: Características dos proxectos

Artigo 1º

I. Os proxectos terán en conta as seguintes premisas:

a) Que se realicen en países non desenvolvidos, cun IDH mediano e baixo, e atendendo aos parámetros xerais establecidos no Plan Director da Cooperación Galega.

b) Que os seus obxectivos se centren na procura dun desenvolvemento participativo, endóxeno, que procure a transformación social das realidades do sur e que teñan no eido local e comunitario o seu espazo principal de intervención facendo especial fincapé na cobertura de necesidades básicas, infraestrutura e promoción do tecido económico, gobernabilidade democrática, saúde, educación, conservación de medio ambiente, etc., e en actuacións con efectos duradeiros. O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional.

c) Que poidan beneficiarse dos mesmos os cidadáns en xeral, sen que se discrimine por razón de grupo étnico, confesión relixiosa, etc., incidindo especialmente na superación da discriminación por razón de xénero.

d) Que eviten a invasión cultural e potencien e respecten a idiosincrasia do pobo beneficiario e o seu medio ambiente.

II. Na actual convocatoria non serán obxecto de apoio aqueles programas de sensibilización dirixidos ós cidadáns de Galicia, que se arbitrarán a través dun programa independente do Fondo.

III. Os proxectos ou unha fase dos mesmos desenvolveranse ó longo do período 2007-2008.

IV. Contido económico.

Con carácter xeral na modalidade de cooperación indirecta terán preferencia aqueles proxectos que cuxa contía non sexa superior aos 50.000 €.

 

Título Segundo: Beneficiarios das convocatorias

Artigo 2º

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade poderá outorgar axudas a:

 • Organizacións non gobernamentais de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade (ONGDs) con presenza real en Galicia.
 • Asociacións, Entidades e Organizacións con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro vencellados a entidades de cooperación ó desenvolvemento.
 • ONGDs de países non desenvolvidos que conten cun interlocutor válido e recoñecido ante o Fondo


Artigo 3º

Quedan excluídas as Entidades Gobernamentais de Cooperación, institucións financeiras e formacións políticas.

 

Título Terceiro: Prioridades na concesión

Artigo 4º

En relación co proxecto en si, terán preferencia os que teñan en conta os criterios seguintes:

1. Que estean dirixidos aos grupos menos favorecidos e que contribúan a mellorar as súas condicións de vida. Valorarase o número de persoas que se beneficiarán da axuda.

2. Que impliquen e fomenten a participación dos beneficiarios en todas e cada unha das fases: concepción, realización, xestión e avaliación.

3. Que teñan perspectiva de futuro nun dobre sentido:

a) Que poidan continuar cando a axuda exterior remate (autosuficiencia económica).

b) Se son impulsadas inicialmente pola cooperación exterior, que teñan en conta e garantan a súa continuidade a longo prazo con responsábeis locais (autosuficiencia loxística).

4. Que contemplen unha concepción integral do desenvolvemento e dean soporte ás organizacións de base, excluíndo as actividades que pretendan a promoción dunha opción política, relixiosa ou sindical concreta ou alenten a discriminación por razón de xénero.

5. Que, no suposto de accións directamente produtivas, axuden á constitución de recursos financeiros que se poidan empregar para outros proxectos ou actividades posteriores (fondos de rotación, préstamos, garantías bancarias, etc).

6. Que presenten obxectivos de desenvolvemento concretos, claros, avaliables e posibles de conseguir nun prazo razoable.

7. Que fomenten e respecten o medio ambiente.

8. Que sexan promovidas por ONGDs ou entidades do país beneficiario, que, ademais de responsabilizarse da execución, ofrezan a garantía dunha equipa responsable.

9. Que sexan de duración plurianual e se integren nunha planificación máis ampla.

10. Que axuden á creación dunha nova infraestrutura socioeconómica na zona onde se execute, e/ou á adquisición de bens de equipamento, e/ou á consecución do capital necesario para a formación de microempresas comunitarias, e/ou á capacitación e promoción do persoal executor do proxecto.

11. Que contemplen a participación de entidades municipalistas nas súas diferentes fases (formulación, xestión, avaliación) e se adecúen ó perfil das obrigas e funcións básicas a desenvolver polas entidades locais.

12. Con respecto á súa forma de presentación valorarase a fundamentación, a claridade e coherencia interna da presentación, a achega de documentación complementaria, que sexan cuantificábeis mediante orzamentos detallados e fidedignos, e a idoneidade dos parceiros.

13. Que impulsen a participación activa das asociacións de inmigrantes asentadas na comunidade galega no compromiso ao desenvolvemento local das súas comunidades de orixe.


Artigo 5º

a) A Comisión Executiva designará unha Comisión Avaliadora Técnica que valorará de 1 a 3 puntos cada un dos criterios do artigo 4º.

b) A Comisión Executiva terá en conta o informe dun equipo técnico, se a natureza do proxecto o aconsella. Neste suposto poderá valora-lo de 1 a 5 puntos.

c) O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de xeito excepcional. Neste caso valorarase a súa urxencia, a posibilidade real de chegar ao lugar de destino (vías de comunicación), a experiencia da ONGD que canalizará a axuda e a forma proposta de facelo (proxecto, responsábeis...).

d) O Fondo non poderá financiar ou cofinanciar accións xa feitas ou a piques de rematar.

e) Terase en conta o grao de cumprimento polos solicitantes das instrucións en convocatorias anteriores.


Artigo 6º

En relación coa ONGD ou entidade solicitante, valoraranse os seguintes criterios:

1. É imprescindible que a ONGD ou entidade solicitante sen ánimo de lucro figure constituída legalmente e acredite un mínimo de dous anos de experiencia na execución de proxectos de cooperación ao desenvolvemento.

2. A capacidade de mobilizar a solidariedade e os recursos privados, así como de acadar subvencións doutros organismos.

3. Que teña a capacidade de soster as accións subvencionadas.

4. Que conte cunha traxectoria contrastada no desenvolvemento de actividades de sensibilización na Comunidade autónoma.

5. Que os seus obxectivos sexan compatibles cos do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

6. Valorarase o impulso de proxectos por parte de varias ONG conxuntamente.

7. As ONGDs comprometeranse a participar nas accións de sensibilización impulsadas polo Fondo Galego, sempre e cando non estean en contradición co seu ideario.

 

Título Cuarto: Os prazos e a documentación a presentar

Artigo 7º

As entidades que participen na presente convocatoria terán que presentar a seguinte documentación:

I. Do proxecto:

As entidades solicitantes presentarán o proxecto concreto de actuación e cubrirán o resume do mesmo que se solicita no anexo I. Débense incluír os seguintes datos: localización detallada (achegar un mapa), xustificación do proxecto, obxectivos e fins que se perseguen, número e tipo de beneficiarios, descrición da metodoloxía de traballo, proposta detallada das actividades a realizar, o presuposto especificado por partidas, en euros, facendo constar a cantidade que se solicita ó Fondo e as que aportarán outras entidades, no seu caso.

O Fondo poderá solicitar a documentación complementaria aclaratoria que sexa necesaria.

II. Da entidade solicitante:

 • Instancia modelo (anexo II) cos datos da entidade (nome, dirección, teléfono, NIF) e da persoa ou persoas responsables da supervisión do proxecto (nome, enderezo), que deberá asinala aceptando en nome da organización estas bases.
 • Breve memoria da experiencia no campo da cooperación, con especial referencia ás actividades desenvolvidas nos dous últimos anos.
 • Acreditación de estar incluída no rexistro de Axentes de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia ou, no seu defecto, os estatutos da entidade.
 • Certificación bancaria da conta corrente a nome da entidade solicitante na que se desexe que se lle ingrese o importe da subvención, se é o caso.
 • Declaración na que conste o compromiso de aportar a diferencia directamente ou por financiamento de terceiros, entre o custo total do proxecto aceptado e a axuda ou subvención concedida.

Ademais, a Comisión Executiva do Fondo Galego poderá solicitar da ONG un balance dos dous últimos anos, especificando as subvencións recibidas, a súa orixe e a súa contía, así como os recursos propios xerados, e un informe dos recursos humanos cos que conta. Neste caso, deberán acompañar un organigrama, especificando as características da súa vinculación e dedicación, así como as relacións máis significativas que manteñan con outras organizacións locais, estatais ou estranxeiras.

III. No caso de que a solicitude se formule por unha ONGD do norte, en colaboración cunha ONGD do sur, presentará a seguinte documentación do parceiro: estatutos, memoria explicativa na que se detalle a súa forma xurídica, natureza e obxectivos, significación de colaboracións anteriores e unha avaliación dos resultados obtidos.


Artigo 8º

Os proxectos e o resto da documentación remitiranse á Secretaría Técnica do Fondo Galego (Avenida Joselín 7, portal 3-4ºB. 36.300-Baiona (Pontevedra)). O prazo comeza a partir da publicación destas bases e remata o 31 de marzo de 2007.

A resolución da convocatoria publicarase na páxina web www.igadi.org e na www.fegamp.es. Os proxectos non aprobados poderán retirarse na Secretaría Técnica do Fondo. Transcorridos dous meses dende a publicación da resolución, o Fondo Galego poderá destruír a documentación presentada e non retirada.

 

Título Quinto: A concesión das axudas

Artigo 9º

A Comisión Executiva valorará os proxectos presentados seguindo os criterios de prioridade expostos nos artigos 4º, 5º e 6º destas bases.

O Fondo Galego poderá solicitar copias adicionais da documentación presentada cando deba tramitar o cofinanciamento perante outras instancias. Igualmente, dos informes finais relativos á execución dos proxectos financiados.

Unha vez resolta a Convocatoria, o Fondo requirirá unha entrevista cos responsábeis dos proxectos, antes de facer o primeiro ingreso, co fin de establecer pautas de coordinación e seguimento.


Artigo 10º

Unha vez aprobadas as axudas farase efectivo o pago do 50% da cantidade concedida. Un 25% adicional librarase unha vez se presente un informe de seguimento das actuacións previstas. O restante 25% farase efectivo unha vez estea debidamente xustificada a axuda recibida, tal e como se recolle no artigo 15º. No caso de existiren dificultades para facer efectivo o 50% inicial, coa conformidade de ambas partes, poderán efectuarse pagos inferiores sempre e cando posibiliten o comezo do proxecto.


Artigo 11º

Poderá dedicarse ata un máximo do 8% total da axuda a gastos de preparación, secretaría e xestión.

Non poderán ser incluídos no obxecto das axudas, os desprazamentos dos membros das ONGDs aos países beneficiarios das accións.

Os custes derivados dos cambios de divisa non serán asumidos polo Fondo Galego. As transferencias aos países do Sur faranse efectivas en euros, sempre que así sexa posible.


Artigo 12º

Os proxectos pódense aprobar para o seu financiamento total ou parcialmente en función dos fondos dispoñibles e a criterio da Comisión Executiva, quen está facultada para dirimir e interpretar estas bases.

As ONGDs, pola súa banda, poden buscar cofinanciamento para os proxectos presentados sen máis restrición que facelo constar expresamente.

Nos casos en que a axuda solicitada ou aprobada non cubra o custo total do programa, deberá constar o compromiso por parte do peticionario de aportar a diferenza, ben directamente ou a través de financiamento de terceiros.

Mentres non se acredite o compromiso de financiamento, o Fondo non procederá a transferir a subvención acordada.


Artigo 13º

O importe das subvencións ou axudas en ningún caso poderá ser de tal contía que illada ou conxuntamente con outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entidades privadas, supere o cen por cen do custo total da actividade para a que se conceden. De ser o caso, o Fondo diminuirá a cantidade acordada ata absorber o exceso.


Artigo 14º

A subvención poderá ser revocada, despois da audiencia, ós interesados, sempre que dos informes de seguimento se deduza que as actividades non se axustan ao proxecto subvencionado. Esta circunstancia suporá a devolución das cantidades percibidas en virtude desta convocatoria e exerceranse, se é o caso, as accións legais pertinentes para esixir o reintegro correspondente.

En todo caso, as ONGDs adxudicatarias deberán colaborar nas inspeccións e visitas de proxectos en execución, realizadas a instancias do propio Fondo, ben directamente ou a través da Oficina de Seguimento de Proxectos de Managua (Nicaragua) ou de Tetuán (Marrocos), ou doutras entidades públicas que colaboren no financiamento.

 

Título Sexto: A xustificación dos proxectos

Artigo 15º

A partires do libramento da primeira parte da subvención, o Fondo Galego poderá recabar da ONGD ou entidade adxudicataria a remisión dun informe semestral sobre a execución do proxecto, que incluirá unha memoria explicativa acompañada dunha xustificación económica e de fotografías das actividades realizadas.


Artigo16º

Xustificaranse os gastos realizados con facturas orixinais, copias compulsadas ou documentos que acrediten o destino e o uso dos fondos concedidos.


Artigo 17º

O non cumprimento da xustificación implicará a súa inhabilitación para a percepción de novas axudas, de conformidade coas previsións establecidas na lei 3/2003, de 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento.


Artigo 18º

A ONGD solicitante farase responsable do desenvolvemento do proxecto e do correcto uso do financiamento que se outorgue. En todo caso non poderá ser desviado a outros usos diferentes do aprobado.

 

 

Ano 2006 - Resolución

Convocatoria de 2006 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

A Asemblea xeral de socios celebrada en Santiago de Compostela o 2 de xuño de 2006 aprobou por unanimidade a Proposta de Resolución da Convocatoria 2006 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade, que se transcribe a continuación.
 

 

Resolución

 

Presentáronse a esta convocatoria un total de 65 proxectos co seguinte perfil xeográfico:

    * África:13,
    * América Central: 18,
    * América do Sur: 31,
    * Caribe: 2,
    * Asia: 1.

A proposta da Comisión Avaliadora Técnica, na que participaron representantes do Concello de Arteixo, Culleredo, Oleiros, Deputación de Pontevedra, e da Secretaría do Fondo, con ausencia xustificada do Concello de Baiona e o Concello de Vigo, tivo en conta non soamente o interese das accións propostas senón igualmente as capacidades orzamentarias.
 

 

Proxectos

 

Cooperación indirecta

África

Senegal

1. Proxecto: Proxecto de Saúde Comunitaria. Construción e equipamento dun posto de saúde. Posta en marcha dunha mutua de saúde. Posta en marcha dunha farmacia comunitaria.

ONGD: Equus Zebra.
País: Senegal.
Orzamento: 77.981 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 77.981 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 20.000 €.
Resumo: Construción dun posto de saúde que comprenderá unha enfermería e unha maternidade cunha capacidade de acollida de 10 camas por unidade con todas as dependencias. Informar e sensibilizar ás poboacións locais mediante unha mobilización social sobre o contido do proxecto.
Beneficiari@s: 125 fogares, 5.086 habitantes.
Sector: Infraestrutura social. Saúde. Necesidades básicas.

América central

Guatemala

2. Proxecto: Fortalecemento da Soberanía Alimentaria na Conca do Río Polochic. 2º ano.

ONGD: Veterinarios sen Fronteiras.
País: Guatemala.
Orzamento: 17.754 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 17.754 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 17.754 €.
Cantidade aportada pola ONGD: 3.216 €.
Cantidade aportada polo parceiro local: 63.100 €.
Cantidade aportada pol@s beneficiari@s: 15.200 €.
Resumo: contribuir a garantir a soberanía alimentaria das familias da conca do río polochic en guatemala a través do manexo de proxectos agropecuarios e a recuperación e difusión da cultura agroecolóxica.
Sector: Capacitación-soberanía alimentaria. Necesidades estratéxicas.

3. Proxecto: Fortalecemento da participación de mulleres e xóvenes na organización comunitaria e municipal.

ONGD: Intered.
País: Guatemala.
Orzamento: 39.748,71 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 30.935 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 30.935 €.
Cantidade aportada pola ONGD: 1.500 €.
Cantidade aportada polo parceiro local: 2.859 €.
Cantidade aportada pol@s beneficiari@s: 4.455 €.
Resumo: Promover a participación das mulleres e os xóvenes das comunidades rurais nos mecanismos formais de participación cidadá establecidos no eido municipal.
Beneficiari@s: Capacitación a 280 e fortalecemento organizacional a 1.529.
Sector: Capacitación-xénero. Participación cidadá no eido municipal.

América do sur

Bolivia

4. Proxecto: Escola de Auxiliares de Enfermería de Sucre (Isfocata, Instituto Superior de Formación e Capacitación Hernández Vera).

ONGD: Seminario Galego de Educación pola Paz.
País: Bolivia.
Orzamento: 164.770,67 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 19.050 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 19.050 €.
Cantidade aportada pola ONGD: 2.000 €.
Cantidade aportada polo parceiro local: 143.719 €.
Resumo: Fortalecemento e mellora da calidade, o nivel de vida e a atención do sistema sanitario nos centros de saúde (1º nivel). Creación da Escola de Auxiliares de Enfermería de Sucre.
Beneficiari@s: 80 alumn@s que carecen de posibilidades para continuar os seus estudos poderán acceder a unha formación e capacitación que en dous anos lles facilitará integrarse nun mercado laboral cunha gran demanda tanto dentro como fora da comunidade. Apoiará de xeito destacado e preferente a todas aquelas mulleres da comunidade que soliciten recibir a formación e a capacitación.
Sector: Capacitación-formación. Saúde.

 

Perú

5. Proxecto: Turismo solidario, un xeito innovador e creativo de promover o emprego xuvenil e a identidade local.

ONGD: Tierra de Niños.
País: Perú.
Orzamento: 41.687,85 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 41.688 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 31.688 €.
Resumo: Artellar os procesos educativos locais para o fortalecemento da identidade cultural dos nen@s e dos xóvenes dos distritos. Valorar a historia e orixe das comunidades integrantes do circuíto turístico, afortalar as organizacións locais, agrupacións xuvenís, artesáns, etc, nos mecanismos de empleabilidade e xestión turística.
Sector: Capacitación-educación e cultura. Necesidades estratéxicas.

6. Proxecto: Construcción de servizos hixiénicos para nenos e nenas con necesidades educativas especiais.

ONGD: Inti.
País: Perú.
Orzamento: 3.000 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 2.380 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 1.190 €.
Cantidade aportada polo Concello de Gondomar: 1.190 €.
Cantidade aportada pola ONGD: 620 €.
Resumo: Brindar servizos hixiénicos seguros e de calidade para mellorar a atención da hixiene e saúde de setenta alumn@ con necesidades educativas especiais.
Sector: Saneamento. Necesidades básicas.

 

Cooperación directa

África

Cabo Verde

Convenio 2006/2007 coa Xunta de Galicia

7. Proxecto: Formación profesional básica en canalización hidráulica, electricidade básica e lectricidade industrial.

Parceiros: Cámara Municipal de San Lourenzo dos Órgaos, Centro de Formación Profesional.
Illa: Santiago
Orzamento total: 10.500 €.
Cantidade achegada polo Fondo Galego: 500 €.
Cantidade achegada pola Xunta de Galicia: 10.000€
Resumo: O proxecto consiste na realización de actividades de formación dirixidas á poboación moza co fin de compensar a falta de man de obra cualificada.

8. Proxecto: Conexións domiciliarias en Flamingos.

Parceiros: Cámara Municipal de San Miguel.
Illa: Santo Antón.
Orzamento: 22.312 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 1.000 €.
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 21.312 €.
Resumo: O proxecto consiste na conexión á rede domiciliaria de auga, na mellora do saneamento básico da comunidade de Flamengos. O proxecto contribuirá a reducir a pobreza e mellorar as condicións de vida da poboación.

9. Proxecto: Construción dun Centro Socio-comunitario na Comunidade do Val da Ribeira da Torre, Illa de Santo Antao.

Parceiro: Cámara Municipal de Ribeira Grande, organizacións de base comunitarias.
País: Cabo Verde.
Illa: Santo Antón.
Orzamento: 44.406 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 5.000 €.
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 31.280 €.
Cantidade aportada pola Cámara Municipal: 8.126 €.
Resumo: Construír un Centro Socio-comunitario co fin de prestar servizos sociais nas respectivas comunidades e reforzar as capacidades de intervención e as súas organizacións representativas no marco da descentralización de competencias e responsabilidades promovidas pola Cámara.
Sector: Infraestruturas sociais.

10. Proxecto: Construción dunha escola infantil en Covao Sanches, Zona Norte, Illa de Santiago.

Parceiro: Cámara Municipal de Santa Cruz.
País: Cabo Verde.
Illa: Santiago.
Orzamento: 22.675 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 1.000 €.
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 21.675 €.
Resumo: Construción dunha escola infantil na zona norte da localidade, onde as familias viven en pobreza dependendo das Faimo (Frentes da Alta Intensidade de Man de Obra).
Sector: Infraestruturas básicas. Educación.

11. Proxecto: Capacitacion de xóvenes.

Parceiro: Cámara Municipal de San Miguel, Centro de Formación Profesional.
País: Cabo Verde.
Illa: Santiago.
Orzamento: 40.015 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 5.000 €.
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 28.666 €.
Cantidade aportada pola Cámara Municipal: 6.349 €.
Resumo: Contribuír a autosostenibilidade dos xóvenes grazas á formación profesional. Formación de 130 xóvenes na procura do 1º emprego con vocación para áreas culturais en sectores diversos: artesanía, danza, asociativismo, mantemento de ordenadores.
Sector: Capacitación técnica. Necesidades estratéxicas.

12. Proxecto: Conexións domiciliarias en Flamengos, Illa de Santiago.

Parceiro: Cámara Municipal de San Miguel.
País: Cabo Verde.
Orzamento: 22.312 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 1.000 €.
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 21.312 €.
Resumo: Dotación á comunidade dunha rede domiciliaria universal. Mellora do saneamento básico e a hixiene. Contribuír á reducción da pobreza e elevar as condicións de vida da poboación.
Sector: Infraestruturas básicas. Abastecemento e saneamento de auga.
Cláusula: O financiamento deste proxecto materializarase en función das achegas dos cofinanciadores previstos.

13. Proxecto: Formación profesional básica en canalización hidraúlica, electricidade básica e electricidade industrial.

Parceiro: Cámara Municipal de San Lourenzo dos Órgaos, Centro de Formación Profesional.
País: Cabo Verde.
Orzamento: 36.280 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 1.000 €.
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 35.280 €.
Resumo: Capacitar aos xóvenes en materia de instalacións hidraúlicas, etc, co fin de compensar a falta de man de obra cualificada promovendo a equidad.
Sector: Capacitación. Promoción de auto-emprego. Mocidade.
Cláusula: O financiamento deste proxecto materializarase en función das achegas dos cofinanciadores previstos.

14. Proxecto: Construción dunha escola en Santa Catarina.

Parceiro: Comisión Instaladora de Santa Catarina.
País: Cabo Verde.
Illa: Fogo.
Orzamento: 36.280 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 1.000 €.
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 35.280 €.
Resumo: Garantir o acceso rápido dos máis pequenos ao ensino prescolar. Aumento do rendemento escolar e reducción do analfabetismo.
Sector: Infraestruturas básicas. Educación. Necesidades básicas.

 

Total da convocatoria: 530.135 euros.

 

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2006.

Ano 2006 - Convocatoria

Bases de financiamento de programas de cooperación ao desenvolvemento e de solidariedade para o ano 2006

Aprobadas pola Comisión Executiva do Fondo Galego na xuntanza celebrada o día 2 de febreiro de 2006

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, oído o Consello Municipalista da Cooperación, de acordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a organizacións non gobernamentais co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano.

A tal efecto, financiaranse proxectos de cooperación de acordo coas seguintes bases:

 

Título Primeiro Características dos proxectos (art 1)
Título Segundo Beneficiarios das convocatorias (art 2-3)
Título Terceiro Prioridades na concesión (art 4-6)
Título Cuarto Os prazos e a documentación a presentar (art 7-8)
Título Quinto A concesión das axudas (art 9-14)
Título Sexto A xustificación dos proxectos (art 15-18)
Anexo I Proxecto de Actuación
Anexo II Datos da Entidade solicitante

 

 

Título Primeiro: Características dos proxectos

Artigo 1º

I.- Os proxectos terán en conta as seguintes premisas:

a) Que se realicen en países non desenvolvidos, cun IDH mediano e baixo, e atendendo aos parámetros xerais establecidos no Plan Director da Cooperación Galega.

b) Que os seus obxectivos se centren na cobertura de necesidades básicas, infraestrutura e promoción do tecido económico, gobernabilidade democrática, saúde, educación, conservación de medio ambiente, etc., e en actuacións con efectos duradeiros. O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional.

c) Que poidan beneficiarse dos mesmos os cidadáns en xeral, sen que se discrimine por razón de grupo étnico, confesión relixiosa, etc., incidindo especialmente na superación da discriminación por razón de xénero.

d) Que eviten a invasión cultural e potencien e respecten a idiosincrasia do pobo beneficiario e o seu medio ambiente.

II.- Na actual convocatoria non serán obxecto de apoio aqueles programas de sensibilización dirixidos ós cidadáns de Galicia, que se arbitrarán a través dun programa independente do Fondo.

III.- Os proxectos ou unha fase dos mesmos desenvolveranse ó longo do período 2006-2007.

 

Título Segundo: Beneficiarios das convocatorias

Artigo 2º

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade poderá outorgar axudas a:

 • Organizacións non gobernamentais de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade (ONGs) con presencia real en Galicia.
 • Asociacións, Entidades e Organizacións con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro (veciñais, ecoloxistas, xuvenís, sindicais, de inmigrantes, etc.) vencellados a entidades de cooperación ó desenvolvemento.
 • ONGs de países non desenvolvidos que conten cun interlocutor válido e recoñecido ante o Fondo.

 

Artigo 3º

Quedan excluídas as Entidades Gobernamentais de Cooperación, institucións financeiras e formacións políticas.

 

Título Terceiro: Prioridades na concesión

Artigo 4º

En relación co proxecto en si, terán preferencia os que teñan en conta os criterios seguintes:

1. Que estean dirixidos aos grupos menos favorecidos e que contribúan a mellorar as súas condicións de vida. Valorarase o número de persoas que se beneficiarán da axuda.

2. Que impliquen e fomenten a participación dos beneficiarios en todas e cada unha das fases: concepción, realización, xestión e avaliación.

3. Que teñan perspectiva de futuro nun dobre sentido:

a) Que poidan continuar cando a axuda exterior remate (autosuficiencia económica).

b) Se son impulsadas inicialmente pola cooperación exterior, que teñan en conta e garantan a súa continuidade a longo prazo con responsables locais (autosuficiencia loxística).

4. Que contemplen unha concepción integral do desenvolvemento e dean soporte ás organizacións de base, excluíndo as actividades que pretendan a promoción dunha opción política, relixiosa ou sindical concreta ou alenten a discriminación por razón de xénero.

5. Que, no suposto de accións directamente productivas, axuden á constitución de recursos financeiros que se poidan empregar para outros proxectos ou actividades posteriores (fondos de rotación, préstamos, garantías bancarias, etc).

6. Que presenten obxectivos de desenvolvemento concretos, claros, avaliables e posibles de conseguir nun prazo razoable.

7. Que fomenten e respecten o medio ambiente.

8. Que sexan promovidas por ONGs ou entidades do país beneficiario, que, ademais de responsabilizarse da execución, ofrezan a garantía dun equipo responsable.

9. Que sexan de duración plurianual e se integren nunha planificación máis ampla.

10. Que axuden á creación dunha nova infraestructura socioeconómica na zona onde se execute, e/ou á adquisición de bens de equipamento, e/ou á consecución do capital necesario para a formación de microempresas comunitarias, e/ou á capacitación e promoción do persoal executor do proxecto.

11. Que contemplen a participación de entidades municipalistas nas súas diferentes fases (formulación, xestión, avaliación) e se adecúen ó perfil das obrigas e funcións básicas a desenvolver polas entidades locais.

12. Con respecto á súa forma de presentación valorarase a fundamentación, a claridade e coherencia interna da presentación, a aportación de documentación complementaria, que sexan cuantificables mediante presupostos detallados e fidedignos, e a idoneidade da contraparte.

13. Que impulsen a participación activa das asociacións de inmigrantes asentadas na comunidade galega no compromiso ao desenvolvemento local das súas comunidades de orixe.


Artigo 5º

a) A Comisión Executiva designará unha Comisión Avaliadora Técnica que valorará de 1 a 3 puntos cada un dos criterios do artigo 4º.

b) A Comisión Executiva terá en conta o informe dun equipo técnico, se a natureza do proxecto o aconsella. Neste suposto poderá valora-lo de 1 a 5 puntos.

c) O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional. Neste caso valorarase a súa urxencia, a posibilidade real de chegar ó lugar de destino (vías de comunicación), a experiencia da ONG que canalizará a axuda e a forma proposta de face-lo (proxecto, responsables...).

d) O Fondo non poderá financiar ou cofinanciar accións xa feitas ou a piques de rematar.

e) Terase en conta o grao de cumprimento polos solicitantes das instruccións en convocatorias anteriores.


Artigo 6º

En relación coa ONG ou entidade solicitante, valoraranse os seguintes criterios:

1. É imprescindible que a ONG ou entidade solicitante sen ánimo de lucro figure constituída legalmente e acredite un mínimo de dous anos de experiencia na execución de proxectos de cooperación ó desenvolvemento.

2. A capacidade de mobilizar a solidariedade e os recursos privados, así como de acadar subvencións doutros organismos.

3. Que teña a capacidade de soster as accións subvencionadas.

4. Que conte cunha traxectoria contrastada no desenvolvemento de actividades de sensibilización na Comunidade autónoma.

5. Que os seus obxectivos sexan compatibles cos do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

6. Valorarase o impulso de proxectos por parte de varias ONG conxuntamente.

7. As ONGs comprometeranse a participar nas accións de sensibilización impulsadas polo Fondo Galego, sempre e cando non estean en contradicción co seu ideario.

 

Título Cuarto: Os prazos e a documentación a presentar

Artigo 7º

As entidades que participen na presente convocatoria terán que presentar un dosier que inclúa os seguintes datos:

I. Do proxecto:

As entidades solicitantes presentarán o proxecto concreto de actuación e cubrirán o resume do mesmo que se solicita no anexo I. Débense incluír os seguintes datos: localización detallada (achegar un mapa), xustificación do proxecto, obxectivos e fins que se perseguen, número e tipo de beneficiarios, descrición da metodoloxía de traballo, proposta detallada das actividades a realizar, o presuposto especificado por partidas, en euros, facendo constar a cantidade que se solicita ó Fondo e as que aportarán outras entidades, no seu caso.

O Fondo poderá solicitar a documentación complementaria aclaratoria que sexa necesaria.

II. Da entidade solicitante:

 • Instancia modelo (anexo II) cos datos da entidade (nome, dirección, teléfono, NIF) e da persoa ou persoas responsables da supervisión do proxecto (nome, enderezo), que deberá asinala aceptando en nome da organización estas bases.
 • Breve memoria da experiencia no campo da cooperación, con especial referencia ás actividades desenvolvidas nos dous últimos anos.
 • Acreditación de estar incluída no rexistro de Axentes de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia ou, no seu defecto, os estatutos da entidade.
 • Certificación bancaria da conta corrente a nome da entidade solicitante na que se desexe que se lle ingrese o importe da subvención, se é o caso.
 • Declaración na que conste o compromiso de aportar a diferencia directamente ou por financiamento de terceiros, entre o custo total do proxecto aceptado e a axuda ou subvención concedida.

Ademais, a Comisión Executiva do Fondo Galego poderá solicitar da ONG un balance dos dous últimos anos, especificando as subvencións recibidas, a súa orixe e a súa contía, así como os recursos propios xerados, e un informe dos recursos humanos cos que conta. Neste caso, deberán acompañar un organigrama, especificando as características da súa vinculación e dedicación, así como as relacións máis significativas que manteñan con outras organizacións locais, estatais ou estranxeiras.

III. No caso de que a solicitude se formule por unha ONG do norte, en colaboración cunha ONG do sur, presentará a seguinte documentación da contraparte: estatutos, memoria explicativa na que se detalle a súa forma xurídica, natureza e obxectivos, significación de colaboracións anteriores e unha avaliación dos resultados obtidos.


Artigo 8º

Os proxectos e o resto da documentación remitiranse á Secretaría do Fondo Galego (Avenida Joselín, 7. Portal 3-4ºB. 36300-Baiona (Pontevedra). O prazo comeza a partir da aprobación destas Bases e remata o 31 de marzo de 2006.

A resolución da convocatoria publicarase na páxina web www.igadi.org e na www.fegamp.es. Os proxectos non aprobados poderán retirarse na Secretaría do Fondo. Transcorridos dous meses dende a publicación da resolución, o Fondo Galego poderá destruír a documentación presentada e non retirada.

 

Título Quinto: A concesión das axudas

Artigo 9º

A Comisión Executiva valorará os proxectos presentados seguindo os criterios de prioridade expostos nos artigos 4º, 5º e 6º destas bases.

O Fondo Galego poderá solicitar copias adicionais da documentación presentada cando deba tramitar o cofinanciamento perante outras instancias. Igualmente, dos informes finais relativos á execución dos proxectos financiados.

Unha vez resolta a Convocatoria, o Fondo requirirá unha entrevista cos responsábeis dos proxectos, antes de facer o primeiro ingreso, co fin de establecer pautas de coordinación e seguimento.


Artigo 10º

Unha vez aprobadas as axudas farase efectivo o pago do 50% da cantidade concedida. Un 25% adicional librarase unha vez se presente un informe de seguimento das actuacións previstas. O restante 25% farase efectivo unha vez estea debidamente xustificada a axuda recibida, tal e como se recolle no artigo 15º. No caso de existiren dificultades para facer efectivo o 50% inicial, coa conformidade de ambas partes, poderán efectuarse pagos inferiores sempre e cando posibiliten o comezo do proxecto.


Artigo 11º

Poderá dedicarse ata un máximo do 8% total da axuda a gastos de preparación, secretaría e xestión. Non poderán ser incluídos no obxecto das axudas, os desprazamentos dos membros das ONGs ós países beneficiarios das accións.

Os custes derivados dos cambios de divisa non serán asumidos polo Fondo Galego. As transferencias aos países do Sur faranse efectivas en euros, sempre que así sexa posible.


Artigo 12º

Os proxectos pódense aprobar para o seu financiamento total ou parcialmente en función dos fondos dispoñibles e a criterio da Comisión Executiva, quen está facultada para dirimir e interpretar estas bases.

As ONGs, pola súa banda, poden buscar cofinanciamento para os proxectos presentados sen máis restricción que facelo constar expresamente.

Nos casos en que a axuda solicitada ou aprobada non cubra o custo total do programa, deberá constar o compromiso por parte do peticionario de aportar a diferencia, ben directamente ou a través de financiamento de terceiros.

Mentres non se acredite o compromiso de financiamento, o Fondo non procederá a transferir a subvención acordada.


Artigo 13º

O importe das subvencións ou axudas en ningún caso poderá ser de tal contía que illada ou conxuntamente con outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entidades privadas, supere o cen por cen do custo total da actividade para a que se conceden. De ser o caso, o Fondo diminuirá a cantidade acordada ata absorber o exceso.


Artigo 14º

A subvención poderá ser revocada, despois da audiencia, ós interesados, sempre que dos informes de seguimento se deduza que as actividades non se axustan ó proxecto subvencionado. Esta circunstancia suporá a devolución das cantidades percibidas en virtude desta convocatoria e exerceranse, se é o caso, as accións legais pertinentes para esixir o reintegro correspondente.

En todo caso, as ONGDs adxudicatarias deberán colaborar nas inspeccións e visitas de proxectos en execución, realizadas a instancias do propio Fondo, ben directamente ou a través da Oficina de Seguimento de Proxectos de Managua (Nicaragua) ou de Tetuán (Marrocos), ou doutras entidades públicas que colaboren no financiamento.

 

Título Sexto: A xustificación dos proxectos

Artigo 15º

A partires do libramento da primeira parte da subvención, o Fondo Galego poderá recabar da ONGD ou entidade adxudicataria a remisión dun informe semestral sobre a execución do proxecto, que incluirá unha memoria explicativa acompañada dunha xustificación económica e de fotografías das actividades realizadas.


Artigo16º

Xustificaranse os gastos realizados con facturas orixinais, copias compulsadas ou documentos que acrediten o destino e o uso dos fondos concedidos.


Artigo 17º

O non cumprimento da xustificación implicará a súa inhabilitación para a percepción de novas axudas, de conformidade coas previsións establecidas na lei 3/2003, de 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento.


Artigo 18º

A ONGD solicitante farase responsable do desenvolvemento do proxecto e do correcto uso do financiamento que se outorgue. En todo caso non poderá ser desviado a outros usos diferentes do aprobado.

 

 

Ano 2005 - Resolución

Convocatoria de 2005 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

A Asemblea xeral de socios celebrada en Santiago de Compostela o 28 de xuño de 2005, aprobou por unanimidade a Proposta de Resolución da Convocatoria 2005 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade, que se transcribe a continuación.

 

Resolución

Presentáronse a esta convocatoria un total de 54 proxectos co seguinte perfil xeográfico: Norteamérica (1), Centroamérica (18), Caribe (3), Sudamérica (19), África (11) e Asia (2). A proposta da Comisión Avaliadora Técnica, na que participaron representantes dos concellos de Vigo, Baiona, Oleiros e da Secretaría do Fondo, con ausencia xustificada do Concello de Arteixo e da Deputación de Pontevedra, tivo en conta non soamente o interese das accións propostas senón igualmente as capacidades orzamentarias.

 

Proxectos

 

África

 

Cabo Verde

1. Proxecto: Cooperativa gráfica en Santo Antao. Cara novos espazos de Inserción socio-laboral.

ONGD: Asociación Socio Cultural Atamán.
País: Cabo Verde.
Illa: Santo Antón.
Orzamento: 51.600 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 48.600 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 30.000 €.
Cantidade aportada pola ONGD: 3.000 €.
Resumo: Creación e posta en marcha dunha cooperativa gráfica que xerará emprego a 30 persoas de forma directa. A Cámara de Paul apoia o proxecto. Dúas fases dun ano cada unha, capacitación en novas tecnoloxías, etc; e segunda fase, elaboración de listado de provedores.
Observacións: A primeira fase deste proxecto financiouse polo Fondo en 2004. Deberá acreditar a obtención do financiamento pendente.

 

Mauritania

2. Proxecto: Mellora do nivel de vida e formación dos mariñeiros artesanais de Nouadhibou.

 

ONGD: Natura Hispánica.
País: Mauritania.
Orzamento: 37.535 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 19.635 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 19.635 €.
Cantidade aportada pola ONGD: 2.100 €.
Cantidade aportada polo parceiro: 15.800 €.
Resumo: Mellora das condicións de vida e dos ingresos dos pescadores artesanais mediante a formación no tratamento, manipulación e comercialización do peixe. Mellora das condicións de navegación e seguridade a bordo das embarcacións, para diminuír a taxa de riscos laborais.

 

América Central

 

Nicaragua

3. Proxecto: Creación da Unidade Clínico Docente en Ciudad Sandino.

ONGD: Fundación SEMG-Solidaria.
País: Nicaragua.
Orzamento: 446.260,49 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 60.000 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 30.000 €.
Cantidade aportada pola ONGD: 131.260 €.
Resumo: Construción e funcionamento dunha unidade clínico docente co fin de superar o seu nivel científico-técnico. Prestar atención médica con calidade á poboación.
Observacións: Cidade Sandino está irmandada co Concello de Allariz, que aporta 12.000 euros. Asúmese o compromiso orzamentario desagregado en dous anos.

4. Proxecto: Proxecto de Educación Alternativa Rural Técnica Integral para Adolescentes e Mozos Rurais no Municipio de Las Sabanas.

ONGD: INPRHU-Somoto, Instituto de Promoción Humana.
País: Nicaragua.
Orzamento: 119.027,20 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 42.742 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 42.742 €.
Resumo: Mellora da calidade de vida dos mozos rurais aportando ao desenvolvemento integral, autoxestionario e sostible das súas familias e as súas comunidades a adquisición de coñecementos grazas aos programas de formación técnica e do ciclo básico de secundaria.
Observacións: No financiamento previsto polo Fondo Galego, achegarase unha aportación do Concello de Oleiros por valor de 30.000 €.

5. Proxecto: Instalación dun muíño comunal.

ONGD: INPRHU-Somoto, Instituto de Promoción Humana.
País: Nicaragua.
Orzamento: 2.936,25 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 1.200 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 1.200 €.
Cantidade aportada pola Comunidade: 626,96 €.
Cantidade aportada pola Alcaldía: 1.109,29 €.
Resumo: Instalación dun muíño comunal, que funcionará a base de enerxía eléctrica. O proxecto inclúe a compra dun muíño con capacidade de 150 Lbs/h, instalación eléctrica, construción de caseta, equipamento de caseta con mesas e bancos.

 

 

Honduras

6. Proxecto: Mellora integral das condicións de vida das comunidades da liña costeira oriental do Municipio de Balfate.

ONGD: Solidariedade Internacional.
País: Honduras.
Orzamento: 22.000 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 22.000 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 22.000 €.
Resumo: Plan de capacitación dos líderes comunitarios e fortalecemento das organizacións produtivas na súa constitución, xestión e funcionamento para o acceso e ingreso dos grupos das mulleres de Río Esteban e Río Coco.

 

 

El Salvador

7. Proxecto: Produción de Medicina Natural para a Atención de Saúde Sexual e Reprodutiva das mulleres adolescentes no Municipio de Tonacatepeque.

ONGD: APROCSAL (Asociación de Promotores Comunais Salvadoreños).
País: El Salvador.
Orzamento: 71.964,48 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 49.083,85 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 24.541,92 €.
Resumo: Contribuír a mellorar a calidade de vida da poboación moza, especialmente mulleres adolescentes, mediante o impulso dunha produción alternativa de medicamentos naturais para a Saúde Sexual e Reprodutiva. Acceso a medicamentos alternativos de boa calidade e xeración de actividades de comercialización de produtos naturais.
Observacións: Asúmese o compromiso orzamentario en dous anos.

 

América do Sur

 

Perú

8. Proxecto: Mellora da Atención no Departamento de Pediatría e Emerxencias Pediátricas, Hospital Nacional 2 de Maio.

ONGD: Oficina Executiva de Planificación Estratéxica do Hospital Nacional 2 de Maio.
País: Perú.
Orzamento: 40.448,50 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 40.448,50 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 40.448,50 €.
Resumo: Mellora da cobertura de atención especializada no Departamento de Pediatría e Emerxencias Pediátricas do Hospital Nacional 2 de Maio.
Observacións: O Concello de Lugo asume o 50 % do orzamento solicitado.

9. Proxecto: Bicicletas para promotoras/es comunitarias/es de Cajamarca.

ONGD: Bicis pola Paz.
País: Perú.
Orzamento: 4.600 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 2.300 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 2.300 €.
Cantidade aportada pola ONGD: 2.300 €.
Resumo: Promover a mellora das condicións de vida das familias labregas das provincias de San Marcos e Cajabamba, apoiando aos promotores comunitarios.

 

Asia

 

Palestina

10. Proxecto: Apoio aos Xardíns de Infancia Gassan Kanafani.

ONGD: UPWC, Union of Palestinian Women Committees.
País: Palestina
Orzamento: 9.558 €
Cantidade solicitada ao Fondo: 8.147 €
Cantidade aportada polo Fondo: 8.147 €
Cantidade aportada polo parceiro: 1.411 €
Resumo: Mellora do nivel educativo dos Xardíns de Infancia da UPWC, garantindo a mellora dos servizos e a elevación do nivel educativo, asegurando a súa continuidade. Compra de 515 caixas de libros e outro material escolar cos recursos das garderías a distribuír entre os graos medios e superior.
Observacións: Compromiso de asumir o 50 % por parte dos Concellos de As Pontes, Narón e Fene.
 

 

Cooperación directa

 

África

 

Cabo Verde

11. Proxecto: Adquisición de 22 licencias de Arcview.

Parceiro: ANMCV.
País: Cabo Verde.
Orzamento: 40.000 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 2.055 €.
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 37.945 €.
Resumo: Dotación dos programas informáticos ARCVIEW que posibilitan o manexo da base de datos cartográficos xa existente; capacitación técnica instrumental das municipalidades e das entidades encargadas da xestión do territorio no arquipélago e profundización nas fases de descentralización e asunción de competencias.

12. Proxecto: Financiamento da rehabilitación do Bairro Social Cha de Tiliza, Pontinha de Janel-Paul.

Parceiro: Cámara Municipal de Paul.
País: Cabo Verde.
Illa: Santo Antón.
Orzamento: 21.112, 62 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 1.112,62 €.
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 20.000 €.
Resumo: Reconstrución de 10 vivendas sociais co fin de mellorar as condicións de vida e de habitabilidade en termos de seguridade e hixiene de 10 familias de Paul.

13. Proxecto: Apoio ao Fondo Comunitario.

Parceiro: Cámara Municipal de Maio.
País: Cabo Verde.
Illa: Maio.
Orzamento: 15.000 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 1.000 €.
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 14.000 €.
Resumo: Financiamento aos microcircuítos locais, desenvolvidos e implementados polas asociacións comunitarias, no seguimento e constitución de asociacións comunitarias e o reforzo das existentes.

14. Proxecto: Reforzamento do abastecemento de auga na Illa de Maio.

Parceiro: Cámara Municipal de Maio.
País: Cabo Verde.
Illa: Maio.
Orzamento: 85.000 €
Cantidade aportada polo Fondo: 3.000 €
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 60.000 €
Cantidade aportada pola Cámara Municipal de Maio: 22.000 €
Resumo: Reforzar o abastecemento de auga na Illa de Maio.

 

América

 

Perú

15. Proxecto: Xestión municipal e participación cidadá no desenvolvemento rural. 2 ª Fase.

Parceiro: CEPRODE (Centro de Promoción do Desenvolvemento e o Ensino).
País: Perú.
Orzamento: 244.202 €.
Cantidade solicitada: 107.554 €
Cantidade aportada polo Fondo: 5.950,82 €
Cantidade aportada pola Xunta de Galicia: 101.603,18 €
Cantidade aportada polo parceiro: 136.648 €
Resumo: Promoción da xestión municipal do desenvolvemento rural e a participación cidadá dos 12 distritos da provincia de Huaral. Realización de actividades de capacitación das autoridades, líderes e cidadás que participen na formulación e xestión dos plans de desenvolvemento, a través dos mecanismo de participación cidadá.
Observacións: Segunda fase dun proxecto iniciado en 2004.
 

Total da convocatoria: 467.681,84 euros.

 

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2005.

Ano 2005 - Convocatoria

Bases de financiamento de programas de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade para o ano 2005

Aprobadas pola Comisión Executiva na xuntanza celebrada o día 10 de febreiro de 2005

 

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, oído o Consello Municipalista da Cooperación, de acordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a organizacións non gobernamentais co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano.

A tal efecto, financiaranse proxectos de cooperación de acordo coas seguintes bases:

Título Primeiro Características dos proxectos (art 1)
Título Segundo Beneficiarios das convocatorias (art 2-3)
Título Terceiro Prioridades na concesión (art 4-6)
Título Cuarto Os prazos e a documentación a presentar (art 7-8)
Título Quinto A concesión das axudas (art 9-14)
Título Sexto A xustificación dos proxectos (art 15-18)

 

Título Primeiro: Características dos proxectos

Artigo 1º

I.- Os proxectos terán en conta as seguintes premisas:

a) Que se realicen en países non desenvolvidos. A atención prioritaria centrarase en países de América Central, América Latina, Caribe e África, (países de lingua oficial portuguesa, etc).

b) Que os seus obxectivos se centren en de cobertura de necesidades básicas, infraestructura e promoción do tecido económico, gobernabilidade e consolidación democrática, saúde, educación, conservación de medio ambiente, etc., e en actuacións que revistan certa permanencia ou estabilidade. O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional.

c) Que poidan beneficiarse dos mesmos os cidadáns en xeral, sen que se discrimine por razón de raza, confesión relixiosa, etc., incidindo especialmente na superación da discriminación por razón de xénero.

d) Que eviten a invasión cultural e potencien e respecten a idiosincrasia do pobo beneficiario e o seu medio ambiente.

II.- Na actual convocatoria non serán obxecto de apoio aqueles programas de sensibilización á opinión pública dirixidos ós cidadáns de Galicia, que se arbitrarán a través dun programa independente do Fondo.

III.- Os proxectos ou unha fase dos mesmos desenvolveranse ó longo do período 2005-2006.

 

Título Segundo: Beneficiarios das convocatorias

Artigo 2º

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade poderá outorgar axudas a:

 • Organizacións non gobernamentais de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade (ONGs) con presencia real en Galicia.
 • Asociacións, Entidades e Organizacións con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro (veciñais, ecoloxistas, xuvenís, sindicais, etc.) vencellados a entidades de cooperación ó desenvolvemento.
 • ONGs de países non desenvolvidos que conten cun interlocutor válido e recoñecido ante o Fondo.


Artigo 3º

Quedan excluídas as Entidades Gobernamentais de Cooperación, institucións financeiras e formacións políticas.

 

Título Terceiro: Prioridades na concesión

Artigo 4º

En relación co proxecto en si, terán preferencia os que teñan en conta os criterios seguintes:

1. Que estean dirixidos ós grupos menos favorecidos e que contribúan a mellorar as súas condicións de vida. Valorarase o número de persoas que se beneficiarán da axuda.

2. Que impliquen e fomenten a participación dos beneficiarios en todas e cada unha das fases: concepción, realización, xestión e avaliación.

3. Que teñan perspectiva de futuro nun dobre sentido:

a) Que poidan continuar cando a axuda exterior remate (autosuficiencia económica).

b) Se son impulsadas inicialmente pola cooperación exterior, que teñan en conta e garantan a súa continuidade a longo prazo con responsables locais (autosuficiencia loxística).

4. Que contemplen unha concepción integral do desenvolvemento e dean soporte ás organizacións de base, excluíndo as actividades que pretendan a promoción dunha opción política, relixiosa ou sindical concreta ou alenten a discriminación por razón de xénero.

5. Que, no suposto de accións directamente productivas, axuden á constitución de recursos financeiros que se poidan empregar para outros proxectos ou actividades posteriores (fondos de rotación, préstamos, garantías bancarias, etc).

6. Que presenten obxectivos de desenvolvemento concretos, claros, avaliables e posibles de conseguir nun prazo razoable.

7. Que respecten o medio ambiente.

8. Que sexan promovidas por ONGs ou entidades do país beneficiario, que, ademais de responsabilizarse da execución, ofrezan a garantía dun equipo responsable.

9. Que, preferentemente, sexan de duración plurianual e se integren nunha planificación máis ampla.

10. Que axuden á creación dunha nova infraestructura socioeconómica na zona onde se execute, e/ou á adquisición de bens de equipamento, e/ou á consecución do capital necesario para a formación de microempresas comunitarias, e/ou á capacitación e promoción do persoal executor do proxecto.

11. Que contemplen a participación de entidades municipalistas nas súas diferentes fases (formulación, xestión, avaliación) e se adecúen ó perfil das obrigas e funcións básicas a desenvolver polas entidades locais.

12. Con respecto á súa forma de presentación valorarase a fundamentación, a claridade e coherencia interna da presentación, a aportación de documentación complementaria, que sexan cuantificables mediante presupostos detallados e fidedignos, e a idoneidade da contraparte.


Artigo 5º

a) A Comisión Executiva designará unha Ponencia Técnica que valorará de 1 a 3 puntos cada un dos criterios do artigo 4º.

b) A Comisión Executiva terá en conta o informe dun equipo técnico, se a natureza do proxecto o aconsella. Neste suposto poderá valora-lo de 1 a 5 puntos.

c) O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional. Neste caso valorarase a súa urxencia, a posibilidade real de chegar ó lugar de destino (vías de comunicación), a experiencia da ONG que canalizará a axuda e a forma proposta de face-lo (proxecto, responsables...).

d) O Fondo non poderá financiar ou cofinanciar accións xa feitas ou a piques de rematar.

e) Para convocatorias posteriores terase en conta o grado de cumprimento destas instruccións.


Artigo 6º

En relación coa ONG ou entidade solicitante, valoraranse os seguintes criterios:

1. É imprescindible que a ONG ou entidade solicitante sen ánimo de lucro figure constituída legalmente e acredite un mínimo de dous anos de experiencia na execución de programas de cooperación ó desenvolvemento.

2. A capacidade de mobilizar a solidariedade e os recursos privados, así como de acadar subvencións doutros organismos.

3. Que teña experiencia contrastada en accións de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade.

4. Que teña a capacidade de soster as accións subvencionadas.

5. Que conte cunha traxectoria contrastada no desenvolvemento de actividades de sensibilización na Comunidade autónoma.

6. Que os seus obxectivos sexan compatibles cos do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

7. Valorarase o impulso de proxectos por parte de varias ONG conxuntamente.

8. As ONGs comprometeranse a participar nas accións de sensibilización impulsadas polo Fondo Galego, sempre e cando non estean en contradición co seu ideario.

 

Título Cuarto: Os prazos e a documentación a presentar

Artigo 7º

As entidades que participen na presente convocatoria terán que presentar un dosier que inclúa os seguintes datos:

I. Do proxecto:

As entidades solicitantes presentarán o proxecto concreto de actuación e cubrirán o resume do mesmo que se solicita no anexo I. Débense incluír os seguintes datos: localización detallada (achegar un mapa), xustificación do proxecto, obxectivos e fins que se perseguen, número e tipo de beneficiarios, descrición da metodoloxía de traballo, proposta detallada das actividades a realizar, cronograma operativo e o presuposto especificado por partidas, en euros, facendo constar a cantidade que se solicita ó Fondo e as que aportarán outras entidades, no seu caso.

O Fondo poderá solicitar a documentación complementaria aclaratoria que sexa necesaria.

II. Da entidade solicitante:

 • Instancia modelo (anexo II) cos datos da entidade (nome, dirección, teléfono, NIF) e da persoa ou persoas responsables da supervisión do proxecto (nome, enderezo), que deberá asinala aceptando en nome da organización estas bases.
 • Breve memoria da experiencia no campo da cooperación, con especial referencia ás actividades desenvolvidas nos dous últimos anos.
 • Acreditación de estar incluída no rexistro de Organizacións non Gobernamentais para o desenvolvemento da Xunta de Galicia ou, no seu defecto, os estatutos da entidade.
 • Certificación bancaria da conta corrente a nome da entidade solicitante na que se desexe que se lle ingrese o importe da subvención, se é o caso.
 • Declaración na que conste o compromiso de aportar a diferencia directamente ou por financiamento de terceiros, entre o custo total do proxecto aceptado e a axuda ou subvención concedida.

Ademais, a Comisión Executiva do Fondo Galego poderá solicitar da ONG un balance dos dous últimos anos, especificando as subvencións recibidas, a súa orixe e a súa contía, así como os recursos propios xerados, e un informe dos recursos humanos cos que conta. Neste caso, deberán acompañar un organigrama, especificando as características da súa vinculación e dedicación, así como as relacións máis significativas que manteñan con outras organizacións locais, estatais ou estranxeiras.

III. No caso de que a solicitude se formule por unha ONG do Norte, en colaboración cunha ONG do sur, presentará a seguinte documentación da contraparte: estatutos, memoria explicativa na que se detalle a súa forma xurídica, natureza e obxectivos, significación de colaboracións anteriores e unha avaliación dos resultados obtidos.


Artigo 8º

Os proxectos e o resto da documentación remitiranse á Secretaría do Fondo Galego (Avenida Joselín, 7. Portal 3-4ºB. 36300-Baiona (Pontevedra). O prazo comeza a partir da aprobación destas Bases e remata o 30 de abril de 2005.

Os proxectos non aprobados poderán retirarse na Secretaría do Fondo. Transcorridos dous meses dende a publicación da resolución, o Fondo Galego poderá destruír a documentación presentada e non retirada.

 

Título Quinto: A concesión das axudas

Artigo 9º

A Comisión Executiva valorará os proxectos presentados seguindo os criterios de prioridade expostos nos artigos 4º, 5º e 6º destas bases.

O Fondo Galego poderá solicitar copias adicionais da documentación presentada cando deba tramitar o cofinanciamento perante outras instancias. Igualmente, dos informes finais relativos á execución dos proxectos financiados.

Unha vez resolta a Convocatoria, o Fondo requirirá unha entrevista cos responsábeis dos proxectos, antes de facer o primeiro ingreso, co fin de establecer pautas de coordinación e seguimento.


Artigo 10º

Unha vez aprobadas as axudas farase efectivo o pago do 50% da cantidade concedida. Un 25% adicional librarase unha vez se presente un informe de seguimento das actuacións previstas. O restante 25% farase efectivo unha vez estea debidamente xustificada a axuda recibida, tal e como se recolle no artigo 15º. No caso de existiren dificultades para facer efectivo o 50% inicial, coa conformidade de ambas partes, poderán efectuarse pagos inferiores sempre e cando posibiliten o comezo do proxecto.


Artigo 11º

Poderá dedicarse ata un máximo do 6% total da axuda a gastos de preparación, secretaría e xestión. Non poderán ser incluídos no obxecto das axudas, os desprazamentos dos membros das ONGs ós países beneficiarios das accións.

Os custes derivados dos cambios de divisa non serán asumidos polo Fondo Galego. As transferencias aos países do Sur faranse efectivas en euros, sempre que así sexa posible.


Artigo 12º

Os proxectos pódense aprobar para o seu financiamento total ou parcialmente en función dos fondos dispoñibles e a criterio da Comisión Executiva, quen está facultada para dirimir e interpretar estas bases.

As ONGs, pola súa banda, poden buscar cofinanciamento para os proxectos presentados sen máis restricción que face-lo constar expresamente.

Nos casos en que a axuda solicitada ou aprobada non cubra o custo total do programa, deberá constar o compromiso por parte do peticionario de aportar a diferencia, ben directamente ou a través de financiamento de terceiros.

Mentres non se acredite o compromiso de financiamento, o Fondo non procederá a transferir a subvención acordada.


Artigo 13º

O importe das subvencións ou axudas en ningún caso poderá ser de tal contía que illada ou conxuntamente con outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entidades privadas, supere o cen por cen do custo total da actividade para a que se conceden. De ser o caso, o Fondo diminuirá a cantidade acordada ata absorber o exceso.


Artigo 14º

A subvención poderá ser revocada, despois da audiencia, ós interesados, sempre que dos informes de seguimento se deduza que as actividades non se axustan ó proxecto subvencionado. Esta circunstancia suporá a devolución das cantidades percibidas en virtude desta convocatoria e exerceranse, se é o caso, as accións legais pertinentes para esixir o reintegro correspondente.

En todo caso, as ONGs adxudicatarias deberán colaborar nas inspeccións e visitas de proxectos en execución, realizadas a instancias do propio Fondo, ben directamente ou a través da Oficina de Seguimento de Proxectos de Managua (Nicaragua) ou de Tetuán (Marrocos), ou doutras entidades públicas que colaboren no financiamento.

 

Título Sexto: A xustificación dos proxectos

Artigo 15º

A partires do libramento da primeira parte da subvención, o Fondo Galego poderá recabar da ONG ou entidade adxudicataria a remisión dun informe semestral sobre a execución do proxecto, que incluirá unha memoria explicativa acompañada dunha xustificación económica e de fotografías das actividades realizadas.


Artigo16º

Xustificaranse os gastos realizados con facturas orixinais, copias compulsadas ou documentos que acrediten o destino e o uso dos fondos concedidos.


Artigo 17º

O non cumprimento da xustificación implicará a súa inhabilitación para a percepción de novas axudas, sen prexuízo das accións legais pertinentes.


Artigo 18º

A ONG solicitante farase responsable do desenvolvemento do proxecto e do correcto uso do financiamento que se outorgue. En todo caso non poderá ser desviado a outros usos diferentes do aprobado.

 

 

Ano 2004 - Resolución

Convocatoria de 2004 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

Aprobada pola Asemblea Xeral de socios celebrada o 14 de maio de 2004

Proposta de Resolución

Presentáronse a esta convocatoria un total de 49 proxectos co seguinte perfil xeográfico:
Norteamérica (1), Centroamérica (11), Caribe (6), Sudamérica (20), África (7) e Asia (1), Europa (1), sen especificar área (2). A proposta da Ponencia Técnica, na que participaron representantes dos concellos de Vigo, Baiona, Arteixo, Culleredo, da Deputación de Pontevedra e da Secretaría do Fondo, tivo en conta non soamente o interese das accións propostas senón igualmente as capacidades orzamentarias.

 

Proxectos:

1. Proxecto: Mellora das condicións de vida dos habitantes dos campamentos de Oughlan, Tasseft, Tizgnane, Quedan e El Koub.

ONG: ADEMEN (Asociación para o desenvolvemento e o desenrolo nas montañas do norte).
País: Marrocos.
Presuposto: 31.003,10 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 24.000 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 24.000 €.
Aportación local: 7.003,01 €.
Resume: Construcción dunha ponte que facilite o desprazamento dos habitantes cara a cidade para poder ter acceso a un mellor mercado laboral e evitar así as actividades ilícitas, ter mellor acceso á sanidade, alimentación, escolarización, e servicios en xeral.

 

2. Proxecto: Bicicletas para promotores comunitarios do Departamento de Cochabamba.

ONG: Bicis pola Paz.
País: Bolivia.
Presuposto: 5.000 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 1.800 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 1.800 €.
Aportación da ONG: 3.200 €.
Resume: Coa doazón de 88 bicicletas pretende que tanto promotores coma estudiantes poidan realizar o seu traballo de xeito máis rápido e extenso.

 

3. Proxecto: Proxecto de alfabetización, formación, promoción e elevación da poboación feminina rural na comunidade de Yamparáez (Bolivia) a traveso da ampliación da residencia educativa.

ONG: Seminario Galego de Educación para a Paz.
País: Bolivia.
Presuposto: 44.230 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 33.030 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 33.030 €.
Aportación da ONG: 3.800 €.
Aportación local: 3.000 €.
Aportación contraparte: 4.400 €.
Resume: Este proxecto trata de alfabetizar e formar a máis de 100 mozas de entre 12 e 19 anos, a traveso da ampliación do centro educativo, para poder así dar acollida interna ás rapazas con maiores dificultades para poder acceder á educación.

 

4. Proxecto: Axuda á formación laboral e educación medioambiental en Cabo Verde.

ONG: Asociación Sociocultural Atamán.
País: Cabo Verde.
Presuposto: 39.964 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 36.964 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 36.964 €.
Aportación da ONG: 3.000 €.
Resume: Mellora das condicións de vida dos caboverdianos da illa de Santo Antao a traveso de diversos cursos e actividades destinados a conseguir a capacitación necesaria para poder desenvolver os traballos que están a xurdir coa modernización, ademais de tratar o tema crucial e moi descoidado da zona que é o do medio ambiente.

 

5. Proxecto: Dotación de medios de transporte ás organizacións campesiñas do MST de Piauí.

ONG: Amarante.
País: Brasil.
Presuposto: 6.758 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 5.025 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 5.025 €.
Aportación da ONG: 1.733 €.
Resume: Acrecentar a capacidade institucional, organizativa e loxística do Movemento dos Traballadores Rurais Sem Terra do Estado de Piauí, mellorando a atención de servicios básicos educativos e sanitarios, facilitando a extensión da organización a traveso da dotación de motos que lles permitan unha mobilidade fluída á hora de atender ás necesidades locais.

 

6. Proxecto: Cooperativa rural de depósito e distribución de alimentos e outros artigos de uso habitual.

ONG: Asociación para la Solidaridad.
País: Cote d’Ivoire.
Presuposto: 14.516,10 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 14.516,10 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 14.516,10 €.
Resume: Construcción dun edificio que sirva de almacén de mercancías e dúas pequenas casas que sirvan de tendas para vender in situ os productos que distribuirán, e consolidación dunha cooperativa. Promoción do desenvolvemento.

 

7. Proxecto: Instalación de latrinas na comunidade campesiña de José Olaya.

ONG: INTI.
País: Perú.
Presuposto: 4.574,70 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 3.574,70 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 3.574,70 €.
Aportación ONG: 1.000 €.
Resume: Mellorar as condicións de saúde das familias campesiñas da comunidade de José Olaya, así como conseguir unha diminución da contaminación ambiental da comunidade, reducindo o número de enfermidades infecto contaxiosas.

 

8. Proxecto: Empoderamento mulleres cabeza de familia.

ONG: Implicadas no desenvolvemento.
País: Etiopía.
Presuposto: 4.155 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 3.295 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 3.295 €.
Aportación ONG: 860 €.
Resume: O obxectivo deste proxecto é o de empoderar ás mulleres para que poidan saír da súa situación de crise e precariedade, e polo tanto crear un ambiente familiar e social no que as nenas poidan cubrir as súas necesidades básicas e onde se poidan respectar os seus dereitos.

 

9. Proxecto: Proxecto productivo de pesca artesanal para a desmobilización dos cortadores de Mangle no Estero Real e Golfo Fonseca.

ONG: Amigos de la Tierra. Centro Iris de Medioambiente.
País: Nicaragua.
Presuposto: 54.004,32 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 24.444,21 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 24.444,21 €.
Resume: Contribuír ó proceso de desmobilización dos cortadores de mangle cara actividades productivas rendibles e respectuosas co medio ambiente, reducir a vulnerabilidade social e ambiental do Estero Real, a traveso do uso e manexo racional dos recursos naturais.


Importe total da convocatoria pechada a 31 de marzo de 2004: 146.649,01 €.

 

Igualmente, debemos ter en conta os seguintes compromisos de cooperación directa:

10. Proxecto: Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica de Santiago de Cuba.

Contraparte: Municipalidade de Santiago de Cuba.
País: Cuba.
Presuposto para este exercicio: 120.070 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 24.040,48 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 24.040,48 €.
Cofinanciadores: Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia e Concello de Santiago de Compostela.
Resume: Diagnóstico urbanístico, elaboración de material gráfico, intercambio formativo e adquisición de equipos.
Observación: Iniciado en 2001.

 

11. Proxecto: Formación e capacitación para o fortalecemento institucional dos gobernos locais e as súas formas asociativas.

Contraparte: Fundación DEMUCA.
País: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá.
Presuposto para este exercicio: 100.000 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 29.612 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 29.612 €.
Cofinanciadores: Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia.
Resume: A finalidade do proxecto é a de fomentar as actividades de capacitación e sensibilización destinadas a funcionarios, líderes comunais, partidos políticos, estudiantes... para adaptar e desenvolver as capacidades necesarias para exercer un goberno democrático e unha cidadanía informada e comprometida. Búscase unha participación activa que permita establecer unha relación dinámica e estreita entre servicios públicos e cidadanía.
Observación: Iniciado en 2003.

 

12. Proxecto: Adquisición de equipamento para saneamento básico.

Contraparte: Cámara Municipal de San Vicente.
País: Cabo Verde.
Illa: Santa Lucía.
Presuposto: 73.000 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 23.000 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 23.000 €.
Cofinanciadores: Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia.
Resume: Aportar ós servicios de saneamento, máis concretamente, de desobstrucción de desaugues, un camión adaptado para este tipo de traballos, tratando así de evitar a aparición de perdas residuais que poñen en perigo tanto a saúde coma o ambiente da zona.


Presuposto total a aportar polo Fondo na convocatoria aberta: 223.301,49 €.

 

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2004.

 

Ano 2004 - Convocatoria

Bases de financiamento de programas de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade para o ano 2004

Aprobadas pola Comisión Executiva na xuntanza celebrada o día 9 de xaneiro de 2004

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, oído o Consello Municipalista da Cooperación, de acordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a organizacións non gobernamentais co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano.

A tal efecto, financiaranse proxectos de cooperación de acordo coas seguintes bases:

 

Título Primeiro Características dos proxectos (art 1)
Título Segundo Beneficiarios das convocatorias (art 2-3)
Título Terceiro Prioridades na concesión (art 4-6)
Título Cuarto Os prazos e a documentación a presentar (art 7-8)
Título Quinto A concesión das axudas (art 9-14)
Título Sexto A xustificación dos proxectos (art 15-18)

 

 

Título Primeiro: Características dos proxectos

Artigo 1º

I.- Os proxectos terán en conta as seguintes premisas:

a) Que se realicen en países non desenvolvidos. A atención prioritaria centrarase en países de América Central, América Latina, Caribe e África (Sahara Occidental, África subsahariana, etc) sen que isto impida o financiamento de actuacións noutras áreas do mundo (Asia, especialmente).

b) Que os seus obxectivos se centren en áreas de gobernabilidade e consolidación democrática, saúde, educación, desenvolvemento, atención social, cultura, conservación de medio ambiente, planificación urbanística, pacificación, etc, e en actuacións que revistan certa permanencia ou estabilidade. O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional.

c) Que poidan beneficiarse dos mesmos os cidadáns en xeral, sen que se discrimine por razón de raza, confesión relixiosa, etc, incidindo especialmente na superación da discriminación por razón de xénero.

d) Que eviten a invasión cultural e potencien e respecten a idiosincrasia do pobo beneficiario e o seu medio ambiente.

II.- Na actual convocatoria non serán obxecto de apoio aqueles programas de sensibilización á opinión pública dirixidos ós cidadáns de Galicia, que se arbitrarán a través dun programa independente do Fondo.

III.- Os proxectos ou unha fase dos mesmos desenvolveranse ó longo do período 2004-2005.

 

Título Segundo: Beneficiarios das convocatorias

Artigo 2º

O Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade poderá outorgar axudas a:

 • Organizacións non gobernamentais de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade (ONGs) con presencia real en Galicia.
 • Asociacións, Entidades e Organizacións con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro (veciñais, ecoloxistas, xuvenís, sindicais, etc) vencellados a entidades de cooperación ó desenvolvemento.
 • ONGs de países non desenvolvidos que conten cun interlocutor válido ante o Fondo.

 

Artigo 3º

Quedan excluídas as Entidades Gobernamentais de Cooperación, institucións financeiras e formacións políticas.

 

Título Terceiro: Prioridades na concesión

Artigo 4º

En relación co proxecto en si, terán preferencia os que teñan en conta os criterios seguintes:

1. Que estean dirixidos ós grupos menos favorecidos e que contribúan a mellorar as súas condicións de vida. Valorarase o número de persoas que se beneficiarán da axuda.

2. Que impliquen e fomenten a participación dos beneficiarios en todas e cada unha das fases: concepción, realización, xestión e avaliación.

3. Que teñan perspectiva de futuro nun dobre sentido:

a) Que poidan continuar cando a axuda exterior remate (autosuficiencia económica).

b) Se son impulsadas inicialmente pola cooperación exterior, que teñan en conta e garantan a súa continuidade a longo prazo con responsables locais (autosuficiencia loxística).

4. Que contemplen unha concepción integral do desenvolvemento e dean soporte ás organizacións de base, excluíndo as actividades que pretendan a promoción dunha opción política, relixiosa ou sindical concreta ou alenten a discriminación por razón de xénero.

5. Que, no suposto de accións directamente productivas, axuden á constitución de recursos financeiros que se poidan empregar para outros proxectos ou actividades posteriores (fondos de rotación, préstamos, garantías bancarias, etc).

6. Que presenten obxectivos de desenvolvemento concretos, claros, avaliables e posibles de conseguir nun prazo razoable.

7. Que respecten o medio ambiente.

8. Que sexan promovidas por ONGs ou entidades do país beneficiario, que, ademais de responsabilizarse da execución, ofrezan a garantía dun equipo responsable.

9. Que, preferentemente, sexan de duración plurianual e se integren nunha planificación máis ampla.

10. Que axuden á creación dunha nova infraestructura socioeconómica na zona onde se execute, e/ou á adquisición de bens de equipamento, e/ou á consecución do capital necesario para a formación de microempresas comunitarias, e/ou á capacitación e promoción do persoal executor do proxecto.

11. Que contemplen a participación de entidades municipalistas nas súas diferentes fases (formulación, xestión, avaliación) e se adecúen ó perfil das obrigas e funcións básicas a desenvolver polas entidades locais.

12. Con respecto á súa forma de presentación valorarase a fundamentación, a claridade e coherencia interna da presentación, a aportación de documentación complementaria, que sexan cuantificables mediante presupostos detallados e fidedignos, e a idoneidade da contraparte.


Artigo 5º

a) A Comisión Executiva designará unha Ponencia Técnica que valorará de 1 a 3 puntos cada un dos criterios do artigo 4º.

b) A Comisión Executiva terá en conta o informe dun equipo técnico, se a natureza do proxecto o aconsella. Neste suposto poderá valora-lo de 1 a 5 puntos.

c) O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional. Neste caso valorarase a súa urxencia, a posibilidade real de chegar ó lugar de destino (vías de comunicación), a experiencia da ONG que canalizará a axuda e a forma proposta de face-lo (proxecto, responsables...).

d) En principio, unha acción poderá beneficiarse de financiamento unha soa vez.

e) O Fondo non poderá financiar ou cofinanciar accións xa feitas ou a piques de rematar.

f) Para convocatorias posteriores terase en conta o grado de cumprimento destas instruccións.


Artigo 6º

En relación coa ONG ou entidade solicitante, valoraranse os seguintes criterios:

1. É imprescindible que a ONG ou entidade solicitante sen ánimo de lucro figure constituída legalmente e acredite un mínimo de dous anos de experiencia na execución de programas de cooperación ó desenvolvemento.

2. A capacidade de mobilizar a solidariedade e os recursos privados, así como de acadar subvencións doutros organismos.

3. Que teña experiencia contrastada en accións de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade.

4. Que teña a capacidade de soster as accións subvencionadas.

5. Que conte cunha traxectoria contrastada no desenvolvemento de actividades de sensibilización na Comunidade autónoma.

6. Que os seus obxectivos sexan compatibles cos do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

7. Valorarase o impulso de proxectos por parte de varias ONG conxuntamente.

8. As ONGs comprometeranse a participar nas accións de sensibilización impulsadas polo Fondo Galego, sempre e cando non estean en contradicción co seu ideario.

 

Título Cuarto: Os prazos e a documentación a presentar

Artigo 7º

As entidades que participen na presente convocatoria terán que presentar un dosier que inclúa os seguintes datos:

I. Do proxecto:

As entidades solicitantes presentarán o proxecto concreto de actuación e cubrirán o resume do mesmo que se solicita no anexo I. Débense incluír os seguintes datos: localización detallada (adxuntar un mapa), xustificación do proxecto, obxectivos e fins que se perseguen, número e tipo de beneficiarios, descrición da metodoloxía de traballo, proposta detallada das actividades a realizar, cronograma operativo e o presuposto especificado por partidas, en euros, facendo constar a cantidade que se solicita ó Fondo e as que aportarán outras entidades, no seu caso.

O Fondo poderá solicitar a documentación complementaria aclaratoria que sexa necesaria.

II. Da entidade solicitante:

 • Instancia modelo (anexo II) cos datos da entidade (nome, dirección, teléfono, NIF) e da persoa ou persoas responsables da supervisión do proxecto (nome, enderezo), que deberá asinala aceptando en nome da organización estas bases.
 • Breve memoria da experiencia no campo da cooperación, con especial referencia ás actividades desenvolvidas nos dous últimos anos.
 • Acreditación de estar incluída no rexistro de Organizacións non Gobernamentais para o desenvolvemento da Xunta de Galicia ou, no seu defecto, os estatutos da entidade.
 • Certificación bancaria da conta corrente a nome da entidade solicitante na que se desexe que se lle ingrese o importe da subvención, se é o caso.
 • Declaración na que conste o compromiso de aportar a diferencia directamente ou por financiamento de terceiros, entre o custo total do proxecto aceptado e a axuda ou subvención concedida.

Ademais, a Comisión Executiva do Fondo Galego poderá solicitar da ONG un balance dos dous últimos anos, especificando as subvencións recibidas, a súa orixe e a súa contía, así como os recursos propios xerados, e un informe dos recursos humanos cos que conta. Neste caso, deberán acompañar un organigrama, especificando as características da súa vinculación e dedicación, así como as relacións máis significativas que manteñan con outras organizacións locais, estatais ou estranxeiras.

III. No caso de que a solicitude se formule por unha ONG do Norte, en colaboración cunha ONG do sur, presentará a seguinte documentación da contraparte: estatutos, memoria explicativa na que se detalle a súa forma xurídica, natureza e obxectivos, significación de colaboracións anteriores e unha avaliación dos resultados obtidos.


Artigo 8º

Os proxectos e o resto da documentación remitiranse á Secretaría do Fondo Galego (Avenida Joselín, 7. Portal 3-4ºB. 36300-Baiona (Pontevedra). O prazo comeza a partir da aprobación destas Bases e remata o 31 de marzo de 2004.

Os proxectos non aprobados poderán retirarse na Secretaría do Fondo. Transcorridos dous meses dende a publicación da resolución, o Fondo Galego poderá destruír a documentación presentada e non retirada.

 

Título Quinto: A concesión das axudas

Artigo 9º

A Comisión Executiva valorará os proxectos presentados seguindo os criterios de prioridade expostos nos artigos 4º, 5º e 6º destas bases.

O Fondo Galego poderá solicitar copias adicionais da documentación presentada cando deba tramitar o cofinanciamento perante outras instancias. Igualmente, dos informes finais relativos á execución dos proxectos financiados.


Artigo 10º

Unha vez aprobadas as axudas farase efectivo o pago do 50% da cantidade concedida. Un 25% adicional librarase unha vez se presente un informe de seguimento das actuacións previstas. O restante 25% farase efectivo unha vez estea debidamente xustificada a axuda recibida, tal e como se recolle no artigo 15º. No caso de existiren dificultades para facer efectivo o 50% inicial, coa conformidade de ambas partes, poderán efectuarse pagos inferiores sempre e cando posibiliten o comezo do proxecto.


Artigo 11º

Poderá dedicarse ata un máximo do 6% total da axuda a gastos de preparación, secretaría e xestión. Non poderán ser incluídos no obxecto das axudas, os desprazamentos dos membros das ONGs ós países beneficiarios das accións.

Os custes derivados dos cambios de divisa non serán asumidos polo Fondo Galego. As transferencias aos países do Sur faranse efectivas en euros, sempre que así sexa posible.


Artigo 12º

Os proxectos pódense aprobar para o seu financiamento total ou parcialmente en función dos fondos dispoñibles e a criterio da Comisión Executiva, quen está facultada para dirimir e interpretar estas bases.

As ONGs, pola súa banda, poden buscar cofinanciamento para os proxectos presentados sen máis restricción que face-lo constar expresamente.

Nos casos en que a axuda solicitada ou aprobada non cubra o custo total do programa, deberá constar o compromiso por parte do peticionario de aportar a diferencia, ben directamente ou a través de financiamento de terceiros.

Mentres non se acredite o compromiso de financiamento, o Fondo non procederá a transferir a subvención acordada.


Artigo 13º

O importe das subvencións ou axudas en ningún caso poderá ser de tal contía que illada ou conxuntamente con outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entidades privadas, supere o cen por cen do custo total da actividade para a que se conceden. De ser o caso, o Fondo diminuirá a cantidade acordada ata absorber o exceso.


Artigo 14º

A subvención poderá ser revocada, despois da audiencia, ós interesados, sempre que dos informes de seguimento se deduza que as actividades non se axustan ó proxecto subvencionado. Esta circunstancia suporá a devolución das cantidades percibidas en virtude desta convocatoria e exerceranse, se é o caso, as accións legais pertinentes para esixir o reintegro correspondente.

En todo caso, as ONGs adxudicatarias deberán colaborar nas inspeccións e visitas de proxectos en execución, realizadas a instancias do propio Fondo, ben directamente ou a través da Oficina de Seguimento de Proxectos de Managua (Nicaragua) ou de Tetuán (Marrocos), ou doutras entidades públicas que colaboren no financiamento.

 

Título Sexto: A xustificación dos proxectos

Artigo 15º

A partires do libramento da primeira parte da subvención, o Fondo Galego poderá recabar da ONG ou entidade adxudicataria a remisión dun informe semestral sobre a execución do proxecto, que incluirá unha memoria explicativa acompañada dunha xustificación económica e de fotografías das actividades realizadas.


Artigo16º

Xustificaranse os gastos realizados con facturas orixinais, copias compulsadas ou documentos que acrediten o destino e o uso dos fondos concedidos.


Artigo 17º

O non cumprimento da xustificación implicará a súa inhabilitación para a percepción de novas axudas, sen prexuízo das accións legais pertinentes.


Artigo 18º

A ONG solicitante farase responsable do desenvolvemento do proxecto e do correcto uso do financiamento que se outorgue. En todo caso non poderá ser desviado a outros usos diferentes do aprobado.

 

Ano 2003 - Resolución

Convocatoria de 2003 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

Aprobada pola Asemblea Xeral de socios celebrada o 10 de xullo de 2003

Presentáronse a esta convocatoria un total de 62 proxectos co seguinte perfil xeográfico: Centroamérica (35), Sudamérica (20), África (4) e Asia (3). A proposta da Ponencia Técnica, na que participaron representantes dos concellos de Santiago e Vigo, da Deputación de Pontevedra e da Secretaría do Fondo, tivo en conta non soamente o interese das accións propostas senón igualmente as capacidades orzamentarias.

A resultas da análise, baremación e debate, resólvese o financiamento dos seguintes proxectos:

 

1. Proxecto: Autoconstrucción de anexo de sistema de auga no sector das Palmitas e sector 4 do Municipio de Las Sabanas- Departamento de Madriz.

ONG: INPRHU SOMOTO.
País: Nicaragua.
Presuposto: 3.109,50 euros.
Cantidade aportada pola Contraparte: 705 euros.
Cantidade solicitada ó Fondo: 2.404,50 euros.
Cantidade aportada polo Fondo: 2.404,50 euros.
Resume: Abastecer de auga no seu domicilio a 25 familias, axudando a mellorar as condicións hixiénicas, de saúde e de desprazamento, e tamén do traballo infantil e feminino. A proposta parte dos membros da comunidade que están dispostos a traballar na colocación de tuberías, cavado de zanxas... Preténdese que a Alcaldía sexa a executora directa.

 

2. Proxecto: Captación de auga para o Municipio de Las Sabanas.

ONG: INPRHU SOMOTO.
País: Nicaragua.
Presuposto: 43.665 euros.
Cantidade solicitada ó Fondo: 43.665 euros.
Cantidade aportada polo Fondo: 43.665 euros.
Resume: Mellora dos sistemas de captación de auga tanto para uso doméstico como para uso agrícola, formar as persoas nun uso axeitado da auga, formar técnicos no seu manexo. A construcción de pozos familiares, sistemas de captación da auga..., corre a cargo das familias.

 

3. Proxecto: As mulleres deseñando o futuro.

ONG: INPRHU SOMOTO.
País: Nicaragua.
Presuposto: 10.529,84 euros.
Cantidade aportada pola Contraparte: 4.285,84 euros.
Cantidade solicitada ó Fondo: 6.224 euros.
Cantidade aportada polo Fondo: 6.224 euros.
Resume: Pretende fortalecer a capacidade das mulleres, promocionar o aumento das rendas da muller campesiña, potenciar novos cultivos, fomentar o empoderamento das mulleres das comunidades de El Castillo e El Castillito. Quérense comercializar os productos obtidos polas mulleres e fortalecer as relacións interfamiliares.

 

4. Proxecto: Integración dos mozos e mozas de Zacamil 1 e San Rafael na vida laboral e productiva da zona. Municipio de Suchitoto.

ONG: CRC (Comité de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social de Comunidades de Suchitoto, Cuscatlán).
País: El Salvador.
Presuposto: 18.249,27 euros.
Cantidade aportada pola Contraparte: 3.970 euros.
Cantidade solicitada ó Fondo: 14.279,27 euros.
Cantidade a aportar polo Fondo: 14.279,27 euros.
Resume: Creación de talleres para formar a mozos e mozas e posibilitar máis oportunidades para entrar no mercado laboral, por conta propia ou allea. Trátase de ofrecer unha alternativa ó mundo da delincuencia que asola a esta comunidade. Talleres de xastrería e serigrafía.

 

5. Proxecto: Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica de Santiago de Cuba.

Contraparte: Municipalidade de Santiago de Cuba.
País: Cuba.
Presuposto para este exercicio: 60.035 euros.
Cantidade solicitada ao Fondo: 12.020,24 euros.
Cantidade a aportar polo Fondo: 12.020,24 euros.
Cofinanciadores: Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia e Concello de Santiago de Compostela.
Resume: Diagnóstico urbanístico, elaboración de material gráfico, intercambio formativo e adquisición de equipos.

 

6. Proxecto: Formación e capacitación para o fortalecemento institucional dos gobernos locais e as súas formas asociativas.

Contraparte: Fundación DEMUCA.
País: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá.
Presuposto para este exercicio: 147.067 euros.
Cantidade solicitada ao Fondo: 26.767 euros.
Cantidade aportada polo Fondo: 26.767 euros.
Cofinanciadores: Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia.
Resume: A finalidade do proxecto é a de fomentar as actividades de capacitación e sensibilización destinadas a funcionarios, líderes comunais, partidos políticos, estudiantes... para adaptar e desenvolver as capacidades necesarias para exercer un goberno democrático e unha cidadanía informada e comprometida. Búscase unha participación activa que permita establecer unha relación dinámica e estreita entre servicios públicos e cidadanía.

 

7. Proxecto: Proxecto de actuación integral en Porto Rincao.

Contraparte: Cámara Municipal de Santa Catarina, Organización de Mulleres de Cabo Verde, Associaçao Rincao em Desenvolvemento, Escola e jardim infantil de Porto Rincao, Associaçao Mutualidade de Poupança e Crédito de Rincao.
País: Cabo Verde.
Illa: Santiago.
Presuposto: 150.253,02 euros.
Cantidade solicitada ao Fondo: 30.253,02 euros.
Cantidade a aportar polo Fondo: 30.253,02 euros.
Cofinanciadores: Axencia Española de Cooperación Internacional e Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia.
Resume: Construcción e equipamento de centro comunitario, arranxo de rúas e outras actuacións no ámbito da educación cívica.
Observación: A súa realización dependerá da concreción dos compromisos económicos solicitados á AECI e á Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia.

 

8. Proxecto: Formación e capacitación para o fortalecemento institucional dos gobernos locais nas Mercociudades.

Contraparte: Mercociudades, Intendencia Municipal de Montevideo.
País: Arxentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolivia.
Presuposto: 80.000 euros.
Cantidade solicitada ao Fondo: 0 euros.
Cantidade a aportar polo Fondo: 0 euros.
Cofinanciadores: Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia.
Resume: Accións de intercambio, capacitación e cooperación entre cidades en rede; desenvolvemento de estratexias de intervención concretas na busca da complementariedade productiva.
Cláusula: O financiamento deste proxecto materializarase en función da concreción das achegas dos cofinanciadores previstos.

 

9. Proxecto: Fomento da xestión e mellora da saúde comunitaria en 15 comunidades rurais.

ONG: Manos Unidas.
País: Nicaragua.
Presuposto: 368.689,95 euros.
Aportación ONG: 72.132,38 euros.
Aportación contraparte: 189.635,91 euros.
Cantidade solicitada ó Fondo: 18.555,64 euros.
Cantidade a aportar polo Fondo: 18.555,64 euros.
Resume: Trata de contribuír ó desenvolvemento das capacidades da poboación para diminuír á vulnerabilidade xerada pola pobreza estructural. Consiste en dotar ós beneficiarios da formación e recursos para desenvolver a agricultura e a sanidade, primordialmente, coa conseguinte mellora e aumento de esperanza de vida.

 

10. Proxecto: Saúde e desenvolvemento Labañou-Vilcabamba.

ONG: Asociación Labañou Solidaria.
País: Perú.
Presuposto: 18.960 euros.
Aportación ONG: 6.000 euros.
Cantidade solicitada ó Fondo: 6.000 euros.
Cantidade a aportar polo Fondo: 6.000 euros.
Resume: Contribuír á mellora do nivel de saúde e de calidade de vida da poboación de Vilcabamba. Este obxectivo conseguirase abarcando diversos ámbitos: agricultura, comunicacións, educación, saneamento...

 

11. Proxecto: Construcción dunha unidade clínico-docente.

Contraparte: SEMG-Solidaria.
País: Nicaragua.
Presuposto: 360.607,26 euros.
Cantidade aportada pola Contraparte: 24.000 euros.
Cantidade solicitada ó Fondo: 60.000 euros.
Cantidade a aportar polo Fondo: 30.000 euros (o Concello de Allariz aportará 6.000 euros).
Resume: O obxectivo fundamental do proxecto é introducirse no ámbito sanitario asistencial da poboación de Cidade Sandino aportando recursos técnicos e humanos nun ámbito especialmente castigado polo paro e a pobreza. Prevé a construcción dun centro de saúde.
Cláusula: O financiamento deste proxecto materializarase en función da concreción das achegas dos cofinanciadores previstos.

 

12. Proxecto: Desenvolvemento económico e social para o aumento da producción de leite e carne na UBPC Victoria de Girón, 2ª fase.

Contraparte: Veterinarios sen Fronteiras.
País: Cuba.
Presuposto: 211.629,87 euros.
Cantidade aportada pola Contraparte: 30.140 euros.
Cantidade solicitada ó Fondo: 28.465,36 euros.
Cantidade a aportar polo Fondo: 28.465,36 euros.
Resume: Mellorar as condicións socioeconómicas da Unidade Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Victoria Girón, aumentando a producción de leite, carne e outros producto mediante o apoio ó proceso de reestructuración e consolidación económica da mesma, mellorando a base forraxeira, o manexo do rabaño...

 

13. Proxecto: Apoio productivo á muller rural e ó desenvolvemento local no distrito de Junín.

ONG: Asociación Entrepobos.
País: Perú.
Presuposto: 102.209,02 euros.
Cantidade aportada pola Contraparte: 17.100 euros.
Cantidade solicitada ao Fondo: 24.071,74 euros.
Cantidade a aportar polo Fondo: 24.071,74 euros.
Cofinanciadores: Xunta de Galicia.
Resume: Mellorar a situación económica da poboación campesiña do distrito a través do apoio á producción agropecuaria, o impulso e fortalecemento da organización das mulleres e a xestión comunitaria, no marco da coordinación e da participación das institucións públicas contribuíndo á definición de estratexias de desenvolvemento distrital.

 

14. Proxecto: Promoción da saúde do pobo saharauí.

ONG: FUDEN.
País: R.A. Saharaui Democrática
Presuposto: 60.224,25 euros.
Cantidade aportada pola ONG: 4.056,84 euros.
Cantidade aportada pola Contraparte: 10.852,28 euros.
Cantidade solicitada ao Fondo: 7.234,16 euros.
Cantidade a aportar polo Fondo: 7.234,16 euros.
Resume: Mellora das condicións de vida dos refuxiados de Tindouff a través da achega de material sanitario destinado a corrixir as deficiencias que en materia de saúde ten esta poboación onde as principais causas de mortalidade son as anemias e as sepsis.

 

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2003.

 

Ano 2003 - Convocatoria

Bases de financiamento de programas de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade para o ano 2003

(Aprobadas pola Comisión Executiva na xuntanza celebrada o día 6 de marzo de 2003)

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, oído o Consello Municipalista da Cooperación, dacordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a organizacións non gobernamentais co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano.

A tal efecto, financiaranse proxectos de cooperación dacordo coas seguintes bases:

 

Título Primeiro Características dos proxectos (art 1)
Título Segundo Beneficiarios das convocatorias (art 2-3)
Título Terceiro Prioridades na concesión (art 4-6)
Título Cuarto Os prazos e a documentación a presentar (art 7-8)
Título Quinto A concesión das axudas (art 9-14)
Título Sexto A xustificación dos proxectos (art 15-18)

 

Título Primeiro: Características dos proxectos

Artigo 1º

I.- Os proxectos terán en conta as seguintes premisas:

a) Que se realicen en países non desenvolvidos. A atención prioritaria centrarase en países de América Central, Latinoamérica, Cuba e África (Sahara Occidental, África subsahariana, etc.) sen que isto impida o financiamento de actuacións noutras áreas do mundo (Asia, especialmente).

b) Que os seus obxectivos se centren en áreas de saúde, educación, desenvolvemento, atención social, cultura, conservación de medio ambiente, planificación urbanística, consolidación democrática, pacificación, etc., e en actuacións que revistan certa permanencia ou estabilidade. O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional.

c) Que poidan beneficiarse dos mesmos os cidadáns en xeral, sen que se discrimine por razón de raza, confesión relixiosa, sexo, etc.

d) Que eviten a invasión cultural e potencien e respecten a idiosincrasia do pobo beneficiario e o seu medio ambiente.

II.- Na actual convocatoria non serán obxecto de apoio aqueles programas de sensibilización á opinión pública dirixidos ós cidadáns de Galicia, que se arbitrarán a través dun programa independente do Fondo.

III.- Os proxectos ou unha fase dos mesmos desenvolveranse ó longo do período 2003-2004.

 

Título Segundo: Beneficiarios das convocatorias

Artigo 2º

O Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade poderá outorgar axudas a:

 • Organizacións non gobernamentais de cooperación ó desenvolvemento e á solidariedade (ONGs).
 • Asociacións, Entidades e Organizacións con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro (veciñais, ecoloxistas, xuvenís, sindicais, etc.) vencellados a entidades de cooperación ó desenvolvemento.
 • ONGs de países non desenvolvidos que conten cun interlocutor válido ante o Fondo.


Artigo 3º

Quedan excluídas as Entidades Gobernamentais de Cooperación.

 

Título Terceiro: Prioridades na concesión

Artigo 4º

En relación co proxecto en sí, terán preferencia os que teñan en conta os criterios seguintes:

1. Que estén dirixidos ós grupos menos favorecidos e que contribúan a mellorar a súas condicións de vida. Valorarase o número de persoas que se beneficiarán da axuda.

2. Que impliquen e fomenten a participación dos beneficiarios en todas e cada unha das fases: concepción, realización, xestión e avaliación.

3. Que teñan perspectiva de futuro nun dobre sentido:

a) Que poidan continuar cando a axuda exterior remate (autosuficiencia económica).

b) Se son impulsadas inicialmente pola cooperación exterior, que teña en conta e garanta a súa continuidade a longo prazo con responsables locais (autosuficiencia loxística).

4. Que contemplen unha concepción integral do desenvolvemento e den soporte ás organizacións de base, excluíndo as actividades que pretendan a promoción dunha opción política, relixiosa ou sindical concreta.

5. Que, no suposto de accións directamente productivas, axuden á constitución de recursos financieros que se poidan empregar para outros proxectos ou actividades posteriores (fondos de rotación, préstamos, garantías bancarias, etc).

6. Que presenten obxectivos de desenvolvemento concretos, claros, avaliables e posibles de conseguir nun prazo razonable.

7. Que respecten o propio medio ambiente.

8. Que sexan promovidas por ONGs ou entidades do país beneficiario, que, ademais de responsabilizarse da execución, ofrezan a garantía dun equipo responsable.

9. Que, preferentemente, sexan de duración plurianual e se integren nunha planificación máis ampla.

10. Que axuden á creación dunha nova infraestructura socioeconómica na zona onde se execute, e/ou adquisición de bens de equipamento, e/ou á consecución do capital necesario para a formación de microempresas comunitarias, e/ou á capacitación e promoción do persoal executor do proxecto.

11. Que contemplen a participación de entidades municipalistas nas súas diferentes fases (formulación, xestión, avaliación) e se adecúen ó perfil das obrigas e funcións básicas a desenvolver polas entidades locais.

12. Con respecto á súa forma de presentación valorarase a fundamentación, a claridade e coherencia interna da presentación, a aportación de documentación complementaria, e que sexan cuantificables mediante presupostos detallados e fidedignos, e a idoneidade da contraparte.


Artigo 5º

a) A Comisión Executiva valorará de 1 a 3 puntos cada ún dos criterios do artigo 4º.

b) A Comisión Executiva terá en conta o informe dun equipo técnico, se a naturaleza do proxecto o aconsella. Neste suposto poderá valora-lo de 1 a 5 puntos.

c) O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional. Neste caso valorarase a súa urxencia, a posibilidade real de chegar ó lugar de destino (vías de comunicación), a experiencia da ONG que canalizará a axuda e a forma proposta de face-lo (proxecto, responsables...).

d) En principio, unha acción poderá beneficiarse de financiamento unha soa vez.

e) O Fondo non poderá financiar ou cofinanciar accións xa feitas ou a piques de rematar.

f) Para convocatorias posteriores terase en conta o grado de cumprimento destas instruccións.


Artigo 6º

En relación coa ONG ou entidade solicitante, valoraranse os seguintes criterios:

1.- É imprescindible que a ONG ou entidade solicitante sen ánimo de lucro figure constituída legalmente e acredite un mínimo de dous anos de experiencia na execución de programas de cooperación ó desenvolvemento.

2.- A capacidade de mobilizar a solidariedade e os recursos privados, así como de acadar subvencións doutros organismos.

3.- Que teña experiencia contrastada en accións de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade.

4.- Que teña a capacidade de soster as accións subvencionadas.

5.- Que os seus obxectivos sexan compatibles cos do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

6.- Valorarase o impulso de proxectos por parte de varias ONG conxuntamente.

7.- As ONGs comprometeranse a participar nas accións de sensibilización impulsadas polo Fondo Galego, sempre e cando non estén en contradicción co seu ideario.

 

Título Cuarto: Os prazos e a documentación a presentar

Artigo 7º

As entidades que participen na presente convocatoria terán que presentar un dosier que inclúa os seguintes datos:

I.- Do proxecto:

As entidades solicitantes presentarán o proxecto concreto de actuación e cubrirán o resume do mesmo que se solicita no anexo I. Débense incluír os seguintes datos: localización detallada (adxuntar un mapa), xustificación do proxecto, obxectivos e fins que se persiguen, número e tipo de beneficiarios, descripción da metodoloxía de traballo, proposta detallada das actividades a realizar, cronograma operativo e o presuposto desglosado por partidas en pesetas, facendo constar a cantidade que se solicita ó Fondo e as que aportarán outras entidades, no seu caso.

O Fondo poderá solicitar a documentación complementaria aclaratoria que sexa
necesaria.

II.- Da entidade solicitante:

 • Instancia modelo (anexo II) cos datos da entidade (nome, dirección, teléfono, NIF) e da persoa ou persoas responsables da supervisión do proxecto (nome, enderezo), que deberá asinala aceptando en nome da organización estas bases.
 • Breve memoria da experiencia no campo da cooperación, con especial referencia ás acvidades desenvolvidas nos dous últimos anos.
 • Acreditación de estar incluída no rexistro de Organizacións non Gobernamentais para o desenvolvemento da Xunta de Galicia ou, no seu defecto, os estatutos da entidade.
 • Certificación bancaria da conta corrente a nome da entidade solicitante na que se desexe que se lle ingrese o importe da subvención, se é o caso.

   

 • Declaración na que conste o compromiso de aportar a diferencia directamente ou por financiación de terceiros, entre o custo total do proxecto aceptado e a axuda ou subvención concedida.

Ademais, a Comisión Executiva do Fondo Galego poderá solicitar da ONG un balance dos dous últimos anos, especificando as subvencións recibidas, a súa orixe e a súa contía, así como os recursos propios xerados, e un informe dos recursos humanos cos que conta. Neste caso, deberán adxuntar un organigrama, especificando as características da súa vinculación e dedicación, así como as relacións máis significativas que manteñan con outras organizacións locais, estatais ou estranxeiras.

III.- No caso de que a solicitude se formule por unha ONG do norte, en colaboración cunha ONG do sur, presentará a seguinte documentación da contraparte: estatutos, memoria explicativa na que se detalle a súa forma xurídica, naturaleza e obxectivos, significación de colaboracións anteriores e unha avaliación dos resultados obtidos.


Artigo 8º

Os proxectos e o resto da documentación remitiranse á Secretaría do Fondo Galego (Avenida de Joselín, 7. Portal 3-4ºB. 36300-Baiona (Pontevedra). O prazo comeza a partir da aprobación destas Bases e remata o 5 de maio de 2003.

Os proxectos non aprobados poderán retirarse na Secretaría do Fondo. Transcurridos dous meses dende a publicación da resolución, o Fondo Galego poderá destruir a documentación presentada e non retirada.

 

Título Quinto: A concesión das axudas

Artigo 9º

A Comisión Executiva valorará os proxectos presentados seguindo os criterios de prioridade expostos nos artigos 4º, 5º e 6º destas bases.

O Fondo Galego poderá solicitar copias adicionais da documentación presentada cando deba tramitar o cofinanciamento perante outras instancias. Igualmente, dos informes finais relativos á execución dos proxectos financiados.


Artigo 10º

Unha vez aprobadas as axudas farase efectivo o pago inmediato do 50% da cantidade concedida. Un 25% adicional librarase unha vez se acredite o inicio da actuación. O restante 25% farase efectivo unha vez xustificada debidamente a axuda recibida, tal e como se recolle no artigo 15º. No caso de existiren dificultades para facer efectivo o 50% inicial, coa conformidade de ambas partes, poderán efectuarse pagos inferiores sempre e cando posibiliten o comezo do proxecto.


Artigo 11º

Poderá adicarse ata un máximo do 8% total da axuda a gastos de preparación, secretaría e xestión. Non poderán ser incluídos no obxecto das axudas, os desprazamentos dos membros das ONGs ós países beneficiarios das accións.


Artigo 12º

Os proxectos pódense aprobar para o seu financiamento total ou parcialmente en función dos fondos disponibles e o criterio da Comisión Executiva, quen está facultada para dirimir e interpretar estas bases.

As ONGs, pola súa banda, poden buscar cofinanciación para os proxectos presentados sen máis restricción que face-lo constar expresamente.

Nos casos en que a axuda solicitada ou aprobada non cubra o custo total do programa, deberá constar o compromiso por parte do peticionario de aportar a diferencia, ben directamente ou a través de financiamento de terceiros.

Mentras non se acredite o compromiso de financiamento, o Fondo non procederá a transferir a subvención acordada.


Artigo 13º

O importe das subvencións ou axudas en ningún caso poderá ser de tal contía que aillada ou conxuntamente con outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entidades privadas, supere o cen por cen do custo total da actividade para a que se conceden. De ser o caso, o Fondo diminuirá a cantidade acordada ata absorber o exceso.


Artigo 14º

A subvención poderá ser revogada, despois da audiencia ós interesados, sempre que dos informes de seguimento se deduza que as actividades non se axustan ó proxecto subvencionado. Esta circunstancia suporá a devolución das cantidades percibidas en virtude desta convocatoria e exerceranse, se é o caso, as accións legais pertinentes para esixir o reintegro correspondente.

En todo caso, as ONGs adxudicatarias deberán colaborar nas inspeccións e visitas de proxectos en execución, realizadas a instancias do propio Fondo, ben directamente ou a través da Oficina de Seguemento de Proxectos de Managua (Nicaragua) ou de Tetuán (Marrocos).

 

Título Sexto: A xustificación dos proxectos

Artigo 15º

A partires do libramento da primeira parte da subvención, o Fondo Galego poderá recabar da ONG ou entidade adxudicataria a remisión dun informe semestral sobre a execución do proxecto, que incluirá unha memoria explicativa acompañada dunha xustificación económica e de fotografías das actividades realizadas.


Artigo 16º

Xustificaranse os gastos realizados con facturas orixinais, copias compulsadas ou documentos que acrediten o destino e o uso dos fondos concedidos.


Artigo 17º

O non cumprimento da xustificación implicará a súa inhabilitación para a percepción de novas axudas, sen prexuízo das accións legais pertinentes.


Artigo 18º

A ONG solicitante farase responsable do desenvolvemento do proxecto e do correcto uso do financiamento que se outorgue. En todo caso non poderá ser desviado a outros usos diferentes do aprobado.

 

Ano 2002 - Resolución

Convocatoria de 2002 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

 

Presentáronse a esta convocatoria un total de 51 proxectos co seguinte perfil xeográfico: Asia (2), África (10), Caribe (4), Centroamérica (10), Sudamérica (25). A Comisión Executiva, a través dunha Ponencia Técnica, realizou unha primeira selección tendo en conta non soamente o interese das accións propostas senón igualmente as capacidades orzamentarias. A proposta da Ponencia foi avaliada pla Comisión Executiva do Fondo e, posteriormente, pola Asemblea xeral de asociados celebrada o 26 de Abril de 2002 en Santiago de Compostela, na sede da FEGAMP.

A resultas do debate, aprobouse o financiamento dos seguintes proxectos:

1. Proxecto: Desenvolvemento económico e social para o aumento da producción de leite e carne na UBPC “Victoria de Girón”.

ONG: Veterinarios sen Fronteiras.
País: Cuba.
Presuposto: 276.748,61 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 29.384,44 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 29.384,44 €.
Resume: Incrementar a producción de carne e leite, mellorando o gando bacón e introducindo o bufalino, perfeccionando os sistemas de tenencia e alimentación do gando e creando novas condicións de traballo que faciliten a estabilidade e o reasentamento poboacional.

2. Proxecto: Adquisición de bicicletas para mestres populares e promotores de organización.

ONG: Bicis pola Paz.
País: El Salvador.
Presuposto: 3.621,00 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 2.000,00 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 2.000,00 €.
Resume: Adquisición de 27 bicicletas para facilitar o traslado entre as comunidades rurais e facilitar o desenvolvemento socioeducativo na rexión de San Salvador / La Libertad.

3. Proxecto: Banco de materiais para melloras nas vivendas de El Viejo.

ONG: Arquitectos sen Fronteiras.
País: Nicaragua.
Presuposto: 117.493,34 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 35.979,92 €.
Cantidade aportada polo Fondo: 35.979,92 €.
Resume: Pretende mellorar as condicións de salubridade e seguridade das familias de El Viejo, propiciando a creación dun fondo rotatorio que permitirá aos habitantes merar o material necesario a prezos baixos. A contratación de man de obra farase a través duna Escola-Taller.

4. Proxecto: Apoio ó desenvolvemento sostible das comunidades indixenas andinas de Chuma.

ONG: Intermón.
País: Bolivia.
Presuposto: 274.697,52 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 30.325,00 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 30.325,00 €.
Resume: O proxecto pretende apoiar o desenvolvemento cooperativo agrícola de 22 comunidades, das máis pobres da zona.

5. Proxecto: Identificación e solución da situación social e legal dos nenos, nenas e adolescentes institucionalizados.

ONG: Meniños.
País: Ecuador.
Presuposto: 164.758,00 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 22.850,00 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 22.850,00 €.
Resume: Identificar a rapaces en situación de internado ou semi-internado para facilitgar a súa integración tanto familiar como social, capacitando as institucións e creando redes de apoio.

6. Proxecto: Accesibilidade a auga potable para os habitantes da zona noroeste do distrito de Turkana.

ONG: Fundación Pro-Mundo.
País: Quénia.
Presuposto: 25.736,16 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 23.162,55 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 23.162,55 €.
Resume: Construcción de tres encoros para a recollida de auga nos acuíferos naturais das montañas, facilitando a mellora da saúde e da hixiene, así como a optimización dos recursos gandeiros e o inicio de proxectos agrícolas.

7. Proxecto: Asistencia médica e cirúrxica gratuíta.

ONG: Solidariedade Galega.
País: Perú.
Presuposto: 38.128,207 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 6.010,12 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 6.010,12 €.
Resume: Asistencia pediátrica, oftalmolóxica, ciruxía xeral e docencia do persoal autóctono, con desprazamento de material e de recursos humanos desde Galicia.

8. Proxecto: Construcción de alcantarillado sanitario na aldea de San Juan de Dios.

Contraparte: Incide.
País: Guatemala.
Presuposto: 82.373,21 €.
Cantidade solicitada ó Fondo: 82.373,21 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 20.593,30 €.
Cofinanciadores: Consellería de Emigración e Cooperación exterior da Xunta de Galicia.
Resume: Restricción de pozos cegos e canalización de augas residuais.
Cláusula: O financiamento deste proxecto materializarase en función da concreción das achegas dos cofinanciadores previstos.

9. Proxecto: Construcción de infraestructuras comunitarias básicas en Bela Vista-Pedreira.

Contraparte: Cámara Municipal de Sao Vicente.
País: Cabo Verde.
Illa: Santa Lucía.
Presuposto: 40.909,09 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 40.909,09 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 10.227,27 €.
Cofinanciadores: Consellería de Emigración e Cooperación exterior da Xunta de Galicia.
Resume: Realización de conexións domiciliarias á rede pública de auga e de saneamento.
Cláusula: O financiamento deste proxecto materializarase en función da concreción das achegas dos cofinanciadores previstos.

10. Proxecto: Construcción de infraestructuras comunitarias básicas en Monte Sossego-Alto Bomba.

Contraparte: Cámara Municipal de Sao Vicente.
País: Cabo Verde.
Illa: Santa Lucía.
Presuposto: 40.909,09 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 40.909,09 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 10.227,27 €.
Cofinanciadores: Consellería de Emigración e Cooperación exterior da Xunta de Galicia.
Resume: Realización de conexións domiciliarias á rede pública de auga e de saneamento.
Cláusula: O financiamento deste proxecto materializarase en función da concreción das achegas dos cofinanciadores previstos.

11. Proxecto: Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica de Santiago de Cuba.

Contraparte: Municipalidade de Santiago de Cuba.
País: Cuba.
Presuposto para este exercicio: 81.050,00 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 12.020,24 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 12.020,24 €.
Cofinanciadores: Consellería de Emigración e Cooperación exterior da Xunta de Galicia e Concello de Santiago de Compostela.
Resume: Diagnóstico urbanístico, elaboración de material gráfico, intercambio formativo e adquisición de equipos.
Cláusula: O financiamento deste proxecto materializarase en función da concreción das achegas dos cofinanciadores previstos.

12. Proxecto: Mellora das condicións de seguridade dos pescadores artesanais.

Contraparte: Instituto Nacional de Desenvolvemento das Pescas e Cámara Municipal de Sao Vicente.
País: Cabo Verde.
Illa: Santa Lucía.
Presuposto: 74.999,92 €.
Aportación local: 3.077,15 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 71.922,77 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 17.980,69 €.
Cofinanciadores: Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos da Xunta de Galicia
Resume: Construcción dun abrigo e dun pozo, instalación de reflectores de radar e outros mecanismos de seguridade.
Cláusula: O financiamento deste proxecto materializarase en función da concreción das achegas dos cofinanciadores previstos.

13. Proxecto: Programa de actuación integral en Porto Rincao.

Contraparte: Cámara Municipal de Santa Catarina, Organización de Mulleres de Cabo Verde, Associaçao Rincao em desenvolvemento, Escola e jardim infantil de Porto Rincao, Associaçao Mutualidade de Poupança e crédito de Rincao.
País: Cabo Verde.
Illa: Santa Lucía.
Presuposto: 250.000 €.
Cantidade solicitada ao Fondo: 50.000 €.
Cantidade a aportar polo Fondo: 50.000 €.
Cofinanciadores: Axencia Española de Cooperación Internacional.
Resume: Construcción e equipamentos de centro comunitario, arranxo de rúas, redes de auga potable, microcréditos, fábrica de xeo e outras actuacións no ámbito da educación cívica.
Cláusula: O financiamento deste proxecto materializarase en función da concreción das achegas dos cofinanciadores previstos.


Nesta convocatoria destinarase ao financiamento de proxectos un total de 261.760,8 €.

E para que conste ós efectos oportunos e para coñecemento de Ongs, asociados e sociedade en xeral, faise pública a presente resolución en Santiago de Compostela a 26 de abril de 2002.

Ano 2002 - Convocatoria

Bases de financiamento de programas de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade para o ano 2002

(Aprobadas pola Comisión Executiva na xuntanza celebrada o día 19 de febreiro de 2002)

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, dacordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a organizacións non gobernamentais co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano.

A tal efecto, financiaranse proxectos de cooperación dacordo coas seguintes bases:

 

Título Primeiro Características dos proxectos (art 1)
Título Segundo Beneficiarios das convocatorias (art 2-3)
Título Terceiro Prioridades na concesión (art 4-6)
Título Cuarto Os prazos e a documentación a presentar (art 7-8)
Título Quinto A concesión das axudas (art 9-14)
Título Sexto A xustificación dos proxectos (art 15-18)

 

Título Primeiro: Características dos proxectos

Artigo 1º

I.- Os proxectos terán en conta as seguintes premisas:

a) Que se realicen en países non desenvolvidos. A atención prioritaria centrarase en países de América Central, Latinoamérica, Cuba e África (Sahara Occidental, África subsahariana, etc.) sen que isto impida o financiamento de actuacións noutras áreas do mundo (Asia, especialmente).

b) Que os seus obxectivos se centren en áreas de saúde, educación, desenvolvemento, atención social, cultura, conservación de medio ambiente, planificación urbanística, consolidación democrática, pacificación, etc., e en actuacións que revistan certa permanencia ou estabilidade. O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional.

c) Que poidan beneficiarse dos mesmos os cidadáns en xeral, sen que se discrimine por razón de raza, confesión relixiosa, sexo, etc.

d) Que eviten a invasión cultural e potencien e respecten a idiosincrasia do pobo beneficiario e o seu medio ambiente.

II.- Na actual convocatoria non serán obxecto de apoio aqueles programas de sensibilización á opinión pública dirixidos ós cidadáns de Galicia, que se arbitrarán a través dun programa independente do Fondo.

III.- Os proxectos ou unha fase dos mesmos desenvolveranse ó longo do período 2001-2002.

 

Título Segundo: Beneficiarios das convocatorias

Artigo 2º

O Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade poderá outorgar axudas a:

 • Organizacións non gobernamentais de cooperación ó desenvolvemento e á solidariedade (ONGs).
 • Asociacións, Entidades e Organizacións con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro (veciñais, ecoloxistas, xuvenís, sindicais, etc.) vencellados a entidades de cooperación ó desenvolvemento.
 • ONGs de países non desenvolvidos que conten cun interlocutor válido ante o Fondo.


Artigo 3º

Quedan excluídas as Entidades Gubernamentais de Cooperación.

 

Título Terceiro: Prioridades na concesión

Artigo 4º

En relación co proxecto en sí, terán preferencia os que teñan en conta os criterios seguintes:

1. Que estén dirixidos ós grupos menos favorecidos e que contribúan a mellorar a súas condicións de vida. Valorarase o número de persoas que se beneficiarán da axuda.

2. Que impliquen e fomenten a participación dos beneficiarios en todas e cada unha das fases: concepción, realización, xestión e avaliación.

3. Que teñan perspectiva de futuro nun dobre sentido:

a) Que poidan continuar cando a axuda exterior remate (autosuficiencia económica).

b) Se son impulsadas inicialmente pola cooperación exterior, que teña en conta e garanta a súa continuidade a longo prazo con responsables locais (autosuficiencia loxística).

4. Que contemplen unha concepción integral do desenvolvemento e den soporte ás organizacións de base, excluíndo as actividades que pretendan a promoción dunha opción política, relixiosa ou sindical concreta.

5. Que, no suposto de accións directamente productivas, axuden á constitución de recursos financieros que se poidan empregar para outros proxectos ou actividades posteriores (fondos de rotación, préstamos, garantías bancarias, etc.)

6. Que presenten obxectivos de desenvolvemento concretos, claros, avaliables e posibles de conseguir nun prazo razoable.

7. Que respecten o propio medio ambiente.

8. Que sexan promovidas por ONGs ou entidades do país beneficiario, que, ademais de responsabilizarse da execución, ofrezan a garantía dun equipo responsable.

9. Que, preferentemente, sexan de duración plurianual e se integren nunha planificación máis ampla.

10. Que axuden á creación dunha nova infraestructura socioeconómica na zona onde se execute, e/ou adquisición de bens de equipamento, e/ou á consecución do capital necesario para a formación de microempresas comunitarias, e/ou á capacitación e promoción do persoal executor do proxecto.

11. Que contemplen a participación de entidades municipalistas nas súas diferentes fases (formulación, xestión, avaliación) e se adecúen ó perfil das obrigas e funcións básicas a desenvolver polas entidades locais.

12. Con respecto á súa forma de presentación valorarase a fundamentación, a claridade e coherencia interna da presentación, a aportación de documentación complementaria, e que sexan cuantificables mediante presupostos detallados e fidedignos, e a idoneidade da contraparte.


Artigo 5º

a) A Comisión Executiva valorará de 1 a 3 puntos cada ún dos criterios do artigo 4º.

b) A Comisión Executiva terá en conta o informe dun equipo técnico, se a natureza do proxecto o aconsella. Neste suposto poderá valora-lo de 1 a 5 puntos.

c) O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional. Neste caso valorarase a súa urxencia, a posibilidade real de chegar ó lugar de destino (vías de comunicación), a experiencia da ONG que canalizará a axuda e a forma proposta de face-lo (proxecto, responsables...).

d) En principio, unha acción poderá beneficiarse de financiamento unha soa vez.

e) O Fondo non poderá financiar ou cofinanciar accións xa feitas ou a piques de rematar.

f) Para convocatorias posteriores terase en conta o grado de cumprimento destas instruccións.


Artigo 6º

En relación coa ONG ou entidade solicitante, valoraranse os seguintes criterios:

1.- É imprescindible que a ONG ou entidade solicitante sen ánimo de lucro figure constituída legalmente e acredite un mínimo de dous anos de experiencia na execución de programas de cooperación ó desenvolvemento.

2.- A capacidade de mobilizar a solidariedade e os recursos privados, así como de acadar subvencións doutros organismos.

3.- Que teña experiencia contrastada en accións de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade.

4.- Que teña a capacidade de soster as accións subvencionadas.

5.- Que os seus obxectivos sexan compatibles cos do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

6.- Valorarase o impulso de proxectos por parte de varias ONG conxuntamente.

7.- As ONGs comprometeranse a participar nas accións de sensibilización impulsadas polo Fondo Galego, sempre e cando non estén en contradicción co seu ideario.

 

Título Cuarto: Os prazos e a documentación a presentar

Artigo 7º

As entidades que participen na presente convocatoria terán que presentar un dosier que inclúa os seguintes datos:

I.- Do proxecto:

As entidades solicitantes presentarán o proxecto concreto de actuación e cubrirán o resume do mesmo que se solicita no anexo I. Débense incluír os seguintes datos: localización detallada (adxuntar un mapa), xustificación do proxecto, obxectivos e fins que se persiguen, número e tipo de beneficiarios, descripción da metodoloxía de traballo, proposta detallada das actividades a realizar, cronograma operativo e o presuposto desglosado por partidas en pesetas, facendo constar a cantidade que se solicita ó Fondo e as que aportarán outras entidades, no seu caso.

O Fondo poderá solicitar a documentación complementaria aclaratoria que sexa
necesaria.

II.- Da entidade solicitante:

 • Instancia modelo (anexo II) cos datos da entidade (nome, dirección, teléfono, NIF) e da persoa ou persoas responsables da supervisión do proxecto (nome, enderezo), que deberá asinala aceptando en nome da organización estas bases.
 • Breve memoria da experiencia no campo da cooperación, con especial referencia ás acvidades desenvolvidas nos dous últimos anos.
 • Acreditación de estar incluída no rexistro de Organizacións non Gobernamentais para o desenvolvemento da Xunta de Galicia ou, no seu defecto, os estatutos da entidade.
 • Certificación bancaria da conta corrente a nome da entidade solicitante na que se desexe que se lle ingrese o importe da subvención, se é o caso.
 • Declaración na que conste o compromiso de aportar a diferencia directamente ou por financiación de terceiros, entre o custo total do proxecto aceptado e a axuda ou subvención concedida.

Ademais, a Comisión Executiva do Fondo Galego poderá solicitar da ONG un balance dos dous últimos anos, especificando as subvencións recibidas, a súa orixe e a súa contía, así como os recursos propios xerados, e un informe dos recursos humanos cos que conta. Neste caso, deberán adxuntar un organigrama, especificando as características da súa vinculación e dedicación, así como as relacións máis significativas que manteñan con outras organizacións locais, estatais ou estranxeiras.

III.- No caso de que a solicitude se formule por unha ONG do norte, en colaboración cunha ONG do sur, presentará a seguinte documentación da contraparte: estatutos, memoria explicativa na que se detalle a súa forma xurídica, naturaleza e obxectivos, significación de colaboracións anteriores e unha avaliación dos resultados obtidos.


Artigo 8º

Os proxectos e o resto da documentación remitiranse á Secretaría do Fondo Galego (Avenida de Joselín, 7. Portal 3-4ºB. 36300-Baiona (Pontevedra). O prazo comeza a partir da aprobación destas bases e remata o 29 de marzo de 2002.

 

Título Quinto: A concesión das axudas

Artigo 9º

A Comisión Executiva valorará os proxectos presentados seguindo os criterios de prioridade expostos nos artigos 4º, 5º e 6º destas bases.


Artigo 10º

Unha vez aprobadas as axudas farase efectivo o pago inmediato do 50% da cantidade concedida. Un 25% adicional librarase unha vez se acredite o inicio da actuación. O restante 25% farase efectivo unha vez xustificada debidamente a axuda recibida, tal e como se recolle no artigo 15º.


Artigo 11º

Poderá adicarse ata un máximo do 8% total da axuda a gastos de preparación, secretaría e xestión. Non poderán ser incluídos no obxecto das axudas, os desprazamentos dos membros das ONGs ós países beneficiarios das accións.


Artigo 12º

Os proxectos pódense aprobar para o seu financiamento total ou parcialmente en función dos fondos disponibles e o criterio da Comisión Executiva, quen está facultada para dirimir e interpretar estas bases.

As ONGs, pola súa banda, poden buscar cofinanciación para os proxectos presentados sen máis restricción que face-lo constar expresamente.

Nos casos en que a axuda solicitada ou aprobada non cubra o custo total do programa, deberá constar o compromiso por parte do peticionario de aportar a diferencia, ben directamente ou a través de financiamento de terceiros.

Mentras non se acredite o compromiso de financiamento, o Fondo non procederá a transferir a subvención acordada.


Artigo 13º

O importe das subvencións ou axudas en ningún caso poderá ser de tal contía que aillada ou conxuntamente con outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entidades privadas, supere o cen por cen do custo total da actividade para a que se conceden. De ser o caso, o Fondo diminuirá a cantidade acordada ata absorber o exceso.


Artigo 14º

A subvención poderá ser revogada, despois da audiencia ós interesados, sempre que dos informes de seguimento se deduza que as actividades non se axustan ó proxecto subvencionado. Esta circunstancia suporá a devolución das cantidades percibidas en virtude desta convocatoria e exerceranse, se é o caso, as accións legais pertinentes para esixir o reintegro correspondente.

En todo caso, as ONGs adxudicatarias deberán colaborar nas inspeccións e visitas de proxectos en execución, realizadas a instancias do propio Fondo, ben directamente ou a través da Oficina de Seguemento de Proxectos de Managua (Nicaragua).

 

Título Sexto: A xustificación dos proxectos

Artigo 15º

A partires do libramento da primeira parte da subvención, o Fondo Galego poderá recabar da ONG ou entidade adxudicataria a remisión dun informe semestral sobre a execución do proxecto, que incluirá unha memoria explicativa acompañada dunha xustificación económica e de fotografías das actividades realizadas.


Artigo16º

Xustificaranse os gastos realizados con facturas orixinais, copias compulsadas ou documentos que acrediten o destino e o uso dos fondos concedidos.


Artigo 17º

O non cumprimento da xustificación implicará a súa inhabilitación para a percepción de novas axudas, sen prexuízo das accións legais pertinentes.


Artigo 18º

A ONG solicitante farase responsable do desenvolvemento do proxecto e do correcto uso do financiamento que se outorgue. En todo caso non poderá ser desviado a outros usos diferentes do aprobado.

 

Ano 2001 - Resolución

Convocatoria de 2001 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

 

Presentáronse a esta convocatoria un total de 26 proxectos subscritos por outras tantas Ongs (3 fóra de prazo) e 6 proxectos de cooperación directa subscritos polas respectivas contrapartes. A Comisión Executiva, a través dunha Ponencia Técnica, realizou unha primeira selección tendo en conta non soamente o interese das accións propostas senón igualmente as capacidades orzamentarias. A proposta da Ponencia foi asumida pola Comisión Executiva do Fondo e, posteriormente, pola Asemblea xeral e extraordinaria de asociados que se celebrou o 29 de xuño de 2001 en Santiago de Compostela, na sede da FEGAMP.

A resultas do debate, aprobouse o financiamento dos seguintes proxectos:

 

1. Proxecto: Construcción e equipamento dun centro de atención infantil.

ONG: Ecos do Sur.
País: Mozambique.
Presuposto: 14.896.000 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 5.000.000 pta.
Cantidade aportada polo Fondo: 5.000.000 pta.
Resume: Construcción dun centro de atención infantil, co seu equipamento, para atender a bebés desnutridos, englobado nun proxecto integral de desenvolvemento rural comunitario.

2. Proxecto: Adquisición de bicicletas para promotoras de saúde.

ONG: Bicis pola Paz.
País: Mozambique.
Presuposto: 488.400 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 400.000 pta.
Cantidade aportada polo Fondo: 400.000 pta.
Resume: Adquisición de 30 bicicletas para que as promotoras de saúde se poidan desprazar polas distintas aldeas. Este proxecto complementa ó anterior pois estas promotoras son as encargadas de detectar bebés en risco.

3. Proxecto: Introducción de enerxía eléctrica e alumeado público.

ONG: Cosal / Yolocamba.
País: O Salvador.
Presuposto: 10.397.362 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 7.525.312 pta.
Cantidade aportada polo Fondo: 7.525.312 pta.
Resume: Este proxecto forma parte dun programa de desenvolvemento integral para o municipio de “El Paraíso” que pretende dotalo de infraestructuras básicas: luz eléctrica e alumeado público ás comunidades rurais e urbanas.

4. Proxecto: Abastecemento de auga potable ó “Caserío La Loma”.

ONG: Solidariedade Internacional.
País: O Salvador.
Presuposto: 24.295.638 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 3.000.000 pta.
Cantidade a aportar polo Fondo: 3.000.000 pta.
Resume: O proxecto pretende abastecer de auga potable a unha comunidade que carece deste servicio e que sofre problemas graves de saúde por esta causa, con especial impacto na poboación infantil.

5. Proxecto: Instalación dun módulo ovino da raza Corriedale.

ONG: Amigos Escaes-Perú.
País: Perú.
Presuposto: 6.604.837 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 4.753.287 pta.
Cantidade a aportar polo Fondo: 4.753.287 pta.
Resume: Impulso da instalación dun módulo de ovinos da raza Corriedale coa fin de mellorar xeneticamente a raza da zona, incrementando así a producción e productividade de carne e de lá. Construcción do correspondente curral, mellora do pasto e equipamento do botiquín veterinario. Contempla a adquisición de dous teares industriais para aproveitar a producción de lá e a capacitación dos campesiños para garanti-la continuidade do proxecto.

6. Proxecto: Apoio ó desenvolvemento agropecuario e microempresarial a mulleres do área rural e semi-urbana do norte dos departamentos de San Salvador e La Libertad.

Contraparte: Ucres.
País: O Salvador.
Presuposto: 82.133,03 $ usa (+/- 16.426.606 pta).
Cantidade solicitada ó Fondo: 38.520,64 $ usa (+/- 7.704.128 pta).
Cantidade a aportar polo Fondo: 38.520,64 $ usa (+/- 7.704.128 pta).
Resume: Potenciar a equidade de xénero nesta zona e promover os microcréditos ás mulleres para lograr o desenvolvemento agropecuario.

7. Proxecto: Compra de silos de almacenaxe de grans básicos.

Contraparte: Mama Maquin.
País: Guatemala.
Presuposto: 53.760 Q (+/- 1.344.000 pta).
Cantidade solicitada ó Fondo: 53.760 Q (+/- 1.344.000 pta).
Cantidade a aportar polo Fondo: 53.760 Q (+/- 1.344.000 pta).
Resume: Compra de silos de almacenaxe para mulleres traballadoras na cooperativa “El Nuevo Amanecer”. Estes silos servirán para saír do autoconsumo, poder almacenar os grans e posteriormente comercializalos.

 

A convocatoria de 2001 inclúe tamén un "Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica de Santiago de Cuba". Trátase dun proxecto plurianual que ten un orzamento para a primeira fase de 10 millóns de pesetas.

Nesta convocatoria destinarase ao financiamento de proxectos un total de 39.726.727 pts, que representa un incremento do 311.38% respecto da convocatoria do 2000.

E para que conste ós efectos oportunos e para coñecemento de Ongs, asociados e sociedade en xeral, faise pública a presente resolución en Santiago de Compostela a 29 de Xuño de 2001.

 

Ano 2001 - Convocatoria

Bases de financiamento de programas de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade para o ano 2001

Aprobadas pola Comisión Executiva na xuntanza celebrada o día 8 de febreiro de 2001

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, dacordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a organizacións non gobernamentais co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano. A tal efecto, financiaranse proxectos de cooperación dacordo coas seguintes bases:

Título Primeiro Características dos proxectos (art 1)
Título Segundo Beneficiarios das convocatorias (art 2-3)
Título Terceiro Prioridades na concesión (art 4-6)
Título Cuarto Os prazos e a documentación a presentar (art 7-8)
Título Quinto A concesión das axudas (art 9-14)
Título Sexto A xustificación dos proxectos (art 15-18)

Título Primeiro: Características dos proxectos

Artigo 1º

I.- Os proxectos terán en conta as seguintes premisas:

a) Que se realicen en países non desenvolvidos. A atención prioritaria centrarase en países de América Central, Latinoamérica, Cuba e África (Sahara Occidental, África subsahariana, etc.) sen que isto impida o financiamento de actuacións noutras áreas do mundo (Asia, especialmente).

b) Que os seus obxectivos se centren en áreas de saúde, educación, desenvolvemento, atención social, cultura, conservación de medio ambiente, planificación urbanística, consolidación democrática, pacificación, etc., e en actuacións que revistan certa permanencia ou estabilidade. O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional.

c) Que poidan beneficiarse dos mesmos os cidadáns en xeral, sen que se discrimine por razón de raza, confesión relixiosa, sexo, etc.

d) Que eviten a invasión cultural e potencien e respecten a idiosincrasia do pobo beneficiario e o seu medio ambiente.

II.- Na actual convocatoria non serán obxecto de apoio aqueles programas de sensibilización á opinión pública dirixidos ós cidadáns de Galicia, que se arbitrarán a través dun programa independente do Fondo.

III.- Os proxectos ou unha fase dos mesmos desenvolveranse ó longo do período 2001-2002.

 

Título Segundo: Beneficiarios das convocatorias

Artigo 2º

O Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade poderá outorgar axudas a:

 • Organizacións non gobernamentais de cooperación ó desenvolvemento e á solidariedade (ONGs).
 • Asociacións, Entidades e Organizacións con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro (veciñais, ecoloxistas, xuvenís, sindicais, etc.) vencellados a entidades de cooperación ó desenvolvemento.
 • ONGs de países non desenvolvidos que conten cun interlocutor válido ante o Fondo.

 

Artigo 3º

Quedan excluídas as Entidades Gubernamentais de Cooperación.

 

Título Terceiro: Prioridades na concesión

Artigo 4º

En relación co proxecto en sí, terán preferencia os que teñan en conta os criterios seguintes:

1. Que estén dirixidos ós grupos menos favorecidos e que contribúan a mellorar a súas condicións de vida. Valorarase o número de persoas que se beneficiarán da axuda.

2. Que impliquen e fomenten a participación dos beneficiarios en todas e cada unha das fases: concepción, realización, xestión e avaliación.

3. Que teñan perspectiva de futuro nun dobre sentido:

a) Que poidan continuar cando a axuda exterior remate (autosuficiencia económica).

b) Se son impulsadas inicialmente pola cooperación exterior, que teña en conta e garanta a súa continuidade a longo prazo con responsables locais (autosuficiencia loxística).

4. Que contemplen unha concepción integral do desenvolvemento e den soporte ás organizacións de base, excluíndo as actividades que pretendan a promoción dunha opción política, relixiosa ou sindical concreta.

5. Que, no suposto de accións directamente productivas, axuden á constitución de recursos financieros que se poidan empregar para outros proxectos ou actividades posteriores (fondos de rotación, préstamos, garantías bancarias, etc.)

6. Que presenten obxectivos de desenvolvemento concretos, claros, avaliables e posibles de conseguir nun prazo razoable.

7. Que respecten o propio medio ambiente.

8. Que sexan promovidas por ONGs ou entidades do país beneficiario, que, ademais de responsabilizarse da execución, ofrezan a garantía dun equipo responsable.

9. Que, preferentemente, sexan de duración plurianual e se integren nunha planificación máis ampla.

10. Que axuden á creación dunha nova infraestructura socioeconómica na zona onde se execute, e/ou adquisición de bens de equipamento, e/ou á consecución do capital necesario para a formación de microempresas comunitarias, e/ou á capacitación e promoción do persoal executor do proxecto.

11. Que contemplen a participación de entidades municipalistas nas súas diferentes fases (formulación, xestión, avaliación) e se adecúen ó perfil das obrigas e funcións básicas a desenvolver polas entidades locais.

12. Con respecto á súa forma de presentación valorarase a fundamentación, a claridade e coherencia interna da presentación, a aportación de documentación complementaria, e que sexan cuantificables mediante presupostos detallados e fidedignos, e a idoneidade da contraparte.


Artigo 5º

a) A Comisión Executiva valorará de 1 a 3 puntos cada ún dos criterios do artigo 4º.

b) A Comisión Executiva terá en conta o informe dun equipo técnico, se a natureza do proxecto o aconsella. Neste suposto poderá valora-lo de 1 a 5 puntos.

c) O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional. Neste caso valorarase a súa urxencia, a posibilidade real de chegar ó lugar de destino (vías de comunicación), a experiencia da ONG que canalizará a axuda e a forma proposta de face-lo (proxecto, responsables...).

d) En principio, unha acción poderá beneficiarse de financiamento unha soa vez.

e) O Fondo non poderá financiar ou cofinanciar accións xa feitas ou a piques de rematar.

f) Para convocatorias posteriores terase en conta o grado de cumprimento destas instruccións.


Artigo 6º

En relación coa ONG ou entidade solicitante, valoraranse os seguintes criterios:

1.- É imprescindible que a ONG ou entidade solicitante sen ánimo de lucro figure constituída legalmente e acredite un mínimo de dous anos de experiencia na execución de programas de cooperación ó desenvolvemento.

2.- A capacidade de mobilizar a solidariedade e os recursos privados, así como de acadar subvencións doutros organismos.

3.- Que teña experiencia contrastada en accións de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade.

4.- Que teña a capacidade de soster as accións subvencionadas.

5.- Que os seus obxectivos sexan compatibles cos do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

6.- Valorarase o impulso de proxectos por parte de varias ONG conxuntamente.

7.- As ONGs comprometeranse a participar nas accións de sensibilización impulsadas polo Fondo Galego, sempre e cando non estén en contradicción co seu ideario.

 

Título Cuarto: Os prazos e a documentación a presentar

Artigo 7º

As entidades que participen na presente convocatoria terán que presentar un dosier que inclúa os seguintes datos:

I.- Do proxecto:

As entidades solicitantes presentarán o proxecto concreto de actuación e cubrirán o resume do mesmo que se solicita no anexo I. Débense incluír os seguintes datos: localización detallada (adxuntar un mapa), xustificación do proxecto, obxectivos e fins que se persiguen, número e tipo de beneficiarios, descripción da metodoloxía de traballo, proposta detallada das actividades a realizar, cronograma operativo e o presuposto desglosado por partidas en pesetas, facendo constar a cantidade que se solicita ó Fondo e as que aportarán outras entidades, no seu caso.

O Fondo poderá solicitar a documentación complementaria aclaratoria que sexa
necesaria.

II.- Da entidade solicitante:

 • Instancia modelo (anexo II) cos datos da entidade (nome, dirección, teléfono, NIF) e da persoa ou persoas responsables da supervisión do proxecto (nome, enderezo), que deberá asinala aceptando en nome da organización estas bases.
 • Breve memoria da experiencia no campo da cooperación, con especial referencia ás acvidades desenvolvidas nos dous últimos anos.
 • Acreditación de estar incluída no rexistro de Organizacións non Gobernamentais para o Desenvolvemento da Dirección Xeral de Relacións Institucionais da Xunta de Galicia ou, no seu defecto, os estatutos da entidade.
 • Certificación bancaria da conta corrente a nome da entidade solicitante na que se desexe que se lle ingrese o importe da subvención, se é o caso.
 • Declaración na que conste o compromiso de aportar a diferencia directamente ou por financiación de terceiros, entre o custo total do proxecto aceptado e a axuda ou subvención concedida.

Ademais, a Comisión Executiva do Fondo Galego poderá solicitar da ONG un balance dos dous últimos anos, especificando as subvencións recibidas, a súa orixe e a súa contía, así como os recursos propios xerados, e un informe dos recursos humanos cos que conta. Neste caso, deberán adxuntar un organigrama, especificando as características da súa vinculación e dedicación, así como as relacións máis significativas que manteñan con outras organizacións locais, estatais ou estranxeiras.

III.- No caso de que a solicitude se formule por unha ONG do norte, en colaboración cunha ONG do sur, presentará a seguinte documentación da contraparte: estatutos, memoria explicativa na que se detalle a súa forma xurídica, naturaleza e obxectivos, significación de colaboracións anteriores e unha avaliación dos resultados obtidos.


Artigo 8º

Os proxectos e o resto da documentación presentaranse no Centro Municipal de Servicios Sociais “Sara Vázquez”, Concello de Culleredo. (Enderezo: Rúa Ramón Cabanillas. 15670-O Burgo. Culleredo-A Coruña), facendo constar que vai dirixido ó Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. O prazo comeza a partir da aprobación destas bases e rematará o 15 de abril de 2001.

 

Título Quinto: A concesión das axudas

Artigo 9º

A Comisión Executiva valorará os proxectos presentados seguindo os criterios de prioridade expostos nos artigos 4º, 5º e 6º destas bases.


Artigo 10º

Unha vez aprobadas as axudas farase efectivo o pago inmediato do 75% da cantidade concedida. O restante 25% farase efectivo unha vez xustificada debidamente a axuda recibida, como se establece no artigo 15º.


Artigo 11º

Poderá adicarse ata un máximo do 8% total da axuda a gastos de preparación, secretaría e xestión. Non poderán ser incluídos no obxecto das axudas, os desprazamentos dos membros das ONGs ós países beneficiarios das accións.


Artigo 12º

Os proxectos pódense aprobar para o seu financiamento total ou parcialmente en función dos fondos disponibles e o criterio da Comisión Executiva, quen está facultada para dirimir e interpretar estas bases.

As ONGs, pola súa banda, poden buscar cofinanciación para os proxectos presentados sen máis restricción que face-lo constar expresamente.

Nos casos en que a axuda solicitada ou aprobada non cubra o custo total do programa, deberá constar o compromiso por parte do peticionario de aportar a diferencia, ben directamente ou a través de financiamento de terceiros.

Mentras non se acredite o compromiso de financiamento, o Fondo non procederá a transferir a subvención acordada.


Artigo 13º

O importe das subvencións ou axudas en ningún caso poderá ser de tal contía que aillada ou conxuntamente con outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entidades privadas, supere o cen por cen do custo total da actividade para a que se conceden. De ser o caso, o Fondo diminuirá a cantidade acordada ata absorber o exceso.


Artigo 14º

A subvención poderá ser revogada, despois da audiencia ós interesados, sempre que dos informes de seguimento se deduza que as actividades non se axustan ó proxecto subvencionado. Esta circunstancia suporá a devolución das cantidades percibidas en virtude desta convocatoria e exerceranse, se é o caso, as accións legais pertinentes para esixir o reintegro correspondente.

En todo caso, as ONGs adxudicatarias deberán colaborar nas inspeccións e visitas de proxectos en execución, realizadas a instancias do propio Fondo, ben directamente ou a través da Oficina de Seguemento de Proxectos de Managua (Nicaragua).

 

Título Sexto: A xustificación dos proxectos

Artigo 15º

A partires do libramento da primeira parte da subvención, o Fondo Galego poderá recabar da ONG ou entidade adxudicataria a remisión dun informe semestral sobre a execución do proxecto, que incluirá unha memoria explicativa acompañada dunha xustificación económica e de fotografías das actividades realizadas.


Artigo16º

Xustificaranse os gastos realizados con facturas orixinais, copias compulsadas ou documentos que acrediten o destino e o uso dos fondos concedidos.


Artigo 17º

O non cumprimento da xustificación implicará a súa inhabilitación para a percepción de novas axudas, sen prexuízo das accións legais pertinentes.


Artigo 18º

A ONG solicitante farase responsable do desenvolvemento do proxecto e do correcto uso do financiamento que se outorgue. En todo caso non poderá ser desviado a outros usos diferentes do aprobado.

Ano 2000 - Resolución

Convocatoria de 2000 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

Presentaronse a esta convocatoria un total de 15 proxectos subscritos por outras tantas ONGs. A Comisión Executiva, a través dunha Ponencia Técnica, realizou unha primeira selección tendo en conta non soamente o interese das accións propostas senón igualmente as capacidades orzamentarias. A proposta da Ponencia foi asumida pola Comisión Executiva do Fondo e, posteriormente, pola Asemblea xeral e extraordinaria de asociados que se celebrou o 14 de xuño de 2000 en Santiago de Compostela, na sede da FEGAMP.

A resultas do debate, aprobouse o financiamento dos seguintes proxectos:

1. Proxecto: Conducción de auga potable para o Caserío “La Coyotera”.

ONG: COSAL.
País: El Salvador.
Presuposto: 9.603.143 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 3.139.207 pta.
Cantidade aportada polo Fondo: 3.139.207 pta.
Resume: Construcción dunha conducción de auga potable para o Caserío “La Coyotera”, municipio de El Paraíso, contribuíndo á mellora das condicións de saúde, economía e de vida da poboación das comunidades rurais.

2. Proxecto: Instalación dun Módulo de ovinos raza corriedale en Ambulco Grande.

ONG: Amigos Escaes-Perú.
País: Perú.
Presuposto: 1.769.955 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 1.769.955 pta.
Cantidade aportada polo Fondo: 1.769.955 pta.
Resume: Fortalecer a organización do Caserío de Ambulco Grande (extrema pobreza) para que poidan obter, crear e conducir microproxectos con fondo rotatorio para mellorar a súa cualidade de vida mediante o uso sostible de recursos, e partindo da producción agropecuaria.

3. Proxecto: Promoción económica dos productores de fabas nas mesetas de Mirebalais e Cayes.

ONG: Intermón.
País: Haití.
Presuposto: 15.892.147 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 3.000.000. pta.
Cantidade aportada polo Fondo: 1.500.000 pta.
Resume: Mellorar a producción económica e as condicións de vida e alimentación dos pequenos cultivadores das 18 organizacións que se atopan nos departamentos central e sur do país.

4. Proxecto: Manexo sustentable do bosque húmedo tropical, apoio á producción agropecuaria e fortalecemento organizativo de comunidades do norte de Esmeraldas.

ONG: Entrepobos.
País: Ecuador.
Presuposto: 18.079.613 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 2.100.000 pta.
Cantidade a aportar polo Fondo: 2.100.000 pta.
Resume: Trátase de enfrontar a destrucción dos recursos naturais que agrava a situación de pobreza, favorecendo dinámicas de tratamento sostible do bosque e protección do medio ambiente, con aproveitamento económico para a poboación, e, en primeiro lugar, para as mulleres.

5. Proxecto: Construcción dunha ponte.

Contraparte: INCIDE.
País: Guatemala.
Presuposto: 5.000.000 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 5.000.000 pta.
Cantidade a aportar polo Fondo: 2.500.000 pta.
Resume: A construcción desta infraestructura elemental permitirá acadar unha mellora substancial na organización e desenvolvemento das vidas e economías de varias comunidades, na actualidade fisicamente distanciadas.

6. Proxecto: Reconstrucción de vivendas e cociñas no departamento de Esteli.

Contraparte: Fundación Augusto César Sandino.
País: Nicaragua.
Presuposto: 59.994.400 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 59.994.400 pta.
Cantidade a aportar polo Fondo: 1.749.156 pta.
Resume: Nesta zona de impacto do Mitch, trátase de procurar vivenda para 100 familias campesiñas, organizando trece comunidades rurais, seguindo procesos de autoconstrucción polos propios beneficiarios.


E para que conste ós efectos oportunos e para coñecemento de ONGs, asociados e sociedade en xeral, faise pública a presente resolución en Santiago de Compostela a 14 de xuño de 2000.

 

Ano 2000 - Convocatoria

Bases de financiamento de programas de cooperación ao desenvolvemento e de solidariedade para o ano 2000

Aprobadas pola Comisión Executiva do Fondo Galego na xuntanza celebrada o día 8 de febreiro de 2000

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, dacordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a organizacións non gobernamentais co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano. A tal efecto, financiaranse proxectos de cooperación dacordo coas seguintes bases:

 

Título Primeiro Características dos proxectos (art 1)
Título Segundo Beneficiarios das convocatorias (art 2-3)
Título Terceiro Prioridades na concesión (art 4-6)
Título Cuarto Os prazos e a documentación a presentar (art 7-8)
Título Quinto A concesión das axudas (art 9-14)
Título Sexto A xustificación dos proxectos (art 15-18)

 

Título Primeiro: Características dos proxectos

Artigo 1º

I.- Os proxectos presentados caracterizaranse por:

a) Que se realicen en países non desenvolvidos. A atención prioritaria centrarase en países de América Central, Latinoamérica, Cuba e África (Sahara Occidental, África subsahariana, etc), sen que isto impida o financiamento de actuacións noutras áreas do mundo.

b) Que os seus obxectivos se centren en áreas de saúde, educación, desenvolvemento, atención social, cultura, conservación de medio ambiente, planificación urbanística, consolidación democrática, pacificación, etc, e en actuacións que revistan certa permanencia ou estabilidade. O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional.

c) Que poidan beneficiarse dos mesmos os cidadáns en xeral, sen que se discrimine por razón de raza, confesión relixiosa, sexo, etc.

d) Que eviten a invasión cultural e potencien e respecten a idiosincrasia do pobo beneficiario e o seu medio ambiente.

II.- Na actual convocatoria non serán obxecto de apoio aqueles programas de sensibilización á opinión pública dirixidos ós cidadáns de Galicia, que se arbitrarán a través dun programa independente do Fondo.

III.- Os proxectos ou unha fase dos mesmos desenvolveranse ó longo do período 2000-2001.

 

Título Segundo: Beneficiarios das convocatorias

Artigo 2º

O Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade poderá outorgar axudas a:

 • Organizacións non gobernamentais de cooperación ó desenvolvemento e á solidariedade (ONGs).
 • Asociacións, Entidades e Organizacións con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro(veciñais, ecoloxistas, xuvenís, sindicais, etc) vencellados a entidades de cooperación ó desenvolvemento.
 • ONGs de países non desenvolvidos que conten cun interlocutor válido ante o Fondo.


Artigo 3º

Quedan excluídas as Entidades Gubernamentais de Cooperación.

 

Título Terceiro: Prioridades na concesión

Artigo 4º

En relación co proxecto en sí, terán preferencia os que teñan en conta os criterios seguintes:

1.- Que estén dirixidos ós grupos menos favorecidos e que contribúan a mellorar a súas condicións de vida. Valorarase o número de persoas que se beneficiarán da axuda.

2.- Que impliquen e fomenten a participación dos beneficiarios en todas e cada unha das fases: concepción, realización, xestión e avaliación.

3.- Que teñan perspectiva de futuro nun dobre sentido:

a) Que poidan continuar cando a axuda exterior remate (autosuficiencia económica).

b) Se son impulsadas inicialmente pola cooperación exterior, que teña en conta e garanta a súa continuidade a longo prazo con responsables locais (autosuficiencia loxística).

4.- Que contemplen unha concepción integral do desenvolvemento e den soporte ás organizacións de base, excluíndo as actividades que pretendan a promoción dunha opción política, relixiosa ou sindical concreta.

5.- Que, no suposto de accións directamente productivas, axuden á constitución de recursos financieros que se poidan empregar para outros proxectos ou actividades posteriores (fondos de rotación, préstamos, garantías bancarias, etc.)

6.- Que presenten obxectivos de desenvolvemento concretos, claros, avaliables e posibles de conseguir nun prazo razoable.

7.- Que respecten o propio medio ambiente.

8.- Que sexan promovidas por ONGs ou entidades do país beneficiario, que, ademáis de responsabilizarse da execución, ofrezan a garantía dun equipo responsable.

9.- Que, preferentemente, sexan de duración plurianual e se integren nunha planificación máis ampla.

10.- Que axuden á creación dunha nova infraestructura socioeconómica na zona onde se execute, e/ou adquisición de bens de equipamento, e/ou á consecución do capital necesario para a formación de microempresas comunitarias, e/ou á capacitación e promoción do persoal executor do proxecto.

11.- Con respecto á súa forma de presentación valorarase a fundamentación, a claridade e coherencia interna da presentación , a aportación de documentación complementaria, e que sexan cuantificables mediante presupostos detallados e fidedignos.


Artigo 5º

a) A Comisión Executiva valorará de 1 a 3 puntos cada ún dos criterios do artigo 4º.

b) A Comisión Executiva terá en conta o informe dun equipo técnico, se a natureza do proxecto o aconsella. Neste suposto poderá valora-lo de 1 a 5 puntos.

c) O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional. Neste caso valorarase a urxencia do caso, a posibilidade real de chegar ó lugar de destino (vías de comunicación), a experiencia da ONG que canalizará a axuda e a forma proposta de face-lo (proxecto, responsables...).

d) En principio, unha acción poderá beneficiarse de financiamento unha soa vez.

e) O Fondo non poderá financiar ou cofinanciar accións xa feitas ou a piques de rematar.

f) Para convocatorias posteriores terase en conta o grado de cumprimento destas instruccións.


Artigo 6º

En relación coa ONG ou entidade solicitante, valoraranse os seguintes criterios:

1.- É imprescindible que a ONG ou entidade solicitante sen ánimo de lucro figure constituída legalmente e acredite un mínimo de dous anos de experiencia na execución de programas de cooperación ó desenvolvemento.

2.- A capacidade de mobilizar a solidariedade e os recursos privados, así como de acadar subvencións doutros organismos.

3.- Que teña experiencia contrastada en accións de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade.

4.- Que teña a capacidade de soster as accións subvencionadas.

5.- Que os seus obxectivos sexan compatibles cos do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

6.- Valorarase o impulso de proxectos por parte de varias ONG conxuntamente.

7.- As ONGs comprometeranse a participar nas acción de sensibilización impulsadas polo Fondo Galego, sempre e cando non estén en contradicción co seu ideario.

 

Título Cuarto: Os prazos e a documentación a presentar

Artigo 7º

As entidades que participen na presente convocatoria terán que presentar un dosier que inclúa os seguintes datos:

I.- Do proxecto:

As entidades solicitantes presentarán o proxecto concreto de actuación e cubrirán o resume do mesmo que se solicita no anexo I. Débense incluir os seguintes datos: localización detallada ( adxuntar un mapa), xustificación do proxecto, obxectivos e fins que se persiguen, número e tipo de beneficiarios, descripción da metodoloxía de traballo, proposta detallada das actividades a realizar, cronograma operativo e o presuposto desglosado por partidas en pesetas, facendo constar a cantidade que se solicita ó Fondo e as que aportarán outras entidades, no seu caso.

O Fondo poderá solicitar a documentación complementaria aclaratoria que sexa
necesaria.

II.- Da entidade solicitante:

 • Instancia modelo (anexo II) cos datos da entidade (nome, dirección, teléfono, NIF) e da persoa ou persoas responsables da supervisión do proxecto (nome, enderezo), que deberá asinala aceptando en nome da organización estas bases.
 • Breve memoria da experiencia no campo da cooperación, con especial referencia ás acvidades desenvolvidas nos dous últimos anos.
 • Acreditación de estar incluída no rexistro de Organizacións non Gobernamentais para o Desenvolvemento da Dirección Xeral de Relacións Institucionais da Xunta de Galicia ou, no seu defecto, os estatutos da entidade.
 • Certificación bancaria da conta corrente a nome da entidade solicitante na que se desexe que se lle ingrese o importe da subvención, se é o caso.
 • Declaración na que conste o compromiso de aportar a diferencia directamente ou por financiación de terceiros, entre o custo total do proxecto aceptado e a axuda ou subvención concedida.

Ademáis, a Comisión Executiva do Fondo Galego poderá solicitar da ONG un balance dos dous últimos anos, especificando as subvencións recibidas, a súa orixe e a súa contía, así como os recursos propios xerados, e un informe dos recursos humanos cos que conta. Neste caso, deberán adxuntar un organigrama, especificando as características da súa vinculación e dedicación, asi como as relacións máis significativas que manteñan con outras organizacións locais, estatais ou estranxeiras.

III.- No caso de que a solicitude se formule por unha ONG do norte, en colaboración cunha ONG do sur, presentará os catros primeiros datos referidos á segunda.


Artigo 8º

Os proxectos e o resto da documentación presentaranse no Centro Municipal de Servicios Sociais "Sara Vázquez" ,Concello de Culleredo. (Enderezo: Rúa Ramón Cabanillas. 15670 O Burgo-Culleredo-A Coruña), facendo constar que vai dirixido ó Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. O prazo comeza a partir da aprobación destas bases e rematará o 28 de abril de 2000.

 

Título Quinto: A concesión das axudas

Artigo 9º

A Comisión Executiva valorará os proxectos presentados seguindo os criterios de prioridade expostos nos artigos 4º, 5º e 6º destas bases.


Artigo 10º

Unha vez aprobadas as axudas farase efectivo o pago inmediato do 75% da cantidade concedida. O restante 25% farase efectivo unha vez xustificada debidamente a axuda recibida, como se establece no artigo 15º.


Artigo 11º

Poderá adicarse ata un máximo do 8% total da axuda a gastos de preparación, secretaría e xestión. Non poderán ser incluídos no obxecto das axudas, os desprazamentos dos membros das ONGs ós países beneficiarios das accións.


Artigo 12º

Os proxectos pódense aprobar para o seu financiamento total ou parcialmente en función dos fondos disponibles e o criterio da Comisión Executiva, quen está facultada para dirimir e interpretar estas bases.

As ONGs, pola súa banda, poden buscar cofinanciación para os proxectos presentados sen máis restricción que face-lo constar expresamente.

Nos casos en que a axuda solicitada ou aprobada non cubra o custo total do programa, deberá constar o compromiso por parte do peticionario de aportar a diferencia, ben directamente ou a través de financiamento de terceiros.Mentras non se acredite o compromiso de financiamento, o Fondo non procederá a transferir a subvención acordada.


Artigo 13º

O importe das subvencións ou axudas en ningún caso poderá ser de tal contía que aillada ou conxuntamente con outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entidades privadas, supere o cen por cen do custo total da actividade para a que se conceden. De ser o caso, o Fondo diminuirá a cantidade acordada ata absorber o exceso.


Artigo 14º

A subvención poderá ser revogada, despois da audiencia ós interesados, sempre que dos informes de seguimento se deduza que as actividades non se axustan ó proxecto subvencionado. Esta circunstancia suporá a devolución das cantidades percibidas en virtude desta convocatoria e exerceranse, se é o caso, as accións legais pertinentes para esixir o reintegro correspondente.

En todo caso, as ONGs adxudicatarias deberán colaborar nas inspeccións e visitas de proxectos en execución, realizados a instancias do propio Fondo, ben directamente ou a través da Oficina de Seguemento de Proxectos de Managua (Nicaragua).

 

Título Sexto: A xustificación dos proxectos

Artigo 15º

A partires do libramento da primeira parte da subvención, o Fondo Galego poderá recabar da ONG ou entidade adxudicataria a remisión dun informe semestral sobre a execución do proxecto, que incluirá unha memoria explicativa acompañada dunha xustificación económica e de fotografías das actividades realizadas.


Artigo16º

Xustificaranse os gastos realizados con facturas orixinais, copias compulsadas ou documentos que acrediten o destino e o uso dos fondos concedidos.


Artigo 17º

O non cumprimento da xustificación implicará a súa inhabilitación para a percepción de novas axudas, sen prexuízo das accións legais pertinentes.


Artigo 18º

A ONG solicitante farase responsable do desenvolvemento do proxecto e do correcto uso do financiamento que se outorgue, o cal, en todo caso non poderá ser desviado a outros usos diferentes do aprobado.

Ano 1998 - Resolución

Convocatoria de 1998 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

Un dos obxectivos fundamentais do Fondo Galego consiste no fomento das accións de cooperación e solidariedade en estreita colaboración coas organizacións non gobernamentais. A tal efecto, e aínda sendo conscientes das limitacións derivadas da súa escasa andaina, o 19 de maio de 1998 unha Asemblea xeral de socios aprobaba as primeiras “Bases de Financiamento de Programas de cooperación ó desenvolvemento e á solidariedade”.

Presentaronse a esta convocatoria un total de 23 proxectos subscritos por 21 ONGs. A Comisión Executiva, a través dunha Ponencia Técnica, realizou unha primeira selección tendo en conta non soamente o interese das accións propostas senón igualmente as capacidades orzamentarias. A proposta da Ponencia foi asumida pola Comisión Executiva do Fondo e, posteriormente, por outra Asemblea extraordinaria que tivo lugar o 28 de outubro de 1998.

Superada a incertidume provocada pola incidencia do furacán Mitch na viabilidade dalgúns proxectos, a Comisión Executiva na xuntanza celebrada o 23 de decembro confirmou o financiamento dos seguintes proxectos:

1. Casa de Acollida para menores en alto risco social

ONG: Arquitectos sen Fronteiras.
País: Guatemala.
Presuposto: 9.801.315 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 2.336.565 pta.
Cantidade aportada polo Fondo: 2.336.565 pta.
Resume: Construcción dun centro para menores pertencentes a familias desestructuradas, víctimas de mal trato, abusos sexuais, drogadicción, abandono, orfandade... a fin de que non cheguen a ser “nenos da rúa”. Este centro posibilitará aloxamento, protección e coidado así como a súa preparación escolar e capacitación profesional, permitindo que accedan ó mundo laboral ou posibilitando a adopción con familias sen separar os irmáns.

2. Instalación de auga potable

ONG: Amigos Escaes-Perú.
País: Perú.
Presuposto: 1.230.000 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 750.000 pta.
Cantidade aportada polo Fondo: 750.000 pta.
Resume: Millorar a calidade de vida dos campesiños e contribuir á planificación do país millorando os servicios e infraestructuras abastecendo de auga potable á poboación axudando así a evitar a transmisión de enfermidades como a diarrea, cólera, fiebre tifoidea, sarna, disentería, lepra...

3. Módulos básicos para servicios hixiénicos e lavandería

ONG: INTI.
País: Perú.
Presuposto: 1.064.000 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 836.000 pta.
Cantidade aportada polo Fondo: 836.000 pta.
Resume: Como consecuencia da precaria situación das familias que viven nunha soa habitación, carecendo de servicios hixiénicos mínimos, preténdese a construcción de tres módulos básicos consistentes cada un deles en: ducha, retrete e unha tina para lavar.

Igualmente, sen compromiso explícito de financiamento pero si de tentar achegar recursos dos seus socios, mediante aportacións extraordinarias, por consideralos de atención prioritaria, avaliaronse positivamente os seguintes proxectos:

4. Construcción de sumidoiros de vao e empedramento

ONG: COSAL.
País: Nicaragua.
Presuposto: 3.543.978 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 3.543.978 pta.
Cantidade a aportar polo Fondo: 3.543.978 pta.
Resume: O estado das rúas e estradas fan que cando as chuvias son fortes, fórmense correntes de tal envergadura que inundan as vivendas, arrastran residuos que quedan nas gabías creando un ambiente insalubre, polo que é preciso a construcción de sumidorios, empedrar as rúas e facer cunetas para que circule a auga, alonxandoa das vivendas.

5. Construcción de cociñas en vivendas e educación

ONG: Fundación Juan Ciudad.
País: Bolivia.
Presuposto: 6.750.000 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 1.170.400 pta.
Cantidade a aportar polo Fondo: 1.170.400 pta.
Resume: Pretende o desenvolvemento hixiénico sanitario mediante a construcción de cociñas nas vivendas xa que se constata un número importante de casos de parasitose e de enfermidades diarreicas como o cólera, ocasionadas pola imposibilidade dunha adecuada hixiene na preparación das comidas ó cociñarse os alimentos no solo da rúa. Este programa leva parello un programa de educación para a saúde.

6. Trillo e panadería

ONG: Auxinica.
País: Nicaragua.
Presuposto: 2.284.700 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 2.284.700 pta.
Cantidade a aportar polo Fondo: 2.284.700 pta.
Resume: Construcción de muiños de arroz para grupos de mulleres organizados a fin de mellorar a súa saúde e o medio ambiente. Pretende así mesmo potenciar os niveis organizativos e productivos.

7. Accións para un desenvolvemento sostible en Beni

ONG: Asociación Natura Hispánica.
País: Bolivia.
Presuposto: 6.500.000 pta.
Cantidade solicitada ó Fondo: 1.000.000 pta.
Cantidade a aportar polo Fondo: 1.000.000 pta.
Resume: Crear infraestructuras necesarias para o ecoturismo. Pretende ser un exemplo de desenvolvemento económico e social mediante o uso sostible dos recursos naturais e desencadear un efecto demostrativo para dar lugar a accións semellantes noutros ámbitos e promover a conservación do patrimonio cultural e a educación medioambiental. O fin último é a adaptación de infraestructuras para destinalas a recepción de visitas ecoturísticas nun edificio rústico, con capacidade para aloxar a 10 visitantes, o que implica unha media de 720 visitas anuais.


E para que conste ós efectos oportunos e para coñecemento de ONGs, asociados e sociedade en xeral, faise pública a presente resolución en Santiago de Compostela a 24 de decembro de 1998.

Ano 1999 - Convocatoria

Bases de financiamento de programas de cooperación ao desenvolvemento e de solidariedade para o ano 1999

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade dacordo có establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, aprobar a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a organizacións non gubernamentais co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano, financiando proxectos de cooperación dacordo coas seguintes bases:

Título Primeiro

Características dos proxectos (art 1)

Título Segundo

Beneficiarios das convocatorias (art 2-3)

Título Terceiro

Prioridades na concesión (art 4-6)

Título Cuarto

Os prazos e a documentación a presentar (art 7-8)

Título Quinto

A concesión das axudas (art 9-14)

Título Sexto

A xustificación dos proxectos (art 15-18)

Anexo I

Proxecto de Actuación

Anexo II

Ficha da Entidade solicitante

Título Primeiro: Características dos proxectos

Artigo 1º

I.- Os proxectos presentados caracterizaranse por:

a) Que se realicen en países non desenvolvidos. A atención prioritaria centrarase en países de América Central, Latinoamérica, Cuba e África (Sahara Occidental, Namibia, etc)

b) Que os seus obxectivos se centren en áreas de saúde, educación, desenvolvemento, atención social, cultura, conservación de medio ambiente, planificación urbanística, pacificación, etc., e en actuacións que revistan certa permanencia ou estabilidade. O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira excepcional.

c) Que poidan beneficiarse dos mesmos os cidadáns en xeral, sen que se dircrimine por razón de raza, confesión relixiosa, sexo, etc.

d) Que eviten a invasión cultural e respeten a idiosincrasia do pobo beneficiario e o seu medio ambiente

II.- Tamén poderán ser obxecto de apoio aqueles programas que formen, informen ou sensibilicen á opinión pública e ós cidadáns de Galicia sobre os fundamentos e outros aspectos da realidade e problemática dos temas relacionados coa cooperación ó desenvolvemento e á solidaridade.

III.- Os proxectos ou unha fase dos mesmos desenvolveranse ó longo do período 1999-2000.

Título Segundo: Beneficiarios das convocatorias

Artigo 2º

O Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade poderá outorgar axudas a:

- Organizacións non gubernamentais de cooperación ó desenvolvemento e á solidariedade (ONGs)

- Asociacións, Entidades e Organizacións con personalidade xurídica e sen ánimo de lucro(veciñais, ecoloxistas, xuvenís, sindicais, etc.) que estean vencellados, á súa vez, a entidades de cooperación ó desenvolvemento.

- ONGs de países non desenvolvidos que conten cun interlocutor válido ante o Fondo.

 

Artigo 3º

Quedan excluídas as Entidades Gubernamentais de Cooperación.

Título Terceiro: Prioridades na concesión

Artigo 4º

En relación co proxecto en sí, terán preferencia os que teñan en conta os criterios seguintes:

1.- Que sexan dirixidos ós grupos menos favorecidos e que contribúan a mellorar a súa vida. Valorarase o número de persoas que se beneficiarán da axuda.

2.- Que supoñan e fomenten a participación dos beneficiarios en todas e cada unha das fases: Concepción, realización, xestión e avaliación.

3.- Que teñan perspectiva de futuro nun doble sentido:

a) Que poidan continuar cando a axuda exterior remate (autosuficiencia económica)

b) Que, se son impulsadas inicialmente pola cooperación exterior, teña en conta e garanta a súa continuidade a longo prazo con responsables locais.

4.- Que contemplen unha concepción integral o dedesenvolvemento e dean soporte ás organizacións de base, excluíndo as actividades que pretendan a promoción dunha opción política, relixiosa ou sindical concreta.

5.- Que, no suposto de accións directamente productivas, axuden á constitución de recursos financieros que se poidan empregar para outros proxectos ou actividades posteriores (fondos de rotación, préstamos, garantías bancarias, etc.)

6.- Que presenten obxectivos de desenvolvemento concretos, claros, avaliables e posibles de conseguir nun prazo razoable.

7.- Que respeten o propio medio ambiente.

8.- Que sexan promovidas por ONGs ou entidades do país beneficiario, que, ademáis de responsabilizarse da execución, ofrezan a garantía dun equipo responsable.

9.- Que, preferentemente, sexan de duración plurianual e se integren nunha planificación máis ampla.

10.- Que axuden á creación dunha nova infraestructura socioeconómica na zona onde se desenrole, e/ou adquisición de bens de equipamento, e/ou á consecución do capital necesario para a formación de microempresas comunitarias, e/ou á capacitación e promoción do persoal executor do proxecto.

11.- Con respecto á súa forma de presentación valorarase a fundamentación, a claridade e coherencia interna da presentación , a aportación de documentación complementaria, e que sexan cuantificables mediante presupostos detallados e fidedignos.

 

Artigo 5º

a) A Comisión Executiva valorará de 1 a 3 puntos cada ún dos criterios do artigo 4º

b) A Comisión Executiva terá en conta o informe dun equipo técnico, se a natureza do proxecto o aconsella. Neste suposto poderá valora-lo de 1 a 5 puntos

c) O financiamento de casos de emerxencia acreditada só se fará de maneira
excepcional. Neste caso valorarase a urxencia do caso, a posibilidade real de chegar ó lugar de destino (vías de comunicación), a experiencia da ONG que canalizará a axuda e a forma proposta de face-lo (proxecto, responsables...).

d) En principio, unha acción poderá beneficiarse de financiamento unha soa vez.

e) O Fondo non poderá financiar ou cofinanciar accións xa feitas ou a piques de rematar.

f) Para convocatorias posteriores terase en conta o grado de cumprimento destas instruccións.

 

Artigo 6º

En relación coa ONG ou entidade solicitante, valoraranse os seguintes criterios:

1.- É imprescindible que a ONG ou entidade solicitante sen ánimo de lucro figure constituída legalmente en Galícia e acredite un mínimo de dous anos de experiencia na execución de programas de cooperación ó desenvolvemento.

2.- A capacidade de movilizar á solidaridade e ós recursos privados, así coma de acadar subvencións de outros organismos. Para iso presentarán un balance dos dous últimos anos, especificando as subvencións recibidas, a súa orixe e a súa contía, así coma os recursos propios xerados.

3.- Que teña experiencia contrastada en accións de cooperación ó desenvolvemento e á solidariedade.

4.- Que teña a capacidade de soster as accións subvencionadas. As organizacións deberán adxuntar un informe e un organigrama dos recursos humanos cos que contan, especificando as características da súa vinculación e dedicación, así coma as relacións máis significativas que manteñan con outras organizacións locais, estatais ou estranxeiras.

5.- Que os seus obxectivos coincidan cos do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade.

6.- Valorarase o impulso de proxectos por parte de varias ONG conxuntamente.

Título Cuarto: Os prazos e a documentación a presentar

Artigo 7º

As entidades que participen na presente convocatoria terán que presentar un dosier que inclúia os seguintes datos:

I.- Do proxecto:

As entidades solicitantes presentarán o proxecto concreto de actuación e cubrirán o resume do mesmo que se solicita no anexo I. Débense incluir os seguintes datos: localización detallada ( adxuntar un mapa), xustificación do proxecto, obxectivos e fins que se persiguen, número e tipo de beneficiarios, descripción da metodoloxía de traballo, poposta detallada das actividades a realizar, cronograma operativo e o presuposto desglosado por partidas en pesetas, facendo constar a cantidade que se solicita ó Fondo e as que aportarán outras entidades, no seu caso.

O Fondo poderá solicitar a documentación complementaria aclaratoria que sexa necesaria.

II.- Da entidade solicitante:

-  Instancia modelo (anexo II) cos datos da entidade (nome, dirección, teléfono, NIF) e da persoa ou persoas responsables da supervisión do proxecto (nome, enderezo), que deberá asina-la aceptando no nome da organización estas bases.

- Estatutos da entidade.

- Breve memoria da experiencia no campo da cooperación, con especial referencia ás acvidades desenvolvidas nos dous últimos anos.

- Informe dos recursos humanos cos que conta segundo o indicado no artigo 5º.

-Acreditación de estar incluída no rexistro de Organizacións non Gubernamentais para o Desenvolvemento da Dirección Xeral de Relacións Institucionais da Xunta de Galicia.

- Certificación bancaria da conta corrente a nome da entidade solicitante na que se desexe que se lle ingrese o importe da subvención, se é o caso.

- Declaración na que conste o compromiso de aportar a diferencia directamente ou por financiación de terceiros, entre o custo total do proxecto aceptado e  a axuda ou subvención concedida.

III.- No caso de que a solicitude a faga unha ONG do norte, en colaboración cunha ONG do sur, presentará os catros primeiros datos referidos á segunda.

 

Artigo 8º

Os proxectos e o resto da documentación presentaranse no Centro de Servicios Sociais do Concello de Culleredo. (Enderezo: Centro de Saúde Acea da Má, Paseo Tierno Galván,  15.670 - O Burgo - Culleredo - A Coruña), facendo constar que vai dirixido ó Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. O prazo comeza a partir da aprobación destas bases e rematará o 3 de marzo de 1999.

Título Quinto: A concesión das axudas

Artigo 9º

A Comisión Executiva valorará os proxectos presentados seguindo os criterios de prioridade expostos nos artigos 4º, 5º e 6º destas bases.

 

Artigo 10º

Unha vez aprobadas as axudas farase efectivo o pago inmediato do 75% da cantidade concedida. O restante 25% farase efectivo unha vez xustificada a axuda recibida.


Artigo 11º

Os proxectos pódense aprobar para o seu financiamento total ou parcialmente en función dos fondos dispoñibles e o criterio da Comisión Executiva, a cal lóxicamente está facultada para dirimir e interpretar estas bases.

As ONG pola súa banda poden buscar cofinanciación para os proxectos presentados sen máis restricción que face-lo constar expresamente.

Nos casos en que a axuda solicitada ou aprobada non cubra o custo total do programa, deberá constar o compromiso por parte do peticionario de aportar a diferencia, ben directamente ou por financiación de terceiros.

Mentras non se acredite o compromiso de financiación por parte das outras institucións, o Fondo non procederá a transferir a subvención acordada.

 

Artigo 12º

Poderá adicarse ata un máximo do 5% do total da axuda a gastos de preparación, secretaría e xestión. Non poderán ser inluídos no obxecto das axudas desprazamentos dos membros das ONGs ós países beneficiarios das accións.

 

Artigo 13º

O importe das subvencións ou axudas en ningún caso poderá ser de tal contía que aillada ou conxuntamente con outras subvencións ou axudas de outras administracións públicas ou entidades privadas, supere o cen por cen do custo total da actividade para a que se conceden. No caso de ser así, o Fondo disminuirá a cantidade acordada en concordancia con ésto.

 

Artigo 14º

A subvención poderá ser revogada, despois da audiencia ós interesados, sempre que dos informes de seguimento se deduza que as actividades non se axustan ó proxecto subvencionado. Esta circunstancia suporá a devolución das cantidades percibidas en virtude desta convocatoria e exerceranse, se é o caso, as accións legais pertinentes para esixir o reintegro correspondente.

Título Sexto: A xustificación dos proxectos

Artigo 15º

A ONG ou entidade solicitante remitirá cada 6 meses a partires do libramento da primeira parte da subvención, unha memoria explicativa acompañada dunha xustificación económica e de fotografías das actividades realizadas.

Así mesmo remitirá unha memoria final cando a actividade estea rematada, no prazo máximo de dous meses desde a finalización.

 

Artigo16º

Xustificaranse os gastos realizados con facturas orixinais, copias compulsadas ou documentos que acrediten o destino e o uso dos fondos concedidos.

 

Artigo 17º

O non cumprimento da xustificación implicará a súa inhabilitación para a percepción de novas axudas, sen perxuízo das accións legais pertinentes.

 

Artigo 18º

A ONG solicitante farase responsable do desenvolvemento do proxecto e do correcto uso do financiamento que se outorgue, o cal, en todo caso non poderá ser desviado a outros usos diferentes do aprobado.

Ano 1999 - Resolución

RESOLUCIÓN: Convocatoria de 1999 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

O 27 de xaneiro a Comisión Executiva do Fondo Galego aprobaba as Bases de Financiamento de Programas de Cooperación ó Desenvolvemento e de Solidariedade correspondentes a 1999. O período de presentación de solicitudes pechouse o 3 de marzo de 1999. Presentaronse un total de 15 proxectos, dos que 3 constitúen unha reiteración dunha solicitude xa formulada na convocatoria anterior de 1998. A Ponencia Técnica elaborou un dictame que foi sometido á consideración da Comisión Executiva nunha xuntanza celebrada o 22 de marzo de 1999.

De conformidade cos antecedentes descritos, na Asemblea Xeral ordinaria de socios do Fondo Galego celebrada en Santiago de Compostela o día 26 de marzo de 1999, resolveuse financiar os seguintes proxectos:

1. ONG: AXUNICA

País: Nicaragua.
Presuposto: 2.284.700.
Cuantia solicitada e concedida: 2.284.700.
Resume: Construcción dun muíño para facilitalo traballo das mulleres que teñen que desprazarse para realizar estas tarefas. Pretendese a capacitación das mulleres no manexo e a posteriori ter posibilidade de comercializar o producto.

2. ONG: NATURA HISPÁNICA

País: Bolivia.
Presuposto: 6.500.000.
Cuantía solicitada e concedida: 1.000.000.
Resume: Ten por obxectivo o desenvolvemento da zona e a conservación de áreas naturais (flora e fauna autóctonas) combinando actividades compatibles coa conservación da natureza e o ecoturismo combinado co desenvolvemento de técnicas gandeiras de baixo impacto. O fin último é dispoñer dun edificio que aloxe preto de 720 visitantes ó ano. Os recursos obtidos servirán para o posterior financiamento e garante de continuidade do proxecto.


3. ONG: INTERMÓN

País: Angola.
Presuposto: 6.752.000.
Cuantía solicitada e concedida: 2.000.000.
Resume: Ampliación dunha escola e construcción de letrinas para 400 alumnos. Contemplanse accións colaterais de reciclaxe do profesorado así como a implicación dos pais na educación dos seus fillos contribuíndo a mellorar o tecido social.

4. ONG: PAZ E SOLIDARIEDADE

País: Perú.
Presuposto: 1.470.176.
Cuantía solicitada e concedida: 1.470.176.
Resume: Instalación de emisoras de radiocomunicación entre poboacións indíxenas instalando emisoras de radio e formando grupos de indíxenas para actuacións coordinadas en materia de sanidade e sobre todo de seguridade, por ser unha zona donde actúan os grupos de narcoterroristas.

Resume Proxectos:

Total importe subvencionado: 6.754.876.
Incremento de 1999 en relación a 1998: 3.922.565. (72,2%).

 

E para que conste ós efectos oportunos e para coñecemento das ONGs, asociados e sociedade en xeral, faise pública a presente Resolución en Santiago de Compostela a 26 de marzo de 1999.

Formularios

Bases da convocatoria 2017
Formulario narrativo 2017
Formulario económico 2017
Modelo de solicitude 2017
Formulario de seguImento 2017 Microsoft Word
Formulario de seguImento 2017 OpenDocument